Blogi
Matti
 
Laine
Paavonpoika Tyrväältä, kuvaintekijä Kauttualta
23.9.2018 10.22

Maalarin mietteitä: Hiekkamyrskyn lailla

Williams-Price -stadionin rakenteet ovat kovilla, kun tuhannet fanit pomppivat Sandstormin tahtiin. Kuvakaappaus YouTube -sivustolta.

Williams-Price -stadionin rakenteet ovat kovilla, kun tuhannet fanit pomppivat Sandstormin tahtiin. Kuvakaappaus YouTube -sivustolta.

Matti Laine

Lokakuussa 1999 tapahtui kummia suomalaisella musiik­ki­rin­ta­malla. Jostakin Hinnerjoelta tuli nuori mies, jonka sävellys valloitti heti puoli maailmaa hiekkamyrskyn lailla.

Daruden eli Ville Virtasen Sandstorm on kiistatta lajinsa klassikko. Tuoreet tiedot kertovat, että se on Spotify-musiikkipalvelun suosituin suomalainen teos. Sandstormia on ladattu palvelusta yli sata miljoonaa kertaa. Se soi edelleen myös lukuisissa tapahtumissa.

Oma eri­koi­nen lu­ku­na on Sands­tor­min liit­ty­mi­nen Ete­lä-Ca­ro­li­naan. Hiek­ka­myrs­ky on ol­lut jo vuo­sia si­kä­läi­sen jal­ka­pal­lo­jouk­ku­een Ga­me­cock­sin tun­nus­mu­siik­ki. Se soi ai­na ot­te­lu­jen alus­sa. Suo­ma­lai­nen kiek­ko­fa­ni­tus on ihan py­hä­kou­lu­mein­kiä jenk­ki­fu­tik­seen ver­rat­tu­na. Kuu­lem­ma kat­so­moa on jou­dut­tu vah­vis­ta­maan Sands­tor­min ai­heut­ta­man hyp­pi­mi­sen vuok­si. Kyse ei ole mis­tään pik­ku­pomp­pi­mi­ses­ta, sil­lä leh­te­reil­le mah­tuu pe­rä­ti 80 000 ih­mis­tä.

Eu­ras­sa on juh­lit­tu ja juh­li­taan his­to­ri­al­li­sia ta­pah­tu­mia. Nyt siis pys­tyyn ko­me­at Sands­tor­min 20-vuo­tis­bi­leet en­si vuo­den ke­säk­si! Toi­voo ni­mi­merk­ki Ai­het­ta oli­si.

Suomen oloissa myös säätilat kohtelevat opasteita kaltoin.

Suomen oloissa myös säätilat kohtelevat opasteita kaltoin.

Matti Laine

Ja asi­as­ta toi­seen, sa­noi en­ti­nen mies.

Kun mat­kus­ta­vai­nen saa­puu URAan tai AU­MAl­le, kyse ei ole hy­väs­tä vit­sis­tä. Tien­var­ren opas­tei­den tur­me­le­mi­nen on no­loa toi­min­taa, vaik­ka jos­kus muun­te­lu toi­si­kin jon­kun mie­les­tä hu­vit­ta­van lop­pu­tu­lok­sen.

Muu­ta­ma Ala­sa­ta­kun­ta sit­ten leh­des­sä oli su­ku­ni­mi­kai­man ot­ta­ma lu­ki­jan kuva, jos­sa kri­ti­soi­tiin opas­tei­den kun­toa. Ai­na ei kyse ole ta­hal­li­ses­ta va­hin­goit­ta­mi­ses­ta, sää­o­lot­kin ras­saa­vat Suo­mes­sa ra­ken­net­tua ym­pä­ris­töä. Joka ta­pauk­ses­sa asi­at ovat ai­na kor­jat­ta­vis­sa. Lie­nee­kö sääs­tö­jen syy­tä, et­tä tien­pi­tä­jä on jou­tu­nut tin­ki­mään huol­to­hom­mis­ta.

Mu­tun mu­kaan opas­tei­den ja vii­toi­tus­ten kun­to on vii­me vuo­si­na hei­ken­ty­nyt. On ti­pah­ta­nei­ta, rep­sot­ta­via, nä­ky­mät­tö­mäk­si hil­seil­lei­tä ja muu­ten heik­ko­kun­tois­ta tar­vi­ket­ta tei­den var­sil­la. No mitä vä­lii, saat­taa joku tuu­mia. On­han meil­lä na­vi­gaat­to­rit sun muut pe­lit ja veh­keet, joi­den an­si­os­ta vii­tois­ta viis. Mut­ta kai­kis­ta här­päk­keis­tä huo­li­mat­ta, tien­viit­ta on kel­po vies­tin­tä­vä­li­ne.

Eu­ras­sa on juh­lit­tu ja juh­li­taan his­to­ri­al­li­sia ta­pah­tu­mia. Nyt siis pys­tyyn ko­me­at Sands­tor­min 20-vuo­tis­bi­leet en­si vuo­den ke­säk­si! Toi­voo ni­mi­merk­ki Ai­het­ta oli­si.

Opas­teet ovat osa tien­var­ren lii­ken­ne­mai­se­maa. Sen pe­rus­teel­la kul­ki­ja muo­dos­taa en­si­vai­ku­tel­man­sa paik­ka­kun­nas­ta. It­se olen ai­koi­naan työ­paik­ko­ja kat­sas­ta­es­sa ajel­lut ky­sei­sen paik­ka­kun­nan kul­ku­teil­lä ja kat­sel­lut sil­mäl­lä nä­ky­miä. Voi­si­ko tääl­lä viih­tyä, jos työn­saan­ti tärp­päi­si. Voi väit­tää, et­tä lii­ken­ne­mai­se­ma on yk­si ve­to­voi­ma­te­ki­jä. On toki muis­tet­ta­va, et­tä jos ei ole työ­paik­ko­ja ei ole nii­tä ha­ki­joi­ta­kaan.

Tek­nii­kan toh­to­ri Ee­ro Leh­ti­puu ar­vi­oi lii­ken­ne­mai­se­man ti­laa äs­ket­täin Suo­men Ku­va­leh­des­sä: ”Tämä lä­hi­mai­se­ma on Suo­mes­sa har­mil­li­sen usein epä­siis­ti”. Hän to­te­aa, et­tä kau­nis tie on ou­to sa­na­pa­ri, mut­ta tär­keä. Ih­mi­nen kat­se­lee tei­tä ja ka­tu­ja suu­ren osan elä­mäs­tään.

Leh­ti­puun mu­kaan suur­ten lin­jo­jen ku­ten tei­den ra­ken­tei­den ja tur­val­li­suu­den ohel­la kyse on mon­ta ker­taa pie­nis­tä asi­ois­ta. Opas­teet rep­sot­ta­vat ja kai­ken nä­köis­tä roi­naa lo­juu tien luis­kis­sa ai­na taan­nois­ta de­sign­pää­kau­pun­kia Hel­sin­kiä myö­ten. ”Lii­ken­ne­mai­se­man laa­tu on ar­vos­tus ja kult­tuu­ri­ky­sy­mys. Ta­soa on syy­tä nos­taa”, lo­pet­taa Leh­ti­puu kir­joi­tuk­sen­sa.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram