Blogi
Kaisa
 
Lammila
Olen säkyläläinen puutarhuri ja floristiopiskelija, työni on kukkakaupan alalla. Innostuin hyötykasvien kasvatuksesta harrastemielessä muutama vuosi sitten ja nyt käytössäni on kerrostaloasujan unelma - lainakasvihuone ja pieni lavapuutarha! En syntynyt viherpeukaloksi, mutta pienin askelin oppinut uutta ja yleensä vielä sieltä kantapään kautta. Kirjoittelen täällä blogissa kesäkuulumisiani kasvihuoneelta ja sen ulkopuolelta.
27.8.2016 15.04

Kesän maut kasvikuivurissa ja syystöitä puutarhassa

Kasvihuoneessani on ollut aika pitkälti sadonkorjuuta koko tämä syyspuoli, ja olen ihan tyytyväinen, vaikka tomaattia tulikin tällä kertaa vähemmän. Kurkut ja tomaatit käytämme tuoreena, mutta yrttejä ja chiliä jäi aika reilusti myös kuivattavaksi. Chiliä voi kuivata ihan sellaisenaan huoneenlämmössä, mutta olen hyödyntänyt tässä kuivuria, jolloin kuivat podit saa keräiltyä suoraan lasipurkkeihin ja sieltä käyttöön. Maku on mielestäni säilynyt hyvin, mutta miedommat lajikkeet kannattaa hyödyntää tietysti tuoreena.

Mäkimeiramin ja basilikan lehdet menossa kuivuriin.

Mäkimeiramin ja basilikan lehdet menossa kuivuriin.

Kaisa Henttinen

Kui­va­tus­me­ne­tel­miä on mo­nen­lai­sia, ei­kä var­si­nais­ta kui­vu­ria vält­tä­mät­tä tar­vi­ta, sil­lä mo­nia tuot­tei­ta voi yh­tä hy­vin kui­va­ta huo­neen­läm­mös­sä tai al­ku­ke­säl­lä ul­ko­na, kun il­man­kos­teus on al­hai­nen. Suo­ras­sa au­rin­gon­pais­tees­sa kui­va­tus­ta ei suo­si­tel­la. Mi­kä­li ko­dis­sa on vaik­ka­pa puu­hel­la tai kier­toil­mau­u­ni, niin nii­tä kan­nat­taa tie­tys­ti hyö­dyn­tää myös tä­hän tar­koi­tuk­seen. Te­hok­kaal­la kas­vi­kui­vu­ril­la saa no­pe­as­ti val­mis­ta, mut­ta ener­gi­an­ku­lu­tus on tie­tys­ti sen mu­kai­nen.

Kui­vat­tu­ja tuot­tei­ta on help­po käyt­tää ruo­an­lai­tos­sa, mut­ta pi­tää muis­taa, et­tä vaik­ka kui­vat­tu tuo­te on tuo­ret­ta pie­nem­mäs­sä koos­sa, niin ma­kua sii­nä on yleen­sä sa­man ver­ran. Tu­li­sen chi­lin kans­sa tä­män op­pii yleen­sä ker­ras­ta!

Kuluneella viikolla kypsyi ensimmäinen Chocolate Habanero, joka on hyvin tulinen lajike.

Kuluneella viikolla kypsyi ensimmäinen Chocolate Habanero, joka on hyvin tulinen lajike.

Kaisa Henttinen

Olen pis­tä­nyt mer­kil­le, et­tä myös höls­ky­kurk­ku on vii­me vuo­si­na teh­nyt näyt­tä­vän pa­luun säi­lön­tä­rin­ta­mal­le mo­nis­sa eri va­ri­aa­ti­ois­sa, myös ra­vin­to­la-an­nos­ten kyl­jes­sä näi­tä nä­kee tä­män täs­tä. Ne­tis­tä löy­tyy ka­sa­päin eri­lai­sia oh­jei­ta, mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti kah­des­ta tai­mes­ta­ni tuli niin vä­hän avo­maan­kurk­ku­ja, et­tä söin ne sel­lai­se­naan ja jäi nyt höls­kyt­te­lyt höls­kyt­te­le­mät­tä täl­tä vuo­del­ta.

Nyt on myös se ai­ka, kun täy­tyy lait­taa tänä vuon­na hy­vin me­nes­ty­neet la­jik­keet muis­ti­kir­jaan, jot­ta voi kai­vaa ne siel­tä esiin en­si ke­vää­nä. En muis­ta, mai­nit­sin­ko tä­män jo ai­kai­sem­mas­sa pos­tauk­ses­sa, mut­ta mie­dom­mis­ta chi­leis­tä nos­tai­sin esiin Me­di­nan, joka tuot­ti ta­sai­ses­ti sa­toa koko ke­sän ja kyp­sy­mi­nen on ol­lut mui­hin la­jik­kei­siin ver­rat­tu­na var­sin no­pe­aa.

Käsittelen chilit ja yrtit kuivuriin, tomaatit päätyy ruokapöytään sellaisenaan.

Käsittelen chilit ja yrtit kuivuriin, tomaatit päätyy ruokapöytään sellaisenaan.

Kaisa Henttinen

Ke­sän pää­tös, eli ve­net­si­a­lais­vii­kon­lop­pu on nyt al­ka­mas­sa. Tun­tuu, et­tä vas­ta aloi­tin tä­män blo­gin ja kir­joi­tin al­ku­ke­sän puu­tar­ha­töis­tä. Nyt ale­taan käy­tän­nös­sä teh­dä val­mis­te­le­via töi­tä seu­raa­vaa ke­vät­tä ja kas­vu­kaut­ta aja­tel­len. Syys­lan­noi­tus ja puu­tar­han kal­ki­tus ovat ajan­koh­tai­sia. Syk­sy on myös hy­vää is­tu­tu­sai­kaa, ja tai­met ovat useis­sa myy­mä­löis­sä tul­leet jo alen­nus­myyn­tiin­kin. Leh­ti­pui­ta ja pen­sai­ta voi is­tut­taa mil­tei niin kau­an, kun maa on sula, mut­ta ha­vu­kas­vien ja pe­ren­no­jen koh­dal­la kan­nat­taa kii­ruh­taa, sil­lä nii­den pi­täi­si eh­tiä juur­tua hy­vin en­nen tal­ven tu­loa. Myös hy­a­sin­tin, nar­sis­sin, kroo­kuk­sen ja tulp­paa­nin si­pu­lei­den is­tu­tu­sai­ka al­kaa ol­la kä­sil­lä.

Orakas-kuivurissa on viisi kerrosta, joten isommankin määrän kuivatus käy nopeasti.

Orakas-kuivurissa on viisi kerrosta, joten isommankin määrän kuivatus käy nopeasti.

Kaisa Henttinen

Mi­kä­li ke­vääl­lä ai­koo kyl­vää uut­ta nur­mik­koa, niin si­tä­kin oli­si hyvä en­na­koi­da jo näin syys­puo­lel­la maan­pa­ran­nuk­sen ja -kal­ki­tuk­sen mer­keis­sä.

Moni pi­tää myös vi­her­kas­ve­ja ke­sän ajan ul­ko­na, mut­ta nyt nii­tä oli­si syy­tä al­kaa ke­räi­le­mään si­sä­ti­loi­hin, sil­lä yöt vii­le­ne­vät no­pe­as­ti ja her­kem­mät si­säl­le tar­koi­te­tut kas­vit ot­ta­vat it­seen­sä jo pie­nes­tä­kin kyl­myy­des­tä. Kas­ve­ja on syy­tä tark­kail­la, sil­lä ul­koa tart­tuu her­käs­ti mu­kaan tu­ho­lai­sia, jot­ka vil­liin­ty­vät läm­pi­mään huo­neil­maan pääs­ty­ään.

Myös kuk­ka­kau­pas­sa syk­sy al­kaa hiip­pail­la niin ruuk­ku­puo­lel­le kuin leik­ko­kaap­piin­kin. Tu­tut cal­lu­nat, ho­pe­a­lan­gat ja mar­ja­ka­ner­vat saa­pu­vat va­li­koi­miin ja hem­pe­ät sä­vyt vaih­tu­vat syk­syi­siin. Mi­nun lem­pi­vä­ri­ni syk­syl­lä ovat pe­rin­tei­sen orans­sin si­jaan vi­o­let­ti ja vii­nin­pu­nai­nen.

Chiliä tuoreena ja kuivattuna.

Chiliä tuoreena ja kuivattuna.

Kaisa Henttinen

Mu­ka­vaa ve­net­si­a­lais­vii­kon­lop­pua, pa­la­taan asi­aan vie­lä syys­kuus­sa muu­ta­man pos­tauk­sen ver­ran, jon­ka jäl­keen blo­gi­ni siir­tyy tal­viu­nil­le ja alan val­mis­tau­tu­maan alal­la­ni vuo­den tär­keim­pään, eli jou­lu­se­son­kiin.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram