Blogi
Matti
 
Laine
Paavonpoika Tyrväältä, kuvaintekijä Kauttualta
14.12.2018 11.00

Maalarin mietteitä: Ennen oli sukset puuta ja voiteet kynttilää

Tästä blogista voi tulla hiukan tikkuja silmiin, mutta kirjoitan silti.

Ala­kou­lu­ai­ka­na­ni suk­set oli­vat lä­peen­sä oi­ke­aa suo­ma­lais­ta puu­ta, pari viik­koa sit­ten os­ta­ma­ni si­va­kat lä­hes ko­ko­naan hii­li­a­to­me­ja. Mitä tuos­ta koi­vuun ko­vas­ti miel­ty­nyt pre­si­den­tin rou­va­kin sa­noi­si.

En ihan tark­kaan muis­ta, min­kä ikäi­se­nä sain en­sim­mäi­set suk­se­ni. Se toki pa­laa mie­leen, et­tä ne oli­vat ko­ti­ky­län myl­lä­rin te­ke­mät. Hän oli oman toi­men ohel­la myös alu­een suk­si­mes­ta­ri, jon­ka mu­kaan hiih­ti­met oli ni­met­ty ris­ti­mä­ke­läi­sik­si. Ne oli­vat niin hie­not, et­tei uni mei­nan­nut il­lal­la tul­la sil­mään.

Tapio Iso-Tryykäri

Raa­ka­puu ei sa­not­ta­vas­ti luis­ta­nut ja suk­sen poh­jat piti ter­va­ta. Se­kään ei es­tä­nyt tie­tyn­lai­sen nuos­ka­lu­men tart­tu­mis­ta. Niin­pä al­la oli pa­him­mil­laan vii­den sen­tin lu­mi­paa­kut ja tal­luk­kail­la­kin oli­si hiih­tä­nyt ri­va­kam­min. Fluo­ri­voi­teis­ta ei näh­ty edes un­ta. Liuk­kaut­ta li­sät­tiin han­kaa­mal­la poh­jaan kynt­ti­lää. Si­nän­sä se ei ol­lut has­sum­pi jut­tu. Pa­ra­fii­niin ny­kyi­nen­kin suk­si­voi­te­lu pe­rus­tuu.

Koi­vu­suk­si kes­ti mel­kein mitä vaan, mut­ta oli sil­lä han­ka­lia omi­nai­suuk­sia. Ki­par­ret­tu kär­ki tup­pa­si oi­ke­ne­maan ja suk­si tök­ki pa­has­ti muh­ku­rai­sil­la la­duil­la. Suk­sen­kär­kiä tai­vu­tet­tiin pi­tä­mäl­lä nii­tä kie­hu­vas­sa ve­des­sä ja vään­tä­mäl­lä sen jäl­keen mut­kal­le vaik­ka sau­nan lau­tei­den ra­ois­sa. Jos­kus syn­tyi pien­tä kil­pai­lua ja joku on­ne­ton vään­si suk­sen­sa poik­ki.

Si­de­tyy­peis­sä kil­pai­li kol­me kou­lu­kun­taa: yyt, ro­tan­lou­kut ja voi­tot. Poi­ka­po­ru­kois­sa kiis­tel­tiin pa­rem­muu­des­ta. Y-si­det­tä ke­hut­tiin, voi­tot vään­si­vät ko­pot­tu­neen mo­non­poh­jan poik­ki. Ny­kyis­ten suk­si­si­tei­den tyyp­pi­ni­met ovat SSS, NNN ja Pro­link. Voi mi­ten tyl­siä.

Luo­va tuho koh­ta­si suk­si­maa­il­maa kan­sa­kou­lu­ai­koi­na­ni. Ai­ka ajoi ris­ti­mä­ke­läis­ten ohi, kun kou­lun sei­nus­tal­le il­mes­tyi­vät sä­le­suk­set. Pik­ku­pir­teis­sä kai­vet­tiin ku­vet­ta, kun nas­si­koi­den piti saa­da jär­vi­set tai lam­pi­set. Siis kuka nyt joil­la­kin koi­vu­suk­sil­la enää hiih­ti. Ei ku­kaan.

Kou­lu­a­jat oli­vat jo ta­ka­na, kun joku keh­ve­li kek­si tuo­da mark­ki­noil­le la­si­kui­tu­suk­set. Tho­mas Mag­nus­son lii­te­li la­si­kui­duil­la kar­kuun puu­suk­sil­la tah­kon­neel­ta Mie­taal­ta Fa­lu­nin MM-hiih­dois­sa 1974. Tie­tys­ti ruot­sa­lai­nen, ki­roi­li­vat suo­ma­lai­set penk­kiur­hei­li­jat.

Kai­ken uu­den ohel­la on sen­tään yk­si van­ha­kin kons­ti otet­tu käyt­töön. Esi­his­to­ri­al­li­si­na ai­koi­na esi-isäm­me kiin­nit­ti­vät toi­sen suk­sen poh­jaan eläi­men nah­kaa. Kar­va an­toi kal­huun kum­mas­ti pi­toa ja ly­lyl­le vauh­tia. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten mark­ki­noil­le tul­leet kar­va­poh­ja­suk­set ovat ihan sel­väs­ti kal­hu­jen pe­ril­li­siä. Mul­lis­ta­va kek­sin­tö, kir­joit­ti sa­no­ma­leh­ti. Niin­kö­hän oli his­to­ria kir­joit­ta­jal­ta unoh­tu­nut?

Suu­ri pa­ra­dok­si on, et­tä vä­li­nei­den pa­ran­tu­es­sa lu­mi­o­lot ovat näil­lä seu­duin muut­tu­neet huo­nom­mik­si. En­nen oli lun­ta, pak­kas­ta ja pii­iit­kä tal­vi. Eu­ran hiu­kan epä­ta­sai­sel­le pu­ru­ra­dal­le saa­tiin lois­ta­vat baa­nat. Ja va­lot, sa­noi­si­vat teks­ta­rien laa­ti­jat. Ny­ky­ään saa ni­pin­na­pin fluo­rit poh­jiin en­nen kuin les­ken­leh­ti kuk­kii. Il­mas­ton­muu­tos näyt­tää vie­vän lo­put­kin hiih­to­mah­dol­li­suu­det. To­sin nii­den me­ne­tys lie­nee on­gel­mis­ta pie­nim­piä.

Hiihtäjätonttu toivottaa Hyvää Joulua!

Hiihtäjätonttu toivottaa Hyvää Joulua!

Jos et­te ker­ro ke­nel­le­kään, voin pal­jas­taa hiih­tä­nee­ni tänä ”tal­ve­na” put­kes­sa. Muu­ta­ma tut­tu­ni on kyl­lä sa­no­nut, et­tei se mi­tään hiih­toa ole. Ei ole mai­se­mia, ei luon­non tun­nel­maa. No ei ole, se myön­net­tä­köön. Mai­se­mien si­jaan voi miet­tiä kai­ken­lai­sia asi­oi­ta, ku­ten vaik­ka blo­gin kir­joit­ta­mis­ta. Ja put­kes­sa on yk­si yli­ver­tai­nen puo­li. Hiih­to­len­kil­lä on mah­do­ton­ta ek­syä.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram