Blogi
Sara
 
Nyman
Moikka! Olen Sara, 18-vuotias lukiolainen Yläneeltä. Innostun niin kirjallisuudesta, maailman parantamisesta kuin arkisesta elämästäkin. Kouluprojektien lisäksi vapaa-aikani kuluu teatterissa, isostoiminnassa, valokuvaten, politiikan maailmassa sekä kirjoja lukien. Blogissa ajatuksia sekä kotiseudulta että lukiosta käsin, ja siitä matkalta. Maaseudun elämää nuoren silmin nähtynä. Pieniä paloja ja hetkiä niin arjesta kuin juhlastakin. ”I wish my eyes could take photos.”
13.7.2018 12.35

Saran sarka: Helmi naapurissa

Kuhankuonolla on panostettu myös esteettömyyteen.

Kuhankuonolla on panostettu myös esteettömyyteen.

Sara Nyman

Usein puhutaan, etteivät ihmiset näe hyviä asioita ympärillään, jos ne ovat käyneet itses­tään­sel­vyyk­siksi, tai huomaa kaikkia hienoja mahdollisuuksia arjessaan. Viime aikoina nämä ajatukset ovat hiipineet mieleeni lukiessani useita lehtijuttuja Kuhankuonon retkei­ly­rei­tis­töstä. Siinähän ne luontopolut ovat aina olleet matkan varrella, eivät kovin monen kilometrin päästä kotoa. Hienot maisemat ovat tuttuja jo lapsuudesta, monilta retkiltä.

Alu­een ar­von mat­kai­lu­koh­tee­na oi­val­si kui­ten­kin kun­nol­la vas­ta, kun sin­ne alet­tiin suun­ni­tel­la bus­siyh­teyt­tä ja muu­ten­kin ko­hen­taa alu­een pal­ve­lui­ta. Mei­dän kun­nas­sam­me­han on to­del­li­nen hel­mi! Ja niin nämä suun­ni­tel­mat on­nek­si al­koi­vat to­teu­tua, ja tänä ke­sä­nä Tu­run kaup­pa­to­ril­ta on pääs­syt suo­raan bus­sil­la luon­non hel­maan. Pöy­tyä on jo pit­kään ha­lun­nut mark­ki­noi­da it­se­ään luon­non­lä­hei­se­nä kun­ta­na, ja nyt al­kaa ilah­dut­ta­vas­ti nä­kyä myös suu­rem­pia sat­sauk­sia tä­män ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si. Kos­ka on­ko mi­tään pa­rem­paa tar­jot­ta­vak­si mat­kai­li­joil­le kuin help­po ja eko­lo­gi­nen luon­to­ret­ki, päi­väk­si tai pi­dem­mäk­si ai­kaa? Pai­kan­pääl­tä löy­tää myös niin opas­tet­tu­ja ret­kiä, kyy­din edel­leen mui­hin Ylä­neen vie­rai­lu­koh­tei­siin kuin kah­vi­lan­kin.

Kuhankuono on Yläneen helmiä.

Kuhankuono on Yläneen helmiä.

Sara Nyman

Bus­si­kyy­ti on eko­lo­gi­nen ja mah­dol­lis­taa ret­kei­ly­e­lä­myk­sen yh­den­ver­tai­ses­ti kai­kil­le. Näin luon­toon pää­sy ei ole kiin­ni ajo­kor­tin omis­ta­mi­ses­ta tai iäs­tä. Maa­kun­nan luon­to on kaik­kien yh­tei­nen, se kuu­luu niin meil­le asuk­kail­le kuin tu­ris­teil­le­kin. Juu­ri täl­lais­ten te­ko­jen myö­tä se tu­lee ai­dos­ti kaik­kien saa­ta­vil­le. On hie­noa, jos Pöy­tyä ha­lu­aa ol­la juu­ri se kun­ta, jol­le luon­to on tär­keä ja suo­je­lun ar­voi­nen. Ei pelk­kä brän­di tai mai­nos­lau­se. Kun luon­to voi hy­vin, on siel­lä kaik­kien myös hyvä ol­la.

Ku­han­kuo­nol­ta löy­tyy mo­nen­lai­sia reit­te­jä, niin aloit­te­li­jal­la kuin laa­vul­la yö­py­jil­le. Eri­tyi­ses­ti Sa­vo­jär­ven ran­ta­mai­se­mat tar­jo­a­vat ai­nut­laa­tui­set puit­teet ret­kei­lyl­le, näi­tä mai­se­mia on mah­dol­li­suus men­nä ihai­le­maan myös es­tee­tön­tä reit­tiä pit­kin.

Toi­vot­ta­vas­ti uu­si reit­ti­mah­dol­li­suus löy­de­tään ja ko­kei­lu saa jat­koa myös tu­le­vi­na vuo­si­na. Ja muis­te­taan­han myös me pai­kal­li­set hyö­dyn­tää nämä ul­koi­lu­mah­dol­li­suu­det, usein par­haat pai­kat löy­ty­vät lä­hem­pää kuin us­kom­me­kaan.

Näköislehti

Instagram

Instagram