Blogi
Matti
 
Laine
Paavonpoika Tyrväältä, kuvaintekijä Kauttualta
18.8.2018 9.45

Maalarin mietteitä: Taide tuli kadulle

Todella tyylikästä: Petra Heikkilän maalaama muraali Iittalan hyvinvointikeskuksen seinässä.

Todella tyylikästä: Petra Heikkilän maalaama muraali Iittalan hyvinvointikeskuksen seinässä.

Matti Laine

No mitä ihmettä? Valkoinen muuri on yhtäkkiä muuttunut tyylitellyksi maisemaksi. Vanhan kaupan kaameaa betoniseinää koristaa arvoituksellinen kuvio.

Naa­pu­rim­me Lai­ti­la muut­tui muu­ta­mas­sa päi­väs­sä ur­baa­nik­si, kun suo­ma­lais-vi­ro­lai­nen tai­tei­li­ja­ryh­mä Ru­ral Ur­ban Art jär­jes­ti kau­pun­gis­sa ka­tu­tai­de­fes­ti­vaa­lin. Tar­koi­tuk­se­na oli vie­dä ta­pah­tu­ma neit­seel­li­seen ym­pä­ris­töön. Har­ki­tut te­ok­set pi­ris­tä­vät nyt kul­ki­jan tai­val­ta. Pai­koi­tel­len tyly har­maus on saa­nut ai­ka­moi­sen pi­ris­tys­ruis­keen, vaik­ka maa­lauk­set teh­tiin­kin pe­rin­tei­sel­lä su­ti­me­ne­tel­mäl­lä.

Kun ei mat­ka ole tuon pi­dem­pi, kan­nat­taa men­nä kat­so­maan. Tai kan­nat­tai­si. Koh­tei­ta on yk­si­tois­ta ja toi­von mu­kaan niis­tä tu­lee pi­kim­mi­ten opas­kart­ta kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­le. Il­man sitä te­os­ten löy­tä­mi­nen on ai­ka­mois­ta ha­ku­am­mun­taa – ai­na­kin vie­ras­paik­ka­kun­ta­lai­sel­le.

Vanhan kaupan seinä Rural Urban Artin jäljiltä Laitilassa.

Vanhan kaupan seinä Rural Urban Artin jäljiltä Laitilassa.

Matti Laine

Te­ki­jät ni­mit­ti­vät töi­tään ka­tu­tai­teek­si. Osa niis­tä on lu­et­ta­vis­sa mu­raa­leik­si eli ko­toi­sem­min sei­nä­maa­lauk­sik­si. Mää­ri­tel­män mu­kaan mu­raa­li maa­la­taan py­sy­vään ti­laan, yleen­sä suo­raan ra­ken­nuk­sen sei­nään tai muu­riin. Nii­den his­to­ria on ties kuin­ka van­ha. Myös kirk­ko­jen si­sä­maa­lauk­sia pi­de­tään van­hoi­na mu­raa­lei­na.

Myö­hem­pien ai­ko­jen mu­raa­lei­ta ovat muun mu­as­sa mai­nok­set ja po­liit­ti­set ku­vat maa­lat­tui­na suo­raan sei­nä­pin­nal­le. Suo­mes­sa näi­tä jäl­kim­mäi­siä to­den­nä­köi­ses­ti vie­ras­tet­tai­siin. Ou­dol­ta tun­tui­si kat­sel­la vaik­ka pää­mi­nis­te­rin vii­si­met­ris­tä naa­ma­tau­lua ker­ros­ta­lon sei­näs­sä va­rus­tet­tu­na teks­til­lä: Suo­mi nou­suun.

Mu­raa­li ei ole graf­fi­ti, ei­kä suin­kaan mi­kään töh­ryi­nen teel­mys. Lai­ti­las­sa­kin maa­lauk­set teh­tiin yh­teis­työs­sä kiin­teis­tö­jen omis­ta­jien kans­sa. Si­joit­te­lu oli har­kit­tua. Py­rit­tiin sii­hen, et­tei ke­nen­kään ole pak­ko joka aa­mu en­sim­mäi­sek­si näh­dä yh­tä ja sa­maa sei­nä­maa­laus­ta. Ni­mit­täin jos ei sat­tui­si kui­ten­kaan ku­vas­ta pi­tä­mään.

Euran ainoa muraali? Laitilantien alikulun maalaus on viime vuoden Ylläty ympäristössä -tapahtumasta. Maalauksen tekijä on Annaleena Soini. Kyllä tuohon tilaan sukeltaa paljon mieluummin…

Euran ainoa muraali? Laitilantien alikulun maalaus on viime vuoden Ylläty ympäristössä -tapahtumasta. Maalauksen tekijä on Annaleena Soini. Kyllä tuohon tilaan sukeltaa paljon mieluummin…

Matti Laine

…kuin tähän, joka kaipaisi hieman ehostusta.

…kuin tähän, joka kaipaisi hieman ehostusta.

Matti Laine

Kuu­lem­ma te­os­ten teko oli kau­pun­gil­le edul­lis­ta. Ei pi­täi­si val­tuus­tos­sa syn­tyä kes­kus­te­lua sii­tä, et­tä tä­mä­kin raha oli­si voi­tu käyt­tää hyö­dyl­li­sem­min sii­hen tai tuo­hon tai tä­hän tai tuon­ne. Näin­hän näis­sä kult­tuu­rin han­kin­nois­sa saat­taa jos­kus har­voin käy­dä.

Mu­raa­leis­ta on tul­lut jon­kin ver­ran myös muo­ti-il­miö. Ja mikä sii­nä. Tyl­sän har­maa­ta rap­paus­sei­nää meil­lä kyl­lä riit­tää. Jos­pa mu­raa­lit kan­nus­tai­si­vat pi­tä­mään muu­ten­kin ym­pä­ris­tös­tä pa­rem­paa huol­ta. Toi­min­nan tiet­ty tyy­lik­kyys on kui­ten­kin syy­tä säi­lyt­tää, ei­kä nyt ihan jo­kais­ta säh­kö­kaap­pia kan­na­ta men­nä su­ti­maan.

Kirk­ko­tai­de on teh­ty kes­tä­mään sa­to­ja vuo­sia. Nämä uu­dem­mat mu­raa­lit ovat enem­män ka­tu­tai­det­ta, jo­hon so­pi­vat van­han is­kel­mä­ren­ku­tuk­sen sa­nat.

Tuhannen neliön suuruinen siltapilariin maalattu katutaideteos Bilbaossa kannustaa ihmisiä vuoropuheluun.

Tuhannen neliön suuruinen siltapilariin maalattu katutaideteos Bilbaossa kannustaa ihmisiä vuoropuheluun.

Matti Laine

”Ul­ko­sei­niin teh­dyt maa­lauk­set hä­vi­ä­vät ai­na ajan myö­tä ja usein kuu­lee ky­syt­tä­vän har­mit­taa­ko tai­tei­li­joi­ta töi­den­sä ly­hyt eli­ni­kä? Vuo­sien ai­ka­na olen to­teut­ta­nut sa­to­ja te­ok­sia lu­val­li­sil­le maa­laus­pin­noil­le, jois­ta yh­tä­kään ei ole enää jäl­jel­lä.” Näin to­te­aa verk­ko­si­vuil­laan tur­ku­lai­nen ka­tu­tai­tei­li­ja Juk­ka Ha­ka­nen.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram