Toimittajalta
Krista
 
Koski
krista.koski@alasatakunta.fi
21.1.2021 8.24

Ura pätkissä – edut ja haitat

Tun­nen van­hem­pie­ni ikä­luo­kan edus­ta­jia, joil­la on ol­lut elä­män­sä ai­ka­na yk­si tai kak­si työ­nan­ta­jaa. Moi­nen on ikä­luo­kas­sa­ni ta­va­ton­ta. Kol­le­ga­ni ker­toi tun­te­van­sa yh­den ikäi­sem­me ta­pauk­sen, mikä on pe­rin häm­mäs­tyt­tä­vää.

Mie­tin työ­his­to­ri­a­ni se­ka­vuut­ta, ja si­sim­mäs­sä­ni vä­läh­ti mie­li­ku­va sa­du­no­mai­ses­ta idyl­lis­tä, jos­sa työn­te­ki­jä on nuo­re­na pääs­syt kas­va­maan yh­den ja sa­man työ­nan­ta­jan huo­mas­sa. Jär­jel­lä ym­mär­rän, et­tei se vält­tä­mät­tä ole ai­na ko­vin ro­mant­tis­ta.

Lis­ta­sin pa­pe­ril­le kaik­ki elä­mä­ni työ­nan­ta­jat. Kun olin saa­nut lis­tan val­miik­si, jou­duin vie­lä kah­des­ti li­sää­mään sii­hen ni­miä, joi­ta en ol­lut muis­ta­nut. Lis­tal­la on 19 työ­nan­ta­jaa ja li­säk­si oma y-tun­nus.

En ole mie­les­tä­ni elä­nyt eri­tyi­sen vil­lis­ti. Paik­ka­kun­ta on vaih­tu­nut jo­ku­sen ker­ran, ja mää­rä­ai­kai­suuk­sia nä­em­mä ker­tyy hel­pos­ti usei­ta. Alal­la on toki mer­ki­tys­tä, sil­lä muis­tan joil­lain en­sim­mäi­sis­tä työ­pai­kois­ta­ni tar­jo­tun mah­dol­li­suut­ta jat­koon, mut­ta opis­ke­lu meni etu­si­jal­le.

Olen sii­von­nut niin ho­tel­le­ja kuin ra­ken­nus­työ­mai­ta­kin. Olen myy­nyt leh­tiä pu­he­li­mit­se, lot­toa ki­os­kil­la, vii­ne­jä mo­no­po­li­liik­kees­sä ja ruu­su­ja öi­sin an­nis­ke­lu­ra­vin­to­lois­sa. Mo­nen sor­tin ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­mis­teh­tä­vää on ol­lut, ja sit­ten siir­ryin kir­joit­ta­maan mui­den jär­jes­tä­mis­tä ti­lai­suuk­sis­ta.

Ko­ke­mus eri aloil­ta opet­taa ym­mär­tä­mään sy­väl­li­sem­min eri­lai­sia ih­mi­siä ja sitä, mitä ym­pä­ril­lä ta­pah­tuu kai­ken ai­kaa. Heit­täy­ty­mis- ja so­peu­tu­mis­tai­dot voi­vat vah­vis­tua, kun työ­pai­kat vaih­te­le­vat.

Jat­ku­vuu­den puut­tu­es­sa työn­te­ki­jä ei saa tun­tu­maa työ­pai­kan pit­kän ai­ka­vä­lin ta­voit­tei­siin, ja si­tou­tu­mi­sen tai­to­jen ke­hit­ty­mi­nen voi vii­väs­tyä. Työ­ka­ve­rit saat­ta­vat jää­dä osin ar­voi­tuk­sel­li­sik­si hah­moik­si. Vaik­ka vaih­te­lu vir­kis­tää ai­vo­ja, tus­kin lo­pu­ton muu­tos­ten vir­ta­kaan ih­mi­sen par­haak­si on.

Olen huo­man­nut jos­kus ker­taa­va­ni mie­les­sä­ni, mi­ten kuu­luu­kaan toi­mia työ­pai­kas­sa, jos­sa olen ky­sei­sel­lä het­kel­lä töis­sä. Ar­vos­te­taan­ko tääl­lä mah­dol­li­sim­man it­se­näis­tä te­ke­mis­tä vai ha­lu­taan­ko mi­nun var­mis­ta­van yk­si­tyis­koh­dat­kin esi­mie­hel­tä? Te­räs­te­tään­kö tääl­lä päi­vää ala-ar­voi­sel­la ja mie­lel­lään ko­va­ää­ni­sel­lä huu­mo­ril­la, vai on­ko pa­ras­ta an­taa tah­di­kas ja so­fis­ti­koi­tu­nut vai­ku­tel­ma?

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram