Toimittajalta
Krista
 
Koski
krista.koski@alasatakunta.fi
22.10.2020 6.30

Lisääkö tieto terveyttä?

Verkkokaupasta löytyi geenitesti reilulla alennusp­ro­sen­tilla. Geenitesti lupaa ilmoittaa, kuinka suuri riski minulla on sairastua 2-tyypin diabetekseen. Aihe on mietityttänyt minua, koska sukurasitusta on, joten pitihän testi ostaa.

Pos­ti­tin kak­si kuo­lais­ta pum­pu­li­puik­koa la­bo­ra­to­ri­ol­le ja jäin odot­ta­maan tu­lok­sia. Poh­din, mi­ten tie­to sai­ras­tu­mi­sen to­den­nä­köi­syy­des­tä gee­nie­ni pe­rus­teel­la vai­kut­taa elä­mää­ni.

Jos ris­ki­lu­ku on kor­kea, saan eh­kä li­sä­mo­ti­vaa­ti­o­ta pääs­tä eroon epä­ter­veel­li­sis­tä ta­vois­ta. Sai­si­ko tie­to mi­nut kiel­täy­ty­mään hel­pom­min toi­ses­ta pa­las­ta työ­ka­ve­rin lei­po­maa iha­naa mus­tik­ka­pii­rak­ka tai oli­si­ko huo­nos­ta ras­vas­ta, vi­ti­val­ke­as­ta so­ke­ris­ta ja epä­mää­räi­sis­tä ra­vin­non­kal­tai­sis­ta ai­nek­sis­ta koos­tu­vien tuot­tei­den jät­tä­mi­nen kau­pan hyl­lyyn ai­em­paa hel­pom­paa?

Jos hy­vin kä­vi­si, sai­sin suo­ras­taan vas­taan­pa­ne­mat­to­man voi­mak­kaan mo­ti­vaa­ti­on hank­kiu­tua eroon ras­kauk­sis­ta mu­kaan roik­ku­maan jää­neis­tä yli­pai­no­ki­lois­ta en­nen kuin ku­kaan eh­ti­si kis­saa sa­noa.

Sit­ten ky­see­na­lais­tin ajat­te­lu­ta­pa­ni. Mik­si en piit­taa ke­ho­pa­ras­ta­ni niin pal­jon, et­tä oli­sin jo har­joi­tel­lut pois ta­vois­ta, jois­ta tie­dän ole­van ter­vey­del­le vain hait­taa? Mik­sei tie­to ener­gi­a­juo­mien mo­ni­ta­hoi­ses­ta epä­ter­veel­li­syy­des­tä ole saa­nut mi­nua vaih­ta­maan nii­den kit­taa­mis­ta esi­mer­kik­si vih­re­ään tee­hen, jos­sa on fla­vo­noi­de­ja ja an­ti­ok­si­dant­te­ja vaik­ka muil­le ja­kaa?

Voi­han myös ol­la, et­tä olen saa­nut gee­ni­ar­von­nas­sa mai­ni­on ar­van, jos­ta puut­tu­vat 2-tyy­pin di­a­be­tek­sel­le al­tis­ta­vat gee­nit. Len­tää­kö mo­ti­vaa­tio ter­ve­hen­ki­sem­pään elä­mään ko­me­as­sa kaa­res­sa ulos oves­ta, kun ali­tuis­ta mie­li­hy­vää et­si­vät lais­kat ai­vo­ni ha­lu­a­vat ym­mär­tää vää­rin, et­tä nyt on lupa elää mi­ten vain, kun di­a­be­tes-mör­kö ei vaa­ni kul­man ta­ka­na?

En täs­tä kos­kaan enää nuor­ru. Kas­vo­ni muut­tu­vat uur­tei­sik­si ja hap­se­ni har­maan­tu­vat. Kun lii­kun reip­paas­ti, sääs­tän ter­veel­li­syy­den ir­vi­ku­vat eri­tyis­ti­lai­suuk­siin ar­ki­na­pos­te­lun si­jaan ja teen par­haa­ni pi­tääk­se­ni suu­ni mu­ka­va­na asuin­paik­ka­na ham­pail­le, pa­ran­nan mah­dol­li­suuk­si­a­ni puu­hak­kaa­seen mum­moi­kään.

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram