Blogi
Eija
 
Setänen
Olen euralainen ruokabloggaaja, ja perustin Kanapeet-blogini kolme vuotta sitten, kun lapset lensivät pesästä ja elämään jäi tilaa uusille harrastuksille. Olen aina kerännyt reseptejä, ja blogin pitikin olla vain oma reseptikirja, kunnes huomasin, että se kiinnostaa muitakin. Mottoni on, että herkullista saa helposti, ja tavoitteenani on tarjota ruoka-ohjeita, joilla voi helposti välttää valmisruoat lähikaupan aineksilla.
16.9.2015 14.39

Pieniä nopeasti valmistuvia herkkupaloja vieraille

Vieraiden kestitseminen on mukavaa puuhaa, mutta joskus tuntuu siltä, että tarjottavien valmistamiseen ei vain yksinkertaisesti ole nykyajan kiireisellä ihmisellä tarpeeksi aikaa. Päänvaivaa tuottavat myös ihmisten makutottumukset, niistä kun ei aina tiedä. Tykkään näprätä vieraille kaikenlaisia pieniä nopeasti valmistuvia herkkupaloja. Olen huomannut, että itselläni pikkuherkut kallistuvat usein merelliseen suuntaan. Lohi ja katkaravut ovat osoittautuneet raaka-aineiksi, jotka maistuvat kaiken ikäisille.

Help­po­te­kois­ta lo­hi­mous­sea tein en­sim­mäi­sen ker­ran, kun meil­le tuli vie­rai­ta, jois­ta yh­del­lä oli "si­pu­li­kam­mo". Ajat­te­lin, et­tä nar­ra­taan vä­hän ja ko­keil­laan sitä si­pu­lia sit­ten jau­hee­na, se sopi sin­ne mous­seen tosi hy­vin (si­pu­li­kam­moi­nen ylis­ti lo­hi­mous­sen maas­ta tai­vaa­seen). Tuo si­pu­jau­he on hyvä idea sil­loin­kin, kun kes­tit­tä­vis­sä on lap­sia mu­ka­na, raa­kaa si­pu­lia kun ei­vät kaik­ki lap­set syö. Ai­na­kin meil­lä al­koi si­pu­li mais­tua lap­sil­le vas­ta tei­ni-iäs­sä! Jol­lain tyy­lil­lä se si­pu­li kan­nat­taa sin­ne se­kaan lait­taa, se on oleel­li­nen osa sitä ma­kua. Ome­na kan­nat­taa pilk­koa tosi pie­nik­si kuu­ti­oik­si ja sa­moin si­pu­li, jos sitä käyt­tää jau­heen si­jaan. Lo­hi­mous­se käy mai­ni­os­ti li­säk­keek­si ate­ri­al­le ihan sel­lai­se­naan­kin.

Kau­niin vaa­le­an­pu­nai­siin kat­ka­ra­pu­suu­pa­loi­hin sain ide­an jos­kus vuo­sia sit­ten kat­so­mas­ta­ni Ni­gel­la Law­so­nin ruo­ka­oh­jel­mas­ta. Ni­gel­la teki kat­ka­ra­pu­cock­tai­lin vä­hän tä­hän ta­paan. Mul­la cock­tail ja­los­tui täl­lä ker­taa pie­nik­si suu­pa­loik­si, joi­ta voi tar­jo­ta ruo­ka­ha­lun he­rät­tä­jä­nä en­nen ate­ri­aa tai vaik­ka il­la­nis­tu­jais­ten pik­ku herk­ku­pa­loi­na. Ne voi teh­dä etu­kä­teen val­miik­si, mut­ta voi tar­jo­ta ihan vä­lit­tö­mäs­ti­kin, maku on heti koh­dal­laan, ei­kä vaa­di ta­saan­tu­mis­ta. Omat mais­te­lu­lu­sik­ka­ni ti­la­sin Verk­ko­kau­pas­ta edul­li­seen hin­taan, mut­ta suu­pa­lat saa kau­niis­ti tar­jol­le ihan ta­val­li­sis­sa ruo­ka­lu­si­kois­sa­kin.

Lohimoussen houkuttelevuutta voi korostaa kattauksella.

Lohimoussen houkuttelevuutta voi korostaa kattauksella.

Eija Setänen

Lohimousse

350 g sme­ta­naa

150 g kyl­mä- tai läm­min­sa­vu­loh­ta

til­liä maun mu­kaan

sit­ruu­na­pip­pu­ria maun mu­kaan

1 pie­ni si­pu­li tai 1 tl si­pu­li­jau­het­ta

1 pie­ni ome­na

suo­laa maun mu­kaan

Tar­joi­luun:

Saa­ris­to­lais­lei­pää tai ruis­nap­pe­ja

Ko­ris­te­luun:

til­liä

Vat­kaa sme­ta­na kuoh­ke­ak­si. Pil­ko lohi pie­nik­si kuu­ti­oik­si. Kuo­ri ja pil­ko si­pu­li ja ome­na myös mah­dol­li­sim­man pie­nik­si kuu­ti­oik­si. Hie­non­na til­li. Se­koi­ta mous­sen ai­nek­set ja lai­ta se ai­na­kin tun­nik­si kyl­mään en­nen lei­pien te­koa/tar­joi­lua, et­tä maut ta­saan­tu­vat. Lu­si­koi lei­pien pääl­le lo­hi­mous­sea ja ko­ris­te­le til­lil­lä. Tar­joa heti.

Sormisyötävät ovat trendikästä tarjottava.

Sormisyötävät ovat trendikästä tarjottava.

Eija Setänen

Katka­ra­pu­suu­palat

1,5 dl kreik­ka­lais­ta tai turk­ki­lais­ta ju­gurt­tia

1 dl ma­jo­nee­sia

2 rkl ket­sup­pia

pari pu­raus­ta sit­ruu­na­me­hua

5 -7 tip­paa ta­bas­coa

1 tl so­ke­ria

ri­paus suo­laa

ri­paus ca­yen­ne­pip­pu­ria

va­jaa 1/2 punt­tia til­liä

1-2 su­la­tet­tua isoa (pa­kas­te)kat­ka­ra­pua/lu­sik­ka

Ko­ris­te­luun:

ruo­ho­si­pu­lia

Hie­non­na til­li ja lai­ta pie­neh­köön kul­hoon kaik­ki ai­nek­set kat­ka­ra­pu­ja lu­kuu­not­ta­mat­ta an­ne­tus­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Se­koi­ta huo­lel­li­ses­ti. Lai­ta mas­saa lu­si­koi­hin, pääl­le kat­ka­ra­pu ja ko­ris­te­le ruo­ho­si­pu­lil­la. Suu­pa­lat voi tar­jo­ta heti tai teh­dä lu­si­koi­hin tar­joi­lu­a­lus­tal­le val­miik­si odot­ta­maan tar­joi­lua. Lai­ta sii­nä ta­pauk­ses­sa ne kyl­mään tar­joi­lu­het­keen as­ti.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

La 26.11. Päivä paloasemalla Eurassa

klo 10–13 Eu­ra-Kaut­tu­an pa­lo­a­se­mal­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 41). Järj. Eu­ran VPK, Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Säkylässä

klo 10–13 Sä­ky­län pa­lo­a­se­mal­la (Pa­lo­mie­hen­tie 2). Järj. Sä­ky­län VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Paneliassa

klo 11–14 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Köyliössä

klo 11–15 Ke­po­lan pa­lo­a­se­mal­la (Ko­ke­mä­en­tie 111). Järj. Köy­li­ön Län­ti­nen VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Hinnerjoella

klo 12–15 Hin­ner­jo­en pa­lo­a­se­mal­la (Lää­kä­rin­tie 16). Järj. Hin­ner­jo­en VPK.

To 24.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Pe 25.11. Joulunavaus Lapissa

klo 17–19.30 kes­kus­tan alu­eel­la. Jou­lu­puk­ki Lap­pi-Tu­val­la klo 17–18, Pyör­nil­lä klo 18–19, ilo­tu­li­tus klo 19.30.

La 26.11. Joulunavaus Säkylässä

klo 10–13 to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie). Jou­lu­puk­ki­juok­su klo 11, Ken­gu­ru­mei­nin­ki esiin­tyy lap­sil­le klo 11.30. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 26.11. Avoimet ovet

klo 10–14 Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Glö­giä ja pi­pa­rei­ta, jou­lu­puk­ki vie­rai­lee klo 12. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

La 26.11. Joulumarkkinat ja ponien Joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 26.11. Joulumarkkinat

klo 12–15 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 350, Sä­ky­lä ). Myyn­ti­ko­ju­ja, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, mu­siik­kia, ar­pa­jai­set, lei­von­nai­sia. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

La 26.11. Joulunavaus Yläneellä

klo 13–15.30 Uu­den­kar­ta­non Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Ylä­ne). Myy­jäi­set, jou­lu­puu­ro, kah­vi­la, ar­pa­jai­set, glö­giä, jou­lu­puk­ki. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

Su 27.11. Joulunavaus Paneliassa

klo 15–17 Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) puhe, mu­siik­kia, tar­joi­lua, tont­tu­la, jou­lu­puk­ki, jou­lu­mark­ki­nat. Klo 13–17 Mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 36, Eu­ra) myyn­nis­sä rii­si­puu­roa ja sop­paa. Klo 14–16 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra) kah­vi­la, kä­den­tai­ta­jien myy­jäi­set, sor­vaus­näy­tös.

Su 27.11. Joulunavaus Lapin Kauklaisissa

klo 16. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät, lyh­ty­kul­kue, jou­lu­lau­lu­ja Ky­lä­ta­lol­la (Kauk­lais­ten­tie 239 B, Rau­ma) klo 16.30.

Su 27.11. Advent­ti­myy­jäiset

klo 17–18.30 lä­he­tyk­sen hyvk­si Sä­ky­län srk-ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 27.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Köy­li­ön Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Glö­gi­tar­joi­lu.

Ma 28.11. Tuo joulu -konsertti

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Esiin­ty­mäs­sä lä­hi­a­lu­ei­den kant­to­rei­ta. Oh­jel­ma­mak­su. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 28.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 38, Eu­ra). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia Eu­ran kun­nas­ta.

Ti 29.11. Jouluisia yhteislauluja

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Instagram

Menovinkit

La 26.11. Päivä paloasemalla Eurassa

klo 10–13 Eu­ra-Kaut­tu­an pa­lo­a­se­mal­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 41). Järj. Eu­ran VPK, Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Säkylässä

klo 10–13 Sä­ky­län pa­lo­a­se­mal­la (Pa­lo­mie­hen­tie 2). Järj. Sä­ky­län VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Paneliassa

klo 11–14 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Köyliössä

klo 11–15 Ke­po­lan pa­lo­a­se­mal­la (Ko­ke­mä­en­tie 111). Järj. Köy­li­ön Län­ti­nen VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Hinnerjoella

klo 12–15 Hin­ner­jo­en pa­lo­a­se­mal­la (Lää­kä­rin­tie 16). Järj. Hin­ner­jo­en VPK.

To 24.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Pe 25.11. Joulunavaus Lapissa

klo 17–19.30 kes­kus­tan alu­eel­la. Jou­lu­puk­ki Lap­pi-Tu­val­la klo 17–18, Pyör­nil­lä klo 18–19, ilo­tu­li­tus klo 19.30.

La 26.11. Joulunavaus Säkylässä

klo 10–13 to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie). Jou­lu­puk­ki­juok­su klo 11, Ken­gu­ru­mei­nin­ki esiin­tyy lap­sil­le klo 11.30. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 26.11. Avoimet ovet

klo 10–14 Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Glö­giä ja pi­pa­rei­ta, jou­lu­puk­ki vie­rai­lee klo 12. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

La 26.11. Joulumarkkinat ja ponien Joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 26.11. Joulumarkkinat

klo 12–15 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 350, Sä­ky­lä ). Myyn­ti­ko­ju­ja, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, mu­siik­kia, ar­pa­jai­set, lei­von­nai­sia. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

La 26.11. Joulunavaus Yläneellä

klo 13–15.30 Uu­den­kar­ta­non Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Ylä­ne). Myy­jäi­set, jou­lu­puu­ro, kah­vi­la, ar­pa­jai­set, glö­giä, jou­lu­puk­ki. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

Su 27.11. Joulunavaus Paneliassa

klo 15–17 Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) puhe, mu­siik­kia, tar­joi­lua, tont­tu­la, jou­lu­puk­ki, jou­lu­mark­ki­nat. Klo 13–17 Mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 36, Eu­ra) myyn­nis­sä rii­si­puu­roa ja sop­paa. Klo 14–16 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra) kah­vi­la, kä­den­tai­ta­jien myy­jäi­set, sor­vaus­näy­tös.

Su 27.11. Joulunavaus Lapin Kauklaisissa

klo 16. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät, lyh­ty­kul­kue, jou­lu­lau­lu­ja Ky­lä­ta­lol­la (Kauk­lais­ten­tie 239 B, Rau­ma) klo 16.30.

Su 27.11. Advent­ti­myy­jäiset

klo 17–18.30 lä­he­tyk­sen hyvk­si Sä­ky­län srk-ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 27.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Köy­li­ön Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Glö­gi­tar­joi­lu.

Ma 28.11. Tuo joulu -konsertti

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Esiin­ty­mäs­sä lä­hi­a­lu­ei­den kant­to­rei­ta. Oh­jel­ma­mak­su. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 28.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 38, Eu­ra). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia Eu­ran kun­nas­ta.

Ti 29.11. Jouluisia yhteislauluja

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Instagram