Toimittajalta
Juha
 
Kaita-aho
juha.kaita-aho@alasatakunta.fi
28.5.2020 8.00

Haave omasta kotitalosta

Koronakriisi on herättänyt minussa vanhan haaveen: haluan omakotitaloon asumaan. Syykin on selvä: nykyisessä kerros­ta­lo­a­sun­nossani ei ole edes parveketta, jossa nauttia kesästä.

Ta­lo­yh­ti­ön sau­na­kin on ol­lut sul­jet­tu­na poik­keus­lain no­jal­la.

Kyl­lä nyt kel­pai­si is­tus­kel­la oma­ko­ti­ta­lon puu­tar­has­sa ome­na­puun al­la ja mor­jes­tel­la naa­pu­reil­le riit­tä­väl­tä tur­va­e­täi­syy­del­tä. Tai mikä vie­lä pa­rem­paa: huu­to­e­täi­syy­del­lä ei oli­si naa­pu­rei­ta lain­kaan.

Siel­lä minä nyt is­tut­tai­sin pork­ka­naa pi­ha­kei­nun vie­reen ko­ti­va­rak­si. Gril­li läm­pi­äi­si kil­paa pi­ha­sau­nan kans­sa.

Oma­ko­ti­ta­lo on ol­lut haa­veis­sa­ni lap­ses­ta saak­ka. Se joh­tuu var­maan­kin sii­tä, et­tä olen asu­nut koko elä­mä­ni vuok­ra-asun­nois­sa: ker­ros­ta­lois­sa ja ri­vi­ta­lois­sa. Lap­se­na maal­la olin poik­keus­ta­paus, mut­ta kun muu­tin Tam­pe­reel­le lu­ki­oi­käi­se­nä, ti­lan­ne muut­tui: vuok­ral­la asu­mi­ses­ta ja ker­ros­ta­lois­ta tuli uu­si nor­maa­li. Opis­ke­lu­ai­koi­na se oli myös pa­ras vaih­to­eh­to joka suh­tees­sa.

Lä­him­mäk­si oma­ko­ti­ta­lo­a­su­mis­ta olen tois­tai­sek­si pääs­syt per­heem­me ke­sä­mö­kil­lä. Siel­lä­kin to­sin olen hei­lu­tel­lut va­sa­raa, la­pi­o­ta, kir­ves­tä ja si­vel­lin­tä vain apu­poi­ka­na. Hu­ma­nis­tin kou­lu­tuk­sel­la mi­tään va­sa­raa mo­ni­mut­kai­sem­paa työ­ka­lua tus­kin osai­sin käyt­tää­kään.

Ka­teel­li­se­na kui­ten­kin ajat­te­len sitä, mis­tä kai­kes­ta puu­has­te­lus­ta jään pait­si ker­ros­ta­lo­a­su­ja­na. Jos­sain mie­len so­pu­kois­sa ää­ni muis­tut­taa, et­tei oma­ko­ti­a­su­mi­nen pelk­kää au­voa ole ja ko­lan lyk­ki­mi­seen­kin kyl­läs­tyy, mut­ta vai­en­nan ää­net.

Mik­si sit­ten en ole hank­ki­nut oma­ko­ti­ta­loa? Tuol­la­han nii­tä oli­si myyn­nis­sä pil­vin pi­mein. Syi­tä on mon­ta, mut­ta tär­kein lie­nee se, et­tei elä­män­ti­lan­ne ole vie­lä mah­dol­lis­ta­nut si­tou­tu­mis­ta asun­to­lai­naan ja yh­teen paik­kaan. Vie­lä em­me myös­kään ole löy­tä­neet sitä hy­vä­kun­tois­ta sata vuot­ta van­haa man­sar­di­kat­tois­ta hir­si­ta­loa, joka si­jait­si­si luon­non­rau­hai­sal­la pai­kal­la jär­ven ran­nas­sa, lä­hel­lä pal­ve­lui­ta. Ja oli­si edul­li­nen, tie­tys­ti.

Sii­hen as­ti on tyy­dyt­tä­vä vä­li­ai­kais­rat­kai­suun: muu­tan vii­kon­lop­pu­na vuok­ral­le ri­vi­ta­loon. On siel­lä­kin sau­na ja pi­ha­maa­ta.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram