Blogi
Riikka
 
Palonen
Olen 56-vuotias ihmettelijä ja kulkija. Yksi oppiarvokin löytyy, taiteen maisteri, mutta tärkein koulutus on vielä kesken – tavoittelen elämän kandin papereita. Opiskeluuni kuuluu paljon kävelemistä. Kuljen polkuja siellä ja täällä ja hämmästelen asioita polkujen varsilla.
19.12.2019 11.43

Käpy kengässä kuiskaili: Jälkeenjääneen jälkeen jäljellä oli vain jälkiä

Lumijälki

Lumijälki

Joulusta tuskin tulee valkeaa täällä lounaisnurkassa maatamme, sanoi säätiedotus tänään aamulla. Sen verran on tuota lumipeitettä jo kuitenkin poluillani käynyt, että olen saanut nautiskella jälkitarinoista.

Kyl­lä­hän lu­me­ton pol­ku­kin ker­too ta­ri­noi­ta, voi poh­dis­kel­la, kuka söi ja min­kä lin­nun ei­len tuos­sa tien lai­das­sa, kun jäl­jel­lä on muu­ta­ma nip­pu sul­kia ja höy­he­niä, tai saa en­sim­mäi­sen in­for­maa­ti­on mus­ti­koi­den kyp­sy­mi­ses­tä, kun po­lul­le il­mes­ty­vät kirk­kaan vi­o­le­tit pe­rä­pää­pääs­töt, tai ai et­tä jos löy­tää ison ok­sen­nus­pal­lon – se­hän on syy­nät­tä­vä tark­kaan, jot­ta pää­si­si jy­väl­le, mitä pais­tia on pöl­lön pöy­däs­sä tar­joil­tu.

Sulat

Sulat

Lumi tuo kui­ten­kin ihan hui­mas­ti li­sää jut­tu­ja, ja lu­mi­ta­ri­noi­ta on niin help­po lu­kea, mel­kein kuin juo­ru­leh­teä se­lai­si. Tuos­sa on men­nyt naa­pu­rin nart­tu­koi­ra­kak­sik­ko, kun elä­mä­ni­lo on ryö­pyn­nyt ym­pä­riin­sä…tuos­sa on men­nyt se asi­al­li­nen maas­to­pu­kui­nen asi­al­li­sen koi­ran­sa kans­sa…ja­has, nuo isot jäl­jet tar­vit­se­vat lä­his­töl­le tu­tut ih­mi­sen jäl­jet, muu­toin saat­taa ol­la har­mai­ta vei­ja­rei­ta lii­ken­tees­sä…kats, hir­vi­jen­gi on nuk­ku­nut täs­sä juu­ri äs­ken…ko­vil­la pak­ka­sil­la ih­met­te­len ai­na, kuin­ka häm­mäs­tyt­tä­vän pie­nil­lä kä­pä­lil­lä kul­ke­via otuk­sia met­sis­sä sin­nit­te­lee tal­ven yli. Kaik­ki ei­vät sel­viä, jos­kus kä­pä­lä­pol­ku lop­puu ja han­gel­la nä­kyy suur­ten sii­pien pyyh­käi­sy – jäl­keen­jää­neen jäl­keen jäl­jel­lä on vain jäl­kiä.

Kaik­kein jän­nit­tä­vin jäl­ki­ta­ri­na on kui­ten­kin elä­män­mit­tai­nen jat­ko­ker­to­mus. Ku­ten kaik­ki elä­väi­set, peu­rat niin kuin nau­dat­kin, me ih­mi­set tup­paam­me urau­tu­maan, eli kä­ve­le­mään sa­maa pol­kua ai­na uu­des­taan. Ai­na, kun näen omat ja­lan­jäl­ke­ni met­säs­sä, mie­tin, kuka se oli, joka nuo jäl­jet jät­ti? Oli­ko se sama ih­mi­nen, kuin mikä it­se­ään mi­nuk­si ni­mit­tää nyt? Min­ne tä­män­päi­väi­set jäl­ke­ni joh­tai­si­vat, jos tuo ei­li­nen minä oli­si va­lin­nut tuon toi­sen po­lun?

Polku

Polku

Sa­maa pol­kua kul­ke­mi­nen päi­väs­tä päi­vään on help­poa ja tur­val­lis­ta. Mo­nes­ti se on myös tar­peel­lis­ta; jos pää poh­tii han­ka­lia asi­oi­ta, on hyvä, et­tä ja­lat tie­tä­vät ihan au­to­maa­til­la, min­ne men­nä. Mut­ta ai­na vä­lil­lä pi­täi­si edes vaih­taa kier­to­suun­taa, tai tem­pais­ta it­sen­sä ko­ko­naan uu­del­le po­lun­haa­ral­le. Minä jos kuka olen pe­rin­tei­tä ar­vos­ta­va tyyp­pi – mut­ta olen myös näh­nyt mo­nen ih­mi­sen ta­ri­nas­sa, mi­ten tur­val­li­nen tapa, se tut­tu pol­ku, voi pik­ku­hil­jaa muut­tu­a­kin taa­kak­si, kun ei enää us­kal­le­ta ky­see­na­lais­taa, on­ko tämä var­mas­ti se pa­ras, haus­kin tai tat­ti­rik­kain reit­ti. Jos­kus käy niin, et­tä sa­maa pol­kua tal­la­taan pait­si päi­väs­tä toi­seen myös su­ku­pol­ves­ta toi­seen, kun sii­hen on vaan to­tut­tu.

It­se olen ai­ka lail­la kuo­no maas­sa kul­ke­vai­nen, jo­ten mi­nua rie­mas­tut­taa suu­res­ti, kun saan lenk­ki­seu­rak­si vä­lil­lä ys­tä­viä, jot­ka ha­vait­se­vat eri­lai­sia jäl­kiä. Ei­len sa­moi­lim­me sa­tei­ses­sa met­säs­sä hy­vän tont­tu­vel­je­ni kans­sa, ja oli hui­maa ta­ju­ta, kuin­ka eri­lai­nen ta­ri­na­kent­tä mi­nun tut­tu pol­ku­ni oli hä­nel­le – tal­vi­sen met­sän hil­jai­suu­des­ta hän löy­si tar­koil­la kor­vil­laan vaik­ka min­kä­lai­sia lin­tu­ja. Yh­tei­nen rie­mu syn­tyi, kun tör­mä­sim­me kuu­si­kon reu­nal­la is­tus­ke­le­vaan Her­ra Met­soon. Ys­tä­vä­ni sa­noi, et­tä se oli hä­nen 149 la­ji­ha­vain­ton­sa tänä vuon­na, ja et­tä nyt oli­si pak­ko kai­vaa no­pe­as­ti jos­tain esiin joku saa­te­rin ha­rak­ka­kä­ki, jot­ta pää­si­si pyö­re­ään lu­kuun 150 en­nen vuo­den­vaih­det­ta!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram