Toimittajalta
Liisa
 
Nykänen
liisa.nykanen@alasatakunta.fi
12.1.2018 8.00

Sanomatta ei ole selvää

Otsikosta varmasti arvaat tämän kirjoituksen aiheen: sanat, ne sanotut ja sanomatta jääneet. Kuulun siihen ihmisjoukkoon, joka ei usko toteamukseen: Sanomattakin on selvää.

Kyl­lä pi­tää sa­noa. Mis­tä ih­mi­set muu­ten ym­mär­tä­vät, mitä toi­nen tar­koit­taa? Ei pelk­kä il­mei­ly tai kä­sil­lä viit­te­ly rii­tä, ei­vät­kä mit­kään asi­at ole niin sel­viä, et­tei nii­tä vä­hän tar­vit­si­si se­lit­tää - toi­saal­ta ja toi­saal­ta.

Fi­lo­so­fi Esa Saa­ri­nen ker­toi­li jou­lu­kuun lo­pun He­sa­ris­sa sa­no­jen suu­res­ta voi­mas­ta ja ke­hot­ti mei­tä pu­hu­maan toi­sis­tam­me kau­niis­ti, sil­lä kiel­tei­set sa­nat muo­vaa­vat ajat­te­lu­am­me. Ei kan­na­ta sa­noa vai­mo­aan eu­kok­si ei­kä mies­tään äi­jäk­si, jos ai­koo is­tua sa­man keit­ti­ön pöy­dän ää­res­sä hä­nen kans­saan koko elä­män­sä. Ra­kas kuu­los­taa pal­jon pa­rem­mal­ta, ja on ki­vem­paa elää rak­kaan kuin eu­kon tai äi­jän rin­nal­la.

Ju­tu­tin Esa Saa­ris­ta kau­an, kau­an sit­ten tä­hän leh­teen, ja sil­loin hän kan­nus­ti ih­mi­siä an­ta­maan it­sel­leen ku­kois­tus­lu­van. Iha­nia kä­sit­tei­tä tuol­la le­o­par­di-täp­läi­siä pik­ku­tak­ke­ja käyt­tä­väl­lä mie­hel­lä, ja niin vii­sai­ta: ai­vo­jen teh­da­sa­se­tuk­set, ylä­re­kis­te­ri­nen ajat­te­lu, au­to­maat­ti­oh­ja­tut aja­tuk­set...

Aja­tuk­sem­me ovat sa­no­ja ja kä­sit­tei­tä, joi­ta olem­me vuo­sien var­rel­la haa­li­neet, ja sa­noil­la sekä il­mai­sem­me asi­oi­ta et­tä ra­ken­nam­me to­del­li­suut­ta, fi­lo­so­foi Saa­ri­nen. Pis­tää miet­ti­mään, mut­ta pa­la­taan­pa as­tet­ta hel­pom­piin, ihan omiin aja­tus­sa­noi­hi­ni.

Kau­niit sa­nat saa­vat mo­nen­lais­ta hy­vää ai­kaan, ei­kä nii­tä pi­täi­si jät­tää vain ajat­te­lun as­teel­le ja sa­noa vas­ta toi­sen ar­kun ää­rel­lä. Pa­ril­la po­si­tii­vi­sel­la sa­nal­la voi ilah­dut­taa ja kan­nus­taa tois­ta enem­män kuin osaa ku­vi­tel­la­kaan, ja pa­ril­la ru­mal­la sa­nal­la taas re­piä toi­seen iki­ai­kai­set haa­vat.

Sa­na­työ­läi­se­nä olen um­pi­ra­kas­tu­nut suo­ma­lai­siin sa­noi­hin ja pait­si kir­joi­tan, niin myös pu­hun ja kek­sin nii­tä mie­lel­lä­ni. Se tun­tuu ole­van pe­rin­nöl­lis­tä, ja lop­pu­ke­ven­nyk­se­nä tul­koon­kin kol­men las­ten­lap­se­ni sut­kau­tuk­sia: On­pa meil­lä vie­rai­nen il­ta, tuu­mi Sii­ri 4v, kun ta­loon oli kut­sut­tu mon­ta per­het­tä ky­läi­le­mään.

Joko ben­sa­sit mei­dän au­ton?, ky­syi Mii­sa 6v isäl­tään ja tie­dus­te­li pa­pal­taan, käy­kö tä­män au­to kiis­se­lil­lä.

Puo­li­tois­ta­vuo­ti­as Is­la taas hel­lyt­tää kaik­kien sy­dä­met pyy­tä­mäl­lä kek­si­kaa­pin edes­sä: Lis­sää kes­sii, kii­i­tos!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram