17.11.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Pääkirjoitus: Opiskelupaikat tuovat pitovoimaa

Rauman opettajankoulutus on tärkeä osa tämän seudun koulutustarjontaa eikä saisi siirtyä täältä pois.

Rauman opettajankoulutus on tärkeä osa tämän seudun koulutustarjontaa eikä saisi siirtyä täältä pois.

Mirja Linnemäki

image

Uutinen opetta­ja­kou­lu­tuksen mahdollisesta loppumisesta Raumalla herättää huolta. Se merkitsisi opinto­mah­dol­li­suuksien kapenemista myös täkäläisille nuorille.

Tu­run yli­o­pis­to, jon­ka alai­nen Rau­man opet­ta­jan­kou­lu­tus­lai­tos on, on aloit­ta­nut muu­tos­neu­vot­te­lut löy­tääk­seen val­ti­on edel­lyt­tä­miä me­no­ke­ven­nyk­siä. Täs­sä yh­tey­des­sä on nous­sut esiin Rau­man yk­si­kön tu­le­vai­suus.

Täl­tä seu­dul­ta on pe­rin­tei­ses­ti läh­det­ty "se­mi­naa­riin" Rau­mal­le – ni­me­no­maan pe­rin­tei­ses­ti, sil­lä opet­ta­jia on kou­lu­tet­tu lä­hi­kau­pun­gis­sa noin 100 vuot­ta. Mo­net tä­kä­läi­set alal­le suun­tau­tu­mas­sa ole­vat nuo­ret ovat vuo­sien var­rel­la saa­neet jat­ko-opin­to­pai­kan siis lä­hes naa­pu­ris­ta.

Rau­man OKL:sta on val­mis­tu­nut luo­ka­no­pet­ta­jia, kä­si­työ­no­pet­ta­jia ja las­ten­tar­ha­no­pet­ta­jia, joi­ta on pal­jon si­joit­tu­nut tä­män seu­dun työ­paik­koi­hin – ja hei­tä on tääl­lä myös tar­vit­tu. Sa­nal­la sa­no­en, yli­o­pis­to­kou­lu­tus lä­hel­lä on ol­lut omi­aan si­tout­ta­maan nuo­ria jää­mään val­mis­tu­mi­sen jäl­keen ko­ti­seu­dul­le töi­hin, asu­maan, elä­mää ra­ken­ta­maan ja ve­ro­ja mak­sa­maan.

Mah­dol­li­suus jat­ko-opin­toi­hin oman maa­kun­nan alu­eel­la on yk­si tär­keim­mis­tä vä­es­tön pi­to­voi­ma­te­ki­jöis­tä – muu­ten isot kor­ke­a­kou­lu­kau­pun­git ve­tä­vät en­tis­tä enem­män nuo­ria tääl­tä pois. Muut­to­tap­pi­oi­set Sa­ta­kun­nan kun­nat tar­vit­se­vat kaik­ki mah­dol­li­set pi­to­voi­ma­te­ki­jät kam­pit­taak­seen su­rul­li­sia en­nus­tei­ta: Alu­e­ke­hit­tä­mi­sen kon­sult­ti­toi­mis­ton MDI:n en­nus­teen mu­kaan työ­i­käi­nen väki vä­he­nee maa­kun­nas­sa vuo­teen 2040 men­nes­sä 11 pro­sen­til­la, Eu­ras­sa 13,8 ja Sä­ky­läs­sä 23,6 pro­sent­tia.

Pori on il­moit­ta­nut ta­voit­te­le­van­sa omaa yli­o­pis­toa, mut­ta sen saa­mi­seen lie­nee pit­kä tie. Odo­tel­les­sa niin Po­rin kuin Rau­man­kin on tu­et­ta­va ny­kyi­siä, mui­den alai­sia yli­o­pis­to­kes­kuk­si­aan. Kiin­nit­tä­es­sään nuo­ria ja hou­ku­tel­les­saan hei­tä muu­al­ta kes­kuk­set tuo­vat mo­nen­lais­ta ta­lou­del­lis­ta ja so­si­aa­lis­ta hy­vää, joka sä­tei­lee koko maa­kun­taan.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram