Toimittajalta
Liisa
 
Nykänen
liisa.nykanen@alasatakunta.fi
27.5.2017 8.00

Lasten suusta

Tämä on vaikea ikä, tuskaili tyttä­ren­tyt­täreni Siiri nelivuo­tis­juh­lillaan, kun yritti näyttää sormillaan ikäänsä.

Pik­ku­lil­li ei mil­lään py­sy­nyt käm­me­nen si­sään kou­kis­tet­tu­na. On­nek­si pari vuot­ta van­hem­pi Mii­sa-sis­ko neu­voi rau­hal­li­seen tyy­liin­sä: Kään­nä vaan peu­ka­lo pii­loon.

Tätä ny­kyä Sii­ri on vah­van luon­teen omaa­va nuo­ri nei­to, joka te­kee vain sitä, mis­sä on hyvä, tai pi­kem­min­kin pa­ras. Hän keik­kuu leik­ki­huo­neen tra­pet­si­kei­nus­sa vaa­le­an­pu­nai­set tyl­li­hör­he­löt pääl­lä, kei­ju­kai­sen sii­vet se­läs­sään ja esit­tää hui­mia sir­kusp­rin­ses­san temp­pu­ja. Kat­so­jien on syy­tä huo­kail­la ihas­tuk­ses­ta ja ta­put­taa kä­si­ään. Sa­maan ai­kaan poh­dis­ke­li­ja­tyyp­piä ole­va iso­sis­ko is­tuu hii­ren­hil­jaa le­go­laa­ti­kon ää­res­sä ja kes­kit­tyy pit­käk­si ai­kaan ko­ko­a­maan pie­nis­tä osis­ta jo­tain vai­ke­aa ra­ken­nel­maa.

Kun­pa voi­si saa­da it­sel­leen sen hur­jan it­se­tun­non, mikä ne­li­vuo­ti­aal­la on. Sil­le oli­si käyt­töä täs­sä­kin iäs­sä ja var­sin­kin kun elää maa­kun­nas­sa, jos­sa on ta­pa­na ajaa ih­mi­set la­tis­tuk­sen man­ke­lin läpi, et­tei­vät vaan ala yl­pei­le­mään.

Erää­nä päi­vä­nä Sii­ri ki­pai­si sis­kon­sa pe­räs­sä kor­ke­al­le pen­ke­reel­le, kom­pas­tui ja kie­ri hur­jan nä­köi­ses­ti alas po­lul­le. Tyt­tö par­kui kuin syö­tä­vä, ja kun mei­tä ai­kui­sia juok­si pai­kal­le aut­ta­maan, it­kun kes­kel­tä kuu­lui: Et­te va­rot­ta­neet et­te­kä vah­ti­neet ta­peek­si!

Ky­syin pe­läs­ty­nee­nä, et­tä mi­hin sat­tuu, ja sain to­me­ran vas­tauk­sen: Joka paik­kaan, mut­ta toi­saal­ta on hyvä, et­tä nyt kaik­ki ih­mi­set sai­vat näh­dä, mi­ten pa­has­ti jol­le­kin voi käy­dä.

Äi­tien­päi­vä­nä sa­mai­nen iha­na Sii­ri mars­si etee­ni, ta­pit­ti mi­nua isoil­la bam­bi­sil­mil­lään ja ky­syi: Mum­mu, olit­ko sinä toi­vo­nut mei­tä jo kau­an?

Kun vas­ta­sin, et­tä tot­ta­kain olin, Sii­ri tuu­mi, et­tä on­nek­si äi­ti täyt­ti si­nun toi­vee­si, ja me tu­lim­me.

Niin on­nek­si he tu­li­vat, ja vii­mek­si va­jaa vuo­si sit­ten tuli vie­lä pik­kui­nen po­jan­ty­tär Is­la, jon­ka pu­hees­ta ei ku­kaan vie­lä ym­mär­rä mi­tään, mut­ta joka päl­pät­tää iloi­se­na sii­hen mal­liin, et­tä hä­nen­kin poh­dis­ke­luis­taan tu­lee var­mas­ti ker­rot­ta­vaa.

Niin­hän se me­nee, et­tä las­ten suus­ta kuu­lee to­tuu­det ja las­ten­las­ten suus­ta haus­kuu­det.

Näköislehti

Menovinkit

Ke 25.5. Iltatori

klo 16–18.30 Pa­ne­li­as­sa. Oh­jel­mas­sa puu­tar­ha-ai­heis­ta ar­von­taa ja to­ri­kah­vit sekä to­ri­myyn­tiä. Järj. Pa­ne­li­an maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ry.

To 26.5. Kirpputori

klo 13–15 Pa­ne­li­an työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28). Myyn­nis­sä pää­a­si­as­sa nais­ten ja las­ten vaat­tei­ta. Mak­ka­raa ja uk­rai­na­lai­nen puf­fet­ti. Järj. Pa­ne­li­an Uk­rai­na-apu.

To 26.5. Korven kesäkahvilan avajaiset

klo 12–18 Kor­vel­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Hin­ner­jo­ki). Oh­jel­mas­sa po­ni­rat­sas­tus­ta, kas­vo­maa­laus­ta ja pi­ka­kam­pauk­sia.

Pe 27.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Tuo­ki­on ai­ka­na lu­e­taan mu­ka­via sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si pien­tä puu­haa. Ta­pah­tu­ma tar­koi­tet­tu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.5. Konsertti Ukrainan hyväksi

klo 18.30 Kiu­kais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Kiu­kai­nen). Kuo­ro­kon­sert­ti, jon­ka avul­la ke­rä­tään va­ro­ja Uk­rai­nan aut­ta­mi­sek­si Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. Esiin­ty­ji­nä lau­lu­ryh­mä Ot­to Voci kant­to­ri Timo Me­ri­läi­sen joh­dol­la ja Kiu­kais­ten lau­lu­ryh­mä kant­to­ri Jan­ne Sil­vo­lan joh­dol­la. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ke 25.5. Iltatori

klo 16–18.30 Pa­ne­li­as­sa. Oh­jel­mas­sa puu­tar­ha-ai­heis­ta ar­von­taa ja to­ri­kah­vit sekä to­ri­myyn­tiä. Järj. Pa­ne­li­an maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ry.

To 26.5. Kirpputori

klo 13–15 Pa­ne­li­an työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28). Myyn­nis­sä pää­a­si­as­sa nais­ten ja las­ten vaat­tei­ta. Mak­ka­raa ja uk­rai­na­lai­nen puf­fet­ti. Järj. Pa­ne­li­an Uk­rai­na-apu.

To 26.5. Korven kesäkahvilan avajaiset

klo 12–18 Kor­vel­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Hin­ner­jo­ki). Oh­jel­mas­sa po­ni­rat­sas­tus­ta, kas­vo­maa­laus­ta ja pi­ka­kam­pauk­sia.

Pe 27.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Tuo­ki­on ai­ka­na lu­e­taan mu­ka­via sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si pien­tä puu­haa. Ta­pah­tu­ma tar­koi­tet­tu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.5. Konsertti Ukrainan hyväksi

klo 18.30 Kiu­kais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Kiu­kai­nen). Kuo­ro­kon­sert­ti, jon­ka avul­la ke­rä­tään va­ro­ja Uk­rai­nan aut­ta­mi­sek­si Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. Esiin­ty­ji­nä lau­lu­ryh­mä Ot­to Voci kant­to­ri Timo Me­ri­läi­sen joh­dol­la ja Kiu­kais­ten lau­lu­ryh­mä kant­to­ri Jan­ne Sil­vo­lan joh­dol­la. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Instagram