Blogi
Sara
 
Nyman
Moikka! Olen Sara, 18-vuotias lukiolainen Yläneeltä. Innostun niin kirjallisuudesta, maailman parantamisesta kuin arkisesta elämästäkin. Kouluprojektien lisäksi vapaa-aikani kuluu teatterissa, isostoiminnassa, valokuvaten, politiikan maailmassa sekä kirjoja lukien. Blogissa ajatuksia sekä kotiseudulta että lukiosta käsin, ja siitä matkalta. Maaseudun elämää nuoren silmin nähtynä. Pieniä paloja ja hetkiä niin arjesta kuin juhlastakin. ”I wish my eyes could take photos.”
15.4.2018 12.03

Saran sarka: Näyttämöltä ja kulisseista

Kotikriitikko urani huippuhetkiä, näyttelijä Lauri Tilkasen haastattelu.

Kotikriitikko urani huippuhetkiä, näyttelijä Lauri Tilkasen haastattelu.

Kun puhutaan teatterista, pääpaino on tietenkin lavan tapahtumissa sekä monien ammattilaisten työtunneissa ennen ja jälkeen näytösten. Näytökset kuitenkin kertovat jokaiselle omaa tarinaansa. Tarkastelemme niitä omista lähtökohdista ja ajatus­maa­il­moista käsin. Saman tarinan voi tuntea sisimmissään niin monella tavalla. Siinä missä toinen näkee vuosisadan rakkaustarinan, toinen huomaa yhteiskunnan heikompiosaisia sortavia valtarakenteita. Yksi herkistyy elämän mutkikkaissa käänteissä, joku muu iloitsee onnellisesta lopusta. Teatteri koostuu monista pienistä palasista ja kokonaisuus on aina hieman erilainen katsojasta riippuen. Ja se juuri onkin teatterissa parasta. Monipuolisena ja moneen muotoutuvana taiteenmuotona sillä on annettavaa ihan varmasti kaikille.

Olen ol­lut tä­män lu­ku­vuo­den yk­si Tu­run Kau­pun­gin te­at­te­rin ko­tik­rii­ti­kois­ta. Ko­tik­rii­ti­kot ovat osa te­at­te­rin ylei­sö­työ­tä, blo­gis­sam­me kir­joi­tam­me kai­kes­ta te­at­te­riin liit­ty­väs­tä. Vaik­ka olin tosi in­nois­saan va­lin­nas­ta ko­tik­rii­ti­kok­si, en sil­ti tar­kal­leen tien­nyt, mitä odot­taa. Mat­ka te­at­te­rin maa­il­man on kui­ten­kin ol­lut var­sin mie­len­kiin­toi­nen.

On ol­lut hie­noa ym­mär­tää vie­lä pa­rem­min, kuin­ka pal­jon eri ai­he­a­lu­ei­den asi­an­tun­ti­joi­ta te­at­te­ril­la on­kaan töis­sä. Näh­dä, mi­ten la­vas­teet ra­ken­tu­vat ja uut­ta näy­tel­mää har­joi­tel­laan. Pääs­tä haas­tat­te­le­maan mo­nia ins­pi­roi­via ih­mi­siä, min­kä en ku­vi­tel­lut mi­ten­kään ole­van mah­dol­lis­ta. On saa­nut kir­joit­taa ylös aja­tuk­si­aan, poh­tia, kri­ti­soi­da ja ke­hua. Ko­kea mo­nia tun­tei­ta niin kat­so­mos­sa kuin kir­joit­ta­es­sa. On voi­nut haas­taa it­se­ään ja omia aja­tuk­si­aan. Men­nä epä­mu­ka­vuu­sa­lu­eel­le ja op­pia uut­ta. Ym­mär­tää en­tis­tä sy­vem­min, kuin­ka hie­no tai­teen­muo­to te­at­te­ri on.

Odottava tunnelma katsomossa ennen esitystä.

Odottava tunnelma katsomossa ennen esitystä.

Näyt­te­le­mi­nen oli myös mi­nun har­ras­tuk­se­ni usei­den vuo­sien ajan. Vas­toin kaik­kien odo­tuk­sia, minä, ujo ja hil­jai­nen tyt­tö, löy­sin näyt­te­le­mi­ses­tä har­ras­tuk­sen it­sel­le­ni. Sain in­nos­tet­tua muu­ta­mat ka­ve­ri­ni­kin mu­kaan. Näis­tä vuo­sis­ta te­at­te­ris­sa mi­nul­la on pal­jon läm­piä muis­to­ja. Vaik­ka har­joi­tu­sil­lat oli­vat vä­lil­lä pit­kiä ja syy­sil­lat ko­lei­ta. Vaik­ka vuo­ro­sa­no­jen opet­te­lu vaa­ti vä­lil­lä muu­ta­man yli­mää­räi­sen tun­nin. Sil­ti täs­sä har­ras­tuk­ses­sa oli jo­ta­kin sel­lais­ta, mikä sai pa­laa­maan sen ää­reen vuo­des­ta toi­seen. Jän­ni­tys la­van ta­ka­na, en­nen esi­tys­tä, on yhä yk­si par­haim­mis­ta tie­tä­mis­tä­ni tun­teis­ta. Mel­ko lä­hel­le tätä tun­net­ta pää­see on­nek­si myös kat­so­mon puo­lel­la. Ja ne te­at­te­rei­den kat­so­mot ovat avoin­na meil­le kai­kil­le.

Te­at­te­riin kan­nat­taa suh­tau­tua en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti. Ei ole yh­tä oi­ke­aa ta­paa pu­keu­tua te­at­te­riin ei­kä tiet­ty­jä tun­tei­ta joi­ta kat­so­mos­sa pi­täi­si tun­tea. Kaik­kea ei tar­vit­se ai­na ym­mär­tää­kään, mut­ta omaa aja­tus­maa­il­maan­sa pää­se ihan var­mas­ti avar­ta­maan joka ker­ta. It­se­kin suh­tau­duin Taru sor­mus­ten her­ras­ta -näy­tel­mään etu­kä­teen hie­man epäi­le­väs­ti, mut­ta yl­lät­tä­en se osoit­tau­tui­kin oi­kein hie­nok­si elä­myk­sek­si. Ja se tun­tui jopa pa­rem­mal­ta kuin etu­kä­teen pil­viä hi­po­vien odo­tus­ten täyt­ty­mi­nen.

Jos te­at­te­reis­sa käy­mi­nen on vie­lä vie­ras­ta, kan­nat­taa roh­ke­as­ti tu­tus­tua tä­hän maa­il­maan. Se to­del­la­kin vie men­nes­sään. Ke­sän koit­ta­es­sa esi­tyk­siä löy­tää usein lä­hem­pää kuin us­koi­si­kaan, on­han Suo­mi to­del­li­nen ke­sä­te­at­te­rei­den lu­vat­tu maa. Pa­ras­ta on löy­tää se oma tapa iloi­ta te­at­te­ris­ta.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram