Toimittajalta
Juha
 
Kaita-aho
juha.kaita-aho@alasatakunta.fi
4.3.2021 8.00

Kiusaaminen ei lopu voivottelemalla

Helsingin Koskelassa tapahtunut raaka, koulukiusatun pojan kuolemaan johtanut pahoinpitely nosti kiusaamisen jälleen hetkeksi otsikoihin. On syytä toivoa, että voivottelun ja parranpärinän lisäksi tragedia johtaisi myös käytännön toimiin. Koulukiusaaminen kun ei ole kadonnut mihinkään, vaikka se erilaisten selvitysten mukaan onkin vähentynyt pitkin 2000-lukua.

Mo­nen nuo­ren elä­mä on yhä hel­vet­tiä kou­luis­sa ym­pä­ri maa­ta. Omien 20 vuo­den ta­kais­ten ko­ke­mus­te­ni pe­rus­teel­la us­kal­lan väit­tää, et­tä suu­ri osa kou­lu­kiu­saa­mi­ses­ta jää pi­men­toon. Kiu­saa­jat ovat mes­ta­rei­ta kät­ke­mään toi­min­tan­sa, ja yh­tä tai­ta­via tai­ta­vat usein ol­la kiu­sa­tut kät­ke­mään ta­pah­tu­mat ko­to­na. On hel­pom­pi pur­ra ham­mas­ta, ve­täy­tyä kuo­reen­sa ja las­kea päi­viä pe­rus­kou­lun päät­ty­mi­seen.

Kiu­saa­mi­sen uh­reik­si voi­vat mie­li­val­tai­ses­ti pää­tyä "vää­räs­sä" pai­kas­sa asu­vat, "vää­riä" vaat­tei­ta käyt­tä­vät, "lii­an hy­vin" kou­lus­sa me­nes­ty­vät, li­ha­vat, lai­hat, pit­kät ja ly­hy­et – lis­taa voi­si jat­kaa lo­put­to­miin. Yleen­sä ei tar­vi­ta mi­tään eri­tyis­tä syy­tä. Har­voil­la op­pi­lail­la on roh­keut­ta puo­lus­taa kiu­sat­tu­ja. Pel­ko­na­han ai­na on, et­tä jou­tuu it­se sil­mä­ti­kuk­si.

Opet­ta­jil­le kiu­saa­mi­seen tart­tu­mi­nen ei var­mas­ti myös­kään ole ai­na help­poa: työ on usein stres­saa­vaa, ja sil­mät pi­täi­si ol­la se­läs­sä­kin. Kiu­saa­mi­nen on myös siir­ty­nyt osin verk­koon, mikä te­kee ha­vait­se­mi­ses­ta vai­ke­am­paa. Jos­kus voi ol­la niin­kin, et­tä on hel­pom­pi sul­kea sil­mät, kuin tart­tua vai­ke­al­ta tun­tu­vaan ai­hee­seen. Kiva kou­lu -oh­jel­maan liit­ty­mi­nen ei kui­ten­kaan au­to­maat­ti­ses­ti tee kou­lus­ta ki­vaa, vaan kiu­saa­mi­seen on tar­tut­ta­va kou­lu­ar­jes­sa joka päi­vä.

Eu­ran ja Sä­ky­län kou­luis­sa ta­pah­tu­vas­ta kou­lu­kiu­saa­mi­ses­ta tie­dän vain sen, et­tä ti­las­tot ei­vät ole mai­rit­te­le­via. THL:n vuon­na 2019 te­ke­män kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn pe­rus­teel­la sä­ky­lä­läi­sis­tä 8.–9.-luok­ka­lai­sis­ta po­jis­ta 13,3 pro­sent­tia koki kiu­saa­mis­ta vä­hin­tään ker­ran vii­kos­sa ja ty­töis­tä 9,4 pro­sent­tia. Eu­ras­sa vas­taa­vat lu­vut ovat 8,7 ja 5,2. Sä­ky­läs­sä vä­hin­tään ker­ran vii­kos­sa kiu­sat­tu­jen 8.–9.-luok­ka­lais­ten tyt­tö­jen ja poi­kien yh­teen­las­ket­tu pro­sent­ti on 11, ja sil­lä ote­taan yh­dek­säs sija Suo­men kun­tien vä­li­ses­sä ver­tai­lus­sa.

Ti­las­to­jen taak­se kät­key­ty­vät oi­ke­at ih­mi­set, ei­kä heil­lä kai­kil­la ole ki­vaa – ai­na­kaan kou­lus­sa.

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram