Blogi
Riikka
 
Palonen
Olen 56-vuotias ihmettelijä ja kulkija. Yksi oppiarvokin löytyy, taiteen maisteri, mutta tärkein koulutus on vielä kesken – tavoittelen elämän kandin papereita. Opiskeluuni kuuluu paljon kävelemistä. Kuljen polkuja siellä ja täällä ja hämmästelen asioita polkujen varsilla.
25.6.2020 10.40

Käpy kengässä kuiskaili: Omistamisesta ja valkolehdokeista

Esiinnyin juhannuspäivänä melkomoisen suurilla juhan­nus­fes­ta­reilla Sussexissa, Englannissa – paitsi tietenkin nyt verkon välityksellä.

Juhannusyönä voi metsässä kohdata haltijan...

Juhannusyönä voi metsässä kohdata haltijan...

Riikka Palonen

Nor­maa­lis­ti ”In­to The Wild” ko­ko­aa tu­han­sia luon­nos­ta ja luon­non­mu­kai­ses­ta elä­mäs­tä kiin­nos­tu­nei­ta ih­mi­siä juh­li­maan ke­sä­päi­vän­sei­saus­ta maa­il­man­mu­sii­kin, ta­ri­nan­ker­ron­nan, työ­pa­jo­jen, pu­hei­den, kuo­ro­lau­lun, joo­gan, jou­si­am­mun­nan, puu­veis­ton yn­nä muun kai­ken­lai­sen ki­van ym­pä­ril­le. Tänä vuon­na, Bri­tan­ni­an kär­sies­sä to­del­la ko­ro­na­vi­ruk­sen kou­ris­sa, fes­ti­vaa­li ra­ken­net­tiin fa­ce­boo­kin vä­li­tyk­sel­lä ni­mel­lä ”Won­der­land”.

Fes­ti­vaa­li­jär­jes­tä­jät toi­voi­vat ta­ri­noi­ta yh­tei­se­lä­mäs­tä vil­lin luon­non kans­sa. Niin­pä pää­tin ker­toa erääs­tä rak­kaim­mas­ta kuk­ka­ses­ta­ni, ja sa­mal­la pää­sin poh­ti­maan vä­hän laa­jem­pi­a­kin elä­män ar­vo­ja.

Lä­he­tys teh­tiin zoom-oh­jel­mal­la suo­ra­na maa­il­man verk­koon, mei­tä oli mi­nun ses­si­os­sa­ni kuu­si ta­ri­nan­ker­to­jaa, minä ja vii­si brit­tiä. Ha­lu­sin lä­het­tää oma­ni met­säs­tä, niin­pä as­kar­te­lin sar­vet pää­hä­ni ja ka­me­ra­ja­lus­ta kai­na­los­sa pai­ne­lin hyt­tys­ten seu­rak­si jän­nit­tä­mään, kes­tää­kö net­tiyh­teys Köy­li­ön met­sis­tä…

Juhannusyön taikaa

Juhannusyön taikaa

Riikka Palonen

Kuu­li­ja­kun­ta koos­tui luul­ta­vas­ti pal­jol­ti lap­si­per­heis­tä, niin­pä ker­roin met­sän­hal­ti­jan hah­mos­sa heil­le, mi­ten hel­pos­ti ah­neus is­kee ih­mi­seen, ja mi­ten suu­ren vii­sau­den val­ko­leh­do­kit voi­vat meil­le opet­taa. Ah­neus kuu­los­taa asi­al­ta, joka vai­vaa vain rik­kai­ta ih­mi­siä, jot­ka ha­mu­a­vat ai­na vain li­sää rik­kauk­sia – mut­ta se ei ole koko to­tuus. Ah­neus on poh­jim­mil­taan omis­ta­mi­sen ha­lua, ja sii­hen syyl­lis­tym­me­kin sit­ten jo kaik­ki. Jos on jo­tain ki­vaa tai hy­vää – ei­kö tule hel­pos­ti mie­leen, et­tä tuon asi­an ha­lu­an vie­dä ko­tiin, omak­si?

Valkolehdokin luokse vieraisille

Valkolehdokin luokse vieraisille

Riikka Palonen

Val­ko­leh­do­kit kuk­ki­vat juu­ri täs­sä ju­han­nuk­sen tie­noil­la. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti en juu­ri mi­ten­kään juh­li ju­han­nus­ta, mut­ta yk­si hil­jai­nen tra­di­tio mi­nul­la on – men­nä ju­han­nu­syö­nä met­sään nuuh­ki­maan val­ko­leh­dok­ke­ja. Ni­mit­täin ne ovat sii­tä ove­lia kuk­kia, et­tä ne tuok­su­vat vain öi­sin – mut­ta sit­ten ne kyl­lä to­sis­saan tuok­su­vat, aro­mi on lu­mo­a­va ja tai­a­no­mai­nen. Toi­nen jän­nit­tä­vä piir­re on, et­tä suo­ma­lai­sen ke­säy­ön him­me­äs­sä va­los­sa näyt­tää ai­van sil­tä, et­tä leh­do­kin ku­kin­not hoh­tai­si­vat omaa va­lo­aan.

Siinä hän on!

Siinä hän on!

Riikka Palonen

Ja täs­sä pii­lee se val­ko­leh­dok­kien ope­tus: jos poi­mit leh­do­kit it­sel­le­si ja viet ne ko­tiin, ne ei­vät tuok­su ei­vät­kä heh­ku. (älä­kä edes yri­tä – ne ovat rau­hoi­tet­tu­ja!) Ai­noa tapa naut­tia val­ko­leh­do­kin us­ko­mat­to­mas­ta kau­neu­des­ta on­kin siis va­el­taa ihai­le­maan nii­tä nii­den luon­nol­li­sil­le kas­vu­pai­koil­le. Sik­si ha­lu­sin­kin teh­dä ta­ri­na­lä­he­tyk­se­ni suo­ra­na met­säs­tä – is­tuin maas­sa yh­den kuk­ka­va­nan vie­res­sä jo­ten saa­toin näyt­tää sen maa­il­mal­le poi­mi­mat­ta sitä.

Jo­ten­kin tämä aja­tus on kyt­kök­sis­sä toi­seen lem­pi­tee­maa­ni, ni­mit­täin hal­ti­oi­tu­mi­sen tai­toon. Jos osai­sim­me py­säh­tyä ihai­le­maan ja naut­ti­maan pie­nis­tä asi­ois­ta ja pie­nis­tä het­kis­tä juu­ri sil­loin, kun ne osu­vat koh­dal­le – eh­kä se tai­to toi­si elä­määm­me si­säis­tä hy­myä. Ja ih­mi­set, joil­la on si­säl­lään hymy, ei­vät tar­vit­se niin pal­joa ul­koi­sia asi­oi­ta, ei niin pal­joa omis­ta­mis­ta. Val­ko­leh­do­kit ovat ja kas­va­vat tuol­la met­säs­sä, me saam­me kun­ni­oit­ta­vas­ti käy­dä ihai­le­mas­sa nii­tä siel­lä, mut­ta kun em­me yri­tä omis­taa nii­tä ja poi­mia ko­tiin omak­si, jää­vät ne sin­ne met­sään mo­nen muun kul­ki­jan ilok­si. Kai­kil­le riit­tää, kun ku­kaan ei pää­tä omis­taa, ja kaik­ki ym­mär­tä­vät kun­ni­oit­taa.

Muu­ta­ma vuo­si sit­ten kir­joi­tin val­ko­leh­do­keil­le ru­non, lai­te­taan­pa se tä­hän, kai­kil­le lu­et­ta­vak­si:

Hal­ti­a­ku­nin­ga­tar, töp­pö­set ja­lois­saan

käy nii­tyl´yö­tä juh­li­maan

ja lyh­dyt leh­don va­lai­see

ja tuok­sut huu­maa, he­mai­see

vaan varo, sie­lu kuo­le­van

on un­ta lem­pi hal­ti­an...

Kauneimmillaan kasvavana

Kauneimmillaan kasvavana

Riikka Palonen

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram