Toimittajalta
Liisa
 
Nykänen
liisa.nykanen@alasatakunta.fi
8.11.2019 10.47

Asenne ratkaisee

Työkaveri sanoi yhdessä maail­man­pa­ran­nus­jut­te­lu­tuo­ki­os­samme kaksi sanaa, jotka pistivät miettimään: asenne ratkaisee.

Ihan niin se me­nee, ja asen­ne rat­kai­see to­si­aan kai­ken kaa­tu­nees­ta kah­vi­mu­kis­ta maa­il­man rau­han säi­lyt­tä­mi­seen. Rat­kai­se­vaa on, on­ko liik­keel­lä suu­pie­let alas- vai ylös­päin.

Mie­les­tä­ni nuo­ruu­den raja ai­kui­suu­teen on yli­tet­ty, kun eh­dot­to­muu­den aja­tuk­sen voit­taa huo­mio sii­tä, et­tä asi­oil­la on ai­na vä­hin­tään kak­si puol­ta, usein mon­ta­kin eri vink­ke­liä. Ai­na tuo­ta ei kyl­lä muis­ta, vaik­ka oli­si mi­ten van­ha. Oma, en­sim­mäi­sek­si mie­leen tul­lut aja­tus jä­mäh­tää pääl­le ja tun­tuu par­haal­ta. Se mie­les­sä pai­naa sit­ten eteen­päin, ei­kä huo­maa, et­tä toi­saal­ta asi­aa voi­si aja­tel­la ihan toi­sel­la­kin ta­paa.

On asi­oi­ta, joi­ta mei­dän on teh­tä­vä, tyk­kääm­me niis­tä tai em­me, ja on ih­mi­siä, joi­den kans­sa jou­dum­me ole­maan te­ke­mi­sis­sä, vaik­kei­vat ke­mi­at koh­tai­si­kaan. Jos näis­sä te­ke­mi­sis­sä ja koh­taa­mi­sis­sa kan­taa vie­lä se­läs­sään ne­ga­tii­vi­suu­den rep­pua, niis­tä tu­lee kai­kil­le tosi ras­kai­ta.

Oli­si oman it­sen­sä sääs­tä­mis­tä, jos ko­et­tai­si miet­tiä it­sel­le epä­mie­lui­sas­ta te­ke­mi­ses­tä muu­ta­man hy­vän puo­len ja oi­kein odot­tai­si nii­tä. Han­ka­lien ih­mis­ten kans­sa toi­mi­mi­ses­sa aut­taa esi­mer­kik­si se, et­tä ku­vit­te­lee te­ke­vän­sä ih­mis­tut­ki­mus­ta ja tark­kai­lee ih­mi­siä et­sien näis­tä sekä hy­viä et­tä huo­no­ja omi­nai­suuk­sia. Mo­lem­pia ta­kuul­la löy­tyy. Ih­mi­set ovat tosi mie­len­kiin­toi­sia ja ar­vaa­mat­to­mia, mut­ta heis­tä kai­kis­ta saa ai­van var­mas­ti it­sel­leen pa­rem­paa seu­raa kan­nus­ta­mal­la kuin lan­nis­ta­mal­la.

Asen­ne­ky­sy­mys on myös suh­tau­tu­mi­nen omaan elä­mään­sä, sii­hen ta­val­li­seen ar­keen, mitä elä­mä pää­a­si­as­sa on. Riit­tää­kö se? Ei kan­na­ta us­koa, et­tä mui­den­kaan elä­mä mi­tään sham­pan­ja­la­si kä­des­sä pat­sas­te­lua on, vaik­ka Fa­ce­boo­kis­ta sel­lai­sen ku­van sai­si­kin. Ar­jen pie­net ilot ovat nii­tä par­hai­ta.

Jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä on hä­nen iki­o­ma uniik­ki elä­män­sä, jos­ta kan­nat­taa ol­la iloi­nen ja yl­peä. Ku­kaan muu ei ole saa­nut ihan sa­maa elä­mä­pa­ket­tia. Vaik­ka su­ru­ja ja vas­toin­käy­mi­siä jos­kus ka­saan­tuu­kin ja elä­mä on tosi vai­ke­aa ei­kä vain ny­ky­muo­ti­sa­nan mu­kai­ses­ti haas­ta­vaa, ei kan­na­ta me­net­tää us­koa pa­rem­mas­ta. Ei­kä to­del­la­kaan kan­na­ta sei­soa ai­na ja­lat tu­ke­vas­ti maan ka­ma­ral­la, sil­lä sil­loin ei ole val­mis hy­päh­tä­mään in­nos­tuk­ses­ta il­maan, kun sil­tä al­kaa tun­tua.

Näköislehti

Menovinkit

Ke 25.5. Iltatori

klo 16–18.30 Pa­ne­li­as­sa. Oh­jel­mas­sa puu­tar­ha-ai­heis­ta ar­von­taa ja to­ri­kah­vit sekä to­ri­myyn­tiä. Järj. Pa­ne­li­an maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ry.

To 26.5. Kirpputori

klo 13–15 Pa­ne­li­an työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28). Myyn­nis­sä pää­a­si­as­sa nais­ten ja las­ten vaat­tei­ta. Mak­ka­raa ja uk­rai­na­lai­nen puf­fet­ti. Järj. Pa­ne­li­an Uk­rai­na-apu.

To 26.5. Korven kesäkahvilan avajaiset

klo 12–18 Kor­vel­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Hin­ner­jo­ki). Oh­jel­mas­sa po­ni­rat­sas­tus­ta, kas­vo­maa­laus­ta ja pi­ka­kam­pauk­sia.

Pe 27.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Tuo­ki­on ai­ka­na lu­e­taan mu­ka­via sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si pien­tä puu­haa. Ta­pah­tu­ma tar­koi­tet­tu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.5. Konsertti Ukrainan hyväksi

klo 18.30 Kiu­kais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Kiu­kai­nen). Kuo­ro­kon­sert­ti, jon­ka avul­la ke­rä­tään va­ro­ja Uk­rai­nan aut­ta­mi­sek­si Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. Esiin­ty­ji­nä lau­lu­ryh­mä Ot­to Voci kant­to­ri Timo Me­ri­läi­sen joh­dol­la ja Kiu­kais­ten lau­lu­ryh­mä kant­to­ri Jan­ne Sil­vo­lan joh­dol­la. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ke 25.5. Iltatori

klo 16–18.30 Pa­ne­li­as­sa. Oh­jel­mas­sa puu­tar­ha-ai­heis­ta ar­von­taa ja to­ri­kah­vit sekä to­ri­myyn­tiä. Järj. Pa­ne­li­an maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ry.

To 26.5. Kirpputori

klo 13–15 Pa­ne­li­an työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28). Myyn­nis­sä pää­a­si­as­sa nais­ten ja las­ten vaat­tei­ta. Mak­ka­raa ja uk­rai­na­lai­nen puf­fet­ti. Järj. Pa­ne­li­an Uk­rai­na-apu.

To 26.5. Korven kesäkahvilan avajaiset

klo 12–18 Kor­vel­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Hin­ner­jo­ki). Oh­jel­mas­sa po­ni­rat­sas­tus­ta, kas­vo­maa­laus­ta ja pi­ka­kam­pauk­sia.

Pe 27.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Tuo­ki­on ai­ka­na lu­e­taan mu­ka­via sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si pien­tä puu­haa. Ta­pah­tu­ma tar­koi­tet­tu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.5. Konsertti Ukrainan hyväksi

klo 18.30 Kiu­kais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Kiu­kai­nen). Kuo­ro­kon­sert­ti, jon­ka avul­la ke­rä­tään va­ro­ja Uk­rai­nan aut­ta­mi­sek­si Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. Esiin­ty­ji­nä lau­lu­ryh­mä Ot­to Voci kant­to­ri Timo Me­ri­läi­sen joh­dol­la ja Kiu­kais­ten lau­lu­ryh­mä kant­to­ri Jan­ne Sil­vo­lan joh­dol­la. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Instagram