Toimittajalta
Krista
 
Koski
krista.koski@alasatakunta.fi
21.1.2021 8.24

Ura pätkissä – edut ja haitat

Tun­nen van­hem­pie­ni ikä­luo­kan edus­ta­jia, joil­la on ol­lut elä­män­sä ai­ka­na yk­si tai kak­si työ­nan­ta­jaa. Moi­nen on ikä­luo­kas­sa­ni ta­va­ton­ta. Kol­le­ga­ni ker­toi tun­te­van­sa yh­den ikäi­sem­me ta­pauk­sen, mikä on pe­rin häm­mäs­tyt­tä­vää.

Mie­tin työ­his­to­ri­a­ni se­ka­vuut­ta, ja si­sim­mäs­sä­ni vä­läh­ti mie­li­ku­va sa­du­no­mai­ses­ta idyl­lis­tä, jos­sa työn­te­ki­jä on nuo­re­na pääs­syt kas­va­maan yh­den ja sa­man työ­nan­ta­jan huo­mas­sa. Jär­jel­lä ym­mär­rän, et­tei se vält­tä­mät­tä ole ai­na ko­vin ro­mant­tis­ta.

Lis­ta­sin pa­pe­ril­le kaik­ki elä­mä­ni työ­nan­ta­jat. Kun olin saa­nut lis­tan val­miik­si, jou­duin vie­lä kah­des­ti li­sää­mään sii­hen ni­miä, joi­ta en ol­lut muis­ta­nut. Lis­tal­la on 19 työ­nan­ta­jaa ja li­säk­si oma y-tun­nus.

En ole mie­les­tä­ni elä­nyt eri­tyi­sen vil­lis­ti. Paik­ka­kun­ta on vaih­tu­nut jo­ku­sen ker­ran, ja mää­rä­ai­kai­suuk­sia nä­em­mä ker­tyy hel­pos­ti usei­ta. Alal­la on toki mer­ki­tys­tä, sil­lä muis­tan joil­lain en­sim­mäi­sis­tä työ­pai­kois­ta­ni tar­jo­tun mah­dol­li­suut­ta jat­koon, mut­ta opis­ke­lu meni etu­si­jal­le.

Olen sii­von­nut niin ho­tel­le­ja kuin ra­ken­nus­työ­mai­ta­kin. Olen myy­nyt leh­tiä pu­he­li­mit­se, lot­toa ki­os­kil­la, vii­ne­jä mo­no­po­li­liik­kees­sä ja ruu­su­ja öi­sin an­nis­ke­lu­ra­vin­to­lois­sa. Mo­nen sor­tin ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­mis­teh­tä­vää on ol­lut, ja sit­ten siir­ryin kir­joit­ta­maan mui­den jär­jes­tä­mis­tä ti­lai­suuk­sis­ta.

Ko­ke­mus eri aloil­ta opet­taa ym­mär­tä­mään sy­väl­li­sem­min eri­lai­sia ih­mi­siä ja sitä, mitä ym­pä­ril­lä ta­pah­tuu kai­ken ai­kaa. Heit­täy­ty­mis- ja so­peu­tu­mis­tai­dot voi­vat vah­vis­tua, kun työ­pai­kat vaih­te­le­vat.

Jat­ku­vuu­den puut­tu­es­sa työn­te­ki­jä ei saa tun­tu­maa työ­pai­kan pit­kän ai­ka­vä­lin ta­voit­tei­siin, ja si­tou­tu­mi­sen tai­to­jen ke­hit­ty­mi­nen voi vii­väs­tyä. Työ­ka­ve­rit saat­ta­vat jää­dä osin ar­voi­tuk­sel­li­sik­si hah­moik­si. Vaik­ka vaih­te­lu vir­kis­tää ai­vo­ja, tus­kin lo­pu­ton muu­tos­ten vir­ta­kaan ih­mi­sen par­haak­si on.

Olen huo­man­nut jos­kus ker­taa­va­ni mie­les­sä­ni, mi­ten kuu­luu­kaan toi­mia työ­pai­kas­sa, jos­sa olen ky­sei­sel­lä het­kel­lä töis­sä. Ar­vos­te­taan­ko tääl­lä mah­dol­li­sim­man it­se­näis­tä te­ke­mis­tä vai ha­lu­taan­ko mi­nun var­mis­ta­van yk­si­tyis­koh­dat­kin esi­mie­hel­tä? Te­räs­te­tään­kö tääl­lä päi­vää ala-ar­voi­sel­la ja mie­lel­lään ko­va­ää­ni­sel­lä huu­mo­ril­la, vai on­ko pa­ras­ta an­taa tah­di­kas ja so­fis­ti­koi­tu­nut vai­ku­tel­ma?

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram