Toimittajalta
Liisa
 
Nykänen
liisa.nykanen@alasatakunta.fi
18.2.2021 6.00

Jokaikäisenä

Radiosta kuultu kirja-arvostelu heitti mieleni aivan uuden eteen. Tajusin, etten ole vain 63-vuotias Nykäsen Liisa, vaan minussa on sisälläni kaikki elämäni Liisat, koko eletty elämä.

Omis­ta ker­rok­sis­taan löy­ty­vät Sa­lo­pään Lii­sa, Pim­pu­la, Lip­su, Päs­si-Ii­va­ri (iso­vel­je­ni käyt­tä­mä "hel­lit­te­ly­ni­mi"), Lis­su, äi­ti, Lis­bet­ti ja mum­mu, kaik­ki eri elä­män­vai­heis­sa ol­leet Lii­sat.

Tuon ta­ju­a­mi­nen oli jän­nää. Kuin oli­si saa­nut ta­kai­sin jo­tain kau­an sit­ten ka­dot­ta­mak­seen luul­lut­ta.

Joku var­mas­ti miet­tii, et­tä tuo­han on ihan it­ses­tään sel­vää ja kaik­kien tie­dos­sa, mut­ta en ol­lut aja­tel­lut asi­aa noin kos­kaan en­nen. En en­nen kuin kuu­lin ker­rot­ta­van Eve­lii­na Tal­vi­tien uu­des­ta kir­jas­ta Van­ha nai­nen tans­sii.

Täy­tyy tun­nus­taa, et­ten ole vie­lä edes lu­ke­nut sitä, sil­lä olen kir­jas­ton lai­naus­jo­nos­sa nu­me­rol­la 71. Kir­jan esit­te­ly­oh­jel­ma ra­di­os­sa riit­ti kui­ten­kin he­rät­tä­mään aja­tuk­sia van­he­ne­mi­ses­ta. Sii­nä ker­rot­tiin muun mu­as­sa tuo aja­tus elä­män ker­rok­sel­li­suu­des­ta. Tal­vi­tie on ju­tut­ta­nut kir­jaan­sa yh­tä­tois­ta ikään­ty­vää suo­ma­lais­nais­ta ja ky­syy pik­kui­sen pro­vo­soi­vas­ti muun mu­as­sa, mik­sei nai­nen saa sa­noa ole­van­sa yl­pe­äs­ti van­ha. On­ko tot­ta, et­tä 50-vuo­ti­aan nai­sen pääl­le al­kaa ke­rään­tyä pö­lyä, ja hä­nes­tä tu­lee nä­ky­mä­tön?

Osaan miet­tiä tuo­ta vain nai­sen ai­voil­la, sil­lä en ole kos­kaan ol­lut mies - mitä nyt yli 40 vuot­ta leh­ti­mies. Jo­ten­kin tun­tuu, et­tä ikään­ty­mi­nen ko­e­taan­kin juu­ri nai­sia kos­ke­vak­si on­gel­mak­si. Mie­hel­lä kas­vo­jen juon­teet ja ohi­moil­le ker­ty­vät har­maat tuo­vat vain char­mia. Nai­sen pi­täi­si py­syä free­si­nä, vaik­ka synt­tä­ri­ka­kun pääl­lys­tä ei nä­kyi­si vuo­si­kynt­ti­löi­den vii­da­kon al­ta.

Ei van­he­ne­mi­nen saa ol­la on­gel­ma, ei ke­nel­le­kään. Se on vain jo­kai­käi­syyt­tä, kuin puun vuo­si­ren­kai­ta, joi­hin mah­tuu pal­jon iloa, su­rua, kyy­ne­liä ja nau­rua, pel­koa, rak­kaut­ta, jän­ni­tys­tä ja elä­män ute­li­ai­suut­ta.

Ja­pa­nis­sa 65–75-vuo­ti­ai­ta kut­su­taan yol­deik­si, mikä on yh­dis­tel­mä sa­nois­ta yo­ung ja old. Nuo­ren ja van­han yh­dis­tel­mä, ihan hyvä kom­bi­naa­tio. Pää on val­mis vaik­ka mi­hin, vaik­ka ni­vel­rik­ko jo jäy­tää sor­mia.

Siis­pä yol­dit ja kaik­ki jo­kai­käi­set, teh­dään jo­kai­ki­ses­tä päi­väs­tä pa­ras mah­dol­li­nen ja ke­rä­tään elä­mään iloi­sia ker­rok­sia.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram