Toimittajalta
Juha
 
Kaita-aho
juha.kaita-aho@alasatakunta.fi
20.12.2022 7.03

Miksi aina sitä esihistoriaa?

Kä­vin taan­noin Hel­sin­gis­sä. Ei­hän siel­lä pal­joa näh­tä­vää ole, mut­ta hy­viä mu­se­oi­ta kui­ten­kin. Täl­lä ker­taa poik­ke­sin Edus­kun­ta­ta­lon ku­pees­sa si­jait­se­vas­sa Kan­sal­lis­mu­se­os­sa, Suo­men his­to­ri­an pää­kal­lo­pai­kal­la – ni­men­sä mu­kai­ses­ti.

Mu­se­on esi­his­to­ri­al­li­nen osio uu­sit­tiin muu­ta­ma vuo­si sit­ten. Kun as­te­lee ala­ker­taan ra­ken­net­tuun näyt­te­lyyn, on heti en­sim­mäi­sek­si vas­tas­sa eril­li­nen huo­ne, joka on omis­tet­tu mo­nien mie­les­tä lois­tok­kaim­mal­le Suo­men maa­pe­räs­tä tois­tai­sek­si esiin kai­ve­tul­le mie­kal­le, rau­ta­kau­ti­sel­le ”Eu­ran mie­kal­le”. Vit­rii­nis­sä le­pää kul­la­tul­la kah­val­la va­rus­tet­tu Ulf­berht-miek­ka ja sen prons­si­ko­ris­tel­tu huot­ra, jot­ka löy­tyi­vät vuon­na 1939 Eu­ran Pap­pi­lan­mä­el­tä pap­pi­lan laa­jen­nuk­sen yh­tey­des­sä.

Jat­ke­taan näyt­te­lyä eteen­päin. Vä­hän mat­kan pääs­tä löy­tyy vit­rii­nis­tä Eu­ran emän­nän hau­ta­löy­tö­jä, ja vie­res­sä on re­konst­ruo­i­tu Eu­ran emän­nän puku – se sama, jota on voi­nut ihas­tel­la esi­mer­kik­si Eu­ran kir­jas­tos­sa ja Nau­ra­vas­sa lo­hi­käär­mees­sä. Vä­lis­sä ker­ro­taan ki­vi­kau­den his­to­ri­as­ta Suo­mes­sa ja eten­kin sen vii­mei­ses­tä kau­des­ta, Kiu­kais­ten kult­tuu­ris­ta.

Näyt­te­lys­sä on esil­lä iso mää­rä kivi-, prons­si-, ja rau­ta­kau­tis­ta esi­neis­töä. Har­mit­ta­vas­ti mo­nen­kaan ar­te­fak­tin tark­kaa löy­tö­paik­kaa ei ker­ro­ta. Voi­daan kui­ten­kin otak­sua, et­tä näyt­te­lyyn esil­le pää­ty­neis­sä esi­neis­sä on osu­mia Ala­sa­ta­kun­nan alu­eel­le – löy­tyy­hän alu­eel­tam­me pal­jon merk­ke­jä esi­his­to­ri­al­li­ses­ta asu­tuk­ses­ta: ki­vi­kau­del­ta voi­daan mai­ni­ta esi­mer­kik­si Hon­ki­lah­den Kolm­haa­ra ja prons­si­kau­del­ta Pa­ne­li­an ja La­pin alu­een hau­ta­röyk­ki­öt Ku­nin­kaan­hau­toi­neen ja Sam­mal­lah­den­mä­en maa­il­man­pe­rin­tö­koh­tei­neen. Merk­ke­jä rau­ta­kau­ti­ses­ta asu­tuk­ses­ta löy­tyy eri­tyi­ses­ti kan­ta-Eu­ran ja Köy­li­ön alu­eil­ta.

Me­ro­vin­gi- ja vii­kin­ki­ai­kaa on ku­vat­tu ny­kyi­sen Eu­ran alu­een ku­kois­tu­sa­jak­si. Joku vää­rä­leu­ka voi­si to­de­ta, et­tä sen jäl­keen on­kin ol­lut ta­sais­ta ala­mä­keä. Oli mi­ten oli, rik­kaas­ta pe­rin­nös­tä kan­nat­taa ol­la yl­peä. Sii­hen näh­den, mi­ten hui­ma men­nei­syys seu­dul­la on, kuu­lee har­mit­ta­van usein kui­ten­kin mu­ti­naa sii­tä, et­tä esi­his­to­ri­as­ta pu­hu­taan lii­kaa.

Omas­ta mie­les­tä­ni Ala-Sa­ta­kun­nan esi­his­to­ri­as­ta pi­täi­si pu­hua en­tis­tä enem­män, ja myös muu­al­la kuin oman alu­een ul­ko­puo­lel­la. Jo­kai­nen Suo­men pi­tä­jä, jos­ta on löy­det­ty yk­si­kin ruu­kun­sir­pa­le, ker­too Wi­ki­pe­dia-si­vuil­laan alu­een­sa his­to­ri­an ulot­tu­van kau­as esi­his­to­ri­aan. Tääl­lä pu­heil­le rik­kaas­ta mui­nai­suu­des­ta on kui­ten­kin ka­tet­ta koko ra­han edes­tä.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram