Toimittajalta
Juha
 
Kaita-aho
juha.kaita-aho@alasatakunta.fi
9.12.2021 8.00

Joulu tulee hössöttämättäkin

Jou­lu­aat­to on kah­den vii­kon pääs­tä per­jan­tai­na. On siis ai­ka pai­naa pa­niik­ki­nap­pu­la poh­jaan: lap­sil­le, lap­sen­lap­sil­le, kum­mi­lap­sil­le ja muil­le su­ku­lai­sil­le on han­kit­ta­va lah­jat, laa­ti­kot lai­tet­ta­va tu­lil­le, ko­me­roi­den sii­vo­a­mi­nen aloi­tet­ta­va vii­meis­tään vii­kon­lop­pu­na ja jou­lu­kor­tit lä­he­tet­tä­vä.

Moni saa jou­lu­na­lus­häs­läyk­ses­tä iloa pi­mei­siin päi­viin, ja jou­lun val­mis­te­lu on myös olen­nai­nen osa it­se juh­laa. Niin se on mi­nul­le­kin, mut­ta vain aja­tuk­sen ta­sol­la: oli­si mu­ka­vaa las­keu­tua jou­luun vä­hi­tel­len, as­ka­roi­den ja as­kar­rel­len, vä­lis­sä kynt­ti­löi­tä pol­tel­len. Kai­paan ta­ri­nois­ta tut­tua en­ti­sa­jan jou­lua: sitä kun vuo­den työt oli teh­ty, as­kel hi­das­tui ja hen­gi­tys ta­saan­tui. Jou­lu­a­kin oli ai­kaa viet­tää huo­lel­la kol­men päi­vän ru­tis­tuk­sen si­jaan.

Ny­ky­päi­vä­nä him­me­lei­den ra­ken­te­luun tai pi­pa­ri­tai­ki­nan vään­tä­mi­seen ei mo­nel­la­kaan ole ai­kaa tai voi­mia: työt ka­sau­tu­vat vuo­den lop­puun, ja jou­lu aloi­te­taan ry­säyk­sel­lä pit­kän työs­pur­tin päät­teek­si. Kun to­del­li­suus on mitä on, kan­nat­taa it­sel­leen ja muil­le ol­la ar­mol­li­nen: Jos kor­tit unoh­tui­vat kii­rees­sä, riit­tää jou­lu­ter­veh­dyk­sek­si teks­ti­vies­ti. Jou­lu­ruo­at saa juh­la­pöy­tään myös kau­pan kyl­mä­al­taas­ta, ei­kä nii­tä­kään tar­vi­ta ylet­tö­mäs­ti – har­va jak­saa lu­si­koi­da lant­tu­laa­tik­koa enää uu­te­na­vuo­te­na. Luut­tu­a­mi­sen­kin voi hy­väl­lä omal­la­tun­nol­la jät­tää seu­raa­vaan vuo­teen, jos voi­mat ei­vät rii­tä. Tai vaik­ka riit­täi­si­vät­kin. Soh­van al­la väi­jy­vät pö­ly­pal­lot ei­vät näy, kun tun­nel­moi kynt­ti­län va­los­sa.

Jou­lun­viet­toon ei ole yh­tä oi­ke­aa ta­paa, mut­ta useim­mil­le puh­tai­ta ko­me­roi­ta tär­ke­äm­pää lie­nee rau­hoit­tu­mi­nen ja ke­rään­ty­mi­nen yh­teen lä­hi­pii­rin kans­sa. Kai­kil­le se ei va­li­tet­ta­vas­ti ai­na­kaan joka jou­lu ole mah­dol­lis­ta: mo­nen juh­lat jää­vät juh­li­mat­ta yk­si­näi­syy­den tai lap­suu­den jou­lut­rau­mo­jen vuok­si. Toi­set puo­les­taan ovat jou­lun töis­sä, jot­ta muut voi­si­vat juh­lia vail­la huol­ta.

Oma jou­lu­ni men­nee jäl­leen van­hem­pien ja ap­pi­van­hem­pien luo­na syö­den, sau­no­en, ru­pa­tel­len ja lau­ta­pe­le­jä pe­lail­len. Sil­ti kaik­ki on toi­sin kuin en­nen: mu­ka­na on vuo­den van­ha tont­tu­tyt­tö, joka to­den­nä­köi­ses­ti ja toi­vot­ta­vas­ti va­ras­taa koko show'n. En­sim­mäis­tä ker­taa pit­kään ai­kaan odo­tan jou­lua in­nois­sa­ni.

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram