Blogi
Matti
 
Laine
Paavonpoika Tyrväältä, kuvaintekijä Kauttualta
18.1.2019 14.00

Maalarin mietteitä: Ei kolata verenmaku suussa

Onko turhempaa työtä kuin lumenluonti. Filosofisesti ajatellen ei ole. Hirmuista huhkimista syyttä suotta, sillä aina tuo taivaalta valunut valkoinen jauho on hävinnyt ihan itsestään. Paitsi tietysti jääkaudella, joka sekään ei kestänyt ikuisesti.

Tammikuun työkalu lienee erinomainen suomalainen keksintö. Niitä valmistetaan muun muassa Raumalla myös vientiin.

Tammikuun työkalu lienee erinomainen suomalainen keksintö. Niitä valmistetaan muun muassa Raumalla myös vientiin.

Matti Laine

No vit­si vit­si. On­han lu­men luon­ti, au­raus, la­pi­oin­ti ja ko­laus ihan tar­peel­lis­ta, kos­ka muu­ten yh­teis­kun­ta ju­miu­tui­si tääl­lä kyl­mäs­sä Poh­jo­las­sa. Ai­ka hy­vin ran­kem­mis­ta­kin my­rä­köis­tä sel­vi­äm­me, vaik­ka il­ta­päi­vä­leh­tien kau­hus­ke­naa­ri­oi­hin pe­rus­teel­la tu­los­sa oli­si jo­tain ydin­so­taa­kin pa­hem­paa. Tap­po­hel­le nyt on tut­tu kai­kil­le, mut­ta jou­lu­kuun alus­sa eräs leh­ti ker­toi, et­tä Suo­meen oli saa­pu­mas­sa RÄ­JÄH­TÄ­VÄ pak­ka­nen. Sitä odo­tel­laan yhä. Lun­ta­kaan ei tule enää py­ry­nä, vaan ky­sees­sä on val­koi­nen ku­rit­ta­ja.

Lun­ta on tul­lut kyl­lä Kaut­tu­an huu­deil­la­kin tänä tal­ve­na ihan van­han ajan nor­maa­li­tal­ven ver­ran, tus­kin sen enem­pää. Pari lu­me­ton­ta vuot­ta vain tuu­dit­ti luu­le­maan, et­tä elä­mä on­kin yh­tä nur­mi­kon­leik­kuu­ta. Tois­ta oli sil­loin kun te­pas­te­lin met­ri­ses­sä lu­mi­han­ges­sa yli 30 as­teen pak­ka­ses­sa koh­ti op­pi­kou­luun vie­vää lin­ju­ria. Se oli sitä van­haa hy­vää ai­kaa.

Ihan vaa­ra­ton­ta puu­haa lu­mi­työt ei­vät ole. Ai­ka ajoin on muis­tu­tet­tu sii­tä, et­tä ko­laa­mi­nen voi käy­dä se­län li­säk­si sy­dä­men pääl­le. Suo­ja­lu­mi saat­taa pai­naa jopa 300 ki­loa kuu­ti­ol­ta ja iso kola hauk­kaa ai­ka­moi­sen kuor­man. Vaik­ka sii­nä ei ole va­roi­tus­tar­raa ku­ten tu­pak­ki­as­kis­sa, asia kan­nat­taa pi­tää mie­les­sä. Eni­ten va­hin­ko­ja sat­tuu mie­hil­le, jot­ka ku­ten tun­net­tua te­ke­vät tä­tä­kin hom­maa ve­ren­ma­ku suus­sa. Nai­set osaa­vat kuu­lem­ma ot­taa lu­mi­työt ren­nom­min, jo­ten – no jaa jää­köön kir­joit­ta­mat­ta.

Kos­ka on jo ole­mas­sa muun mu­as­sa pu­he­ju­don ja läs­kik­si­ve­tä­mi­sen kurs­se­ja, on ai­heel­lis­ta ky­syä, mik­si lu­mi­työ­kou­lu­tus on ko­ko­naan unoh­det­tu. Ko­laa oi­kein, ko­laa­mal­la ke­vy­em­mäk­si tai kym­me­nen syy­tä ko­la­ta voi­si­vat ol­la kurs­sien ot­si­koi­ta. Se on mai­nio asia, et­tä lu­mi­työt ei­vät ai­heu­ta riip­pu­vuut­ta. En ole ai­na­kaan näh­nyt ke­nen­kään ko­laa­van enää ke­sä­kuus­sa

Kun on tarpeeksi kolannut, voi hyvällä omallatunnolla nauttia aidon roomalaisen pitsan kolan kanssa.

Kun on tarpeeksi kolannut, voi hyvällä omallatunnolla nauttia aidon roomalaisen pitsan kolan kanssa.

Matti Laine

Jos­ta­kin syys­tä olen ihas­tu­nut ti­las­toi­hin ja eri­lais­ten asi­oi­den mit­taa­mi­seen, vaik­ka olen huo­no ma­te­ma­tii­kas­sa. Niin­pä olen tes­tan­nut myös, mi­ten rank­kaa kun­toi­lua lu­mi­työt ovat. Ja kyl­lä ne ovat. Oman ran­ne­tie­to­ko­neen mu­kaan rei­pas lu­mi­työ ku­lut­ti noin puo­let sii­tä mitä maas­to­hiih­to. Eli tun­nin ko­laa­mi­nen vas­taa puo­len tun­nin rap­sa­kas­ta hiih­te­lyä. Ener­gi­aa ku­luu tun­nis­sa per­soo­nas­ta riip­pu­en 300–500 ki­lo­ka­lo­ria.

Siis kos­ka tä­nään olen huh­ki­nut lu­mi­töis­sä tu­han­nen ka­lo­rin ver­ran, sal­lin it­sel­le­ni il­ta­puh­teek­si roo­ma­lai­sen pit­san ko­lan kera.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram