Toimittajalta
Liisa
 
Nykänen
liisa.nykanen@alasatakunta.fi
18.2.2021 6.00

Jokaikäisenä

Radiosta kuultu kirja-arvostelu heitti mieleni aivan uuden eteen. Tajusin, etten ole vain 63-vuotias Nykäsen Liisa, vaan minussa on sisälläni kaikki elämäni Liisat, koko eletty elämä.

Omis­ta ker­rok­sis­taan löy­ty­vät Sa­lo­pään Lii­sa, Pim­pu­la, Lip­su, Päs­si-Ii­va­ri (iso­vel­je­ni käyt­tä­mä "hel­lit­te­ly­ni­mi"), Lis­su, äi­ti, Lis­bet­ti ja mum­mu, kaik­ki eri elä­män­vai­heis­sa ol­leet Lii­sat.

Tuon ta­ju­a­mi­nen oli jän­nää. Kuin oli­si saa­nut ta­kai­sin jo­tain kau­an sit­ten ka­dot­ta­mak­seen luul­lut­ta.

Joku var­mas­ti miet­tii, et­tä tuo­han on ihan it­ses­tään sel­vää ja kaik­kien tie­dos­sa, mut­ta en ol­lut aja­tel­lut asi­aa noin kos­kaan en­nen. En en­nen kuin kuu­lin ker­rot­ta­van Eve­lii­na Tal­vi­tien uu­des­ta kir­jas­ta Van­ha nai­nen tans­sii.

Täy­tyy tun­nus­taa, et­ten ole vie­lä edes lu­ke­nut sitä, sil­lä olen kir­jas­ton lai­naus­jo­nos­sa nu­me­rol­la 71. Kir­jan esit­te­ly­oh­jel­ma ra­di­os­sa riit­ti kui­ten­kin he­rät­tä­mään aja­tuk­sia van­he­ne­mi­ses­ta. Sii­nä ker­rot­tiin muun mu­as­sa tuo aja­tus elä­män ker­rok­sel­li­suu­des­ta. Tal­vi­tie on ju­tut­ta­nut kir­jaan­sa yh­tä­tois­ta ikään­ty­vää suo­ma­lais­nais­ta ja ky­syy pik­kui­sen pro­vo­soi­vas­ti muun mu­as­sa, mik­sei nai­nen saa sa­noa ole­van­sa yl­pe­äs­ti van­ha. On­ko tot­ta, et­tä 50-vuo­ti­aan nai­sen pääl­le al­kaa ke­rään­tyä pö­lyä, ja hä­nes­tä tu­lee nä­ky­mä­tön?

Osaan miet­tiä tuo­ta vain nai­sen ai­voil­la, sil­lä en ole kos­kaan ol­lut mies - mitä nyt yli 40 vuot­ta leh­ti­mies. Jo­ten­kin tun­tuu, et­tä ikään­ty­mi­nen ko­e­taan­kin juu­ri nai­sia kos­ke­vak­si on­gel­mak­si. Mie­hel­lä kas­vo­jen juon­teet ja ohi­moil­le ker­ty­vät har­maat tuo­vat vain char­mia. Nai­sen pi­täi­si py­syä free­si­nä, vaik­ka synt­tä­ri­ka­kun pääl­lys­tä ei nä­kyi­si vuo­si­kynt­ti­löi­den vii­da­kon al­ta.

Ei van­he­ne­mi­nen saa ol­la on­gel­ma, ei ke­nel­le­kään. Se on vain jo­kai­käi­syyt­tä, kuin puun vuo­si­ren­kai­ta, joi­hin mah­tuu pal­jon iloa, su­rua, kyy­ne­liä ja nau­rua, pel­koa, rak­kaut­ta, jän­ni­tys­tä ja elä­män ute­li­ai­suut­ta.

Ja­pa­nis­sa 65–75-vuo­ti­ai­ta kut­su­taan yol­deik­si, mikä on yh­dis­tel­mä sa­nois­ta yo­ung ja old. Nuo­ren ja van­han yh­dis­tel­mä, ihan hyvä kom­bi­naa­tio. Pää on val­mis vaik­ka mi­hin, vaik­ka ni­vel­rik­ko jo jäy­tää sor­mia.

Siis­pä yol­dit ja kaik­ki jo­kai­käi­set, teh­dään jo­kai­ki­ses­tä päi­väs­tä pa­ras mah­dol­li­nen ja ke­rä­tään elä­mään iloi­sia ker­rok­sia.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram