Blogi
Vilma
 
Ketola
Heippa! Täällä kirjoittelee juuri lukionsa päättänyt 19-vuotias euralainen. Vapaa-aikani kuluu suurimmaksi osaksi leivonnan ja ruuanlaiton parissa. Tykkään yhdistellä erilaisia makuja ja kokeilla uusia reseptejä. Blogiini jaan herkullisia ja varmasti hyväksi todettuja reseptejä ja vinkkejä leivontaan liittyen. Maukkaita lukuhetkiä!
16.2.2021 8.00

Herkkuja Vilman tapaan: Raikas limejuustokakku

Tämä hieman kirpeä limejuustokakku saa sopivan makeuden itse tehdystä limetahnasta.

Li­me­tah­nan ma­keut­ta pys­tyy hy­vin sääte­le­mään omaan ma­kuun so­pi­vak­si muok­kaa­mal­la so­ke­rin määrää. Li­me­tah­nan voit teh­dä it­se al­la­o­le­van oh­jeen mu­kaan tai ha­lu­tes­sa­si voit käyt­tää myös val­mis­ta tah­naa. Tein tällä ker­taa hal­kai­si­jal­taan hy­vin pie­nen, 16 cm, mut­ta kui­ten­kin kor­ke­an ka­kun. Tup­laa­mal­la oh­jeen saat so­pi­van ka­kun 24–26cm vuo­kaan.

Limetahna:

3 ka­nan­mu­nan kel­tu­ais­ta

2 li­men mehu ja kuo­ri

0,5dl hil­lo­so­ke­ria

0,5dl so­ke­ria

no­ka­re voi­ta

Keksipohja:

100g di­ges­ti­ve-kek­se­jä

40g voi­ta

Juustokakkumassa:

200g maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa

2dl vis­pi­ker­maa

3 lii­va­te­leh­teä

li­me­tah­na

2rkl li­men me­hua

1. Val­mis­ta en­sim­mäise­nä li­me­tah­na. Lisää kat­ti­laan ka­nan­mu­nan kel­tu­ai­set, li­men mehu ja kuo­ri sekä so­ke­rit. Ha­lu­tes­sa­si hil­lo­so­ke­rin voi kor­va­ta myös ta­val­li­sel­la so­ke­ril­la, jol­loin tah­nan koos­tu­mus jää hie­man löysem­mäksi. Kie­hau­ta seos ja an­na kie­hua koko ajan se­koit­ta­en kun­nes seos al­kaa sa­keu­tua.

2. Siir­rä seos toi­seen kul­hoon ja jäähdytä kyl­mässä ve­si­hau­tees­sa. Se­ok­sen jäähty­es­sä vat­kaa sähkövat­kai­men pie­nim­mällä te­hol­la muu­ta­ma pie­ni voi­no­ka­re se­ok­sen jouk­koon. Lai­ta val­mis tah­na jääkaap­piin vähin­tään muu­ta­mak­si tun­nik­si.

3. Val­mis­ta kek­si­poh­ja. Su­la­ta voi. Murs­kaa kek­sit käsin esi­mer­kik­si kau­li­men tai mo­ni­toi­mi­ko­neen avul­la. Yh­dis­tä kek­si­murs­ka ja voi­su­la kes­ke­nään ja pai­ne­le seos ta­sai­ses­ti ir­to­poh­ja­vuo­an poh­jal­le. Suo­sit­te­len leik­kaa­maan ir­to­poh­ja­vuo­an poh­jal­le kak­ku­pah­vis­ta so­pi­van ko­koi­sen poh­jan, jol­loin kak­ku on pal­jon hel­pom­pi myöhem­min siir­tää tar­joi­lu­a­lus­tal­le. Lai­ta poh­ja jääkaap­piin odot­ta­maan täyt­teen teon ajak­si.

4. Val­mis­ta juus­to­kak­ku­mas­sa. Lai­ta lii­va­te­leh­det li­ko­a­maan run­saa­seen kyl­mään ve­teen vähin­tään 10 mi­nuu­tin ajak­si. Vat­kaa ker­ma vaah­dok­si. Se­koi­ta kul­hos­sa tuo­re­juus­to ja li­me­tah­na kes­ke­nään. Kie­hau­ta li­men­me­hu pie­nes­sä kat­ti­las­sa ja se­koi­ta sii­hen kui­vak­si pu­ris­te­tut lii­va­te­leh­det. Lisää lii­va­te­se­os ohu­e­na nau­ha­na tuo­re­juus­ton jouk­koon hy­vin se­koit­ta­en. Se­koi­ta va­ro­vas­ti käännel­len tuo­re­juus­to­se­ok­seen vaah­do­tet­tu ker­ma. Kaa­da seos ta­sai­ses­ti kek­si­poh­jan päälle ja lai­ta jähmet­ty­mään jääkaap­piin vähin­tään 4 tun­nik­si.

5. Ir­ro­ta kak­ku ir­to­poh­ja­vuo­as­ta va­ro­vas­ti ja siir­rä tar­joi­lu­as­ti­al­le. Ko­ris­te­le kak­ku ha­lu­a­mal­la­si ta­val­la. Käytin it­se tällä ker­taa ker­ma­vaah­toa ja li­men­kuo­ri­raas­tet­ta.

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram