Blogi
Matti
 
Laine
Paavonpoika Tyrväältä, kuvaintekijä Kauttualta
10.11.2018 10.10

Maalarin mietteitä: Kaataisiko tekoäly Kauttuanmetsää?

Tekoäly voi auttaa päätöksenteossa, mutta koneista ei vielä – jos koskaan – ole poliitikkojen korvaajaksi. Robotteja ei valtuustosalissa näy, ei tosin enää paperipinkkojakaan.

Tekoäly voi auttaa päätöksenteossa, mutta koneista ei vielä – jos koskaan – ole poliitikkojen korvaajaksi. Robotteja ei valtuustosalissa näy, ei tosin enää paperipinkkojakaan.

Matti Laine

Olisiko Kauttuanmetsää kaadettu, jos tekoäly olisi tehnyt päätökset? Vastata voi Nykäsen Matin tyyliin ehkä tai sitten ehkä ei.

Ky­sy­mys pomp­sah­ti mie­leen lu­kies­sa­ni jut­tua sii­tä, voi­ko te­ko­ä­ly eli siis kone teh­dä tu­le­vai­suu­des­sa po­liit­ti­sia pää­tök­siä. Oli­si se hui­maa, jos äly­ko­ne miet­ti­si Hin­ner­jo­en ka­tu­va­lo­ja, Soup­paan ris­teyk­sen maa­kaup­po­ja tai Eu­ran yh­teis­kou­lun pi­han ka­tos­han­kin­taa. Val­lan jän­nit­tä­vää oli­si ol­lut näh­dä te­ko­ä­lyn kan­ta taan­noi­seen kun­ta­lii­tos­hank­kee­seen.

Kyl­lä­hän kone voi­si noi­ta miet­tiä ja tuot­taa pal­jon tie­toa pää­tök­sen­te­on poh­jak­si. Ei se oi­ke­as­taan ole edes hui­maa, vaan ihan jär­ke­vää. Ny­ky­ai­ka­na kun tuo­ta tie­toa on tar­jol­la niin pal­jon, et­tä äly­käs­kään ih­mi­nen ei tah­do kaik­kea omak­sua. Tie­don ke­rää­mi­nen eri läh­teis­tä on ih­mis­voi­min älyt­tö­män ras­kas­ta puu­haa. Kone las­kee ja yh­dis­tää asi­oi­ta na­no­se­kun­neis­sa.

Oi­ke­as­taan hui­mak­si asi­an te­kee vas­ta se, jos ko­neen an­ne­taan myös teh­dä pää­tök­siä. Vas­ta sil­loin te­ko­ä­ly to­del­la te­ki­si po­li­tiik­kaa. Jos val­tuus­to­sa­lis­sa is­tui­si vie­lä ro­bot­tien si­jas­ta ih­mi­siä eli po­lii­tik­ko­ja, oli­si mu­ka­vaa sa­noa pää­tös­tä kri­ti­soi­vil­le: En­hän minä, mut­ta se kone. Jos an­net­tai­siin koko hom­ma ko­ne­ä­lyl­le, ää­nes­tä­mi­sen si­jas­ta kone va­lit­si­si kun­ta­lai­sis­ta par­haat päät­tä­jät. Meis­tä on jo nyt ver­kos­sa tie­toa enem­män kuin osaam­me aa­vis­taa. Sii­hen kun li­sät­täi­siin kan­sa­kou­lun vii­den­nen luo­kan ke­vät­to­dis­tus, niin kone oli­si val­mis hoi­ta­maan vaa­lit. Vaa­li­ko­neet ovat kai jo pik­ku­as­kel tä­hän suun­taan.

Joka ta­pauk­ses­sa te­ko­ä­lyä tul­laan käyt­tä­mään yhä laa­jem­min ja mo­nil­la elä­mä­na­lu­eil­la. Äs­ket­täin Eu­ras­sa vie­rail­lut MTV-Uu­tis­ten pää­toi­mit­ta­ja Tomi Ei­no­nen ker­toi, et­tä ro­bo­tit kir­joit­ta­vat jo jut­tu­ja tie­do­tus­vä­li­nei­siin. Eh­kä teks­ti ei ole ko­vin vä­ri­käs­tä, mut­ta Ei­no­sen mu­kaan on mah­do­ton­ta erot­taa ih­mi­sen ja ro­bo­tin te­ke­mät ju­tut. On mah­dol­lis­ta, et­tä esi­mer­kik­si jää­kiek­ko-ot­te­lus­ta kone vä­sää suit­sait se­los­tuk­sen päi­vän leh­teen. Koh­dal­laan ovat maa­lit ja jää­hyt. Oli­si var­maan mah­dol­lis­ta, et­tä ro­bot­ti kir­joit­tai­si jopa eril­li­set ta­ri­nat Lu­kon ja Äs­sien nä­kö­vink­ke­lis­tä. Eh­kä kir­joit­taa­kin?

Kun da­ta­pil­vis­tä tul­laan alas maan­ka­ma­ral­le, niin po­liit­ti­nen pää­tök­sen­te­ko säi­lyy vie­lä ih­mi­sil­lä. Tois­tai­sek­si te­ko­ä­ly on vain en­tis­tä ke­hit­ty­neem­pi tie­to­ko­ne, joka an­taa mah­ta­vat mah­dol­li­suu­det koo­ta tie­to­ja pää­tök­sen­te­on poh­jak­si. Sen si­jaan se ei pys­ty li­sää­mään pää­tök­sen­te­koon tun­tei­ta, mo­raa­lia ja tah­to­ti­lo­ja. Po­li­tii­kas­sa sil­loin täl­löin teh­dään pää­tök­siä sa­vik­ko­lai­sen sa­nan­par­ren mu­kaan: Ko jär­ki lop­puu, ni men­nään pe­ri­aat­tei­siin.

Näin me ajat­te­lem­me NY­KY­TIE­DON mu­kaan. Ih­mis­po­lo kun on ar­mot­to­man huo­no en­nus­ta­maan tek­nis­tä ke­hi­tys­tä. Klas­si­nen esi­merk­ki on Keh­ruu-Jen­nyn kek­si­mi­nen 1700-lu­vul­la. Ja­mes Harg­re­a­ves oli saa­nut ai­kaan ko­neen, joka keh­rä­si pe­rä­ti kah­dek­saa lan­kaa sa­ma­nai­kai­ses­ti. No täs­tä­hän jot­kut rai­vos­tui­vat niin et­tä mou­ka­roi­vat ky­sei­siä ”ro­bot­te­ja” al­ku­te­ki­jöi­hin­sä.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram