Blogi
Sara
 
Nyman
Moikka! Olen Sara, 18-vuotias lukiolainen Yläneeltä. Innostun niin kirjallisuudesta, maailman parantamisesta kuin arkisesta elämästäkin. Kouluprojektien lisäksi vapaa-aikani kuluu teatterissa, isostoiminnassa, valokuvaten, politiikan maailmassa sekä kirjoja lukien. Blogissa ajatuksia sekä kotiseudulta että lukiosta käsin, ja siitä matkalta. Maaseudun elämää nuoren silmin nähtynä. Pieniä paloja ja hetkiä niin arjesta kuin juhlastakin. ”I wish my eyes could take photos.”
20.1.2018 11.25

Saran sarka: Aika vaikuttaa

”Onneksi olkoon, sinut on valittu johtamaan tätä maata.” Siihenhän se oli tiivistetty, Allianssin nuorille lähetettyyn kirjeeseen. Nimittäin presi­den­tin­vaalien ydin. On etuoikeus saada asua maassa, jossa valta on meillä kaikilla. Ei joillakin toisilla jossain muualla, vaan juuri meillä. Ja siksi sitä valtaa pitää käyttää. Just nyt, menemällä äänestämään.

Täy­si-ikäi­syy­den par­haim­pia puo­lia on pääs­tä ää­nes­tä­mään. Mal­tan tus­kin odot­taa en­sim­mäis­tä ker­taa vaa­liu­ur­nal­la. Nyt voin aja­tel­la, et­tä mi­nä­kin olen ol­lut mu­ka­na päät­tä­mäs­sä, mil­tä Suo­mi näyt­tää seu­raa­van kuu­den vuo­den ajan. Pre­si­den­tin­vaa­lit on juu­ri oi­kea ai­ka poh­tia maam­me ny­ky­päi­vää ja tu­le­vai­suut­ta. Mil­lai­sia ar­vo­ja ha­lu­am­me kan­nat­taa? Mil­tä Suo­mi näyt­tää mui­den mai­den sil­min?

Vaik­ka vaa­li­gal­lu­peis­sa ero en­sim­mäi­sen ja toi­sen eh­dok­kaan vä­lil­lä on har­vi­nai­sen suu­ri ja moni tun­tuu jo en­nus­ta­neen vaa­li­tu­lok­sen val­miik­si, ei mi­tään ole vie­lä pää­tet­ty. Ja vaik­ka us­koi­si­kin sa­man pre­si­den­tin jat­ka­van val­las­sa, ei jol­le­kin toi­sel­le eh­dok­kaal­le an­net­tu ää­ni ole kos­kaan tur­ha. Se on merk­ki ha­lus­ta teh­dä muu­tos­ta ja mo­ti­vaa­ti­os­ta luo­da pa­rem­paa maa­il­maa. Ol­la osa de­mok­ra­ti­aa, joka on yh­tei­sen hy­vin­voin­ti­val­ti­om­me pe­rus­ta.

Eri­tyi­ses­ti nuor­ten ää­net ovat ar­vok­kai­ta. De­mok­ra­tia ei to­teu­du, jos em­me käy­tä meil­le an­net­tua mah­dol­li­suut­ta vai­kut­taa. Jos me nuo­ret em­me ää­nes­tä, ei ke­nel­lä­kään myös­kään ole kiin­nos­tus­ta ajaa mei­dän asi­oi­tam­me! Pre­si­dent­ti on myös nuor­ten pre­si­dent­ti, min­kä toi­voi­si nä­ky­vän enem­män­kin yh­teis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa. Ne pää­tök­set, jot­ka nyt teh­dään tu­le­vai­suut­ta var­ten, ovat myö­hem­min mei­dän ny­ky­het­kem­me. Vaa­lien tu­lok­sel­la on siis to­del­la­kin vä­liä.

Nuor­ten ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus on ol­lut vii­mei­sim­mis­sä vaa­leis­sa huo­les­tut­ta­van al­hai­nen. Vii­me kun­ta­vaa­leis­sa vain joka kol­mas nuo­ri ää­nes­ti. Ti­las­to­jen mu­kaan tyy­pil­li­sin ää­nes­tä­jä on 55-69-vuo­ti­as mies. Ei­kö oli­si ai­ka mei­dän nuor­ten­kin näyt­tää, mil­lai­sen pre­si­den­tin me ha­lu­am­me? Tätä etuo­i­keut­ta ei kan­na­ta heit­tää ros­kiin. Tä­hän pi­täi­si myös maam­me päät­tä­jien kiin­nit­tää huo­mi­o­ta. Toi­mii­ko po­liit­ti­nen jär­jes­tel­mäm­me kun­nol­la, jos se ei mo­ti­voi nuo­ria vai­kut­ta­maan? Mil­lai­nen on tä­män yh­teis­kun­nan tu­le­vai­suus, el­lem­me ryh­dy nyt te­ke­mään sii­hen it­se muu­tos­ta?

Vaa­lien tu­lok­sel­la on siis to­del­la­kin vä­liä.

Oli pre­si­den­tin val­ta­oi­keuk­sien laa­juu­des­ta sit­ten mitä miel­tä ta­han­sa, ei ole sa­man­te­ke­vää, ketä maa­tam­me joh­taa. Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti joh­taa Suo­men ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa yh­des­sä hal­li­tuk­sen kans­sa. Pre­si­dent­ti vas­taa­not­taa maa­ham­me saa­pu­via ul­ko­maa­lai­sia vie­rai­ta. Eri­tyi­ses­ti pre­si­den­tin ar­vo­val­ta on suu­ri. Ei mi­ten­kään vä­hä­pä­töi­siä teh­tä­viä.

Olet­han sinä mu­ka­na joh­ta­mas­sa tätä maa­ta?

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram