Blogi
Sara
 
Nyman
Moikka! Olen Sara, 18-vuotias lukiolainen Yläneeltä. Innostun niin kirjallisuudesta, maailman parantamisesta kuin arkisesta elämästäkin. Kouluprojektien lisäksi vapaa-aikani kuluu teatterissa, isostoiminnassa, valokuvaten, politiikan maailmassa sekä kirjoja lukien. Blogissa ajatuksia sekä kotiseudulta että lukiosta käsin, ja siitä matkalta. Maaseudun elämää nuoren silmin nähtynä. Pieniä paloja ja hetkiä niin arjesta kuin juhlastakin. ”I wish my eyes could take photos.”
1.4.2018 12.17

Saran sarka: Kaikkien yhteinen vastuu(llisuus)

Ai taas jotain oikeuksia ja velvollisuuksia? Ei nyt mitään uusia, mutta sitäkin tärkeämpiä. Kaikilla meillä median kuluttajilla on nimittäin oikeus luottaa saamaamme tietoon. Media vastaa tarpeeseemme saada tietää mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Journalistit ovat vastuussa oikean tiedon kertomisesta juuri meille, ei mainostajille tai ministereille. On siis lukijan oikeus saada luotettavaa tietoa. Mutta velvollisuus taas on tarkastaa mistä tietonsa lukee tai katselee, koska osa itseään rehellisiksi medioiksi kutsuvista palveluista ovat todella kaukana tästä. Varsinkin netistä löytää varsin monenlaista tietoa ja sivustoa, paljon myös sellaista minkä antamiin tietoihin ei kannattaisi luottaa.

Jul­ki­sen sa­nan neu­vos­tol­la (JSN) oli hil­jat­tain kam­pan­ja vas­tuul­li­sen jour­na­lis­min puo­les­ta. Näin ha­lut­tiin muis­tut­taa vas­tuul­li­sen jour­na­lis­min erois­ta muu­hun vies­tin­tään näh­den ja Jour­na­lis­tin oh­jei­den ole­van poh­jim­mil­taan ole­mas­sa ylei­sön oi­keuk­sien ta­kaa­mi­sek­si. Vas­tuul­li­nen jour­na­lis­mi ei suin­kaan tar­koi­ta täy­del­li­syyt­tä, vaan mah­dol­lis­ten vir­hei­den sat­tu­es­sa niis­tä ker­ro­taan ja ne kor­ja­taan. Ih­mi­nen­kin voi ereh­tyä, mut­ta yleen­sä luot­ta­muk­sen säi­lyt­tää se, joka re­hel­li­ses­ti kor­jaa mo­kan­sa.

Kam­pan­ja on ol­lut tär­keä muis­tu­tus luo­tet­ta­van uu­ti­soin­nin tär­key­des­tä. De­mok­raat­ti­sen yh­teis­kun­nan toi­mi­vuu­den ta­kaa ai­no­as­taan vas­tuul­li­ses­ti toi­mi­va ja po­liit­ti­sis­ta päät­tä­jis­tä riip­pu­ma­ton leh­dis­tö. Kam­pan­jan myö­tä Jul­ki­sen sa­nan neu­vos­ton sään­te­lyn pii­riin kuu­lu­vis­sa me­di­ois­sa on voi­nut näh­dä “vas­tuul­lis­ta jour­na­lis­mia”-mer­kin, ku­ten tä­män Ala­sa­ta­kun­nan­kin si­vun ylä­lai­das­sa. On tär­ke­ää tun­nis­taa läh­teet, joi­den tie­toon voi luot­taa, ja tämä on­kin nyt py­rit­ty te­ke­mään mah­dol­li­sim­man hel­pok­si.

Vaik­ka maa­il­mas­sa tun­tuu vä­lil­lä ta­pah­tu­van mitä kau­heim­pia jul­muuk­sia ja us­ko­mat­to­mim­pia sat­tu­muk­sia, kan­nat­taa eten­kin pro­vo­soi­vim­pien ot­si­koi­den ja yk­si­puo­li­sem­pien jut­tu­jen koh­dal­la har­ki­ta het­ki en­nen peu­kun näyt­tä­mis­tä tai ja­koon lait­toa.

Huo­les­tut­ta­van usein nä­kee ih­mis­ten ja­ka­neen so­mes­sa jut­tu­ja, joi­den läh­teet vai­kut­ta­vat mel­ko ky­see­na­lai­sil­ta tai heh­kut­ta­van tuot­tei­ta, joi­den lu­pauk­set näyt­tä­vät ai­van lii­an hy­vil­tä ol­lak­seen tot­ta. Ja kun joku tut­tu nä­kyy ja­ka­neen tie­toa, lai­te­taan se eteen­päin sen enem­pää luo­tet­ta­vuut­ta miet­ti­mät­tä. Tä­hän tun­tu­vat sor­tu­van myös niin kor­ke­a­kou­lu­te­tut kuin muu­ten­kin it­se­ään si­vis­ty­nee­nä pi­tä­vät. Kun uu­ti­nen on tar­peek­si her­kul­li­nen, tu­lem­me so­ke­ak­si kai­kil­le epäi­lyt­tä­vil­le yk­si­tyis­koh­dil­le ja kri­tiik­ki kaik­ko­aa.

Vaik­ka maa­il­mas­sa tun­tuu vä­lil­lä ta­pah­tu­van mitä kau­heim­pia jul­muuk­sia ja us­ko­mat­to­mim­pia sat­tu­muk­sia, kan­nat­taa eten­kin pro­vo­soi­vim­pien ot­si­koi­den ja yk­si­puo­li­sem­pien jut­tu­jen koh­dal­la har­ki­ta het­ki en­nen peu­kun näyt­tä­mis­tä tai ja­koon lait­toa. Läh­dek­riit­ti­syys ei tar­koi­ta kai­ken mah­dol­li­sen kir­joi­te­tun tai pu­hu­tun epäi­le­mis­tä val­heek­si, vaan pien­tä poh­ti­mis­ta tie­don taus­tas­ta ja tar­koi­tuk­ses­ta. Ketä on te­ki­jä tai min­kä­lai­sia ta­ho­ja taus­tal­la vai­kut­taa? On­ko läh­tei­tä mai­nit­tu? Har­kin­nas­ta tus­kin ai­na­kaan har­mia ai­heu­tuu.

Vaik­ka suu­rin vas­tuu luon­nol­li­ses­ti on toi­mit­ta­jil­la, ai­dos­ti vas­tuul­li­nen jour­na­lis­mi ra­ken­tuu vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa. Me lu­ki­jat voim­me tu­kea luo­tet­ta­via me­di­oi­ta, tar­kis­taa ai­neis­ton fak­tat en­nen sen le­vit­tä­mis­tä eteen­päin ja ar­vi­oi­da kriit­ti­ses­ti kei­no­ja joil­la mei­hin py­ri­tään vai­kut­ta­maan. Vas­tuul­li­nen jour­na­lis­mi on kaik­kien etu.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram