Toimittajalta
Juha
 
Kaita-aho
juha.kaita-aho@alasatakunta.fi
17.11.2022 7.04

Haapa on puista parhain

Mi­nul­la on mo­nia suo­sik­ki­pui­ta, mut­ta haa­pa on ylit­se mui­den. Rus­ka-ai­kaan haa­vat lois­ta­vat niin pu­nai­sen, orans­sin kuin kel­tai­sen sä­vyis­sä, mut­ta vä­ri­lois­toa riit­tää mar­ras­kuun har­mau­teen­kin: run­goil­la kas­vaa eri­vä­ri­siä jä­kä­liä, jois­ta tu­tuin lie­nee haa­van­kel­ta­jä­kä­lä. En­tä muis­tat­ko, mil­tä kuu­los­taa ke­sä­päi­vä­nä, kun haa­van leh­det vä­rä­jä­vät tuu­les­sa? Vas­taa­van­kal­tais­ta ka­hi­naa ei­vät pidä muut puut.

Haa­van ää­nek­kyys on usein käy­nyt sen koh­ta­lok­si, kun met­sä­no­mis­ta­jat ovat et­si­neet pois­tet­ta­via haa­po­ja met­sis­tään: met­sä­ta­lou­del­li­ses­ti met­sä­ta­lou­del­li­ses­ti vä­hä­ar­voisina pi­det­ty­jä pui­ta on käy­tet­ty lä­hin­nä sel­luk­si ja ener­gi­ak­si, jo­ten nii­tä on kaa­det­tu pois vie­mäs­tä elin­ti­laa ra­ha­puil­ta. Haa­pa pi­ru­lai­nen ei kui­ten­kaan sa­haa tot­te­le: kun ison haa­van kaa­taa, on sen pai­kal­la koh­ta sata ve­saa hei­lu­mas­sa. Niin­pä haa­po­ja hi­vu­te­taan en­sin hen­gil­tä kau­laa­mal­la run­gos­ta kuo­ri­ker­ros­ta pois.

Ra­ken­nus- ja veis­to­puu­na kau­niis­ti har­maan­tu­vaa haa­paa on osat­tu ar­vos­taa. Tot­ta on­kin, et­tä esi­mer­kik­si sau­nan lau­de­puu­na haa­pa on pa­ras. Väi­tän kui­ten­kin, et­tei­vät suu­ret haa­vat ole par­haim­mil­laan ta­ka­muk­sen al­la, vaan met­sis­sä kas­va­mas­sa. Siel­lä ne elät­tä­vät run­gol­laan val­ta­van mää­rän elä­mää, enem­män kuin mi­kään puu Suo­mes­sa. Run­goil­la ja run­gois­sa elä­vät hyön­tei­set tar­jo­a­vat ruo­kaa esi­mer­kik­si ti­koil­le ja tik­ko­jen haa­poi­hin ta­ko­mat ko­lot puo­les­taan pe­sä­paik­ko­ja muil­le lin­nuil­le ja esi­mer­kik­si lii­to-ora­vil­le.

Vii­me vuo­si­na haa­po­jen ar­vos­tus on kas­va­nut met­sä­te­ol­li­suu­des­sa­kin. Mik­si? Kos­ka nii­den jät­tä­mi­nen pys­tyyn on help­po tapa yl­lä­pi­tää pal­jon pu­hut­tua luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta. Niin­pä esi­mer­kik­si Met­sä Group lin­ja­si, et­tä sen te­ke­mis­sä puu­kau­pois­sa jä­re­ät, lä­pi­mi­tal­taan yli 40-sent­ti­set haa­vat, jä­te­tään ny­ky­ään met­siin. Toi­saal­ta on myös niin, et­tä mo­ni­la­ji­set met­sät ovat is­kun­kes­tä­vim­piä eri­lai­sia säi­den ja tu­ho­lais­ten ai­heut­ta­mia tu­ho­ja koh­taan.

No­pe­a­kas­vui­set haa­vat voi­vat hy­vis­sä, riit­tä­vän ra­vin­teik­kais­sa olo­suh­teis­sa kas­vaa to­del­li­sik­si jät­ti­läi­sik­si, joi­den sam­mal­peit­tei­set ty­vet muis­tut­ta­vat mam­mu­tin jal­ko­ja. On kui­ten­kin syy­tä muis­taa, et­tä jo­kai­nen suu­ri haa­pa on ol­lut jos­kus pie­ni tai­mi.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram