Toimittajalta
Juha
 
Kaita-aho
juha.kaita-aho@alasatakunta.fi
2.6.2022 7.00

Taapero opettaa

Esi­koi­se­ni on nyt puo­li­tois­ta­vuo­ti­as, eli juu­ri sii­nä iäs­sä, kun uu­sia tai­to­ja opi­taan hen­gäs­tyt­tä­väl­lä tah­dil­la. Tyt­tö yl­lät­tää van­hem­pan­sa uu­sil­la sa­noil­la har­va se päi­vä ja ruo­kai­lu­kin su­juu jo it­se lu­si­koi­den – ai­na­kin useim­mi­ten. Uu­det tai­dot ihas­tut­ta­vat, mut­ta vä­lil­lä myös tus­kas­tut­ta­vat: pie­net ja­lat vie­vät juos­ten pai­kas­ta toi­seen ja kii­pei­ly­te­li­nei­nä toi­mi­vat kaik­ki ne huo­ne­ka­lut, joil­la ei pi­täi­si kii­peil­lä. Vä­lil­lä ko­li­see, vaik­ka van­hem­mat ja päi­vä­ko­din työn­te­ki­jät mi­ten koit­ta­vat py­syä pe­räs­sä.

Lap­si on opet­ta­nut mi­nul­le omaa va­ja­vai­suut­ta­ni: vaik­ka kär­si­väl­li­syys on ruo­kai­lua har­joi­tel­ta­es­sa ja uh­ma­koh­taus­ten kes­kel­lä kas­va­nut, on tun­nus­tet­ta­va, et­ten ole tois­tai­sek­si on­nis­tu­nut kas­vat­ta­maan leh­män her­mo­ja. Sa­moin en ole op­pi­nut toi­mi­maan ri­pe­äs­ti tai loo­gi­ses­ti, kun lap­si he­rät­tää kes­ken sy­vim­män uni­vai­heen. Sel­väk­si on myös käy­nyt, et­tei mi­nus­ta oli­si työs­ken­te­le­mään päi­vä­ko­dis­sa. On häm­mäs­tyt­tä­vää, mi­ten var­hais­kas­vat­ta­jat on­nis­tu­vat pi­tä­mään ryh­män al­le 2-vuo­ti­ai­ta ka­sas­sa ja tyy­ty­väi­si­nä, kun it­sel­le­ni yk­si­kin taa­pe­ro tuot­taa jos­kus haas­tei­ta. Päi­vä­ko­din tä­dit ovat­kin sil­mis­sä­ni Suo­men joh­ta­via krii­sin­hal­lin­nan am­mat­ti­lai­sia.

Mitä muu­ta olen op­pi­nut? Ai­na­kin sen, et­tä kaik­ki lap­set, per­heet ja ti­lan­teet ovat eri­lai­sia, jo­ten yleis­pä­te­viä oh­jei­ta joka ti­lan­tee­seen on mah­do­ton­ta an­taa – se mikä toi­mii joil­la­kuil­la, ei vält­tä­mät­tä sovi toi­sil­le lain­kaan. Ko­ke­muk­sia on sil­ti mu­ka­va vaih­taa.

On­nek­si lap­se­ni on opet­ta­nut mi­nul­le myös pal­jon muu­ta: osaan nyt lait­taa asi­oi­ta pa­rem­min tär­keys­jär­jes­tyk­seen ja elää hie­man enem­män het­kes­sä. Löy­dän myös enem­män rie­mua ar­jen pie­nis­tä het­kis­tä – lap­sen on­nis­tu­mi­set ja yh­tei­set leik­ki­het­ket ovat pe­las­ta­neet mon­ta har­maa­ta päi­vää. Mi­kään ei voi­ta sitä, kun taa­pe­ro töis­tä tul­les­sa juok­see vas­taan ja sa­noo isi isi.

Ken­ties eni­ten olen op­pi­nut kii­tol­li­suut­ta: lap­sen saa­mi­nen ei ole mi­kään it­ses­tään­sel­vyys, ku­ten ei lä­hei­sil­tä saa­tu apu las­ten­hoi­dos­sa­kaan. Lap­si­per­hees­sä jo­kai­ses­ta ter­vees­tä päi­väs­tä voi myös ol­la kii­tol­li­nen.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 23.3. Yhteislenkki

klo 10 Kaut­tu­an Spor­ti­an vie­rei­sel­tä park­ki­pai­kal­ta (To­ri­tie 3, Eu­ra). Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

To 23.3. Iskelmän taivas -konsertti

klo 15 Hon­ki­lah­den seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) ja klo 18 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lau­lu­ja ja ta­ri­noi­ta elä­mäs­tä. Juk­ka He­lin, lau­lu ja kos­ke­tin­soit­ti­met, Kari Toi­vo­nen, ki­ta­ra ja lau­lu. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Eu­ran kun­ta.

To 23.3. Monikielinen ilta

klo 17.30–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Il­las­sa ker­ro­taan kir­jas­ton mak­sut­to­mis­ta pal­ve­luis­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta saa­da eri­kie­li­siä ai­neis­to­ja lai­nak­si. Pu­heet tul­ka­taan eng­lan­nik­si ja ve­nä­jäk­si, lap­sil­le on omaa oh­jel­maa. Kah­vi- ja me­hu­tar­joi­lu. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Su 26.3. Kirkkoherran asettaminen virkaan

klo 10 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja). Piis­pa Mari Lep­pä­nen aset­taa Ma­ri­an päi­vän mes­sus­sa vir­kaan­sa kirk­ko­her­ra Iri­na Kau­ki­sen. Mu­sii­kis­sa mu­ka­na seu­ra­kun­nan kuo­rot, Jo­han­nes Per­ko ja Kul­ler­vo Kaup­pi. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 27.3. Pääsi­äi­sas­kar­telua

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Tule te­ke­mään vir­po­mi­sok­sia tai pää­si­äis­ko­ris­tei­ta, ve­tä­jä­nä Ei­ja Ol­li­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 28.3. Linnunpönttöjen valmistamista

klo 13–15 Eu­ran Ra­ken­nus­tar­vik­kees­sa (Ra­ken­ta­jan­tie 2). Myös se­ni­o­ri-ikäis­ten kah­vi­la. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Instagram

Menovinkit

To 23.3. Yhteislenkki

klo 10 Kaut­tu­an Spor­ti­an vie­rei­sel­tä park­ki­pai­kal­ta (To­ri­tie 3, Eu­ra). Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

To 23.3. Iskelmän taivas -konsertti

klo 15 Hon­ki­lah­den seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) ja klo 18 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lau­lu­ja ja ta­ri­noi­ta elä­mäs­tä. Juk­ka He­lin, lau­lu ja kos­ke­tin­soit­ti­met, Kari Toi­vo­nen, ki­ta­ra ja lau­lu. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Eu­ran kun­ta.

To 23.3. Monikielinen ilta

klo 17.30–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Il­las­sa ker­ro­taan kir­jas­ton mak­sut­to­mis­ta pal­ve­luis­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta saa­da eri­kie­li­siä ai­neis­to­ja lai­nak­si. Pu­heet tul­ka­taan eng­lan­nik­si ja ve­nä­jäk­si, lap­sil­le on omaa oh­jel­maa. Kah­vi- ja me­hu­tar­joi­lu. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Su 26.3. Kirkkoherran asettaminen virkaan

klo 10 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja). Piis­pa Mari Lep­pä­nen aset­taa Ma­ri­an päi­vän mes­sus­sa vir­kaan­sa kirk­ko­her­ra Iri­na Kau­ki­sen. Mu­sii­kis­sa mu­ka­na seu­ra­kun­nan kuo­rot, Jo­han­nes Per­ko ja Kul­ler­vo Kaup­pi. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 27.3. Pääsi­äi­sas­kar­telua

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Tule te­ke­mään vir­po­mi­sok­sia tai pää­si­äis­ko­ris­tei­ta, ve­tä­jä­nä Ei­ja Ol­li­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 28.3. Linnunpönttöjen valmistamista

klo 13–15 Eu­ran Ra­ken­nus­tar­vik­kees­sa (Ra­ken­ta­jan­tie 2). Myös se­ni­o­ri-ikäis­ten kah­vi­la. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Instagram