Blogi
Kaisa
 
Lammila
Olen säkyläläinen puutarhuri ja floristiopiskelija, työni on kukkakaupan alalla. Innostuin hyötykasvien kasvatuksesta harrastemielessä muutama vuosi sitten ja nyt käytössäni on kerrostaloasujan unelma - lainakasvihuone ja pieni lavapuutarha! En syntynyt viherpeukaloksi, mutta pienin askelin oppinut uutta ja yleensä vielä sieltä kantapään kautta. Kirjoittelen täällä blogissa kesäkuulumisiani kasvihuoneelta ja sen ulkopuolelta.
28.5.2016 8.00

Kukkaisa: Toukokuun puutar­ha­kuu­lu­miset

Tomaatin kaverina samettiruusu. Kätevät harsoverhot helpottavat kasvihuoneen aamu- ja iltatoimia.

Tomaatin kaverina samettiruusu. Kätevät harsoverhot helpottavat kasvihuoneen aamu- ja iltatoimia.

Ra­ken­sim­me vii­me ke­vää­nä pie­nen la­va­puu­tar­han, ja ilok­se­ni olen saa­nut huo­ma­ta, et­tä man­sik­ka tal­veh­ti la­van­kau­luk­ses­saan eri­no­mai­ses­ti. En­sim­mäi­si­nä läm­pi­mi­nä ke­vät­päi­vi­nä puh­dis­tin mul­lan pin­nan ja nap­sin pois huo­not leh­det, jon­ka jäl­keen man­sik­ka­la­va sai pääl­leen hal­la­har­son. Vii­me vuo­den pik­ki­riik­ki­set tai­met ovat nyt rön­syil­leet ja kas­va­neet val­ta­vas­ti ko­koa, jo­ten har­ven­nus­toi­men­pi­tei­siin on ryh­dyt­tä­vä pi­ak­koin. Lii­an pie­ni is­tu­tus­ti­heys voi al­tis­taa man­si­kat esi­mer­kik­si har­maa­ho­meel­le.

La­va­puu­tar­has­ta pus­kee man­si­kan li­säk­si vii­me­vuo­ti­nen ruo­ho­si­pu­li, ja kyl­vin myös her­net­tä. Sa­laa­tit ja yr­tit­kin kas­va­tan la­van­kau­luk­ses­sa.

Kanelia voi käyttää myös muurahaisten torjunnassa.

Kanelia voi käyttää myös muurahaisten torjunnassa.

Sorakerros salaojana ruukun pohjalla.

Sorakerros salaojana ruukun pohjalla.

Laminoitu nimikyltti palauttaa lajikkeen nimen mieleen.

Laminoitu nimikyltti palauttaa lajikkeen nimen mieleen.

Kas­vi­huo­nees­sa aloin heti kär­keen tor­jua muu­ra­hai­sia. Löy­sin mo­nen­lai­sia oh­jei­ta ja ko­kei­lin niis­tä ka­ne­lia ja suo­laa. Ka­ne­lin an­si­os­ta koko kas­vi­huo­ne tuok­suu nyt jou­lul­ta, ja huo­ma­sin, et­tä muu­ra­hai­set vä­he­ni­vät mer­kit­tä­väs­ti niis­tä koh­dis­ta, joi­hin ri­pot­te­lin (rei­lul­la kä­del­lä!) jau­het­tua ka­ne­lia. Muu­ta­man päi­vän jäl­keen lai­toin vie­lä suo­laa, ja muu­ra­hai­set py­syi­vät ku­ris­sa. Nyt kun olen lait­ta­nut kas­vi­huo­nee­seen jo ruuk­ku­ja, niin huo­ma­sin, et­tä epä­toi­vo­tut vie­raat pa­la­si­vat sa­la­ka­va­las­ti ruuk­ku­jen al­le ka­ne­lis­ta huo­li­mat­ta. Muu­ra­hais­si­ro­tet­ta ri­pot­te­lin jo­kai­sen ruu­kun al­le, toi­vo­taan, et­tä se mää­rä riit­tää pi­tä­mään epä­toi­vo­tut vie­raat loi­tol­la.

Kas­vi­huo­nee­seen is­tu­tin en­sim­mäi­se­nä to­maa­tit, ja nii­tä on kol­mea eri la­ji­ket­ta. Pois­tin al­ta­kas­te­lu­me­ka­nis­min van­hois­ta muo­vi­ruu­kuis­ta ja is­tu­tin to­maa­tit nii­hin. Sa­mat ruu­kut oli­vat jo vii­me vuon­na käy­tös­sä, ja ti­la­vuus niis­sä on juu­ri so­pi­va kas­te­lun kan­nal­ta. Val­lit­se­va muu­ra­hai­son­gel­ma on myös osa­syy sii­hen, mik­si en ha­lun­nut kiin­tei­tä kas­vu­penk­ke­jä kas­vi­huo­nee­seen. Ruuk­ku­jen poh­jal­la on ker­ros so­raa, ja käy­tin Bi­o­la­nil­ta os­tet­tua ir­to­mul­taa. To­maat­tia, ku­ten mui­ta­kin kas­ve­ja­ni, lan­noi­tan kas­te­lu­lan­noit­teel­la.

Myös vii­si eri­lais­ta chi­li­la­ji­ket­ta ja luo­mu­kurk­ku ovat nyt kas­vi­huo­nees­sa. Kur­kut ovat isom­mas­sa kau­ka­los­sa kah­des­taan ja chi­lit jo­kai­nen omas­sa ruu­kus­saan. Nämä is­tu­tin tur­ve­mul­taan, joka so­vel­tuu hy­vin sekä ku­kil­le et­tä vi­han­nek­sil­le. Chi­lin lan­noi­tuk­sen kans­sa on syy­tä ol­la tark­ka­na, sil­lä kuk­ka- tai puu­tar­ha­mul­lan ra­vin­teet riit­tä­vät niil­le pit­käk­si ai­kaa. Mul­ta­pus­sin kyl­jes­tä löy­tyy tuot­teen ra­vin­ne­pi­toi­suu­det.

Aji Fantasy -chili on kypsänä väriltään keltainen ja maku on mieto hedelmäinen.

Aji Fantasy -chili on kypsänä väriltään keltainen ja maku on mieto hedelmäinen.

Medina -chiliä voi kohta poimia jo kasvihuoneesta leivän päälle tai salaattiin antamaan makua.

Medina -chiliä voi kohta poimia jo kasvihuoneesta leivän päälle tai salaattiin antamaan makua.

Kas­vi­huo­neen asuk­ke­ja suo­jaa­maan olen vi­ri­tel­lyt hal­la­har­sos­ta ver­hot, jot­ka on kä­te­vä ve­tää tar­vit­ta­es­sa kas­vien suo­jak­si. Mi­kä­li oi­kein kyl­myys is­kee, niin lai­tan il­lal­la kas­vi­huo­nee­seen pari kynt­ti­lä­lyh­tyä, ja se on riit­tä­nyt pi­tä­mään läm­mön tar­peek­si kor­ke­al­la öi­sin­kin.

Vaik­ka it­se tie­täi­si­kin, mitä kas­vi­huo­nees­sa kas­vaa, niin jos­kus tar­vit­see tois­ten apua esi­mer­kik­si kas­te­lus­sa. Tein tie­to­ko­neel­la simp­pe­lit ni­mi­kyl­tit ja la­mi­noin ne ve­den­pi­tä­vik­si. La­jik­keet jää­vät muis­tiin, ja toi­saal­ta kyl­tit myös hel­pot­ta­vat sil­loin, kun hoi­to-oh­jeet pi­tää an­taa jol­le­kin toi­sel­le.

Tou­ko­kuu on mu­ka­vaa ai­kaa, kun luon­to he­rää täy­teen ku­kois­tuk­seen­sa, ja tätä kir­joit­ta­es­sa­ni ome­na­puut kuk­ki­vat ai­van mie­let­tö­män kau­niis­ti. Ja mikä pa­ras­ta – ke­sä­hän on vas­ta tu­los­sa!

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram