Toimittajalta
Juha
 
Kaita-aho
juha.kaita-aho@alasatakunta.fi
9.12.2021 8.00

Joulu tulee hössöttämättäkin

Jou­lu­aat­to on kah­den vii­kon pääs­tä per­jan­tai­na. On siis ai­ka pai­naa pa­niik­ki­nap­pu­la poh­jaan: lap­sil­le, lap­sen­lap­sil­le, kum­mi­lap­sil­le ja muil­le su­ku­lai­sil­le on han­kit­ta­va lah­jat, laa­ti­kot lai­tet­ta­va tu­lil­le, ko­me­roi­den sii­vo­a­mi­nen aloi­tet­ta­va vii­meis­tään vii­kon­lop­pu­na ja jou­lu­kor­tit lä­he­tet­tä­vä.

Moni saa jou­lu­na­lus­häs­läyk­ses­tä iloa pi­mei­siin päi­viin, ja jou­lun val­mis­te­lu on myös olen­nai­nen osa it­se juh­laa. Niin se on mi­nul­le­kin, mut­ta vain aja­tuk­sen ta­sol­la: oli­si mu­ka­vaa las­keu­tua jou­luun vä­hi­tel­len, as­ka­roi­den ja as­kar­rel­len, vä­lis­sä kynt­ti­löi­tä pol­tel­len. Kai­paan ta­ri­nois­ta tut­tua en­ti­sa­jan jou­lua: sitä kun vuo­den työt oli teh­ty, as­kel hi­das­tui ja hen­gi­tys ta­saan­tui. Jou­lu­a­kin oli ai­kaa viet­tää huo­lel­la kol­men päi­vän ru­tis­tuk­sen si­jaan.

Ny­ky­päi­vä­nä him­me­lei­den ra­ken­te­luun tai pi­pa­ri­tai­ki­nan vään­tä­mi­seen ei mo­nel­la­kaan ole ai­kaa tai voi­mia: työt ka­sau­tu­vat vuo­den lop­puun, ja jou­lu aloi­te­taan ry­säyk­sel­lä pit­kän työs­pur­tin päät­teek­si. Kun to­del­li­suus on mitä on, kan­nat­taa it­sel­leen ja muil­le ol­la ar­mol­li­nen: Jos kor­tit unoh­tui­vat kii­rees­sä, riit­tää jou­lu­ter­veh­dyk­sek­si teks­ti­vies­ti. Jou­lu­ruo­at saa juh­la­pöy­tään myös kau­pan kyl­mä­al­taas­ta, ei­kä nii­tä­kään tar­vi­ta ylet­tö­mäs­ti – har­va jak­saa lu­si­koi­da lant­tu­laa­tik­koa enää uu­te­na­vuo­te­na. Luut­tu­a­mi­sen­kin voi hy­väl­lä omal­la­tun­nol­la jät­tää seu­raa­vaan vuo­teen, jos voi­mat ei­vät rii­tä. Tai vaik­ka riit­täi­si­vät­kin. Soh­van al­la väi­jy­vät pö­ly­pal­lot ei­vät näy, kun tun­nel­moi kynt­ti­län va­los­sa.

Jou­lun­viet­toon ei ole yh­tä oi­ke­aa ta­paa, mut­ta useim­mil­le puh­tai­ta ko­me­roi­ta tär­ke­äm­pää lie­nee rau­hoit­tu­mi­nen ja ke­rään­ty­mi­nen yh­teen lä­hi­pii­rin kans­sa. Kai­kil­le se ei va­li­tet­ta­vas­ti ai­na­kaan joka jou­lu ole mah­dol­lis­ta: mo­nen juh­lat jää­vät juh­li­mat­ta yk­si­näi­syy­den tai lap­suu­den jou­lut­rau­mo­jen vuok­si. Toi­set puo­les­taan ovat jou­lun töis­sä, jot­ta muut voi­si­vat juh­lia vail­la huol­ta.

Oma jou­lu­ni men­nee jäl­leen van­hem­pien ja ap­pi­van­hem­pien luo­na syö­den, sau­no­en, ru­pa­tel­len ja lau­ta­pe­le­jä pe­lail­len. Sil­ti kaik­ki on toi­sin kuin en­nen: mu­ka­na on vuo­den van­ha tont­tu­tyt­tö, joka to­den­nä­köi­ses­ti ja toi­vot­ta­vas­ti va­ras­taa koko show'n. En­sim­mäis­tä ker­taa pit­kään ai­kaan odo­tan jou­lua in­nois­sa­ni.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram