Blogi
Kaisa
 
Lammila
Olen säkyläläinen puutarhuri ja floristiopiskelija, työni on kukkakaupan alalla. Innostuin hyötykasvien kasvatuksesta harrastemielessä muutama vuosi sitten ja nyt käytössäni on kerrostaloasujan unelma - lainakasvihuone ja pieni lavapuutarha! En syntynyt viherpeukaloksi, mutta pienin askelin oppinut uutta ja yleensä vielä sieltä kantapään kautta. Kirjoittelen täällä blogissa kesäkuulumisiani kasvihuoneelta ja sen ulkopuolelta.
10.7.2016 9.50

Puoli kiloa päivässä

Kasvihuone lavapuu­tar­hoineen on tuottanut satoa jo hyvän aikaa ja voin vannoa, että tuo maaginen puoli kiloa kasviksia, juureksia, marjoja ja hedelmiä on käynyt kohdallani toteen miltei joka päivä. Oman sadon lisäksi myös luonto tuntuu olevan nyt myötämielinen meitä kohtaan ja metsässä on aivan mieletön kantarelli- sekä mustikkasato! Olin eilen ystäväni kanssa lenkillä ja en tiedä kumpaa teimme enemmän, söimme vai lenkkeilimme. Myös chihuahua muuttui vaivihkaa eläväksi marjapoimuriksi, kun sinisenä loistava aluskasvillisuus aukesi metsässä eteemme.

Yhdessä lavankauluksessa kasvaa mansikkaa, tässä päivän saalis.

Yhdessä lavankauluksessa kasvaa mansikkaa, tässä päivän saalis.

Kaisa Henttinen

Vii­me pos­tauk­ses­sa­ni si­vu­sin kir­va-asi­aa, ja oli­si pi­tä­nyt ko­put­taa puu­ta, sil­lä jo muu­ta­man päi­vän ku­lut­tua sii­tä yk­si chi­leis­tä­ni jou­tui kir­va­hyök­käyk­sen koh­teek­si. Suih­ku­tin kas­vin kaut­taal­taan män­ty­suo­pa­liu­ok­sel­la ja ih­me kyl­lä, se te­ho­si ker­ras­ta ja tämä yk­si tu­li­sim­mis­ta chi­li­la­jik­keis­ta­ni sel­vi­si hen­gis­sä. Vaik­ka nyt läm­pöi­si­nä päi­vi­nä kas­vi­huo­neen ovet ovat au­ki, niin sa­not­tu­ja hy­viä ötö­köi­tä kai­pai­li­sin sin­ne enem­män. Vaik­ka is­tu­tin ke­vääl­lä sin­ne myös kuk­kia, niin ne­kään ei­vät ole toi­mi­neet tar­peek­si hy­vä­nä hou­kut­ti­me­na. Täs­tä syys­tä olen var­muu­den vuok­si ra­vis­tel­lut to­maat­te­ja, jot­ta ku­kat var­mas­ti pö­lyt­tyy. Chi­lin ku­kat huis­kut­te­len läpi ve­si­vä­ri­si­vel­ti­mel­lä ja tu­los on ol­lut to­del­la hyvä. Kas­vi­huo­nees­sa­ni kas­va­vat kur­kut ovat par­te­no­karp­pi­sia, jo­ten ne ei­vät vaa­di eril­lis­tä pö­ly­tys­tä.

Pölytän chilit vesivärisiveltimellä.

Pölytän chilit vesivärisiveltimellä.

Kaisa Henttinen

Ku­ten mo­nel­la muul­la­kin kuu­le­ma­ni mu­kaan, myös mi­nul­la kurk­ku on tuot­ta­nut tänä vuon­na ää­rim­mäi­sen hy­vin sa­toa. Päi­väs­sä nii­tä on tul­lut yh­des­tä kol­meen ja tai­mia on kui­ten­kin vain kak­si. Kurk­ku ja to­maat­ti vaa­ti­vat hie­man eri­lai­set olo­suh­teet, jo­ten moni kas­vat­taa nii­tä eril­li­sis­sä huo­neis­sa. Mi­nul­la nämä kas­va­vat su­las­sa so­vus­sa sa­mas­sa huo­nees­sa ja en­si­si­jai­ses­ti pi­dän läm­pö­ti­lo­ja sil­mäl­lä to­maa­tin tar­pei­den mu­kaan. Jos kurk­kuun tu­lee kar­vas maku, se on seu­raus­ta lii­an vä­häi­ses­tä kas­te­lus­ta. Avo­maan­kur­kut lai­toin mel­ko myö­häi­ses­sä vai­hees­sa kyl­myy­den pe­los­sa la­van­kau­luk­seen, jo­ten niis­sä al­kaa nyt vas­ta ol­la en­sim­mäi­set kur­kut.

Luomukurkkua joka päivä, en valita!

Luomukurkkua joka päivä, en valita!

Kaisa Henttinen

Huo­ma­sin in­nos­tu­nee­ni vä­hän lii­kaa to­maa­tin lan­noi­tuk­sen kans­sa, tä­män huo­maa no­pe­as­ti sii­tä, kun tum­man­vih­re­ät leh­det käp­ris­ty­vät. Leh­tien käp­ris­ty­mi­nen voi ol­la seu­raus­ta myös muus­ta­kin, leh­den ala­pin­nal­le on syy­tä kur­kis­tel­la kir­vo­jen va­ral­ta.

Odo­tan ke­säl­tä ihan eri­tyi­ses­ti vie­lä yh­tä kas­vei­hin liit­ty­vää jut­tua, ni­mit­täin mat­kus­tan ku­lu­van ke­sän ai­ka­na poh­joi­seen. Sen li­säk­si, et­tä pää­sen hie­man tu­tus­tu­maan hyö­ty­kas­vien kas­va­tuk­seen kas­vu­vyö­hyk­keil­lä seit­se­män ja kah­dek­san, ai­on myös osal­lis­tua opas­te­tul­le kas­vi­tun­nis­tus­ret­kel­le Pal­las­tun­tu­rin mai­se­mis­sa. Tun­tu­reis­ta löy­tyy vuo­si­sa­to­jen ajan käy­tet­ty­jä yrt­te­jä ja hyö­ty­kas­ve­ja, joi­hin toi­von mu­kaan pää­sen täl­lä reis­sul­la tu­tus­tu­maan tar­kem­min.

Vaik­ka am­mat­ti­ni on kas­vien pa­ris­sa, niin oi­ke­as­taan ren­tou­dun myös par­hai­ten nii­den ym­pä­röi­mä­nä luon­nos­sa. Vas­ti­kään uu­ti­sis­sa ker­rot­tiin tut­ki­muk­ses­ta, jon­ka mu­kaan jo muu­ta­man mi­nuu­tin olei­lu met­säs­sä vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti mie­li­a­laan. Al­le­kir­joi­tan täy­sin ai­na­kin it­se­ni koh­dal­la, viih­dyn to­del­la hy­vin luon­nos­sa. Ja vaik­ka osit­tain kat­son­kin mai­se­mia ka­me­ran et­si­men läpi, niin vai­ku­tuk­sen to­del­la huo­maa.

Seu­raa­vas­sa blo­gi­pos­tauk­ses­sa­ni ol­laan siis reis­su­tun­nel­mis­sa, sitä odo­tel­les­sa nau­ti­taan met­säs­tä ja sen an­ti­mis­ta!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram