Blogi
Kaisa
 
Lammila
Olen säkyläläinen puutarhuri ja floristiopiskelija, työni on kukkakaupan alalla. Innostuin hyötykasvien kasvatuksesta harrastemielessä muutama vuosi sitten ja nyt käytössäni on kerrostaloasujan unelma - lainakasvihuone ja pieni lavapuutarha! En syntynyt viherpeukaloksi, mutta pienin askelin oppinut uutta ja yleensä vielä sieltä kantapään kautta. Kirjoittelen täällä blogissa kesäkuulumisiani kasvihuoneelta ja sen ulkopuolelta.
24.8.2017 11.53

Syö lautasesi tyhjäksi tai...

Esimerkiksi näistä aineksista syntyy hyvä smoothie.

Esimerkiksi näistä aineksista syntyy hyvä smoothie.

Kaisa Henttinen

Ainakin 80-luvulla syntyneet muistavat varmaan saarnan nälkää näkevistä lapsista, jos ei syönyt lautastaan tyhjäksi. En tiedä, oliko joku sen ajan kasvatustrendi, mutta monella aikalaisellani on tästä jonkinlaisia muistoja, enemmän ja vähemmän traumaattisia. Kummitteleekohan tämä muisto mielessäni, koska marjametsään mennessäni näkemykseni omasta ja puolison marjatarpeesta sekä pakastimen vetoisuudesta saa hervottomat mittasuhteet. Lopun syksyä poden vielä huonoa omaatuntoa niiden marjojen puolesta, jotka jäivät metsään.

Tämän viikon värisuora näyttää tältä.

Tämän viikon värisuora näyttää tältä.

Kaisa Henttinen

Olen kuul­lut, et­tä tuo­ta män­nä­vuo­sien pöy­tä­ta­pak­las­sik­koa ei enää suo­si­tel­la käy­tet­tä­väk­si, ja hyvä niin, olen täyn­nä maa­il­man­tus­kaa muu­ten­kin. Uu­sin alu­e­val­tauk­se­ni on met­sä­va­del­ma, jota on hak­kuu­au­ke­at pul­lol­laan. Va­del­mas­ta voi­si käyt­tää myös leh­tiä, mut­ta mar­jas­tus­huu­mas­sa­ni se on jää­nyt tois­si­jai­sek­si asi­ak­si. Myös mie­he­ni sai jon­kin­lai­sen mar­ja­he­rä­tyk­sen ja il­moit­ti hy­vis­sä ajoin, et­tä hän aut­taa iä­käs­tä su­ku­lais­ta­ni ja poi­mii hä­nen pu­nai­set vii­ni­mar­jan­sa me­hus­tus­ta var­ten. En malt­ta­nut pi­la­ta tätä kau­nis­ta aut­ta­vaa kä­de­no­jen­nus­ta ker­to­mal­la, et­tä ky­sees­sä on ken­ties lä­hi­tie­noon suu­rin ja sa­toi­sin yk­sit­täi­nen pen­sas. 20 lit­raa myö­hem­min mar­jo­jen li­säk­si mies oli kyp­sä, mut­ta mehu ei lopu kes­ken. Iki­nä.

Nämä muuttuivat mehuksi.

Nämä muuttuivat mehuksi.

Kaisa Henttinen

Leh­ti­kaa­li on viih­ty­nyt la­van­kau­luk­ses­sa eri­no­mai­ses­ti, ja se on tuot­ta­nut mah­ta­van sa­don. Leh­ti­kaa­lia ti­tu­lee­ra­taan voi­ma­vi­han­nek­sek­si, sil­lä se si­säl­tää pal­jon mm. C-vi­ta­mii­nia ja mui­ta­kin tär­kei­tä ra­vin­to­ai­nei­ta. Käy­tän leh­ti­kaa­lia pais­tet­tu­na, sel­lai­se­naan, teen sip­se­jä tai su­jau­tan smoot­hien jouk­koon. Moni aras­te­lee vih­rei­den käyt­töä smoot­hie­is­sa, mut­ta kun lait­taa se­kaan tar­peek­si jo­tain he­del­mää tai mar­jo­ja, niin it­se­ä­ni ei ai­na­kaan sa­laat­tien maku häi­rit­se. Jos teen pel­käs­tään vi­hers­moot­hien, niin tai­tan ma­kua sit­ruu­nan tai li­men me­hul­la. Su­raut­te­len ai­ka pal­jon vi­han­nek­sia, he­del­miä ja mar­jo­ja juo­ta­vaan muo­toon, koen, et­tä täl­lä ta­voin nii­tä tu­lee syö­tyä (tai juo­tua...) enem­män. Olen vä­hen­tä­nyt mai­to­tuot­tei­den käyt­töä jon­kin ver­ran, smoot­hien poh­ja­na käy­tän esim. koo­kos- tai kau­ra­juo­maa, vih­reis­sä ver­si­ois­sa toi­mii par­hai­ten vesi. Omis­ta kas­va­teis­ta juo­mik­si pää­ty­vät myös kurk­ku, nok­ko­nen ja sit­ruu­na­me­lis­sa.

C-vitamiinipitoinen lehtikaali tuottaa runsaasti satoa ja sitä voi käyttää monella tavalla.

C-vitamiinipitoinen lehtikaali tuottaa runsaasti satoa ja sitä voi käyttää monella tavalla.

Kaisa Henttinen

Seu­raa­vak­si pi­täi­si al­kaa kui­vaa­maan yrt­te­jä, suu­rin osa niis­tä tu­lee käy­tet­tyä sel­lai­se­naan, mut­ta esi­mer­kik­si lips­ti­kas­ta ajat­te­lin vär­kä­tä lie­mi­kuu­ti­on kor­vik­kei­ta keit­to- ja pa­ta­ruo­kiin. Lips­tik­ka on mi­nul­la kas­va­mas­sa en­sim­mäis­tä vuot­ta, ja sii­tä on­kin keh­key­ty­nyt liki met­rin kor­kui­nen pen­sas. Ke­vääl­lä tai al­ku­ke­säs­tä lips­ti­kan nuo­ris­ta leh­dis­tä voi teh­dä mau­kas­ta keit­toa.

Olen käy­nyt kat­sas­ta­mas­sa myös sie­ni­a­pa­jat, kan­ta­rel­li lie­nee vä­hän myö­häs­sä tänä vuon­na – on­ko syy­nä sit­ten vii­le­äh­kö kesä, kui­vuus vai mikä, mut­ta ai­na­kin mi­nun apa­jil­la­ni on ol­lut sel­väs­ti edel­li­siä vuo­sia hei­kom­min tar­jon­taa. No, muu­ta­man pik­ku ki­pal­li­sen kas­ti­ke­sie­niä olen saa­nut ke­räil­tyä kui­ten­kin, ja näyt­tää sil­tä, et­tä sup­pi­lo­vah­ve­ro­a­kin on tu­los­sa. Met­säs­sä käp­päi­ly on pa­ras­ta, ja jos siel­tä jo­tain tu­lee kan­net­tua ko­tiin, niin se on vaan pelk­kää plus­saa.

Olen viettänyt paljon aikaa näin. Pakastin on ratkeamispisteessä.

Olen viettänyt paljon aikaa näin. Pakastin on ratkeamispisteessä.

Kaisa Henttinen

Kas­vi­huo­nees­ta saa vie­lä jon­kin ai­kaa sa­toa, mut­ta sit­ten kas­vu­kau­si al­kaa ol­la syys­lan­noi­tuk­sia vail­la pa­ke­tis­sa. Tämä kesä ei ol­lut eh­kä pa­ras mah­dol­li­nen, mut­ta ei mi­nus­ta huo­no­kaan. Aja­tuk­set on kui­ten­kin täs­sä vai­hees­sa jo osit­tain en­si vuo­des­sa, olen jon­kin ver­ran teh­nyt suun­ni­tel­mia seu­raa­vaa kas­vu­kaut­ta aja­tel­len. Ihan en­sim­mäi­se­nä tie­tys­ti toi­von, et­tä vii­ni­köyn­nök­set me­ne­vät tal­ven yli, mut­ta on tul­lut myös uu­sia mie­len­kiin­non koh­tei­ta, esi­mer­kik­si tyr­nin kas­va­tus kiin­nos­taa ko­vas­ti. Tä­män ku­lu­van ke­sän yl­lät­tä­jä on ol­lut pu­nai­nen suip­po­pap­ri­ka, jol­ta en odot­ta­nut lii­ko­ja. Se on tuot­ta­nut mu­ka­vas­ti sa­toa ja ma­ke­ah­kot pap­ri­kat tu­le­vat kyl­lä heti syö­dyk­si lei­vän pääl­lä tai sa­laa­tin jou­kos­sa. Tätä kas­va­tan var­mas­ti en­si vuon­na­kin!

Tämän kesän yllättäjä kasvihuoneessa on makea suippopaprika!

Tämän kesän yllättäjä kasvihuoneessa on makea suippopaprika!

Kaisa Henttinen

Tämä lop­pu­ke­sä on hy­vää ai­kaa ko­hen­taa pe­ren­na­penk­ke­jä, is­tut­taa uu­sia ja ja­kaa van­ho­ja kas­vus­to­ja. Mo­ni­vuo­tis­ten kas­vien ja nur­mi­kon lan­noi­tus on myös syy­tä muis­taa, elo­kuu on oi­kein hyvä ai­ka näil­le toi­men­pi­teil­le. Syys­lan­noi­tus teh­dään en­nen kas­vin leh­tien kel­las­tu­mis­ta, mut­ta sen vai­ku­tuk­set nä­ky­vät vas­ta seu­raa­va­na vuon­na.

Smoothieresepti

1 leh­ti­kaa­lin leh­ti

puo­li­kas avo­ca­do

1 pa­kas­te­pi­naat­ti­kuu­tio (Ape­tit)

1 ba­naa­ni

1 rkl chi­an­sie­me­niä

kui­vat­tua nok­kos­ta

tyr­niä

mus­ti­koi­ta

nes­teek­si koo­kos- tai kau­ra­juo­maa

Tur­vo­ta chi­an­sie­me­niä koo­kos- tai kau­ra­juo­mas­sa yön yli. Li­sää lo­put ai­nek­set ja su­rau­ta blen­de­ril­lä si­le­äk­si smoot­hiek­si.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram