Blogi
Matti
 
Laine
Paavonpoika Tyrväältä, kuvaintekijä Kauttualta
10.11.2018 10.10

Maalarin mietteitä: Kaataisiko tekoäly Kauttuanmetsää?

Tekoäly voi auttaa päätöksenteossa, mutta koneista ei vielä – jos koskaan – ole poliitikkojen korvaajaksi. Robotteja ei valtuustosalissa näy, ei tosin enää paperipinkkojakaan.

Tekoäly voi auttaa päätöksenteossa, mutta koneista ei vielä – jos koskaan – ole poliitikkojen korvaajaksi. Robotteja ei valtuustosalissa näy, ei tosin enää paperipinkkojakaan.

Matti Laine

Olisiko Kauttuanmetsää kaadettu, jos tekoäly olisi tehnyt päätökset? Vastata voi Nykäsen Matin tyyliin ehkä tai sitten ehkä ei.

Ky­sy­mys pomp­sah­ti mie­leen lu­kies­sa­ni jut­tua sii­tä, voi­ko te­ko­ä­ly eli siis kone teh­dä tu­le­vai­suu­des­sa po­liit­ti­sia pää­tök­siä. Oli­si se hui­maa, jos äly­ko­ne miet­ti­si Hin­ner­jo­en ka­tu­va­lo­ja, Soup­paan ris­teyk­sen maa­kaup­po­ja tai Eu­ran yh­teis­kou­lun pi­han ka­tos­han­kin­taa. Val­lan jän­nit­tä­vää oli­si ol­lut näh­dä te­ko­ä­lyn kan­ta taan­noi­seen kun­ta­lii­tos­hank­kee­seen.

Kyl­lä­hän kone voi­si noi­ta miet­tiä ja tuot­taa pal­jon tie­toa pää­tök­sen­te­on poh­jak­si. Ei se oi­ke­as­taan ole edes hui­maa, vaan ihan jär­ke­vää. Ny­ky­ai­ka­na kun tuo­ta tie­toa on tar­jol­la niin pal­jon, et­tä äly­käs­kään ih­mi­nen ei tah­do kaik­kea omak­sua. Tie­don ke­rää­mi­nen eri läh­teis­tä on ih­mis­voi­min älyt­tö­män ras­kas­ta puu­haa. Kone las­kee ja yh­dis­tää asi­oi­ta na­no­se­kun­neis­sa.

Oi­ke­as­taan hui­mak­si asi­an te­kee vas­ta se, jos ko­neen an­ne­taan myös teh­dä pää­tök­siä. Vas­ta sil­loin te­ko­ä­ly to­del­la te­ki­si po­li­tiik­kaa. Jos val­tuus­to­sa­lis­sa is­tui­si vie­lä ro­bot­tien si­jas­ta ih­mi­siä eli po­lii­tik­ko­ja, oli­si mu­ka­vaa sa­noa pää­tös­tä kri­ti­soi­vil­le: En­hän minä, mut­ta se kone. Jos an­net­tai­siin koko hom­ma ko­ne­ä­lyl­le, ää­nes­tä­mi­sen si­jas­ta kone va­lit­si­si kun­ta­lai­sis­ta par­haat päät­tä­jät. Meis­tä on jo nyt ver­kos­sa tie­toa enem­män kuin osaam­me aa­vis­taa. Sii­hen kun li­sät­täi­siin kan­sa­kou­lun vii­den­nen luo­kan ke­vät­to­dis­tus, niin kone oli­si val­mis hoi­ta­maan vaa­lit. Vaa­li­ko­neet ovat kai jo pik­ku­as­kel tä­hän suun­taan.

Joka ta­pauk­ses­sa te­ko­ä­lyä tul­laan käyt­tä­mään yhä laa­jem­min ja mo­nil­la elä­mä­na­lu­eil­la. Äs­ket­täin Eu­ras­sa vie­rail­lut MTV-Uu­tis­ten pää­toi­mit­ta­ja Tomi Ei­no­nen ker­toi, et­tä ro­bo­tit kir­joit­ta­vat jo jut­tu­ja tie­do­tus­vä­li­nei­siin. Eh­kä teks­ti ei ole ko­vin vä­ri­käs­tä, mut­ta Ei­no­sen mu­kaan on mah­do­ton­ta erot­taa ih­mi­sen ja ro­bo­tin te­ke­mät ju­tut. On mah­dol­lis­ta, et­tä esi­mer­kik­si jää­kiek­ko-ot­te­lus­ta kone vä­sää suit­sait se­los­tuk­sen päi­vän leh­teen. Koh­dal­laan ovat maa­lit ja jää­hyt. Oli­si var­maan mah­dol­lis­ta, et­tä ro­bot­ti kir­joit­tai­si jopa eril­li­set ta­ri­nat Lu­kon ja Äs­sien nä­kö­vink­ke­lis­tä. Eh­kä kir­joit­taa­kin?

Kun da­ta­pil­vis­tä tul­laan alas maan­ka­ma­ral­le, niin po­liit­ti­nen pää­tök­sen­te­ko säi­lyy vie­lä ih­mi­sil­lä. Tois­tai­sek­si te­ko­ä­ly on vain en­tis­tä ke­hit­ty­neem­pi tie­to­ko­ne, joka an­taa mah­ta­vat mah­dol­li­suu­det koo­ta tie­to­ja pää­tök­sen­te­on poh­jak­si. Sen si­jaan se ei pys­ty li­sää­mään pää­tök­sen­te­koon tun­tei­ta, mo­raa­lia ja tah­to­ti­lo­ja. Po­li­tii­kas­sa sil­loin täl­löin teh­dään pää­tök­siä sa­vik­ko­lai­sen sa­nan­par­ren mu­kaan: Ko jär­ki lop­puu, ni men­nään pe­ri­aat­tei­siin.

Näin me ajat­te­lem­me NY­KY­TIE­DON mu­kaan. Ih­mis­po­lo kun on ar­mot­to­man huo­no en­nus­ta­maan tek­nis­tä ke­hi­tys­tä. Klas­si­nen esi­merk­ki on Keh­ruu-Jen­nyn kek­si­mi­nen 1700-lu­vul­la. Ja­mes Harg­re­a­ves oli saa­nut ai­kaan ko­neen, joka keh­rä­si pe­rä­ti kah­dek­saa lan­kaa sa­ma­nai­kai­ses­ti. No täs­tä­hän jot­kut rai­vos­tui­vat niin et­tä mou­ka­roi­vat ky­sei­siä ”ro­bot­te­ja” al­ku­te­ki­jöi­hin­sä.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram