Blogi
Sara
 
Nyman
Moikka! Olen Sara, 18-vuotias lukiolainen Yläneeltä. Innostun niin kirjallisuudesta, maailman parantamisesta kuin arkisesta elämästäkin. Kouluprojektien lisäksi vapaa-aikani kuluu teatterissa, isostoiminnassa, valokuvaten, politiikan maailmassa sekä kirjoja lukien. Blogissa ajatuksia sekä kotiseudulta että lukiosta käsin, ja siitä matkalta. Maaseudun elämää nuoren silmin nähtynä. Pieniä paloja ja hetkiä niin arjesta kuin juhlastakin. ”I wish my eyes could take photos.”
15.4.2018 12.03

Saran sarka: Näyttämöltä ja kulisseista

Kotikriitikko urani huippuhetkiä, näyttelijä Lauri Tilkasen haastattelu.

Kotikriitikko urani huippuhetkiä, näyttelijä Lauri Tilkasen haastattelu.

Kun puhutaan teatterista, pääpaino on tietenkin lavan tapahtumissa sekä monien ammattilaisten työtunneissa ennen ja jälkeen näytösten. Näytökset kuitenkin kertovat jokaiselle omaa tarinaansa. Tarkastelemme niitä omista lähtökohdista ja ajatus­maa­il­moista käsin. Saman tarinan voi tuntea sisimmissään niin monella tavalla. Siinä missä toinen näkee vuosisadan rakkaustarinan, toinen huomaa yhteiskunnan heikompiosaisia sortavia valtarakenteita. Yksi herkistyy elämän mutkikkaissa käänteissä, joku muu iloitsee onnellisesta lopusta. Teatteri koostuu monista pienistä palasista ja kokonaisuus on aina hieman erilainen katsojasta riippuen. Ja se juuri onkin teatterissa parasta. Monipuolisena ja moneen muotoutuvana taiteenmuotona sillä on annettavaa ihan varmasti kaikille.

Olen ol­lut tä­män lu­ku­vuo­den yk­si Tu­run Kau­pun­gin te­at­te­rin ko­tik­rii­ti­kois­ta. Ko­tik­rii­ti­kot ovat osa te­at­te­rin ylei­sö­työ­tä, blo­gis­sam­me kir­joi­tam­me kai­kes­ta te­at­te­riin liit­ty­väs­tä. Vaik­ka olin tosi in­nois­saan va­lin­nas­ta ko­tik­rii­ti­kok­si, en sil­ti tar­kal­leen tien­nyt, mitä odot­taa. Mat­ka te­at­te­rin maa­il­man on kui­ten­kin ol­lut var­sin mie­len­kiin­toi­nen.

On ol­lut hie­noa ym­mär­tää vie­lä pa­rem­min, kuin­ka pal­jon eri ai­he­a­lu­ei­den asi­an­tun­ti­joi­ta te­at­te­ril­la on­kaan töis­sä. Näh­dä, mi­ten la­vas­teet ra­ken­tu­vat ja uut­ta näy­tel­mää har­joi­tel­laan. Pääs­tä haas­tat­te­le­maan mo­nia ins­pi­roi­via ih­mi­siä, min­kä en ku­vi­tel­lut mi­ten­kään ole­van mah­dol­lis­ta. On saa­nut kir­joit­taa ylös aja­tuk­si­aan, poh­tia, kri­ti­soi­da ja ke­hua. Ko­kea mo­nia tun­tei­ta niin kat­so­mos­sa kuin kir­joit­ta­es­sa. On voi­nut haas­taa it­se­ään ja omia aja­tuk­si­aan. Men­nä epä­mu­ka­vuu­sa­lu­eel­le ja op­pia uut­ta. Ym­mär­tää en­tis­tä sy­vem­min, kuin­ka hie­no tai­teen­muo­to te­at­te­ri on.

Odottava tunnelma katsomossa ennen esitystä.

Odottava tunnelma katsomossa ennen esitystä.

Näyt­te­le­mi­nen oli myös mi­nun har­ras­tuk­se­ni usei­den vuo­sien ajan. Vas­toin kaik­kien odo­tuk­sia, minä, ujo ja hil­jai­nen tyt­tö, löy­sin näyt­te­le­mi­ses­tä har­ras­tuk­sen it­sel­le­ni. Sain in­nos­tet­tua muu­ta­mat ka­ve­ri­ni­kin mu­kaan. Näis­tä vuo­sis­ta te­at­te­ris­sa mi­nul­la on pal­jon läm­piä muis­to­ja. Vaik­ka har­joi­tu­sil­lat oli­vat vä­lil­lä pit­kiä ja syy­sil­lat ko­lei­ta. Vaik­ka vuo­ro­sa­no­jen opet­te­lu vaa­ti vä­lil­lä muu­ta­man yli­mää­räi­sen tun­nin. Sil­ti täs­sä har­ras­tuk­ses­sa oli jo­ta­kin sel­lais­ta, mikä sai pa­laa­maan sen ää­reen vuo­des­ta toi­seen. Jän­ni­tys la­van ta­ka­na, en­nen esi­tys­tä, on yhä yk­si par­haim­mis­ta tie­tä­mis­tä­ni tun­teis­ta. Mel­ko lä­hel­le tätä tun­net­ta pää­see on­nek­si myös kat­so­mon puo­lel­la. Ja ne te­at­te­rei­den kat­so­mot ovat avoin­na meil­le kai­kil­le.

Te­at­te­riin kan­nat­taa suh­tau­tua en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti. Ei ole yh­tä oi­ke­aa ta­paa pu­keu­tua te­at­te­riin ei­kä tiet­ty­jä tun­tei­ta joi­ta kat­so­mos­sa pi­täi­si tun­tea. Kaik­kea ei tar­vit­se ai­na ym­mär­tää­kään, mut­ta omaa aja­tus­maa­il­maan­sa pää­se ihan var­mas­ti avar­ta­maan joka ker­ta. It­se­kin suh­tau­duin Taru sor­mus­ten her­ras­ta -näy­tel­mään etu­kä­teen hie­man epäi­le­väs­ti, mut­ta yl­lät­tä­en se osoit­tau­tui­kin oi­kein hie­nok­si elä­myk­sek­si. Ja se tun­tui jopa pa­rem­mal­ta kuin etu­kä­teen pil­viä hi­po­vien odo­tus­ten täyt­ty­mi­nen.

Jos te­at­te­reis­sa käy­mi­nen on vie­lä vie­ras­ta, kan­nat­taa roh­ke­as­ti tu­tus­tua tä­hän maa­il­maan. Se to­del­la­kin vie men­nes­sään. Ke­sän koit­ta­es­sa esi­tyk­siä löy­tää usein lä­hem­pää kuin us­koi­si­kaan, on­han Suo­mi to­del­li­nen ke­sä­te­at­te­rei­den lu­vat­tu maa. Pa­ras­ta on löy­tää se oma tapa iloi­ta te­at­te­ris­ta.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram