Blogi
Sara
 
Nyman
Moikka! Olen Sara, 18-vuotias lukiolainen Yläneeltä. Innostun niin kirjallisuudesta, maailman parantamisesta kuin arkisesta elämästäkin. Kouluprojektien lisäksi vapaa-aikani kuluu teatterissa, isostoiminnassa, valokuvaten, politiikan maailmassa sekä kirjoja lukien. Blogissa ajatuksia sekä kotiseudulta että lukiosta käsin, ja siitä matkalta. Maaseudun elämää nuoren silmin nähtynä. Pieniä paloja ja hetkiä niin arjesta kuin juhlastakin. ”I wish my eyes could take photos.”
20.1.2018 11.25

Saran sarka: Aika vaikuttaa

”Onneksi olkoon, sinut on valittu johtamaan tätä maata.” Siihenhän se oli tiivistetty, Allianssin nuorille lähetettyyn kirjeeseen. Nimittäin presi­den­tin­vaalien ydin. On etuoikeus saada asua maassa, jossa valta on meillä kaikilla. Ei joillakin toisilla jossain muualla, vaan juuri meillä. Ja siksi sitä valtaa pitää käyttää. Just nyt, menemällä äänestämään.

Täy­si-ikäi­syy­den par­haim­pia puo­lia on pääs­tä ää­nes­tä­mään. Mal­tan tus­kin odot­taa en­sim­mäis­tä ker­taa vaa­liu­ur­nal­la. Nyt voin aja­tel­la, et­tä mi­nä­kin olen ol­lut mu­ka­na päät­tä­mäs­sä, mil­tä Suo­mi näyt­tää seu­raa­van kuu­den vuo­den ajan. Pre­si­den­tin­vaa­lit on juu­ri oi­kea ai­ka poh­tia maam­me ny­ky­päi­vää ja tu­le­vai­suut­ta. Mil­lai­sia ar­vo­ja ha­lu­am­me kan­nat­taa? Mil­tä Suo­mi näyt­tää mui­den mai­den sil­min?

Vaik­ka vaa­li­gal­lu­peis­sa ero en­sim­mäi­sen ja toi­sen eh­dok­kaan vä­lil­lä on har­vi­nai­sen suu­ri ja moni tun­tuu jo en­nus­ta­neen vaa­li­tu­lok­sen val­miik­si, ei mi­tään ole vie­lä pää­tet­ty. Ja vaik­ka us­koi­si­kin sa­man pre­si­den­tin jat­ka­van val­las­sa, ei jol­le­kin toi­sel­le eh­dok­kaal­le an­net­tu ää­ni ole kos­kaan tur­ha. Se on merk­ki ha­lus­ta teh­dä muu­tos­ta ja mo­ti­vaa­ti­os­ta luo­da pa­rem­paa maa­il­maa. Ol­la osa de­mok­ra­ti­aa, joka on yh­tei­sen hy­vin­voin­ti­val­ti­om­me pe­rus­ta.

Eri­tyi­ses­ti nuor­ten ää­net ovat ar­vok­kai­ta. De­mok­ra­tia ei to­teu­du, jos em­me käy­tä meil­le an­net­tua mah­dol­li­suut­ta vai­kut­taa. Jos me nuo­ret em­me ää­nes­tä, ei ke­nel­lä­kään myös­kään ole kiin­nos­tus­ta ajaa mei­dän asi­oi­tam­me! Pre­si­dent­ti on myös nuor­ten pre­si­dent­ti, min­kä toi­voi­si nä­ky­vän enem­män­kin yh­teis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa. Ne pää­tök­set, jot­ka nyt teh­dään tu­le­vai­suut­ta var­ten, ovat myö­hem­min mei­dän ny­ky­het­kem­me. Vaa­lien tu­lok­sel­la on siis to­del­la­kin vä­liä.

Nuor­ten ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus on ol­lut vii­mei­sim­mis­sä vaa­leis­sa huo­les­tut­ta­van al­hai­nen. Vii­me kun­ta­vaa­leis­sa vain joka kol­mas nuo­ri ää­nes­ti. Ti­las­to­jen mu­kaan tyy­pil­li­sin ää­nes­tä­jä on 55-69-vuo­ti­as mies. Ei­kö oli­si ai­ka mei­dän nuor­ten­kin näyt­tää, mil­lai­sen pre­si­den­tin me ha­lu­am­me? Tätä etuo­i­keut­ta ei kan­na­ta heit­tää ros­kiin. Tä­hän pi­täi­si myös maam­me päät­tä­jien kiin­nit­tää huo­mi­o­ta. Toi­mii­ko po­liit­ti­nen jär­jes­tel­mäm­me kun­nol­la, jos se ei mo­ti­voi nuo­ria vai­kut­ta­maan? Mil­lai­nen on tä­män yh­teis­kun­nan tu­le­vai­suus, el­lem­me ryh­dy nyt te­ke­mään sii­hen it­se muu­tos­ta?

Vaa­lien tu­lok­sel­la on siis to­del­la­kin vä­liä.

Oli pre­si­den­tin val­ta­oi­keuk­sien laa­juu­des­ta sit­ten mitä miel­tä ta­han­sa, ei ole sa­man­te­ke­vää, ketä maa­tam­me joh­taa. Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti joh­taa Suo­men ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa yh­des­sä hal­li­tuk­sen kans­sa. Pre­si­dent­ti vas­taa­not­taa maa­ham­me saa­pu­via ul­ko­maa­lai­sia vie­rai­ta. Eri­tyi­ses­ti pre­si­den­tin ar­vo­val­ta on suu­ri. Ei mi­ten­kään vä­hä­pä­töi­siä teh­tä­viä.

Olet­han sinä mu­ka­na joh­ta­mas­sa tätä maa­ta?

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram