19.11.2022 10.25
Uutiset
 
Mirja Linnemäki

Eeva Kalli ottaa kantaa Rauman opetta­jan­kou­lu­tuksen puolesta: "Lakkauttaminen vaikuttaisi kielteisesti koko seutukuntaan"

- Raumalla on järjestetty opettajankoulutusta yli 120 vuoden ajan. Alkujaan Rauman seminaari, nykyinen Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampus, on pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut Turun  yliopiston yksikkö, Eeva Kalli muistuttaa.

- Raumalla on järjestetty opettajankoulutusta yli 120 vuoden ajan. Alkujaan Rauman seminaari, nykyinen Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampus, on pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut Turun yliopiston yksikkö, Eeva Kalli muistuttaa.

Esa Viippola/ arkisto

image

Eu­ra/Rau­ma | ­– Uu­ti­set Rau­man opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen mah­dol­li­ses­ta lop­pu­mi­ses­ta ovat erit­täin huo­les­tut­ta­via. To­teu­tu­es­saan sil­lä oli­si va­ka­vat seu­rauk­set eten­kin lap­sil­le, nuo­ril­le ja per­heil­le, kan­sa­ne­dus­ta­ja, kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja eu­ra­lai­nen Ee­va Kal­li sa­noo kan­na­no­tos­saan.

Kal­lin mu­kaan nyt on tär­ke­ää, et­tä hy­väs­sä yh­teis­työs­sä yli puo­lu­e­ra­jo­jen, kaik­kien kes­keis­ten si­dos­ryh­mien kes­ken ja yli­o­pis­ton kans­sa teh­dään kaik­ki mah­dol­li­nen, jot­ta opet­ta­jan­kou­lu­tus Rau­mal­la jat­kuu ja ke­hit­tyy.

– Tämä on yh­tei­nen asia, Sa­ta­kun­nan asia, jon­ka eteen tu­len osal­ta­ni te­ke­mään kaik­ke­ni, hän sa­noo.

Kal­li muis­tut­taa, et­tä kor­ke­a­kou­lu­po­li­tii­kan suun­ta on täl­lä vaa­li­kau­del­la muu­tet­tu kes­kit­tä­väs­tä ha­jau­te­tuk­si. Yli 10 000 kou­lu­tus­paik­kaa on li­sät­ty ja uu­sia kou­lu­tus­vas­tui­ta myön­net­ty eri puo­lil­le Suo­mea.

– Opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen siir­tä­mi­nen Rau­mal­ta Tur­kuun toi­mi­si päin­vas­tai­seen suun­taan eli kes­kit­täi­si kor­ke­a­kou­lu­tus­ta, mil­lä oli­si kau­as­kan­toi­sia kiel­tei­siä vai­ku­tuk­sia.

Pula ammattilaisista on todellinen

Kal­lin mu­kaan pää­tös vai­keut­tai­si eri­tyi­ses­ti opet­ta­jien saa­ta­vuut­ta Sa­ta­kun­nas­sa ja muu­al­la­kin Suo­mes­sa.

– Rau­mal­la kou­lu­te­taan täl­lä het­kel­lä var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jia, luo­ka­no­pet­ta­jia ja kä­si­työn ai­nee­no­pet­ta­jia. Pula var­hais­kas­va­tuk­sen am­mat­ti­lai­sis­ta on to­del­li­nen ja alan kou­lu­tus­paik­ko­ja on sik­si li­sät­ty mer­kit­tä­väs­ti. Var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja­kou­lu­tuk­sen lop­pu­mi­nen Rau­mal­la han­ka­loit­tai­si en­ti­ses­tään jo val­miik­si vai­ke­aa ti­lan­net­ta.

– Kä­si­työ­no­pet­ta­jia kou­lu­te­taan vain nel­jäs­sä yli­o­pis­tos­sa. Noin 40 pro­sent­tia kä­si­työ­no­pet­ta­ja­o­pis­ke­li­jois­ta opis­ke­lee Rau­mal­la, jos­sa on pit­kät ja vah­vat pe­rin­teet alan kou­lu­tuk­ses­sa. Kä­si­työ­kas­va­tus­ta on voi­nut opis­kel­la pää­ai­nee­na vain Rau­mal­la ja kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­seen on pa­nos­tet­tu kam­puk­sel­la mer­kit­tä­väs­ti.

Pitää kehittää, ei lakkauttaa

Opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen lop­pu­mi­sel­la oli­si kiel­tei­set ja kau­as­kan­toi­set vai­ku­tuk­set Rau­man, Rau­man seu­tu­kun­nan ja koko Sa­ta­kun­nan ta­lou­del­le ja elin­voi­mal­le.

Kal­li muis­tut­taa, et­tä ai­em­mis­ta vas­taa­vis­ta pää­tök­sis­tä Suo­mes­sa on vain huo­no­ja ko­ke­muk­sia.

– Esi­mer­kik­si opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen lak­kaut­ta­mi­nen Sa­von­lin­nas­ta vai­kut­ti voi­mak­kaas­ti kau­pun­kiin ja lä­hi­a­lu­eil­le. Rau­man koh­dal­la ei saa ta­pah­tua sa­maa vir­het­tä. Opet­ta­jan­kou­lu­tus­ta Rau­mal­la pi­tää sen si­jaan ke­hit­tää en­ti­ses­tään, hän to­te­aa.

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram