Blogi
Kaisa
 
Lammila
Olen säkyläläinen puutarhuri ja floristiopiskelija, työni on kukkakaupan alalla. Innostuin hyötykasvien kasvatuksesta harrastemielessä muutama vuosi sitten ja nyt käytössäni on kerrostaloasujan unelma - lainakasvihuone ja pieni lavapuutarha! En syntynyt viherpeukaloksi, mutta pienin askelin oppinut uutta ja yleensä vielä sieltä kantapään kautta. Kirjoittelen täällä blogissa kesäkuulumisiani kasvihuoneelta ja sen ulkopuolelta.
30.7.2016 11.40

Lomakuulumisia

Minulla on ollut nyt parin viikon tauko kasvihuoneesta, sillä pidin vähän kesälomaa ja olin reissussa. Lomailemme muutaman viikon vuodesta Lapissa, sillä miehelläni on siellä sukulaisia. Suuntana meillä oli siis jälleen Kittilässä sijaitseva Köngäs-niminen kylä Ounasjoen varrella.

Löy­sin jo ai­em­min leh­des­tä il­moi­tuk­sen Pal­lak­sel­la jär­jes­tet­tä­väs­tä tun­tu­ri­kas­vi­ret­kes­tä, jon­ka ve­tä­jä­nä toi­mii kan­sal­lis­puis­to-opas, puu­tar­hu­ri ja kas­vi­hul­lu Pau­la Siep­pi. Ha­lu­sin eh­dot­to­mas­ti täl­le reis­sul­le mu­kaan! Tref­fa­sim­me po­ru­kal­la Pal­lak­sen luon­to­kes­kuk­sel­la, joka si­jait­see Ho­tel­li Pal­lak­sen vie­res­sä tun­tu­rin juu­rel­la. Läh­dim­me sii­tä kii­pe­ä­mään koh­ti Pal­kas­ke­roa, reit­ti oli var­sin help­po­kul­kui­nen ja ai­ka­tau­lu oli jous­ta­va, jo­ten kii­reel­lä ei tar­vin­nut tun­tu­ris­sa harp­poa. Pau­la ker­toi­li erit­täin kiin­nos­ta­vas­ti kas­veis­ta, mitä voi käyt­tää esi­mer­kik­si ruo­an­lai­tos­sa tai roh­toi­na. Sa­mal­la saim­me opas­tus­ta Pal­lak­sen ym­pä­ris­töön ja kuu­lim­me alu­ee­seen liit­ty­viä ta­ri­noi­ta.

Tu­tuik­si tu­li­vat sie­li­köt, kis­san­kä­pä­lät, kul­ta­piis­kut ja löy­sim­me jopa har­vi­nai­sen noi­dan­lu­kon, joka on luo­ki­tel­tu Suo­mes­sa ns. sil­mäl­lä­pi­det­tä­väk­si kas­vik­si. Mo­nia kas­ve­ja oli aluk­si vai­kea erot­taa, sil­lä ne ovat niin pie­niä ver­rat­tu­na ete­läs­sä kas­va­viin la­ji­to­ve­rei­hin­sa. Ret­ken lo­puk­si sil­mä al­koi har­jaan­tua ja al­koi huo­ma­ta nii­tä­kin kas­ve­ja, joi­ta ei aluk­si mei­nan­nut löy­tää ol­len­kaan. Voin to­del­la suo­si­tel­la tätä ret­keä kai­kil­le kas­veis­ta kiin­nos­tu­neil­le, ai­em­paa tie­tä­mys­tä ei to­del­la­kaan tar­vi­ta, mut­ta ret­ken jäl­keen kir­ja­hyl­lyyn saat­taa et­siy­tyä vaik­ka­pa Suo­men tun­tu­ri­kas­vio...

Ruuhkaa Pallaksen luontokeskuksella.

Ruuhkaa Pallaksen luontokeskuksella.

Kaisa Henttinen

Myös hil­la kyp­syi reis­sum­me ai­ka­na ja kä­vim­me­kin poi­mi­mas­sa tu­tus­ta pai­kas­ta muu­ta­mat vi­ta­mii­ni­pom­mit tal­teen. Moni kau­his­te­lee hil­lan kor­ke­ah­koa ki­lo­hin­taa, mut­ta sen to­del­la ym­mär­tää, kun käy it­se ko­kei­le­mas­sa hil­lan poi­min­taa. Sen li­säk­si et­tä maas­to on usein hil­lan kas­vu­pai­koil­la haas­ta­vaa, niin oman li­sä­maus­teen­sa tuo ym­pä­ril­lä pyö­ri­vä sääs­ki­ar­mei­ja.

Täl­lä ker­taa myös säät suo­si­vat mei­tä ja poh­joi­ses­sa pääs­tiin naut­ti­maan hel­le­lu­ke­mis­ta mo­ne­na päi­vä­nä. Yh­te­nä au­rin­koi­se­na aa­mu­na läh­dim­me kö­röt­te­le­mään koh­ti kä­si­var­ren Lap­pia, joka on mie­les­tä­ni yk­si kau­neim­mis­ta pai­kois­ta Suo­mes­sa. Jo it­se reit­ti Muo­ni­on kaut­ta Nor­jan ra­jal­le on ää­ret­tö­män kau­nis, mat­kan var­rel­la voi löy­tää myös tu­tu­no­loi­sia mai­se­mia, ei ih­me et­tä Har­ju­reit­tiä kut­su­taan myös pik­ku­la­pik­si!

Odottelimme lomalla hillojen kypsymistä.

Odottelimme lomalla hillojen kypsymistä.

Kaisa Henttinen

Saa­nan juu­rel­la söim­me eväät ja koi­ra vil­voit­te­li Kil­pis­jär­ven vii­le­äs­sä ve­des­sä. Vuo­ret pil­kot­ti­vat ho­ri­son­tis­sa ja nii­tä mai­se­mia oli­si kyl­lä voi­nut jää­dä tui­jot­te­le­maan pi­dem­mäk­si­kin ai­kaa.

Kas­vi­huo­nee­ni oli myös lo­man ai­ka­na saa­nut nau­tis­kel­la läm­pi­mis­tä ke­sä­päi­vis­tä, esi­mer­kik­si en­nen lo­maa pö­lyt­tä­mä­ni chi­lit oli­vat kaik­ki rä­jäh­tä­neet täy­teen kas­vuun. Ok­sat not­kui­vat po­de­ja, jois­ta osa on jo kyp­sy­nyt syö­tä­vik­si. Myös to­maa­tit pu­ner­si­vat ja kurk­kua on saa­nut ke­rä­tä run­saas­ti. Nap­sin to­maat­ti­kas­vus­ton alim­pia leh­tiä vä­hän pois ja nap­sai­sin jo täs­sä koh­taa lat­vat poik­ki, sil­lä raa­ki­lei­ta on to­del­la pal­jon ja ha­lu­an jou­dut­taa kyp­sy­mis­tä. Myös en­sim­mäi­set her­neet oli val­mii­ta ke­rät­tä­väk­si.

Kotona chilit olivat räjähtäneet kasvuun!

Kotona chilit olivat räjähtäneet kasvuun!

Kaisa Henttinen

Seu­raa­vak­si mi­nul­la on oh­jel­mas­sa kas­vien kui­vaa­mi­nen, jos­ta ajat­te­lin teh­dä oman blo­gi­pos­tauk­sen. Reis­sul­la yö­vyim­me myös tel­tas­sa, jo­ten ai­on ko­keil­la eri­lais­ten ret­kel­le so­vel­tu­vien ruo­kien kui­vaa­mis­ta. Mi­nus­ta kaik­ki kui­vat­tu pus­si­ruo­ka (ita­li­an­pa­dat, pas­tat ym) mais­tuu suht sa­mal­ta, jo­ten us­kon et­tä it­se te­ke­mäl­lä lop­pu­tu­los oli­si mie­lui­sam­pi. Pa­laan tä­hän ai­hee­seen!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram