17.11.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Pääkirjoitus: Opiskelupaikat tuovat pitovoimaa

Rauman opettajankoulutus on tärkeä osa tämän seudun koulutustarjontaa eikä saisi siirtyä täältä pois.

Rauman opettajankoulutus on tärkeä osa tämän seudun koulutustarjontaa eikä saisi siirtyä täältä pois.

Mirja Linnemäki

image

Uutinen opetta­ja­kou­lu­tuksen mahdollisesta loppumisesta Raumalla herättää huolta. Se merkitsisi opinto­mah­dol­li­suuksien kapenemista myös täkäläisille nuorille.

Tu­run yli­o­pis­to, jon­ka alai­nen Rau­man opet­ta­jan­kou­lu­tus­lai­tos on, on aloit­ta­nut muu­tos­neu­vot­te­lut löy­tääk­seen val­ti­on edel­lyt­tä­miä me­no­ke­ven­nyk­siä. Täs­sä yh­tey­des­sä on nous­sut esiin Rau­man yk­si­kön tu­le­vai­suus.

Täl­tä seu­dul­ta on pe­rin­tei­ses­ti läh­det­ty "se­mi­naa­riin" Rau­mal­le – ni­me­no­maan pe­rin­tei­ses­ti, sil­lä opet­ta­jia on kou­lu­tet­tu lä­hi­kau­pun­gis­sa noin 100 vuot­ta. Mo­net tä­kä­läi­set alal­le suun­tau­tu­mas­sa ole­vat nuo­ret ovat vuo­sien var­rel­la saa­neet jat­ko-opin­to­pai­kan siis lä­hes naa­pu­ris­ta.

Rau­man OKL:sta on val­mis­tu­nut luo­ka­no­pet­ta­jia, kä­si­työ­no­pet­ta­jia ja las­ten­tar­ha­no­pet­ta­jia, joi­ta on pal­jon si­joit­tu­nut tä­män seu­dun työ­paik­koi­hin – ja hei­tä on tääl­lä myös tar­vit­tu. Sa­nal­la sa­no­en, yli­o­pis­to­kou­lu­tus lä­hel­lä on ol­lut omi­aan si­tout­ta­maan nuo­ria jää­mään val­mis­tu­mi­sen jäl­keen ko­ti­seu­dul­le töi­hin, asu­maan, elä­mää ra­ken­ta­maan ja ve­ro­ja mak­sa­maan.

Mah­dol­li­suus jat­ko-opin­toi­hin oman maa­kun­nan alu­eel­la on yk­si tär­keim­mis­tä vä­es­tön pi­to­voi­ma­te­ki­jöis­tä – muu­ten isot kor­ke­a­kou­lu­kau­pun­git ve­tä­vät en­tis­tä enem­män nuo­ria tääl­tä pois. Muut­to­tap­pi­oi­set Sa­ta­kun­nan kun­nat tar­vit­se­vat kaik­ki mah­dol­li­set pi­to­voi­ma­te­ki­jät kam­pit­taak­seen su­rul­li­sia en­nus­tei­ta: Alu­e­ke­hit­tä­mi­sen kon­sult­ti­toi­mis­ton MDI:n en­nus­teen mu­kaan työ­i­käi­nen väki vä­he­nee maa­kun­nas­sa vuo­teen 2040 men­nes­sä 11 pro­sen­til­la, Eu­ras­sa 13,8 ja Sä­ky­läs­sä 23,6 pro­sent­tia.

Pori on il­moit­ta­nut ta­voit­te­le­van­sa omaa yli­o­pis­toa, mut­ta sen saa­mi­seen lie­nee pit­kä tie. Odo­tel­les­sa niin Po­rin kuin Rau­man­kin on tu­et­ta­va ny­kyi­siä, mui­den alai­sia yli­o­pis­to­kes­kuk­si­aan. Kiin­nit­tä­es­sään nuo­ria ja hou­ku­tel­les­saan hei­tä muu­al­ta kes­kuk­set tuo­vat mo­nen­lais­ta ta­lou­del­lis­ta ja so­si­aa­lis­ta hy­vää, joka sä­tei­lee koko maa­kun­taan.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram