Toimittajalta
Juha
 
Kaita-aho
juha.kaita-aho@alasatakunta.fi
15.2.2019 8.00

Unettoman yö on pitkä

Olen aina kadehtinut ihmisiä, jotka nukahtavat hetkessä oli aika tai paikka mikä tahansa ja kuorsaavat samaan menoon aamuun asti.

It­se olen ai­na ol­lut herk­kä­u­ni­nen: vii­mei­set kym­me­nen vuot­ta olen nuk­ku­nut kor­va­tul­pat kor­vis­sa, mut­ta sil­ti saa­tan he­rä­tä yöl­lä, kun leh­den­ja­ka­ja ko­laut­taa aa­mun leh­den alas pos­ti­luu­kus­ta.

Herk­kä­u­ni­suu­den li­säk­si myös muut uni­on­gel­mat ovat tul­leet tu­tuik­si: jos­kus nu­kah­ta­mi­nen on ol­lut pii­nal­li­sen vai­ke­aa, ja uni on tul­lut vas­ta aa­mun pik­ku­tun­neil­la. Vii­me vuo­si­na tyy­pil­li­sem­pää on kui­ten­kin ol­lut, et­tä uni tu­lee kyl­lä hel­pos­ti, mut­ta yö on kat­ko­nai­nen. Usein häi­riin­ty­nyt si­säi­nen kel­lo myös pä­räh­tää soi­maan pari kol­me tun­tia en­nen he­rä­tys­kel­loa, ja lop­pu­yö me­nee sän­gys­sä pyö­ris­kel­les­sä. Seu­raa­va työ­päi­vä pin­nis­tel­lään sit­ten kah­vin voi­mal­la.

Unet­to­muut­ta tut­ki­taan pal­jon, ja mo­net uni­vai­keuk­sien syis­tä ovat kyt­kök­sis­sä län­si­mai­seen kii­rei­seen ja suo­ri­tus­kes­kei­seen elä­män­tah­tiin. Jos ei en­nen kaik­ki ol­lut pa­rem­min, niin ai­na­kin osat­tiin nuk­kua.

Stres­si, kes­ken jää­neet työ­teh­tä­vät ja pääl­le pai­na­vat dead li­net hei­jas­tu­vat it­sel­lä­ni­kin hel­pos­ti yö­u­nien laa­tuun. Ai­van yh­tä usein unet voi­vat kui­ten­kin jää­dä vä­hiin il­man mi­tään jär­jel­lis­tä syy­tä. Pa­ris­ta huo­nos­ti nu­ku­tus­ta yös­tä syn­tyy myös hel­pos­ti kier­re, jota voi ol­la vai­kea kat­kais­ta.

Unet­to­muu­den vai­ku­tuk­sia ter­vey­teen tut­ki­taan jat­ku­vas­ti. Tie­to val­vot­tu­jen öi­den vai­ku­tuk­ses­ta vaik­ka­pa eli­ni­ä­no­dot­tee­seen ei tee nu­kah­ta­mi­ses­ta ai­na­kaan hel­pom­paa.

Tuo­reen tut­ki­muk­sen mu­kaan uni­va­jeen vai­ku­tuk­set ai­voi­hin ovat jopa suu­rem­mat, kuin ai­em­min on luul­tu. Moni voi­kin ta­hol­laan miet­tiä, mi­ten vii­sas oli­si nyt, jos oli­si nuk­ku­nut yön­sä hy­vin läpi elä­män.

Hä­lyt­tä­vää on, et­tä THL:n mu­kaan suo­ma­lai­sis­ta joka vii­des kär­sii ny­ky­ään pit­kä­ai­kai­sis­ta uni­on­gel­mis­ta. Unet­to­muus on kan­san­tau­dik­si ver­rat­ta­vis­sa ole­va on­gel­ma tänä päi­vä­nä.

Su­den het­ke­nä sän­gys­sä val­vo­es­sa voi ha­kea lai­haa loh­tua sii­tä, et­tä ei to­del­la­kaan ole he­reil­lä yk­sin.

Näköislehti

Menovinkit

Ke 25.5. Iltatori

klo 16–18.30 Pa­ne­li­as­sa. Oh­jel­mas­sa puu­tar­ha-ai­heis­ta ar­von­taa ja to­ri­kah­vit sekä to­ri­myyn­tiä. Järj. Pa­ne­li­an maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ry.

To 26.5. Kirpputori

klo 13–15 Pa­ne­li­an työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28). Myyn­nis­sä pää­a­si­as­sa nais­ten ja las­ten vaat­tei­ta. Mak­ka­raa ja uk­rai­na­lai­nen puf­fet­ti. Järj. Pa­ne­li­an Uk­rai­na-apu.

To 26.5. Korven kesäkahvilan avajaiset

klo 12–18 Kor­vel­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Hin­ner­jo­ki). Oh­jel­mas­sa po­ni­rat­sas­tus­ta, kas­vo­maa­laus­ta ja pi­ka­kam­pauk­sia.

Pe 27.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Tuo­ki­on ai­ka­na lu­e­taan mu­ka­via sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si pien­tä puu­haa. Ta­pah­tu­ma tar­koi­tet­tu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.5. Konsertti Ukrainan hyväksi

klo 18.30 Kiu­kais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Kiu­kai­nen). Kuo­ro­kon­sert­ti, jon­ka avul­la ke­rä­tään va­ro­ja Uk­rai­nan aut­ta­mi­sek­si Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. Esiin­ty­ji­nä lau­lu­ryh­mä Ot­to Voci kant­to­ri Timo Me­ri­läi­sen joh­dol­la ja Kiu­kais­ten lau­lu­ryh­mä kant­to­ri Jan­ne Sil­vo­lan joh­dol­la. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ke 25.5. Iltatori

klo 16–18.30 Pa­ne­li­as­sa. Oh­jel­mas­sa puu­tar­ha-ai­heis­ta ar­von­taa ja to­ri­kah­vit sekä to­ri­myyn­tiä. Järj. Pa­ne­li­an maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ry.

To 26.5. Kirpputori

klo 13–15 Pa­ne­li­an työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28). Myyn­nis­sä pää­a­si­as­sa nais­ten ja las­ten vaat­tei­ta. Mak­ka­raa ja uk­rai­na­lai­nen puf­fet­ti. Järj. Pa­ne­li­an Uk­rai­na-apu.

To 26.5. Korven kesäkahvilan avajaiset

klo 12–18 Kor­vel­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Hin­ner­jo­ki). Oh­jel­mas­sa po­ni­rat­sas­tus­ta, kas­vo­maa­laus­ta ja pi­ka­kam­pauk­sia.

Pe 27.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Tuo­ki­on ai­ka­na lu­e­taan mu­ka­via sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si pien­tä puu­haa. Ta­pah­tu­ma tar­koi­tet­tu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.5. Konsertti Ukrainan hyväksi

klo 18.30 Kiu­kais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Kiu­kai­nen). Kuo­ro­kon­sert­ti, jon­ka avul­la ke­rä­tään va­ro­ja Uk­rai­nan aut­ta­mi­sek­si Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. Esiin­ty­ji­nä lau­lu­ryh­mä Ot­to Voci kant­to­ri Timo Me­ri­läi­sen joh­dol­la ja Kiu­kais­ten lau­lu­ryh­mä kant­to­ri Jan­ne Sil­vo­lan joh­dol­la. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Instagram