Blogi
Sara
 
Nyman
Moikka! Olen Sara, 18-vuotias lukiolainen Yläneeltä. Innostun niin kirjallisuudesta, maailman parantamisesta kuin arkisesta elämästäkin. Kouluprojektien lisäksi vapaa-aikani kuluu teatterissa, isostoiminnassa, valokuvaten, politiikan maailmassa sekä kirjoja lukien. Blogissa ajatuksia sekä kotiseudulta että lukiosta käsin, ja siitä matkalta. Maaseudun elämää nuoren silmin nähtynä. Pieniä paloja ja hetkiä niin arjesta kuin juhlastakin. ”I wish my eyes could take photos.”
20.1.2018 11.25

Saran sarka: Aika vaikuttaa

”Onneksi olkoon, sinut on valittu johtamaan tätä maata.” Siihenhän se oli tiivistetty, Allianssin nuorille lähetettyyn kirjeeseen. Nimittäin presi­den­tin­vaalien ydin. On etuoikeus saada asua maassa, jossa valta on meillä kaikilla. Ei joillakin toisilla jossain muualla, vaan juuri meillä. Ja siksi sitä valtaa pitää käyttää. Just nyt, menemällä äänestämään.

Täy­si-ikäi­syy­den par­haim­pia puo­lia on pääs­tä ää­nes­tä­mään. Mal­tan tus­kin odot­taa en­sim­mäis­tä ker­taa vaa­liu­ur­nal­la. Nyt voin aja­tel­la, et­tä mi­nä­kin olen ol­lut mu­ka­na päät­tä­mäs­sä, mil­tä Suo­mi näyt­tää seu­raa­van kuu­den vuo­den ajan. Pre­si­den­tin­vaa­lit on juu­ri oi­kea ai­ka poh­tia maam­me ny­ky­päi­vää ja tu­le­vai­suut­ta. Mil­lai­sia ar­vo­ja ha­lu­am­me kan­nat­taa? Mil­tä Suo­mi näyt­tää mui­den mai­den sil­min?

Vaik­ka vaa­li­gal­lu­peis­sa ero en­sim­mäi­sen ja toi­sen eh­dok­kaan vä­lil­lä on har­vi­nai­sen suu­ri ja moni tun­tuu jo en­nus­ta­neen vaa­li­tu­lok­sen val­miik­si, ei mi­tään ole vie­lä pää­tet­ty. Ja vaik­ka us­koi­si­kin sa­man pre­si­den­tin jat­ka­van val­las­sa, ei jol­le­kin toi­sel­le eh­dok­kaal­le an­net­tu ää­ni ole kos­kaan tur­ha. Se on merk­ki ha­lus­ta teh­dä muu­tos­ta ja mo­ti­vaa­ti­os­ta luo­da pa­rem­paa maa­il­maa. Ol­la osa de­mok­ra­ti­aa, joka on yh­tei­sen hy­vin­voin­ti­val­ti­om­me pe­rus­ta.

Eri­tyi­ses­ti nuor­ten ää­net ovat ar­vok­kai­ta. De­mok­ra­tia ei to­teu­du, jos em­me käy­tä meil­le an­net­tua mah­dol­li­suut­ta vai­kut­taa. Jos me nuo­ret em­me ää­nes­tä, ei ke­nel­lä­kään myös­kään ole kiin­nos­tus­ta ajaa mei­dän asi­oi­tam­me! Pre­si­dent­ti on myös nuor­ten pre­si­dent­ti, min­kä toi­voi­si nä­ky­vän enem­män­kin yh­teis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa. Ne pää­tök­set, jot­ka nyt teh­dään tu­le­vai­suut­ta var­ten, ovat myö­hem­min mei­dän ny­ky­het­kem­me. Vaa­lien tu­lok­sel­la on siis to­del­la­kin vä­liä.

Nuor­ten ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus on ol­lut vii­mei­sim­mis­sä vaa­leis­sa huo­les­tut­ta­van al­hai­nen. Vii­me kun­ta­vaa­leis­sa vain joka kol­mas nuo­ri ää­nes­ti. Ti­las­to­jen mu­kaan tyy­pil­li­sin ää­nes­tä­jä on 55-69-vuo­ti­as mies. Ei­kö oli­si ai­ka mei­dän nuor­ten­kin näyt­tää, mil­lai­sen pre­si­den­tin me ha­lu­am­me? Tätä etuo­i­keut­ta ei kan­na­ta heit­tää ros­kiin. Tä­hän pi­täi­si myös maam­me päät­tä­jien kiin­nit­tää huo­mi­o­ta. Toi­mii­ko po­liit­ti­nen jär­jes­tel­mäm­me kun­nol­la, jos se ei mo­ti­voi nuo­ria vai­kut­ta­maan? Mil­lai­nen on tä­män yh­teis­kun­nan tu­le­vai­suus, el­lem­me ryh­dy nyt te­ke­mään sii­hen it­se muu­tos­ta?

Vaa­lien tu­lok­sel­la on siis to­del­la­kin vä­liä.

Oli pre­si­den­tin val­ta­oi­keuk­sien laa­juu­des­ta sit­ten mitä miel­tä ta­han­sa, ei ole sa­man­te­ke­vää, ketä maa­tam­me joh­taa. Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti joh­taa Suo­men ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa yh­des­sä hal­li­tuk­sen kans­sa. Pre­si­dent­ti vas­taa­not­taa maa­ham­me saa­pu­via ul­ko­maa­lai­sia vie­rai­ta. Eri­tyi­ses­ti pre­si­den­tin ar­vo­val­ta on suu­ri. Ei mi­ten­kään vä­hä­pä­töi­siä teh­tä­viä.

Olet­han sinä mu­ka­na joh­ta­mas­sa tätä maa­ta?

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram