Toimittajalta
Juha
 
Kaita-aho
juha.kaita-aho@alasatakunta.fi
9.12.2021 8.00

Joulu tulee hössöttämättäkin

Jou­lu­aat­to on kah­den vii­kon pääs­tä per­jan­tai­na. On siis ai­ka pai­naa pa­niik­ki­nap­pu­la poh­jaan: lap­sil­le, lap­sen­lap­sil­le, kum­mi­lap­sil­le ja muil­le su­ku­lai­sil­le on han­kit­ta­va lah­jat, laa­ti­kot lai­tet­ta­va tu­lil­le, ko­me­roi­den sii­vo­a­mi­nen aloi­tet­ta­va vii­meis­tään vii­kon­lop­pu­na ja jou­lu­kor­tit lä­he­tet­tä­vä.

Moni saa jou­lu­na­lus­häs­läyk­ses­tä iloa pi­mei­siin päi­viin, ja jou­lun val­mis­te­lu on myös olen­nai­nen osa it­se juh­laa. Niin se on mi­nul­le­kin, mut­ta vain aja­tuk­sen ta­sol­la: oli­si mu­ka­vaa las­keu­tua jou­luun vä­hi­tel­len, as­ka­roi­den ja as­kar­rel­len, vä­lis­sä kynt­ti­löi­tä pol­tel­len. Kai­paan ta­ri­nois­ta tut­tua en­ti­sa­jan jou­lua: sitä kun vuo­den työt oli teh­ty, as­kel hi­das­tui ja hen­gi­tys ta­saan­tui. Jou­lu­a­kin oli ai­kaa viet­tää huo­lel­la kol­men päi­vän ru­tis­tuk­sen si­jaan.

Ny­ky­päi­vä­nä him­me­lei­den ra­ken­te­luun tai pi­pa­ri­tai­ki­nan vään­tä­mi­seen ei mo­nel­la­kaan ole ai­kaa tai voi­mia: työt ka­sau­tu­vat vuo­den lop­puun, ja jou­lu aloi­te­taan ry­säyk­sel­lä pit­kän työs­pur­tin päät­teek­si. Kun to­del­li­suus on mitä on, kan­nat­taa it­sel­leen ja muil­le ol­la ar­mol­li­nen: Jos kor­tit unoh­tui­vat kii­rees­sä, riit­tää jou­lu­ter­veh­dyk­sek­si teks­ti­vies­ti. Jou­lu­ruo­at saa juh­la­pöy­tään myös kau­pan kyl­mä­al­taas­ta, ei­kä nii­tä­kään tar­vi­ta ylet­tö­mäs­ti – har­va jak­saa lu­si­koi­da lant­tu­laa­tik­koa enää uu­te­na­vuo­te­na. Luut­tu­a­mi­sen­kin voi hy­väl­lä omal­la­tun­nol­la jät­tää seu­raa­vaan vuo­teen, jos voi­mat ei­vät rii­tä. Tai vaik­ka riit­täi­si­vät­kin. Soh­van al­la väi­jy­vät pö­ly­pal­lot ei­vät näy, kun tun­nel­moi kynt­ti­län va­los­sa.

Jou­lun­viet­toon ei ole yh­tä oi­ke­aa ta­paa, mut­ta useim­mil­le puh­tai­ta ko­me­roi­ta tär­ke­äm­pää lie­nee rau­hoit­tu­mi­nen ja ke­rään­ty­mi­nen yh­teen lä­hi­pii­rin kans­sa. Kai­kil­le se ei va­li­tet­ta­vas­ti ai­na­kaan joka jou­lu ole mah­dol­lis­ta: mo­nen juh­lat jää­vät juh­li­mat­ta yk­si­näi­syy­den tai lap­suu­den jou­lut­rau­mo­jen vuok­si. Toi­set puo­les­taan ovat jou­lun töis­sä, jot­ta muut voi­si­vat juh­lia vail­la huol­ta.

Oma jou­lu­ni men­nee jäl­leen van­hem­pien ja ap­pi­van­hem­pien luo­na syö­den, sau­no­en, ru­pa­tel­len ja lau­ta­pe­le­jä pe­lail­len. Sil­ti kaik­ki on toi­sin kuin en­nen: mu­ka­na on vuo­den van­ha tont­tu­tyt­tö, joka to­den­nä­köi­ses­ti ja toi­vot­ta­vas­ti va­ras­taa koko show'n. En­sim­mäis­tä ker­taa pit­kään ai­kaan odo­tan jou­lua in­nois­sa­ni.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 23.3. Yhteislenkki

klo 10 Kaut­tu­an Spor­ti­an vie­rei­sel­tä park­ki­pai­kal­ta (To­ri­tie 3, Eu­ra). Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

To 23.3. Iskelmän taivas -konsertti

klo 15 Hon­ki­lah­den seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) ja klo 18 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lau­lu­ja ja ta­ri­noi­ta elä­mäs­tä. Juk­ka He­lin, lau­lu ja kos­ke­tin­soit­ti­met, Kari Toi­vo­nen, ki­ta­ra ja lau­lu. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Eu­ran kun­ta.

To 23.3. Monikielinen ilta

klo 17.30–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Il­las­sa ker­ro­taan kir­jas­ton mak­sut­to­mis­ta pal­ve­luis­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta saa­da eri­kie­li­siä ai­neis­to­ja lai­nak­si. Pu­heet tul­ka­taan eng­lan­nik­si ja ve­nä­jäk­si, lap­sil­le on omaa oh­jel­maa. Kah­vi- ja me­hu­tar­joi­lu. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Su 26.3. Kirkkoherran asettaminen virkaan

klo 10 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja). Piis­pa Mari Lep­pä­nen aset­taa Ma­ri­an päi­vän mes­sus­sa vir­kaan­sa kirk­ko­her­ra Iri­na Kau­ki­sen. Mu­sii­kis­sa mu­ka­na seu­ra­kun­nan kuo­rot, Jo­han­nes Per­ko ja Kul­ler­vo Kaup­pi. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 27.3. Pääsi­äi­sas­kar­telua

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Tule te­ke­mään vir­po­mi­sok­sia tai pää­si­äis­ko­ris­tei­ta, ve­tä­jä­nä Ei­ja Ol­li­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 28.3. Linnunpönttöjen valmistamista

klo 13–15 Eu­ran Ra­ken­nus­tar­vik­kees­sa (Ra­ken­ta­jan­tie 2). Myös se­ni­o­ri-ikäis­ten kah­vi­la. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Instagram

Menovinkit

To 23.3. Yhteislenkki

klo 10 Kaut­tu­an Spor­ti­an vie­rei­sel­tä park­ki­pai­kal­ta (To­ri­tie 3, Eu­ra). Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

To 23.3. Iskelmän taivas -konsertti

klo 15 Hon­ki­lah­den seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) ja klo 18 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lau­lu­ja ja ta­ri­noi­ta elä­mäs­tä. Juk­ka He­lin, lau­lu ja kos­ke­tin­soit­ti­met, Kari Toi­vo­nen, ki­ta­ra ja lau­lu. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Eu­ran kun­ta.

To 23.3. Monikielinen ilta

klo 17.30–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Il­las­sa ker­ro­taan kir­jas­ton mak­sut­to­mis­ta pal­ve­luis­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta saa­da eri­kie­li­siä ai­neis­to­ja lai­nak­si. Pu­heet tul­ka­taan eng­lan­nik­si ja ve­nä­jäk­si, lap­sil­le on omaa oh­jel­maa. Kah­vi- ja me­hu­tar­joi­lu. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Su 26.3. Kirkkoherran asettaminen virkaan

klo 10 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja). Piis­pa Mari Lep­pä­nen aset­taa Ma­ri­an päi­vän mes­sus­sa vir­kaan­sa kirk­ko­her­ra Iri­na Kau­ki­sen. Mu­sii­kis­sa mu­ka­na seu­ra­kun­nan kuo­rot, Jo­han­nes Per­ko ja Kul­ler­vo Kaup­pi. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 27.3. Pääsi­äi­sas­kar­telua

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Tule te­ke­mään vir­po­mi­sok­sia tai pää­si­äis­ko­ris­tei­ta, ve­tä­jä­nä Ei­ja Ol­li­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 28.3. Linnunpönttöjen valmistamista

klo 13–15 Eu­ran Ra­ken­nus­tar­vik­kees­sa (Ra­ken­ta­jan­tie 2). Myös se­ni­o­ri-ikäis­ten kah­vi­la. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Instagram