17.11.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Pääkirjoitus: Opiskelupaikat tuovat pitovoimaa

Rauman opettajankoulutus on tärkeä osa tämän seudun koulutustarjontaa eikä saisi siirtyä täältä pois.

Rauman opettajankoulutus on tärkeä osa tämän seudun koulutustarjontaa eikä saisi siirtyä täältä pois.

Mirja Linnemäki

image

Uutinen opetta­ja­kou­lu­tuksen mahdollisesta loppumisesta Raumalla herättää huolta. Se merkitsisi opinto­mah­dol­li­suuksien kapenemista myös täkäläisille nuorille.

Tu­run yli­o­pis­to, jon­ka alai­nen Rau­man opet­ta­jan­kou­lu­tus­lai­tos on, on aloit­ta­nut muu­tos­neu­vot­te­lut löy­tääk­seen val­ti­on edel­lyt­tä­miä me­no­ke­ven­nyk­siä. Täs­sä yh­tey­des­sä on nous­sut esiin Rau­man yk­si­kön tu­le­vai­suus.

Täl­tä seu­dul­ta on pe­rin­tei­ses­ti läh­det­ty "se­mi­naa­riin" Rau­mal­le – ni­me­no­maan pe­rin­tei­ses­ti, sil­lä opet­ta­jia on kou­lu­tet­tu lä­hi­kau­pun­gis­sa noin 100 vuot­ta. Mo­net tä­kä­läi­set alal­le suun­tau­tu­mas­sa ole­vat nuo­ret ovat vuo­sien var­rel­la saa­neet jat­ko-opin­to­pai­kan siis lä­hes naa­pu­ris­ta.

Rau­man OKL:sta on val­mis­tu­nut luo­ka­no­pet­ta­jia, kä­si­työ­no­pet­ta­jia ja las­ten­tar­ha­no­pet­ta­jia, joi­ta on pal­jon si­joit­tu­nut tä­män seu­dun työ­paik­koi­hin – ja hei­tä on tääl­lä myös tar­vit­tu. Sa­nal­la sa­no­en, yli­o­pis­to­kou­lu­tus lä­hel­lä on ol­lut omi­aan si­tout­ta­maan nuo­ria jää­mään val­mis­tu­mi­sen jäl­keen ko­ti­seu­dul­le töi­hin, asu­maan, elä­mää ra­ken­ta­maan ja ve­ro­ja mak­sa­maan.

Mah­dol­li­suus jat­ko-opin­toi­hin oman maa­kun­nan alu­eel­la on yk­si tär­keim­mis­tä vä­es­tön pi­to­voi­ma­te­ki­jöis­tä – muu­ten isot kor­ke­a­kou­lu­kau­pun­git ve­tä­vät en­tis­tä enem­män nuo­ria tääl­tä pois. Muut­to­tap­pi­oi­set Sa­ta­kun­nan kun­nat tar­vit­se­vat kaik­ki mah­dol­li­set pi­to­voi­ma­te­ki­jät kam­pit­taak­seen su­rul­li­sia en­nus­tei­ta: Alu­e­ke­hit­tä­mi­sen kon­sult­ti­toi­mis­ton MDI:n en­nus­teen mu­kaan työ­i­käi­nen väki vä­he­nee maa­kun­nas­sa vuo­teen 2040 men­nes­sä 11 pro­sen­til­la, Eu­ras­sa 13,8 ja Sä­ky­läs­sä 23,6 pro­sent­tia.

Pori on il­moit­ta­nut ta­voit­te­le­van­sa omaa yli­o­pis­toa, mut­ta sen saa­mi­seen lie­nee pit­kä tie. Odo­tel­les­sa niin Po­rin kuin Rau­man­kin on tu­et­ta­va ny­kyi­siä, mui­den alai­sia yli­o­pis­to­kes­kuk­si­aan. Kiin­nit­tä­es­sään nuo­ria ja hou­ku­tel­les­saan hei­tä muu­al­ta kes­kuk­set tuo­vat mo­nen­lais­ta ta­lou­del­lis­ta ja so­si­aa­lis­ta hy­vää, joka sä­tei­lee koko maa­kun­taan.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram