Toimittajalta
Juha
 
Kaita-aho
juha.kaita-aho@alasatakunta.fi
27.5.2021 8.00

Kesä lapsenlikkana

Elä­mä­ni mul­lis­tui lo­ka­kuus­sa, kun sain esi­koi­se­ni, pie­nen tyt­tö­vau­van. Ju­han­nuk­sen al­la jään hoi­ta­maan hän­tä pa­rik­si kuu­kau­dek­si yrit­tä­jä­puo­li­so­ni pa­la­tes­sa ke­sä­se­son­gin ajak­si töi­hin pu­tii­kil­leen Van­has­sa Rau­mas­sa. Odo­tan van­hem­pain­va­paa­ta, sil­lä hek­ti­ses­sä ar­jes­sa ai­ka lap­sen kans­sa jää vä­ki­sin vä­hiin: aa­mul­la moi­ka­taan ja vaih­de­taan eh­kä no­pe­as­ti vaip­pa, il­lal­la lei­ki­tään het­ki en­nen il­ta­puu­roa ja nuk­ku­maan me­noa.

Ti­las­tol­li­ses­ti olen vä­hem­mis­töä: vain ani­har­va isä ja­kaa van­hem­pain­va­pai­ta äi­din kans­sa. Mo­nel­le riit­tää muu­ta­ma isyys­va­paa­päi­vä lap­sen syn­ty­män ai­kaan. Tu­le­vai­suu­des­sa tä­hän on kui­ten­kin tu­los­sa muu­tos, sil­lä van­hem­pain­va­pai­den kes­toa ol­laan pi­den­tä­mäs­sä ja sa­mal­la isien kiin­ti­öi­tä kas­vat­ta­mas­sa. Uu­dis­tus on hyvä, jos se vah­vis­taa isien suh­tei­ta lap­siin­sa, jos­kin pää­tös­val­ta per­he­va­pai­den käyt­tä­mi­ses­tä oli­si mie­les­tä­ni syy­tä säi­lyt­tää per­heil­lä.

Isien vä­häi­sen per­he­va­pai­den käyt­tä­mi­sen taus­tal­la on mo­nia syi­tä. Per­heen tu­lo­jen kan­nal­ta voi ol­la jär­ke­vin­tä, et­tä ko­to­na on vain äi­ti. Mie­het myös pi­tä­vät usein it­se­ään kor­vaa­mat­to­mi­na töis­sään. It­sel­lä­ni täl­lais­ta har­haa ei ole, mut­ta sil­ti tun­tui vai­ke­al­ta ot­taa pu­heek­si työ­pai­kal­la, et­tä jäi­sin het­kek­si ko­tiin hoi­ta­maan las­ta. Mik­si? Kos­ka niin ei ole ol­lut ta­pa­na teh­dä.

Omal­la työ­pai­kal­la­ni asia otet­tiin vas­taan hy­vin, mut­ta tie­dän, et­tei ti­lan­ne ole sama kaik­ki­al­la. Osin se on ym­mär­ret­tä­vää­kin: vaik­ka työ­nan­ta­ja ei jou­du osal­lis­tu­maan van­hem­pain­va­paan kus­tan­nuk­siin, voi tuu­raa­jan löy­tä­mi­nen ai­heut­taa pään­vai­vaa. Nais­val­tai­sil­la aloil­la tämä on ol­lut ar­ki­päi­vää jo pit­kään. Koko yh­teis­kun­nan etu kui­ten­kin on, et­tä per­heet voi­vat teh­dä omiin elä­män­ti­lan­tei­siin­sa so­pi­via rat­kai­su­ja. Eh­kä nii­tä lap­si­a­kin sil­loin han­ki­taan enem­män?

Van­hem­pain­va­paal­le on mu­ka­va jää­dä, sil­lä tie­dän, et­tä meil­lä on tä­nä­kin ke­sä­nä taas hy­vät ke­sä­toi­mit­ta­jat. Mitä sit­ten odo­tan ke­säl­tä? Aja­tuk­sis­sa­ni on vä­lil­lä yh­tei­nen jal­ka­pal­lon EM-ki­sa­kat­so­mo leik­ki­ma­tol­la, mut­ta tyt­tä­rel­lä­ni tai­taa ol­la mui­ta suun­ni­tel­mia: ryö­mi­mi­sen aloit­ta­mi­nen on meil­lä enää ajan ky­sy­mys, ja isäl­le voi­kin tul­la kii­rei­nen kesä. Ur­hei­lu­ki­so­ja jär­jes­te­tään kui­ten­kin joka vuo­si.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram