Blogi
Kaisa
 
Lammila
Olen säkyläläinen puutarhuri ja floristiopiskelija, työni on kukkakaupan alalla. Innostuin hyötykasvien kasvatuksesta harrastemielessä muutama vuosi sitten ja nyt käytössäni on kerrostaloasujan unelma - lainakasvihuone ja pieni lavapuutarha! En syntynyt viherpeukaloksi, mutta pienin askelin oppinut uutta ja yleensä vielä sieltä kantapään kautta. Kirjoittelen täällä blogissa kesäkuulumisiani kasvihuoneelta ja sen ulkopuolelta.
28.6.2017 11.33

Kesäkuun kuulumiset

Kaisa Lammila

Viileähköstä alkukesästä huolimatta kasvihuoneesta on saanut jo hieman satoa, olen tyytyväinen että pitkitin kasvien istuttamista ja annoin taimien vahvistua ikkunalaudalla.

Kurk­ku al­koi­kin pus­kea sa­toa mil­tei heti kas­vi­huo­nee­seen pääs­ty­ään, sa­moin suip­po­pap­ri­kas­sa keik­kuu lu­paa­va al­ku. Vii­me kau­del­la kas­va­tin eri­lai­sia to­maat­te­ja, mut­ta nyt pää­dyin va­lit­se­maan vain kol­mea eri­lais­ta kir­sik­ka­to­maat­ti­la­ji­ket­ta, sil­lä ne kyp­sy­vät no­pe­as­ti ja tu­lee syö­tyä vie­lä no­pe­am­min.

Tomaatit notkuvat raakileita, kohta saadaan maistiaisia.

Tomaatit notkuvat raakileita, kohta saadaan maistiaisia.

Kaisa Lammila

Ensimmäinen sadonkorjuu kesäkuun lopulla, sain pari kurkkua ja lisää on tulossa!

Ensimmäinen sadonkorjuu kesäkuun lopulla, sain pari kurkkua ja lisää on tulossa!

Kaisa Lammila

Vii­ni­köyn­nök­set ovat myös läh­te­neet hy­vään kas­vuun, nii­den hoi­toa on pi­tä­nyt jon­kin ver­ran opis­kel­la. Löy­sin Suo­men Vii­nin­kas­vat­ta­jat ry:n, jon­ka net­ti­si­vuil­ta löy­tyi kat­ta­vas­ti tie­toa ja voin­kin suo­si­tel­la sitä niil­le, jot­ka ovat vii­ni­köyn­nös­ten kans­sa kal­tai­si­a­ni aloit­te­li­joi­ta. Kak­si vuot­ta sit­ten köyn­nök­se­ni kuo­li huo­non en­na­koin­ti­ni vuok­si, kun syk­syn en­sim­mäi­set pak­ka­set pää­si­vät sitä pu­rai­se­maan. Vii­ni­ry­pä­lei­tä on to­sin täl­le vuo­del­le vie­lä tur­ha odo­tel­la, mut­ta eh­kä vuo­den kah­den ku­lut­tua? Va­lit­sin mah­dol­li­sim­man tal­ven­kes­tä­vät la­jik­keet, So­mer­set Seed­les­sin ja Zil­gan. Röy­his­ty­es­sään vii­ni­köyn­nös on val­ta­van ko­koi­nen, jo­ten pää­tin ko­keil­la is­tut­taa toi­sen kas­vi­huo­neen si­säl­le ja toi­sen ulos.

Valitsin viiniköynnöslajikkeeksi mm. latvialaisen Zilgan.

Valitsin viiniköynnöslajikkeeksi mm. latvialaisen Zilgan.

Kaisa Lammila

Tou­ko-ke­sä­kuun ajan olen myös val­mis­tel­lut ja teh­nyt vii­mei­sen flo­ris­tin am­mat­ti­tut­kin­toon liit­ty­vän näy­tön, jon­ka tu­lok­sia odo­tan saa­pu­vak­si lä­hi­päi­vi­nä. Tut­kin­toon si­säl­tyy kol­me pa­kol­lis­ta osaa, jot­ka ovat asi­ak­kai­den pal­ve­le­mi­nen kuk­ka­kau­pas­sa (tä­hän kuu­luu kas­vi­tun­nis­tus myös), mark­ki­noin­ti flo­ris­ti­sel­la alal­la ja kuk­ka­si­don­ta­töi­den suun­nit­te­le­mi­nen ja te­ke­mi­nen. Va­lit­sin va­lin­nai­se­na osa­na kas­veil­la stai­laa­mi­sen, mut­ta vaih­to­eh­toi­na ovat myös juh­la­ko­ris­te­lun suun­nit­te­lu ja te­ke­mi­nen, yrit­tä­jä­nä toi­mi­mi­nen flo­ris­ti­sel­la alal­la, flo­ris­ti­sen alan kil­pai­li­ja­na toi­mi­mi­nen ja työ­paik­ka­oh­jaa­mi­nen kuk­ka­kaup­pa-alal­la. Olin kuul­lut etu­kä­teen, et­tä tut­kin­to on haas­ta­va ja sitä se to­si­aan oli ai­na­kin omal­la koh­dal­la­ni. Näyt­tö­tut­kin­to on jän­nit­tä­jäl­le stres­saa­va, vaik­ka toi­saal­ta sii­nä vain teh­dään sitä työ­tä, mitä kuk­ka-alal­la työ­e­lä­mäs­sä­kin teh­dään. Kuk­ka­si­don­nan tut­kin­no­no­san jä­tin vii­mei­sek­si, sil­lä koin sen eri­tyi­sen vai­ke­a­na ja tree­na­sin töi­tä pit­kään etu­kä­teen. No, nyt se on ohi ja voin vain odo­tel­la tu­lok­sia. Ar­vi­oi­jat ei­vät kom­men­toi näy­tön ai­ka­na, jo­ten vai­kea sa­noa täs­sä vai­hees­sa tu­lok­ses­ta mi­tään.

Tein kukkasidonnan tutkinnonosassa viisi erilaista kukkasidontatyötä ja kolme pakkausta.

Tein kukkasidonnan tutkinnonosassa viisi erilaista kukkasidontatyötä ja kolme pakkausta.

Kaisa Lammila

17. ke­sä­kuu­ta vie­tet­tiin Ra­kas­tu ke­säy­ö­hön -tee­mal­la luon­non päi­vää, jon­ka tar­koi­tuk­se­na oli jäl­leen kan­nus­taa ih­mi­siä nuk­ku­maan yö ul­ko­na. Sa­ma­na päi­vä­nä juh­lis­tet­tiin Suo­men 40. kan­sal­lis­puis­ton Hos­san ava­jai­sia. Olin juu­ri hank­ki­nut uu­sia ret­kei­ly­va­rus­tei­ta, jo­ten in­nos­tuin tie­ten­kin läh­te­mään yök­si ulos ja sa­mal­la tuli tes­tat­tua han­kin­nat. Koi­ra­ni on nuk­ku­nut tel­tas­sa vas­ta yh­den yön, La­pin ke­säy­ös­sä ke­räl­lä mi­nun pää­ni pääl­lä, jo­ten ole­tin et­tä se kai­pai­si hie­man li­sää har­joi­tus­ta. Koi­ra seu­ra­si van­hem­pie­ni pi­ha­maal­la tel­tan pys­ty­tys­tä epä­röi­väs­ti ja sil­min­näh­den päät­ti jo il­ta­sel­la, et­tä hän ei tuo­hon vi­ri­tel­mään si­säl­le as­tu. Kym­me­nen mais­sa köm­mim­me kui­ten­kin telt­taan ja sii­tä va­jaan tun­nin ku­lut­tua ul­koa al­koi kuu­lua epäi­lyt­tä­vää su­hi­naa. Luon­to tuli täs­sä vai­hees­sa lii­an lä­hel­le pa­haa-aa­vis­ta­ma­ton­ta pys­ty­kor­vaa, jo­ten ulos tel­tas­ta oli pääs­tä­vä kei­nol­la mil­lä hy­vän­sä. No, ei muu­ta kun köm­pi­mään pi­hal­le ih­met­te­le­mään su­hi­nan läh­det­tä, joka pal­jas­tui tel­tas­ta kiin­nos­tu­neek­si sii­lik­si. Ker­ros­ta­los­sa asu­val­le pys­ty­kor­val­le tuli täs­sä koh­taa tun­nit täy­teen Ra­kas­tu ke­säy­ö­hön -tee­ma­päi­vää, jo­ten hän siir­tyi vii­va­na si­sä­ti­loi­hin nuk­ku­maan. It­se su­jah­din ta­kai­sin ma­kuu­pus­siin ja nu­kuin läpi läm­pöi­sen ke­säy­ön tyy­ty­väi­se­nä uu­sis­sa ta­mi­neis­sa­ni.

Ei mikään simppelein teltta pystyttää, mutta selvittiin (isä avusti).

Ei mikään simppelein teltta pystyttää, mutta selvittiin (isä avusti).

Kaisa Lammila

Siili ja koira eivät mahtuneet samalle pihalle, joten koira kipitti sisälle nukkumaan.

Siili ja koira eivät mahtuneet samalle pihalle, joten koira kipitti sisälle nukkumaan.

Kaisa Lammila

Va­rus­tei­ta on hyvä tes­ta­ta ko­tiym­py­röis­sä, sil­lä ret­kei­ly­har­ras­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on mo­nel­la meis­tä ai­kui­sis­ta se pään nol­laa­mi­nen. No, se ei vält­tä­mät­tä on­nis­tu, jos oras­ta­va näl­kä kur­nii vat­sas­sa ja pi­täi­si en­si ker­taa pys­tyt­tää ai­van lii­kaa liik­ku­via osia si­säl­tä­vä telt­ta, jos­sa on hai­tin­kie­li­set oh­jeet. Toi­von, et­tä pää­si­sin tänä ke­sä­nä ja tu­le­va­na syk­sy­nä vie­lä te­ke­mään näi­tä pie­niä ret­kiä, jo yh­den päi­vän ir­ti­ot­to ko­tiym­py­röis­tä hel­lit­tää sitä van­net­ta, joka meil­lä kai­kil­la pää­tä jos­kus tup­paa ki­ris­tä­mään.

Testauksessa uusi makuualusta ja makuupussi, uni maistui pitkälle aamuun.

Testauksessa uusi makuualusta ja makuupussi, uni maistui pitkälle aamuun.

Kaisa Lammila

Kir­joit­te­len seu­raa­vak­si hei­nä­kuun puo­lel­la, sil­loin li­sää omia ja vii­ni­köyn­nös­ten kuu­lu­mi­sia, jän­ni­te­tään myös sain­ko flo­ris­tin pa­pe­rit!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram