Toimittajalta
Liisa
 
Nykänen
liisa.nykanen@alasatakunta.fi
27.5.2017 8.00

Lasten suusta

Tämä on vaikea ikä, tuskaili tyttä­ren­tyt­täreni Siiri nelivuo­tis­juh­lillaan, kun yritti näyttää sormillaan ikäänsä.

Pik­ku­lil­li ei mil­lään py­sy­nyt käm­me­nen si­sään kou­kis­tet­tu­na. On­nek­si pari vuot­ta van­hem­pi Mii­sa-sis­ko neu­voi rau­hal­li­seen tyy­liin­sä: Kään­nä vaan peu­ka­lo pii­loon.

Tätä ny­kyä Sii­ri on vah­van luon­teen omaa­va nuo­ri nei­to, joka te­kee vain sitä, mis­sä on hyvä, tai pi­kem­min­kin pa­ras. Hän keik­kuu leik­ki­huo­neen tra­pet­si­kei­nus­sa vaa­le­an­pu­nai­set tyl­li­hör­he­löt pääl­lä, kei­ju­kai­sen sii­vet se­läs­sään ja esit­tää hui­mia sir­kusp­rin­ses­san temp­pu­ja. Kat­so­jien on syy­tä huo­kail­la ihas­tuk­ses­ta ja ta­put­taa kä­si­ään. Sa­maan ai­kaan poh­dis­ke­li­ja­tyyp­piä ole­va iso­sis­ko is­tuu hii­ren­hil­jaa le­go­laa­ti­kon ää­res­sä ja kes­kit­tyy pit­käk­si ai­kaan ko­ko­a­maan pie­nis­tä osis­ta jo­tain vai­ke­aa ra­ken­nel­maa.

Kun­pa voi­si saa­da it­sel­leen sen hur­jan it­se­tun­non, mikä ne­li­vuo­ti­aal­la on. Sil­le oli­si käyt­töä täs­sä­kin iäs­sä ja var­sin­kin kun elää maa­kun­nas­sa, jos­sa on ta­pa­na ajaa ih­mi­set la­tis­tuk­sen man­ke­lin läpi, et­tei­vät vaan ala yl­pei­le­mään.

Erää­nä päi­vä­nä Sii­ri ki­pai­si sis­kon­sa pe­räs­sä kor­ke­al­le pen­ke­reel­le, kom­pas­tui ja kie­ri hur­jan nä­köi­ses­ti alas po­lul­le. Tyt­tö par­kui kuin syö­tä­vä, ja kun mei­tä ai­kui­sia juok­si pai­kal­le aut­ta­maan, it­kun kes­kel­tä kuu­lui: Et­te va­rot­ta­neet et­te­kä vah­ti­neet ta­peek­si!

Ky­syin pe­läs­ty­nee­nä, et­tä mi­hin sat­tuu, ja sain to­me­ran vas­tauk­sen: Joka paik­kaan, mut­ta toi­saal­ta on hyvä, et­tä nyt kaik­ki ih­mi­set sai­vat näh­dä, mi­ten pa­has­ti jol­le­kin voi käy­dä.

Äi­tien­päi­vä­nä sa­mai­nen iha­na Sii­ri mars­si etee­ni, ta­pit­ti mi­nua isoil­la bam­bi­sil­mil­lään ja ky­syi: Mum­mu, olit­ko sinä toi­vo­nut mei­tä jo kau­an?

Kun vas­ta­sin, et­tä tot­ta­kain olin, Sii­ri tuu­mi, et­tä on­nek­si äi­ti täyt­ti si­nun toi­vee­si, ja me tu­lim­me.

Niin on­nek­si he tu­li­vat, ja vii­mek­si va­jaa vuo­si sit­ten tuli vie­lä pik­kui­nen po­jan­ty­tär Is­la, jon­ka pu­hees­ta ei ku­kaan vie­lä ym­mär­rä mi­tään, mut­ta joka päl­pät­tää iloi­se­na sii­hen mal­liin, et­tä hä­nen­kin poh­dis­ke­luis­taan tu­lee var­mas­ti ker­rot­ta­vaa.

Niin­hän se me­nee, et­tä las­ten suus­ta kuu­lee to­tuu­det ja las­ten­las­ten suus­ta haus­kuu­det.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram