19.11.2022 10.25
Uutiset
 
Mirja Linnemäki

Eeva Kalli ottaa kantaa Rauman opetta­jan­kou­lu­tuksen puolesta: "Lakkauttaminen vaikuttaisi kielteisesti koko seutukuntaan"

- Raumalla on järjestetty opettajankoulutusta yli 120 vuoden ajan. Alkujaan Rauman seminaari, nykyinen Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampus, on pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut Turun  yliopiston yksikkö, Eeva Kalli muistuttaa.

- Raumalla on järjestetty opettajankoulutusta yli 120 vuoden ajan. Alkujaan Rauman seminaari, nykyinen Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampus, on pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut Turun yliopiston yksikkö, Eeva Kalli muistuttaa.

Esa Viippola/ arkisto

image

Eu­ra/Rau­ma | ­– Uu­ti­set Rau­man opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen mah­dol­li­ses­ta lop­pu­mi­ses­ta ovat erit­täin huo­les­tut­ta­via. To­teu­tu­es­saan sil­lä oli­si va­ka­vat seu­rauk­set eten­kin lap­sil­le, nuo­ril­le ja per­heil­le, kan­sa­ne­dus­ta­ja, kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja eu­ra­lai­nen Ee­va Kal­li sa­noo kan­na­no­tos­saan.

Kal­lin mu­kaan nyt on tär­ke­ää, et­tä hy­väs­sä yh­teis­työs­sä yli puo­lu­e­ra­jo­jen, kaik­kien kes­keis­ten si­dos­ryh­mien kes­ken ja yli­o­pis­ton kans­sa teh­dään kaik­ki mah­dol­li­nen, jot­ta opet­ta­jan­kou­lu­tus Rau­mal­la jat­kuu ja ke­hit­tyy.

– Tämä on yh­tei­nen asia, Sa­ta­kun­nan asia, jon­ka eteen tu­len osal­ta­ni te­ke­mään kaik­ke­ni, hän sa­noo.

Kal­li muis­tut­taa, et­tä kor­ke­a­kou­lu­po­li­tii­kan suun­ta on täl­lä vaa­li­kau­del­la muu­tet­tu kes­kit­tä­väs­tä ha­jau­te­tuk­si. Yli 10 000 kou­lu­tus­paik­kaa on li­sät­ty ja uu­sia kou­lu­tus­vas­tui­ta myön­net­ty eri puo­lil­le Suo­mea.

– Opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen siir­tä­mi­nen Rau­mal­ta Tur­kuun toi­mi­si päin­vas­tai­seen suun­taan eli kes­kit­täi­si kor­ke­a­kou­lu­tus­ta, mil­lä oli­si kau­as­kan­toi­sia kiel­tei­siä vai­ku­tuk­sia.

Pula ammattilaisista on todellinen

Kal­lin mu­kaan pää­tös vai­keut­tai­si eri­tyi­ses­ti opet­ta­jien saa­ta­vuut­ta Sa­ta­kun­nas­sa ja muu­al­la­kin Suo­mes­sa.

– Rau­mal­la kou­lu­te­taan täl­lä het­kel­lä var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jia, luo­ka­no­pet­ta­jia ja kä­si­työn ai­nee­no­pet­ta­jia. Pula var­hais­kas­va­tuk­sen am­mat­ti­lai­sis­ta on to­del­li­nen ja alan kou­lu­tus­paik­ko­ja on sik­si li­sät­ty mer­kit­tä­väs­ti. Var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja­kou­lu­tuk­sen lop­pu­mi­nen Rau­mal­la han­ka­loit­tai­si en­ti­ses­tään jo val­miik­si vai­ke­aa ti­lan­net­ta.

– Kä­si­työ­no­pet­ta­jia kou­lu­te­taan vain nel­jäs­sä yli­o­pis­tos­sa. Noin 40 pro­sent­tia kä­si­työ­no­pet­ta­ja­o­pis­ke­li­jois­ta opis­ke­lee Rau­mal­la, jos­sa on pit­kät ja vah­vat pe­rin­teet alan kou­lu­tuk­ses­sa. Kä­si­työ­kas­va­tus­ta on voi­nut opis­kel­la pää­ai­nee­na vain Rau­mal­la ja kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­seen on pa­nos­tet­tu kam­puk­sel­la mer­kit­tä­väs­ti.

Pitää kehittää, ei lakkauttaa

Opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen lop­pu­mi­sel­la oli­si kiel­tei­set ja kau­as­kan­toi­set vai­ku­tuk­set Rau­man, Rau­man seu­tu­kun­nan ja koko Sa­ta­kun­nan ta­lou­del­le ja elin­voi­mal­le.

Kal­li muis­tut­taa, et­tä ai­em­mis­ta vas­taa­vis­ta pää­tök­sis­tä Suo­mes­sa on vain huo­no­ja ko­ke­muk­sia.

– Esi­mer­kik­si opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen lak­kaut­ta­mi­nen Sa­von­lin­nas­ta vai­kut­ti voi­mak­kaas­ti kau­pun­kiin ja lä­hi­a­lu­eil­le. Rau­man koh­dal­la ei saa ta­pah­tua sa­maa vir­het­tä. Opet­ta­jan­kou­lu­tus­ta Rau­mal­la pi­tää sen si­jaan ke­hit­tää en­ti­ses­tään, hän to­te­aa.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram