Blogi
Vilma
 
Ketola
Heippa! Täällä kirjoittelee juuri lukionsa päättänyt 19-vuotias euralainen. Vapaa-aikani kuluu suurimmaksi osaksi leivonnan ja ruuanlaiton parissa. Tykkään yhdistellä erilaisia makuja ja kokeilla uusia reseptejä. Blogiini jaan herkullisia ja varmasti hyväksi todettuja reseptejä ja vinkkejä leivontaan liittyen. Maukkaita lukuhetkiä!
16.2.2021 8.00

Herkkuja Vilman tapaan: Raikas limejuustokakku

Tämä hieman kirpeä limejuustokakku saa sopivan makeuden itse tehdystä limetahnasta.

Li­me­tah­nan ma­keut­ta pys­tyy hy­vin sääte­le­mään omaan ma­kuun so­pi­vak­si muok­kaa­mal­la so­ke­rin määrää. Li­me­tah­nan voit teh­dä it­se al­la­o­le­van oh­jeen mu­kaan tai ha­lu­tes­sa­si voit käyt­tää myös val­mis­ta tah­naa. Tein tällä ker­taa hal­kai­si­jal­taan hy­vin pie­nen, 16 cm, mut­ta kui­ten­kin kor­ke­an ka­kun. Tup­laa­mal­la oh­jeen saat so­pi­van ka­kun 24–26cm vuo­kaan.

Limetahna:

3 ka­nan­mu­nan kel­tu­ais­ta

2 li­men mehu ja kuo­ri

0,5dl hil­lo­so­ke­ria

0,5dl so­ke­ria

no­ka­re voi­ta

Keksipohja:

100g di­ges­ti­ve-kek­se­jä

40g voi­ta

Juustokakkumassa:

200g maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa

2dl vis­pi­ker­maa

3 lii­va­te­leh­teä

li­me­tah­na

2rkl li­men me­hua

1. Val­mis­ta en­sim­mäise­nä li­me­tah­na. Lisää kat­ti­laan ka­nan­mu­nan kel­tu­ai­set, li­men mehu ja kuo­ri sekä so­ke­rit. Ha­lu­tes­sa­si hil­lo­so­ke­rin voi kor­va­ta myös ta­val­li­sel­la so­ke­ril­la, jol­loin tah­nan koos­tu­mus jää hie­man löysem­mäksi. Kie­hau­ta seos ja an­na kie­hua koko ajan se­koit­ta­en kun­nes seos al­kaa sa­keu­tua.

2. Siir­rä seos toi­seen kul­hoon ja jäähdytä kyl­mässä ve­si­hau­tees­sa. Se­ok­sen jäähty­es­sä vat­kaa sähkövat­kai­men pie­nim­mällä te­hol­la muu­ta­ma pie­ni voi­no­ka­re se­ok­sen jouk­koon. Lai­ta val­mis tah­na jääkaap­piin vähin­tään muu­ta­mak­si tun­nik­si.

3. Val­mis­ta kek­si­poh­ja. Su­la­ta voi. Murs­kaa kek­sit käsin esi­mer­kik­si kau­li­men tai mo­ni­toi­mi­ko­neen avul­la. Yh­dis­tä kek­si­murs­ka ja voi­su­la kes­ke­nään ja pai­ne­le seos ta­sai­ses­ti ir­to­poh­ja­vuo­an poh­jal­le. Suo­sit­te­len leik­kaa­maan ir­to­poh­ja­vuo­an poh­jal­le kak­ku­pah­vis­ta so­pi­van ko­koi­sen poh­jan, jol­loin kak­ku on pal­jon hel­pom­pi myöhem­min siir­tää tar­joi­lu­a­lus­tal­le. Lai­ta poh­ja jääkaap­piin odot­ta­maan täyt­teen teon ajak­si.

4. Val­mis­ta juus­to­kak­ku­mas­sa. Lai­ta lii­va­te­leh­det li­ko­a­maan run­saa­seen kyl­mään ve­teen vähin­tään 10 mi­nuu­tin ajak­si. Vat­kaa ker­ma vaah­dok­si. Se­koi­ta kul­hos­sa tuo­re­juus­to ja li­me­tah­na kes­ke­nään. Kie­hau­ta li­men­me­hu pie­nes­sä kat­ti­las­sa ja se­koi­ta sii­hen kui­vak­si pu­ris­te­tut lii­va­te­leh­det. Lisää lii­va­te­se­os ohu­e­na nau­ha­na tuo­re­juus­ton jouk­koon hy­vin se­koit­ta­en. Se­koi­ta va­ro­vas­ti käännel­len tuo­re­juus­to­se­ok­seen vaah­do­tet­tu ker­ma. Kaa­da seos ta­sai­ses­ti kek­si­poh­jan päälle ja lai­ta jähmet­ty­mään jääkaap­piin vähin­tään 4 tun­nik­si.

5. Ir­ro­ta kak­ku ir­to­poh­ja­vuo­as­ta va­ro­vas­ti ja siir­rä tar­joi­lu­as­ti­al­le. Ko­ris­te­le kak­ku ha­lu­a­mal­la­si ta­val­la. Käytin it­se tällä ker­taa ker­ma­vaah­toa ja li­men­kuo­ri­raas­tet­ta.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram