Toimittajalta
Liisa
 
Nykänen
liisa.nykanen@alasatakunta.fi
9.1.2014 12.03

Kiireentekijä

Osaatko tehdä kiireen? Se on ihan helppoa. Vaikka olisit kuinka ajoissa valmiina, ala tehdä kaikkia pikkujuttuja juuri ennen lähtöäsi. Kastele kukat, tyhjennä vielä kahvipaketti kahvipurkkiin, niin ja sanomalehdetkin voisi niputtaa kierrä­tys­laa­tikkoon vietäväksi.

Kohta huomaat, että kello onkin jo sen verran, että sinulla on enää viisi minuuttia aikaa ehtiä, tai oikeastaan olet vasta lähdössä vaikka sinun jo odotetaan olevan perillä. Siinä se sitten on oikein hyvä kunnon KIIRE.

Lap­se­na mi­nul­la ei muis­taak­se­ni ol­lut kii­ret­tä. Elo oli jo­ten­kin iha­nan rau­hal­lis­ta, vaik­ka kai­ken­lais­ta hää­rä­si­kin. Ja kyl­lä mi­nul­la kel­lo oli. Sain Lei­jo­na-ran­ne­kel­lon rus­ke­al­la nah­ka­ran­nek­keel­la kou­lu­tiel­le läh­ties­sä­ni, ja voi et­tä olin sii­tä yl­peä. Kat­soin sitä vä­hän vä­liä, mut­ta se ei kos­kaan näyt­tä­nyt kii­reis­tä ai­kaa.

Kii­re ei tai­da kuu­lua ol­len­kaan las­ten sa­na­va­ras­toon, ei­kä mei­dän ai­kuis­ten kan­na­ta sitä heil­le opet­taa­kaan. Ei ka­sa­ta lap­sel­le har­ras­tuk­sia niin pal­jon, et­tä hän­tä pi­tää ho­put­taa pai­kas­ta toi­seen. Ope­tel­laan päin­vas­toin me ai­kui­set lap­sil­ta mu­ka­vaa kii­reet­tö­myyt­tä.

Luu­len, et­tä kii­re tu­lee elä­mään mu­kaan vas­ta iän myö­tä, kun ku­vit­te­lee saa­van­sa maa­il­man val­miik­si jos oi­kein pis­tää vi­pi­näk­si. Tuo tul­les­sas, vie men­nes­säs ja tee ol­les­sas. Ei­kös mei­tä jo­ten­kin niin kas­va­te­ta?

Työ­pai­kan kah­vi­pöy­däs­sä eräs mies­työ­ka­ve­ri ky­säi­si ker­ran, osaat­te­ko te nai­set ol­la kos­kaan si­ten, et­tet­te mie­ti jo­tain te­ke­mis­tä?

Nais­jouk­ko pöy­dän ym­pä­ril­lä hil­je­ni het­kek­si. Jo­kai­nen tun­tui kä­per­ty­vän pään­sä si­sään it­se­tut­kis­ke­luun. Ja sit­ten kuu­lui mo­nes­ta suus­ta: Em­me me tai­dan osa­ta, mut­ta ei ole vä­li­ä­kään. Kun on ne kuu­lut ser­pen­tii­ni­ai­vot, on mon­ta asi­aa me­neil­lään yh­tä ai­kaa. Ja val­mis­ta tu­lee.

No, it­se asi­as­sa se ei ihan pidä paik­kaan­sa. Tes­ta­sin äs­ket­täin pit­kä­nä jou­lu­kau­te­na. Olin lis­tan­nut mie­lee­ni kai­ken­lais­ta te­ke­mis­tä va­paa­päi­vik­si, mut­ta kun lop­pi­ai­sen jäl­keen al­koi nor­maa­li työ­ar­ki, suu­rin osa suun­ni­tel­mis­ta oli to­teut­ta­mat­ta. Ai­ka oli jo­ten­kin vain hu­rah­ta­nut met­säs­sä kä­vel­les­sä ja kir­jo­ja lu­kies­sa. No, on­nek­si al­koi taas nor­maa­li ar­ki, jol­loin työ­päi­vän ja il­ta­har­ras­tus­ten jäl­keen eh­tii taas vaik­ka mitä. Ja aa­mul­la en­nen töi­hin läh­töä voi kas­tel­la ku­kat ja ki­pa­ta kah­vi­pa­ke­tin purk­kiin ja...

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram