Toimittajalta
Liisa
 
Nykänen
liisa.nykanen@alasatakunta.fi
13.10.2017 8.00

Tehtiin sitä ennenkin...

Tämän kolumnin jälkeen saan museoleiman otsaani, mutta tulkoon vaan. Ennestään siinä lukeekin Alasatakunta.

Tuo­ta ot­sik­koa oli­si voi­nut jat­kaa ...en­nen kuin oli Floo­raa, mut­ta tuo ai­ka­mää­ri­tys­ta­pa ei ny­ky­sa­no­tus­ti "avau­tui­si" nuo­ril­le. Ei­vät sitä ym­mär­tä­neet nuo­ret työ­ka­ve­ri­ni­kaan, joil­le van­ha tv:n mai­nos­lau­se oli ih­ka ou­to.

Olen miet­ti­nyt, mi­ten ih­mees­sä en­nen mui­noin, ku­ten 80-lu­vul­la, teh­tiin leh­tiä, kun ei ol­lut In­ter­net­tiä, Goog­lea, säh­kö­pos­tia ei­kä kän­ny­köi­tä.

Tai muis­tan­han minä, kun it­se­kin tein sil­loin nuo­re­na toi­mit­ta­ja­na tätä sa­mais­ta avii­sia (taas his­to­ri­a­sa­nas­toa!).

Meil­lä oli toi­mi­tuk­ses­sa 22-osai­nen Fac­ta-tie­to­sa­na­kir­ja, GT-kart­to­ja, Kus­taa Vil­ku­nan Vuo­tui­nen ajan­tie­to, pu­he­lin­lu­et­te­lo, pal­jon kir­jo­ja ja ve­ro­ka­len­te­ri.

Niil­lä pää­si pit­käl­le, kun osa­si ha­kea tie­toa. Fac­ta ker­toi asi­oi­den fak­tat ja Suu­res­ta suo­ma­lai­ses­ta sa­na­kir­jas­ta saat­toi tar­kis­taa oi­kein­kir­joi­tuk­sen. Me­he­vyyt­tä ja vaih­te­lua teks­tiin toi 180-si­vui­nen Sy­no­nyy­mi­sa­nas­to.

Kun joku haas­ta­tel­ta­va piti saa­da ju­tu­tet­tua, kai­vet­tiin pu­he­lin­lu­et­te­lo esil­le, ja kun ta­voi­tel­tiin nais­ta, tar­kis­tet­tiin ve­ro­ka­len­te­rin lu­et­te­los­ta hä­nen edel­lään ol­leen mie­hen nimi. Sen pe­rus­teel­la löy­tyi töp­se­li­pu­he­li­men nu­me­ro, sil­lä pu­he­li­met oli­vat sii­hen ai­kaan mie­hen ni­mel­lä.

Jos pu­he­li­meen ei vas­tat­tu, toi­mit­ta­ja saat­toi soit­taa ta­voi­tel­lun naa­pu­ril­le ja pyy­tää tätä käy­mään sa­no­mas­sa, et­tä haas­ta­tel­ta­va me­ni­si si­säl­le vas­taa­maan pu­he­li­meen.

Tämä ta­ri­na on tot­ta, us­ko vain. Kum­min kai­mo­ja­kin on jah­dat­tu, jot­ta saa­tiin tar­vit­ta­vat kom­men­tit.

Vaik­ka leh­ti­ju­tun eteen teh­dään vie­lä­kin pal­jon töi­tä, en­nen se oli vie­lä työ­lään­pää, mut­tei ih­me kyl­lä yh­tä hek­tis­tä kuin nyt.

Tun­nus­tan elä­nee­ni ajan, jol­loin ju­tut kir­joi­tet­tiin kir­joi­tus­ko­neel­la pa­pe­ril­le, fil­mi­rul­lat ke­hi­tet­tiin ku­vik­si pi­mi­ön lit­ku­jen kat­kus­sa ja tuo­tok­set lä­he­tet­tiin lin­ja-au­tol­la kir­ja­pai­noon.

Siel­lä minä nuo­re­na äi­ti­nä sei­soin kak­si il­taa vii­kos­sa näyt­tä­mäs­sä tait­ta­ja­fak­to­ril­le, mi­hin jut­tu­la­del­mat, ku­vat ja il­moi­tuk­set si­vuil­la lai­te­taan.

Oli se ai­kaa. Jos leh­den teko on ny­ky­ään ra­kas­ta työ­tä, se oli sil­loin hen­ki ja elä­mä. Lap­set­kin ovat jäl­keen­päin ker­to­neet, et­tei­vät he us­kal­ta­neet sai­ras­tua maa­nan­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin, kun äi­dil­lä oli leh­den­te­ko­päi­vä.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram