Toimittajalta
Iida
 
Rissanen-Vatja
iida.rissanen-vatja@alasatakunta.fi
12.6.2015 15.52

InstaLove

Juttelin taannoin ystävälleni, miten yhteisellä tutullamme oli vaikeuksia kumppaninsa kanssa. Ystäväni suu loksahti – miten voi olla, juurihan kyseinen pariskunta jakoi Facebookissa ja Instagramissa sydämenmuotoisia pusukuvia auringonlaskussa? Ja sitä ennen otoksen romanttisesta kymmenen lajin illallisesta? Samanlaisista lippiksistä ja kunto­sa­li­oh­jel­mista, yhteisistä toteutuneista ja toteu­tu­mat­to­mista unelmista?

Mi­ten, to­si­aan. Tut­tum­me pa­ri­suh­de on kai­kil­la so­me­mit­ta­reil­la mi­tat­tu­na täy­del­li­nen, vaa­le­an­pu­nai­sel­la hi­leel­lä ja hi­o­tuil­la ti­man­teil­la ko­ris­tel­tu rak­kau­den kiil­to­ku­va. Sel­lai­nen ih­mis­suh­tei­den pu­nai­nen Fer­ra­ri, jota me ta­val­li­set Volks­wa­gen-pa­ris­kun­nat sit­ten sy­dä­min ja peu­ku­tuk­sin ihas­te­lem­me.

Rak­kaus ja on­nel­li­suus ei­vät so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa kui­ten­kaan yk­si­nään tuo tyk­käyk­siä, vaan kon­teks­tin tu­lee ol­la koh­dil­laan. Hy­viä vaih­to­eh­to­ja pu­su­a­se­tel­man taus­tal­le ovat­kin ul­ko­maan­mat­kat, jot­ka suun­tau­tu­vat vä­hin­tään yh­den ra­pa­kon taak­se, ja Z-su­ku­pol­ven hy­väk­sy­mät ku­lu­tus­tuot­teet, ku­ten Star­bucks-pah­vi­mu­kit ja Free Run -lenk­ka­rit. Ka­pi­ta­lis­mi­kin kiit­tää ny­ky­ro­man­tiik­kaa.

On kui­ten­kin täy­sin ok ja­kaa kau­nii­ta ku­via ja ta­ri­noi­ta myös seu­raa­jil­le ja fa­ceys­tä­vil­le, ja vä­hin­tään yh­tä ok on ty­kä­tä niis­tä myös ai­dos­ti. Ja­et­tu on­ni on ol­lut pa­ras­ta on­nea jo kau­an en­nen so­me­ai­kaa, vain sen si­säl­tö ja mer­ki­tys ovat muut­tu­neet.

Il­mi­ön, Ins­ta­rak­kau­den, on­gel­ma on­kin oi­ke­as­taan vas­taa­not­ta­jas­sa, ei sen ja­ka­jas­sa. Kuva ri­su­ai­toi­neen ker­too kyl­lä enem­män kuin X-mää­rä sa­no­ja, mut­ta kii­tos suo­dat­ti­mien, ra­jaus­ten ja va­lo­tus­ten, se myös va­leh­te­lee yh­tä pä­te­väs­ti – tai jät­tää jo­tain olen­nais­ta näyt­tä­mät­tä. Jo pel­käs­tään Ins­tag­ra­min omat ku­van­muok­kaus- ja aset­te­lu­mah­dol­li­suu­det ovat mo­net, ja hyvä filt­te­ri on taa­tus­ti no­pein tapa kor­ja­ta sä­röi­le­vä pa­ri­suh­de.

Kat­so­jan teh­tä­väk­si jää­kin tul­ki­ta kuva en­nen kaik­kea rak­kau­den rep­re­sen­taa­ti­o­na: mi­ten ja­ka­ja ha­lu­aa suh­teen­sa maa­il­mal­le näyt­täy­ty­vän. Fer­ra­rin ta­voit­te­lun si­jaan kat­se kan­nat­taa­kin kään­tää vaik­ka­pa ulos ik­ku­nas­ta, jos­sa van­ha pari sa­man­lai­sis­sa tuu­li­pu­vuis­saan kier­tää joka-aa­muis­ta lenk­ki­ään. Käsi on kä­des­sä vain it­sen­sä vuok­si, tyk­käyk­set ei­vät hei­dän to­del­li­suut­taan het­kau­ta.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram