Blogi
Kaisa
 
Lammila
Olen säkyläläinen puutarhuri ja floristiopiskelija, työni on kukkakaupan alalla. Innostuin hyötykasvien kasvatuksesta harrastemielessä muutama vuosi sitten ja nyt käytössäni on kerrostaloasujan unelma - lainakasvihuone ja pieni lavapuutarha! En syntynyt viherpeukaloksi, mutta pienin askelin oppinut uutta ja yleensä vielä sieltä kantapään kautta. Kirjoittelen täällä blogissa kesäkuulumisiani kasvihuoneelta ja sen ulkopuolelta.
6.6.2017 5.05

Kukkaisa: Hyvä sun on sanoo

Kun toukokuisina aamuina raapii jäätä auton ikkunoista, niin puutar­hab­log­gaajaa alkaa kieltämättä aavistuksen kuumottaa – mistä ihmeestä kirjoitan?! Ainut mikä kasvihuoneessa on kasvanut, on rännistä roikkuva jääpuikko, muuten on ollut aika hiljaista sillä sektorilla. On asioita, kuten Suomen kesä, joille me emme mahda mitään, joten eikös käännetä toukokuinen lumimyräkkäkin positiivisen puolelle. Olen nimittäin huomannut, että kun sää on kehno, niin ulkohommista vapautuu aikaa sohvalla lekotteluun ja uusien asioiden opiskeluun. Itselleni ne on tänä keväänä olleet yrtit, enemmän ja vähemmän villit sellaiset.

Kun le­vi­tän kas­vi­huo­ne­vil­je­lyn ilo­sa­no­maa, kuu­len ai­ka usein et­tä "hyvä sun on sa­noo, ku sää olet puu­tar­hu­ri". Nyt ke­sän en­sim­mäi­ses­sä kir­joi­tuk­ses­sa on hyvä hie­man va­lais­ta ti­lan­net­ta­ni, eli en siis syn­ty­nyt Loi­maan alu­e­sai­raa­las­sa puu­tar­hu­rin tut­kin­to­to­dis­tus kä­des­sä, vaan se on vaa­ti­nut mi­nul­ta(kin) to­del­lis­ta rä­pi­köin­tiä tä­hän pis­tee­seen mis­sä olen nyt. Ja tämä pis­te on se, et­tä edes joku kas­vat­ta­ma­ni kas­vi me­nes­tyy ja saan sa­toa, tai on­nis­tun jat­ko­ja­los­ta­maan sii­tä jo­tain syö­tä­vää. Kas­vi­tun­nis­tus on ol­lut it­sel­le­ni­kin to­del­la haas­ta­vaa, kou­lu­a­joil­ta tut­tua pii­naa­vaa ul­ko­läk­syä.

Edel­lis­vuon­na yh­teis­työs­sä koi­ran kans­sa saa­tiin vii­ni­köyn­nös hen­gil­tä, pi­din yh­den vuo­den su­ru­ai­kaa ja nyt ajat­te­lin niel­lä pet­ty­myk­sen ja yrit­tää uu­del­leen. Vaik­ken tie­dä ko­vin­kaan pal­jon pa­rem­min, mitä sen kans­sa pi­tää teh­dä, niin ai­na­kin tie­dän mitä EI pidä. Py­rin kir­jaa­maan jo­kai­ses­ta kas­vis­ta­ni ylös tär­keim­mät hoi­to-oh­jeet ja mi­ten olen lan­noit­ta­nut, mitä kas­vu­a­lus­taa käy­tin jne.

Olen kerännyt talteen myös kuusenkerkkää, jonka aion pakastaa ja käyttää salaateissa, smoothiessa ja peston valmistuksessa.

Olen kerännyt talteen myös kuusenkerkkää, jonka aion pakastaa ja käyttää salaateissa, smoothiessa ja peston valmistuksessa.

Kaisa Lammila

Mo­nel­la on myös se pai­nei­ta luo­va har­ha­ku­vi­tel­ma, et­tä kaik­ki pi­tää osa­ta sie­me­nes­tä as­ti kas­vat­taa ja kou­lia it­se. Vää­rin. Mat­kai­lu avar­taa ja jo pie­nel­lä ko­ti­seu­tu­kier­rok­sel­la voi löy­tää lä­his­töl­tä kiin­nos­ta­via paik­ko­ja, jon­ne voi jät­tää pai­kal­li­sel­le yrit­tä­jäl­le muu­ta­mia eu­ro­ja ja saa­da vas­ti­neek­si esim. au­ton ta­ka­kon­til­li­sen eri­lai­sia tai­mia kas­va­tet­ta­vak­si. Näin mi­nä­kin teen ja koen, et­tä ti­lan­tees­sa kaik­ki voit­taa: Minä en jou­du temp­pui­le­maan ker­ros­ta­lo­a­sun­tom­me olo­huo­nees­sa tai­mi­kas­va­tuk­sen, en­kä vi­he­li­äi­sen luon­teen omaa­van kis­sa­ni kans­sa, joka sel­kä­ni kään­ty­es­sä syö joka iki­sen sirk­ka­leh­den ja seu­raa­vas­sa het­kes­sä an­taa ylen val­koi­sel­le vil­la­ma­tol­le.

Nämä muis­tot mie­les­sä­ni läh­din suun­nit­te­le­maan pie­ni­muo­tois­ta yrt­ti­tar­haa kas­vi­huo­ne­vi­han­nes­ten ohel­le ja tut­ki­maan yhä tar­kem­min luon­non­kas­ve­ja, joi­ta voi hyö­dyn­tää ruo­an­lai­tos­sa ta vaik­ka­pa kau­neu­den­hoi­dos­sa.

Kun op­pii pär­jää­mään jon­kun kas­vin kans­sa ja saa­maan sa­toa, huo­maa yleen­sä, et­tä ko­kei­lus­sa on jo seu­raa­va kas­vi ja sitä seu­raa­va. Vii­me vuon­na in­nos­tuin chi­lis­tä niin ko­vas­ti, et­tä meil­lä on sitä noin seu­raa­vak­si vuo­si­kym­me­nek­si kui­vat­tu­na va­ras­tos­sa. Ku­ten alus­sa ker­roin, tänä vuon­na olen hak­sah­ta­nut enem­mis­sä mää­rin yrt­tei­hin sekä luon­nos­ta saa­ta­viin kas­vei­hin ja nii­den käyt­töön esi­mer­kik­si vas­tus­tus­ky­kyä ja ter­veyt­tä yl­lä­pi­tä­mään. Kiin­nos­tuk­se­ni ai­hee­seen juon­taa juu­ren­sa lap­suu­teen: ra­ta­mos­ta on vi­ri­tel­ty laas­ta­rei­ta, mar­jas­tus­reis­sul­la mais­tel­tiin ukon kans­sa ke­tun­lei­piä ja par­haan ys­tä­vä­ni mum­mu hok­sa­si lait­taa sär­ke­vään kor­vaa­ni val­ko­si­pu­lin­kyn­nen. Nämä muis­tot mie­les­sä­ni läh­din suun­nit­te­le­maan pie­ni­muo­tois­ta yrt­ti­tar­haa kas­vi­huo­ne­vi­han­nes­ten ohel­le ja tut­ki­maan yhä tar­kem­min luon­non­kas­ve­ja, joi­ta voi hyö­dyn­tää ruo­an­lai­tos­sa ta vaik­ka­pa kau­neu­den­hoi­dos­sa.

Nok­ko­sen tun­nis­taa var­mas­ti jo­kai­nen, vii­meis­tään sii­hen tart­tu­es­saan, ja sitä on tiet­tä­väs­ti käy­tet­ty jo sa­to­jen vuo­sien ajan roh­to­na. Sitä voi käyt­tää mo­ni­puo­li­ses­ti ruo­an­lai­tos­sa tai vaik­ka smoot­hie­is­sa ja vi­her­juo­mis­sa. Pa­ras ai­ka ke­rä­tä on ke­vääl­lä ja al­ku­ke­säs­tä en­nen ku­kin­taa, mut­ta tun­ki­oi­den kul­mil­ta nok­kos­ta ei ole syy­tä nap­sia. Nok­ko­nen si­säl­tää mm. C-vi­ta­mii­nia, kal­siu­mia ja rau­taa, kui­vat­tu­na tai pa­kas­tet­tu­na se on help­po säi­lyt­tää ja käyt­tää. Toi­nen hel­pos­ti tun­nis­tet­ta­va syö­tä­vä on kuu­sen vaa­le­an­vih­reä vuo­si­kas­vain, eli kuu­sen­kerk­kä. Sii­nä on nii­ni­kään hi­ve­nai­nei­ta ja vi­ta­mii­ne­jä, kuu­sen­ker­kät voi lait­taa vaik­ka­pa suo­raan sa­laat­tiin. Kas­vien ke­rää­mi­seen tar­vi­taan maa­no­mis­ta­jal­ta lupa!

Remontoin matkailuvaunuani, olenkohan jo ensi kesänä tienpäällä?

Remontoin matkailuvaunuani, olenkohan jo ensi kesänä tienpäällä?

Kaisa Lammila

Floristin ammattitutkinnon viimeinen vaihe lähestyy, olen treenannut hulluna!

Floristin ammattitutkinnon viimeinen vaihe lähestyy, olen treenannut hulluna!

Kaisa Lammila

Mui­ta pro­jek­te­ja­ni täl­le ke­säl­le on vii­me vuon­na hank­ki­ma­ni pik­ku­rui­nen 70-lu­vun mat­kai­lu­vau­nu, jota re­mon­toin ta­kai­sin tien­pääl­le. Oman jän­ni­tyk­sen­sä tä­hän tuo se, et­tä en ole tul­lut iki­nä re­mon­toi­neek­si mi­tään, mut­ta jos­tain­han se on aloi­tet­ta­va. Mat­kai­lu­vau­nu tus­kin pää­see tänä ke­sä­nä vie­lä to­si­toi­miin, mut­ta aja­tuk­sis­sa ky­tee pi­dem­pi reis­su poh­joi­seen il­man pyö­ril­lä kul­ke­vaa ko­tia. Kir­joi­tin vii­me ke­sä­nä kas­vi­ret­kes­tä­ni Pal­las­tun­tu­rin mai­se­miin, pa­la­sin sin­ne ke­vät­tal­vel­la las­ket­te­le­maan ja nyt on taas tun­ne, et­tä pi­täi­si pääs­tä ta­kai­sin Län­si-La­pin ke­roil­le.

En­sim­mäi­sek­si läh­den kui­ten­kin lait­ta­maan kas­vi­huo­net­ta ja kas­vi­la­vo­ja ke­sä­kun­toon. Tal­veh­ti­jat ovat läh­te­neet hy­vin uu­teen kas­vuun, pi­täi­si pe­rus­taa man­sik­ka­maa, ha­kea mul­ta­kuor­ma, suo­rit­taa näyt­tö­tut­kin­to ja on­han täs­sä kai­ken­lais­ta puh­det­ta... Niis­tä li­sää seu­raa­vas­sa blo­gis­sa!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 30.11. Digikahvila

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra) ai­hee­na Pin­te­rest-ku­va­pal­ve­lu. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

To 30.11. Tonttu-ilta

klo 17.30–19.30 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7). Il­lan ai­ka­na lap­si/nuo­ri as­kar­te­lee yh­des­sä ai­kui­sen kans­sa jou­lui­sia tont­tu­ja. Tar­jol­la on pi­pa­ria ja glö­giä. Ei en­nak­koil­moit­tau­tu­mis­ta. Järj. Köy­liö-seu­ra ja Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

Pe 1.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Ter­ve­tu­loa mu­kaan kaik­ki al­le kou­lui­käi­set. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.12. Diakonian advent­ti­myy­jäiset

klo 12–17 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, jou­lu­kah­vi­la ja ar­pa­jai­set. Järj. Ys­tä­vä­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 1.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

klo 17 Myl­ly­sil­lal­la (Mä­ki­län­tie 1, Pa­ne­lia).

Pe 1.12. Lapin joulunavaus

klo 17–18.30. Klo 17 Ki­vi­sil­lal­la jou­lu­va­lo­jen sy­ty­tys ja jou­lu­lau­lu­ja yh­teis­lau­lu­na. Luo­vi­on nur­kil­la MLL La­pin tont­tu­ra­ta. Joki-Pu­bil­la Fan­nin sö­pöt al­pa­kat klo 16–18. Ilo­tu­li­tus klo 18.30, kat­se­lu­pai­kat Sa­ha­mä­en­tiel­lä. Jou­lu­puk­ki kier­te­lee, yri­tyk­sis­sä tar­joi­lua. Järj. La­pin yri­tyk­set ja yh­tei­söt.

Pe 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Tar­jol­la me­hua. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

klo 18. Tont­tui­lut al­ka­vat Sa­lo­sen ai­tas­sa (Huit­tis­ten­tie 341, Sä­ky­lä).

Pe 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

Jou­luik­ku­na ilah­dut­taa koko jou­lu­kuun. En­ti­nen Osuus­pank­ki (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

La 2.12. Perinteiset myyjäiset

klo 9.30 al­ka­en ar­pa­myyn­nil­lä Ylä­neen Osuus­pan­kis­sa (Ha­ve­rin­tie 6A). Klo 10 al­ka­en myyn­nis­sä ter­ni­mai­toa, laa­ti­koi­ta, lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä ja vih­to­ja ym. Järj. Ylä­neen Eläk­keen­saa­jat.

La 2.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Myyn­nis­sä mm. lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä ja lä­hi­ruo­kaa. Pai­kal­la myös jou­lu­puk­ki ja -muo­ri. Pi­ha­pii­ris­sä näh­tä­vil­lä maa­ti­ais­ka­no­ja ja -kuk­ko­ja sekä kis­so­ja­kin voi nä­kyä.

La 2.12. Yläneen Uudenkartanon joulunavaus

klo 13–15 Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Pöy­tyä). Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 2.12. Joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 2.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Toi­se­na koh­tee­na To­ri­kop­pi (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra).

La 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17–19. Toi­se­na koh­tee­na Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Kirk­ko­sil­lan­tie 15b, Eu­ra). Mu­sii­kin saat­te­le­ma­na jou­luun.

La 2.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri

Toi­se­na koh­tee­na au­ke­aa jou­luik­ku­na en­ti­sel­lä pan­kil­la (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä)

Su 3.12. Lähetyksen advent­ti­myy­jäiset

klo 11–13 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa. Tar­jol­la tort­tu­kah­vit, ar­po­ja, lei­von­nai­sia sekä le­gen­daa­ri­sia kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Su 3.12. Panelian joulunavaus

klo 13–17 ar­pa­jai­set ja rii­si­puu­ron myyn­tiä Mei­je­ril­lä. Seu­ra­ta­lol­la jou­lui­nen kah­vi­pöy­tä Kä­den­tai­ta­jien myy­jäis­ten yh­tey­des­sä klo 14–17. Ri­vi­myl­lyl­lä mark­ki­nat, jou­lu­mu­siik­kia ja glögi- ja pi­pa­ri­tar­joi­lu klo 15–17. Juha Sai­nio lei­kit­tää lap­sia Ri­vi­myl­lyl­lä n. klo 15.30. Ta­vat­ta­vis­sa myös jou­lu­puk­ki klo 15–17. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Su 3.12. Majataloilta

klo 15 Köy­li­ön kir­kos­sa (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Mu­ka­na Juk­ka Jäm­sen, Et­Ce­te­ra-kuo­ro ja Pek­ka Si­mo­jo­ki. Juk­ka Jäm­se­nin ve­tä­mä ope­tus- ja ru­kous­het­ki Köy­li­ön seu­ra­kun­ta­ta­los­sa klo 13. Järj. Köy­li­ön kap­pe­li­seu­ra­kun­ta.

Su 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 16–18 Kaa­ka­o­kah­vi­la Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra)

Su 3.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Kol­man­te­na koh­tee­na Ri­vi­myl­ly (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra).

Su 3.12. Kauneimmat joululaulut

klo 19.30 Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 4.12. Joulukahvit

klo 13–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2, Pöy­tyä). Tar­jol­la kah­via ja jou­lu­pul­laa, jou­lu­puk­ki klo 14–15.

Ma 4.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Nel­jän­te­nä koh­tee­na Pa­ne­li­an kuk­ka (Pa­ne­li­an­tie 33, Eu­ra).

Ma 4.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17 al­ka­en koko per­heen jou­luis­ta as­kar­te­lua Ky­lä­ta­los­sa (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä).

Ma 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 18.30. Hin­ner­jo­en koi­rat kut­su­vat ky­lä­läi­set ja mui­den ky­lien koi­rat lenk­kei­le­mään Hin­ner­jo­en mil­jöö­seen. Läh­tö en­ti­sel­tä Osuus­pan­kil­ta (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

Instagram

Menovinkit

To 30.11. Digikahvila

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra) ai­hee­na Pin­te­rest-ku­va­pal­ve­lu. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

To 30.11. Tonttu-ilta

klo 17.30–19.30 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7). Il­lan ai­ka­na lap­si/nuo­ri as­kar­te­lee yh­des­sä ai­kui­sen kans­sa jou­lui­sia tont­tu­ja. Tar­jol­la on pi­pa­ria ja glö­giä. Ei en­nak­koil­moit­tau­tu­mis­ta. Järj. Köy­liö-seu­ra ja Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

Pe 1.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Ter­ve­tu­loa mu­kaan kaik­ki al­le kou­lui­käi­set. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.12. Diakonian advent­ti­myy­jäiset

klo 12–17 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, jou­lu­kah­vi­la ja ar­pa­jai­set. Järj. Ys­tä­vä­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 1.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

klo 17 Myl­ly­sil­lal­la (Mä­ki­län­tie 1, Pa­ne­lia).

Pe 1.12. Lapin joulunavaus

klo 17–18.30. Klo 17 Ki­vi­sil­lal­la jou­lu­va­lo­jen sy­ty­tys ja jou­lu­lau­lu­ja yh­teis­lau­lu­na. Luo­vi­on nur­kil­la MLL La­pin tont­tu­ra­ta. Joki-Pu­bil­la Fan­nin sö­pöt al­pa­kat klo 16–18. Ilo­tu­li­tus klo 18.30, kat­se­lu­pai­kat Sa­ha­mä­en­tiel­lä. Jou­lu­puk­ki kier­te­lee, yri­tyk­sis­sä tar­joi­lua. Järj. La­pin yri­tyk­set ja yh­tei­söt.

Pe 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Tar­jol­la me­hua. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

klo 18. Tont­tui­lut al­ka­vat Sa­lo­sen ai­tas­sa (Huit­tis­ten­tie 341, Sä­ky­lä).

Pe 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

Jou­luik­ku­na ilah­dut­taa koko jou­lu­kuun. En­ti­nen Osuus­pank­ki (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

La 2.12. Perinteiset myyjäiset

klo 9.30 al­ka­en ar­pa­myyn­nil­lä Ylä­neen Osuus­pan­kis­sa (Ha­ve­rin­tie 6A). Klo 10 al­ka­en myyn­nis­sä ter­ni­mai­toa, laa­ti­koi­ta, lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä ja vih­to­ja ym. Järj. Ylä­neen Eläk­keen­saa­jat.

La 2.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Myyn­nis­sä mm. lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä ja lä­hi­ruo­kaa. Pai­kal­la myös jou­lu­puk­ki ja -muo­ri. Pi­ha­pii­ris­sä näh­tä­vil­lä maa­ti­ais­ka­no­ja ja -kuk­ko­ja sekä kis­so­ja­kin voi nä­kyä.

La 2.12. Yläneen Uudenkartanon joulunavaus

klo 13–15 Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Pöy­tyä). Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 2.12. Joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 2.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Toi­se­na koh­tee­na To­ri­kop­pi (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra).

La 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17–19. Toi­se­na koh­tee­na Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Kirk­ko­sil­lan­tie 15b, Eu­ra). Mu­sii­kin saat­te­le­ma­na jou­luun.

La 2.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri

Toi­se­na koh­tee­na au­ke­aa jou­luik­ku­na en­ti­sel­lä pan­kil­la (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä)

Su 3.12. Lähetyksen advent­ti­myy­jäiset

klo 11–13 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa. Tar­jol­la tort­tu­kah­vit, ar­po­ja, lei­von­nai­sia sekä le­gen­daa­ri­sia kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Su 3.12. Panelian joulunavaus

klo 13–17 ar­pa­jai­set ja rii­si­puu­ron myyn­tiä Mei­je­ril­lä. Seu­ra­ta­lol­la jou­lui­nen kah­vi­pöy­tä Kä­den­tai­ta­jien myy­jäis­ten yh­tey­des­sä klo 14–17. Ri­vi­myl­lyl­lä mark­ki­nat, jou­lu­mu­siik­kia ja glögi- ja pi­pa­ri­tar­joi­lu klo 15–17. Juha Sai­nio lei­kit­tää lap­sia Ri­vi­myl­lyl­lä n. klo 15.30. Ta­vat­ta­vis­sa myös jou­lu­puk­ki klo 15–17. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Su 3.12. Majataloilta

klo 15 Köy­li­ön kir­kos­sa (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Mu­ka­na Juk­ka Jäm­sen, Et­Ce­te­ra-kuo­ro ja Pek­ka Si­mo­jo­ki. Juk­ka Jäm­se­nin ve­tä­mä ope­tus- ja ru­kous­het­ki Köy­li­ön seu­ra­kun­ta­ta­los­sa klo 13. Järj. Köy­li­ön kap­pe­li­seu­ra­kun­ta.

Su 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 16–18 Kaa­ka­o­kah­vi­la Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra)

Su 3.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Kol­man­te­na koh­tee­na Ri­vi­myl­ly (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra).

Su 3.12. Kauneimmat joululaulut

klo 19.30 Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 4.12. Joulukahvit

klo 13–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2, Pöy­tyä). Tar­jol­la kah­via ja jou­lu­pul­laa, jou­lu­puk­ki klo 14–15.

Ma 4.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Nel­jän­te­nä koh­tee­na Pa­ne­li­an kuk­ka (Pa­ne­li­an­tie 33, Eu­ra).

Ma 4.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17 al­ka­en koko per­heen jou­luis­ta as­kar­te­lua Ky­lä­ta­los­sa (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä).

Ma 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 18.30. Hin­ner­jo­en koi­rat kut­su­vat ky­lä­läi­set ja mui­den ky­lien koi­rat lenk­kei­le­mään Hin­ner­jo­en mil­jöö­seen. Läh­tö en­ti­sel­tä Osuus­pan­kil­ta (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

Instagram