Toimittajalta
Iida
 
Rissanen-Vatja
iida.rissanen-vatja@alasatakunta.fi
6.7.2023 8.00

Kehorauha kentälle

Suo­men len­to­pal­lo­pii­re­jä ja muu­ta ur­hei­lu­y­lei­söä ra­vis­te­li al­ku­vuo­des­ta lap­pi­lais­läh­töi­sen len­to­pal­loi­li­ja Eve­lii­na Rau­ti­ai­sen ulos­tu­lo va­ka­vas­ta sai­rau­des­taan. Hän ker­toi Fa­ce­book-ti­lil­lään, mi­ten Hä­meen­lin­nan Pal­lo­ker­hos­sa pe­la­tes­saan vii­kot­tai­nen pai­no­kont­rol­li, muu­ta­man ker­ran kau­des­sa teh­dyt ras­vap­ro­sent­ti­mit­tauk­set sekä mies­val­men­nuk­sen asi­at­to­mat kom­men­tit ajoi­vat pa­ri­kymp­pi­sen, unel­maan­sa elä­vän am­mat­tiur­hei­li­jan syö­mis­häi­ri­öön.

Ta­ri­nal­laan hän ha­lu­si li­sä­tä tie­toi­suut­ta sii­tä, mitä ke­ho­jen kom­men­toin­ti ja jat­ku­va mit­tai­lu voi­vat pa­him­mil­laan teh­dä.

En it­se len­to­pal­lon ak­tii­vi­vuo­si­na­ni yl­tä­nyt kos­kaan lii­ga­ken­til­le, mut­ta Eve­lii­nan ta­ri­na pis­ti sil­ti tar­kas­te­le­maan noi­ta vuo­sia eri sil­min. Muis­tan ylä­as­tei­käi­se­nä alu­e­jouk­ku­e­lei­ri­tyk­sil­lä pun­ni­tus­huo­nee­seen kie­mur­rel­leen nuor­ten len­to­pal­loi­li­ja­tyt­tö­jen jo­non. Nou­sun vaa’al­le, mies­val­men­ta­jien yk­sit­täi­set, ai­ka neut­raa­lit, kom­men­tit. Ti­lan­ne ei tuol­loin muu­ten jää­nyt ko­vin ah­dis­ta­va­na mie­leen, mut­ta täy­sin tur­ha, epä­miel­lyt­tä­vä ja on­gel­mal­li­nen se sil­ti oli.

Muis­tan myös seu­ra­to­ve­rei­ta­ni, jot­ka oli­vat jo nuo­ri­na pääs­seet mu­kaan Lii­ga-Eu­ran har­joi­tus­rin­kiin. Po­wer Cup -lei­rin, jos­sa mui­den avail­les­sa pit­kien pe­li­päi­vien päät­teek­si herk­ku­pus­se­jaan osa las­ki, pal­jon­ko ba­naa­nis­ta saa ”pis­tei­tä”. Ko­vaa tree­naa­vat nuo­ret las­ki­vat Pai­non­var­ti­jois­ta­kin tu­tuin pis­teen­las­kuoh­jein, mi­ten ke­säl­lä pu­dot­taa pai­noa. Pu­dot­taa mis­tä, en tie­dä.

Eu­ras­sa lii­ga­rin­kiin nuo­re­na yl­tä­nyt ka­ve­ri­ni ava­si hän­kin muis­to­jaan. Pit­kään pää­sar­jois­sa vai­kut­ta­nut mies­val­men­ta­ja oli pih­deil­lä mit­tail­lut ju­ni­o­ri-ikäi­sen ys­tä­vä­ni ras­vap­ro­sent­tia ja voi­vo­tel­lut lu­ke­mia ko­vaan ää­neen. Läk­sy­tyk­sen jäl­keen hän sai vie­lä kuun­nel­la, mi­ten seu­raa­vak­si vie­lä­kin nuo­rem­pi pe­laa­ja sai pie­nes­tä pro­sen­tis­taan vuo­laat ke­hut.

Kau­aa ys­tä­vääni ei lii­gan mu­ka­na enää näh­ty.

Ke­hi­tyk­sen seu­ran­ta kuu­luu huip­pu-ur­hei­luun. Sen si­jaan pai­no ja ras­vap­ro­sent­ti voi­vat ol­la vä­hin­tään­kin epä­re­le­vant­te­ja ja pa­him­mil­laan vaa­ral­li­sia mit­ta­rei­ta – ihan eri­tyi­ses­ti nuor­ten koh­dal­la. Ne ei­vät tuo­ta da­taa la­jin kan­nal­ta olen­nai­sis­ta sei­kois­ta, ku­ten voi­mas­ta, rä­jäh­tä­vyy­des­tä ja kes­tä­vyy­des­tä, ja ne unoh­ta­vat sekä yk­si­löl­li­set bi­o­lo­gi­set et­tä hen­ki­set muut­tu­jat. Täs­sä koh­taa ko­lum­nia ei enää tar­vin­ne tois­taa, mitä mui­ta va­ka­via ris­ke­jä nii­den käyt­töön ja var­sin­kin ke­ho­jen kom­men­toin­tiin liit­tyy.

Keho on ur­hei­li­jal­le myös työ­vä­li­ne. Mui­den omai­suut­ta se ei iki­nä, kos­kaan, sil­ti ole.

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram