Toimittajalta
Liisa
 
Nykänen
liisa.nykanen@alasatakunta.fi
19.2.2015 11.57

Ystävyyttä ”kivikaudelta”

Ystävänpäivä toi monta mukavaa viestiä ystäviltä läheltä ja kaukaa ja johti vierailuun lapsuusvuosien ystävän, naapurin tytön luo.

Meillä oli lapsina tapana mennä istumaan kotiemme välisessä pikku metsikössä olevan kiven päälle, ja kun toinen näki kotikeittiönsä ikkunasta toisen odottavan, hän meni heti paikalle. Meillä ei ollut kännyköitä, millä olisimme voineet sopia tapaamisemme, mutta kivellä istuminen toimi.

Sin­ne tul­tiin myös sil­loin, kun oli rii­del­ty ja ha­lut­tiin so­pia. Ja so­pi­mi­sen mer­kik­si me kie­mur­te­lim­me ja kaa­mur­te­lim­me, eli pyö­rim­me nau­ra­en ruo­hi­kos­sa pit­kin pi­tuut­tam­me. Sii­nä rii­dat unoh­tui­vat, ja olim­me taas val­mii­na uu­siin leik­kei­hin.

Kun nyt ta­pa­sim­me, pa­rin vuo­den tau­on jäl­keen mo­lem­mat on­nel­li­si­na mum­mui­na, pu­hel­ta­vas­ta ei mei­nan­nut tul­la lop­pua. Las­ten­lap­sis­ta oli­sim­me tie­tys­ti voi­neet ju­tel­la vaik­ka koko il­lan, ja ai­ka pit­kään niin teim­me­kin, mut­ta kuin it­ses­tään aja­tuk­set vei­vät mei­dät vuo­si­kym­men­ten taa Kaut­tu­al­le Kirk­ko­vai­ni­on mai­se­miin.

Me muis­tim­me vie­lä­kin tark­kaan po­lut, joi­ta pit­kin kul­jim­me leik­kies­säm­me lä­hi­met­säs­sä, sii­nä mis­sä nyt kier­tää Luis­ta­rin upe­an asun­to­a­lu­een Ot­son­kier­to-tie. Muis­te­lim­me tai­a­no­mai­sel­ta tun­tu­nut­ta läh­det­tä, joka on kai kui­vu­nut jo ai­ko­ja sit­ten ra­ken­ta­mi­sen tiel­tä ja mie­tim­me, mis­sä ovat ne kak­si isoa ki­veä, joi­den pääl­le kii­ve­tes­sä pe­lot­ti, mut­ta joi­den la­el­ta us­koi nä­ke­vän­sä koko maa­il­man.

Voi, et­tä teki hy­vää ju­tel­la ys­tä­vän kans­sa, ys­tä­vän, joka on niin tut­tu, et­tei hä­nel­le tar­vit­se se­li­tel­lä asi­oi­ta ja elä­män kään­tei­tä. Hän ym­mär­tää muu­ten­kin.

Ja oli hie­no huo­ma­ta, et­tä meis­sä kum­mas­sa­kin asuu yhä si­sim­mäs­säm­me se pie­ni tyt­tö, jol­le luon­to on tär­keä paik­ka py­säh­tyä ai­ka ajoin su­lat­te­le­maan elä­mää – vä­hän sa­maan ta­paan kuin lap­se­na yh­tei­sel­lä ki­vel­lä is­tu­en.

Ys­tä­vä­ni ker­toi teh­neen­sä yh­te­nä pak­ka­sil­ta­na lu­mi­sel­la pel­lol­la yk­sik­seen en­ke­lei­tä ja ihail­leen­sa täh­ti­tai­vaan kau­neut­ta. Minä puo­les­ta­ni nau­tin vii­kon­lop­pu­na kä­ve­lys­tä Py­hä­jär­ven jääl­lä au­rin­gon­pais­tees­sa ja ku­vit­te­lin ole­va­ni koko jär­ven ai­nut kul­ki­ja, jol­la oli edes­sään pelk­kää si­nis­tä ja val­kois­ta sil­män kan­ta­mat­to­miin ja tu­han­sia ti­mant­te­ja jään pääl­lä ohu­es­sa lu­mi­ker­rok­ses­sa.

Näköislehti

Menovinkit

Ke 25.5. Iltatori

klo 16–18.30 Pa­ne­li­as­sa. Oh­jel­mas­sa puu­tar­ha-ai­heis­ta ar­von­taa ja to­ri­kah­vit sekä to­ri­myyn­tiä. Järj. Pa­ne­li­an maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ry.

To 26.5. Kirpputori

klo 13–15 Pa­ne­li­an työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28). Myyn­nis­sä pää­a­si­as­sa nais­ten ja las­ten vaat­tei­ta. Mak­ka­raa ja uk­rai­na­lai­nen puf­fet­ti. Järj. Pa­ne­li­an Uk­rai­na-apu.

To 26.5. Korven kesäkahvilan avajaiset

klo 12–18 Kor­vel­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Hin­ner­jo­ki). Oh­jel­mas­sa po­ni­rat­sas­tus­ta, kas­vo­maa­laus­ta ja pi­ka­kam­pauk­sia.

Pe 27.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Tuo­ki­on ai­ka­na lu­e­taan mu­ka­via sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si pien­tä puu­haa. Ta­pah­tu­ma tar­koi­tet­tu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.5. Konsertti Ukrainan hyväksi

klo 18.30 Kiu­kais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Kiu­kai­nen). Kuo­ro­kon­sert­ti, jon­ka avul­la ke­rä­tään va­ro­ja Uk­rai­nan aut­ta­mi­sek­si Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. Esiin­ty­ji­nä lau­lu­ryh­mä Ot­to Voci kant­to­ri Timo Me­ri­läi­sen joh­dol­la ja Kiu­kais­ten lau­lu­ryh­mä kant­to­ri Jan­ne Sil­vo­lan joh­dol­la. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ke 25.5. Iltatori

klo 16–18.30 Pa­ne­li­as­sa. Oh­jel­mas­sa puu­tar­ha-ai­heis­ta ar­von­taa ja to­ri­kah­vit sekä to­ri­myyn­tiä. Järj. Pa­ne­li­an maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ry.

To 26.5. Kirpputori

klo 13–15 Pa­ne­li­an työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28). Myyn­nis­sä pää­a­si­as­sa nais­ten ja las­ten vaat­tei­ta. Mak­ka­raa ja uk­rai­na­lai­nen puf­fet­ti. Järj. Pa­ne­li­an Uk­rai­na-apu.

To 26.5. Korven kesäkahvilan avajaiset

klo 12–18 Kor­vel­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Hin­ner­jo­ki). Oh­jel­mas­sa po­ni­rat­sas­tus­ta, kas­vo­maa­laus­ta ja pi­ka­kam­pauk­sia.

Pe 27.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Tuo­ki­on ai­ka­na lu­e­taan mu­ka­via sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si pien­tä puu­haa. Ta­pah­tu­ma tar­koi­tet­tu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.5. Konsertti Ukrainan hyväksi

klo 18.30 Kiu­kais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Kiu­kai­nen). Kuo­ro­kon­sert­ti, jon­ka avul­la ke­rä­tään va­ro­ja Uk­rai­nan aut­ta­mi­sek­si Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. Esiin­ty­ji­nä lau­lu­ryh­mä Ot­to Voci kant­to­ri Timo Me­ri­läi­sen joh­dol­la ja Kiu­kais­ten lau­lu­ryh­mä kant­to­ri Jan­ne Sil­vo­lan joh­dol­la. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Instagram