Toimittajalta
Iida
 
Rissanen-Vatja
iida.rissanen-vatja@alasatakunta.fi
17.2.2022 8.00

Unesta ja siitä, kun sitä ei ole

Tul­tu­a­ni yk­si vuo­si ja vii­si kuu­kaut­ta sit­ten äi­dik­si, lii­tyin myös jouk­koon ni­mel­tä vä­sy­neet van­hem­mat.

Vä­sy­myk­sel­lä en nyt viit­taa tur­hau­tu­mi­seen il­ma­len­toa te­ke­viin kau­ra­puu­roi­hin, syö­tyi­hin kuk­ka­mul­tiin en­kä edes pyyk­ki­ko­nees­sa pa­rit­to­mien suk­kien kans­sa ko­li­se­vaan yö­lamp­puun. Ne ovat pie­niä ar­ki­sia sat­tu­muk­sia ja elä­mää, saa­vat vä­lil­lä re­pi­mään pe­li­hou­sut ja vä­lil­lä nau­ra­maan kip­pu­ras­sa, ai­ka usein mo­lem­pia yh­tä ai­kaa.

Sen si­jaan viit­taan vä­sy­myk­sel­lä sel­lai­seen jät­ti­mäi­sen ai­vo­su­mun as­tee­seen, joka seu­raa, kun on mon­ta yö­tä put­keen he­rän­nyt loh­dut­ta­maan jäl­ki­kas­vu­aan tun­nin–puo­len­tois­ta vä­lein, nous­sut joka toi­nen aa­mu – puo­li­son kans­sa vuo­ro­tel­len – nel­jän mais­sa vas­taa­not­ta­maan uu­den päi­vän tai vaik­ka val­vo­nut koko yön, kun lap­so­nen on­kin päät­tä­nyt elää mui­hin ih­mi­siin näh­den kään­teis­tä vuo­ro­kau­si­ryt­miä.

Sii­nä ti­las­sa ih­mi­nen te­kee ou­to­ja, epä­toi­voi­sia asi­oi­ta.

Tä­hän sar­jaan kuu­lu­vat esi­mer­kik­si lu­ke­mat­to­mat Goog­le-haut vau­vo­jen unes­ta, unet­to­muu­des­ta, uni­hu­li­nois­ta, uni­kou­luis­ta, uni­kou­lu­jen epä­on­nis­tu­mi­ses­ta ja val­vo­mi­sen ter­veys­hai­tois­ta. Vä­sy­myk­sen sy­vim­mis­sä syö­ve­reis­sä it­sen­sä löy­tää mak­sul­li­sia uni­kon­sult­te­ja ja eri­näi­siä mui­ta uni­hok­kus­pok­kuk­sia mark­ki­noi­vil­ta si­vuil­ta.

Em­me sor­tu­neet kon­sult­tiin, mut­ta yh­teen hok­kus­pok­kuk­seen kyl­lä. Puo­la­lai­se­na kä­si­työ­nä val­mis­tet­tu ja äi­din koh­dun ko­hi­naa eli whi­te­noi­sea tois­te­le­va su­hi­na-nal­le ei kui­ten­kaan se­kään pa­ran­ta­nut pie­no­kai­sem­me un­ta.

Nal­len oli­si pi­tä­nyt su­hi­nal­laan re­a­goi­da vau­van it­kuun ja vai­vut­taa tämä ta­kai­sin uneen, mut­ta mei­dän nal­lel­lam­me oli ta­pa­na re­a­goi­da it­kun si­jaan kaik­keen muu­hun, ku­ten kyl­jen kään­tä­mi­seen. Lo­pul­ta lap­sen isä il­moit­ti, et­tä nyt jom­pi­kum­pi heis­tä jät­tää ja­e­tun ma­kuu­huo­neem­me, hän tai er­go­no­mi­nen puo­la­lais­nal­le. Nal­le läh­ti ja pö­lyt­tyy tätä ny­kyä va­ras­ton pe­räl­lä.

Ai­ka kui­ten­kin kor­jaa ja opet­taa, sa­moin sen myö­tä va­kiin­tu­vat ru­tii­nit eli lap­sen tur­val­li­sen ar­jen pe­rus­pa­li­kat. To­tuu­te­na on ja py­syy kui­ten­kin se, et­tei sen kau­niim­paa ole kuin rau­hal­li­ses­ti nuk­ku­va lap­si. Nii­hin het­kiin, kun pie­no­kai­nen hä­mä­räs­sä las­ten­huo­nees­sa nu­kah­taa sy­liin tai lu­rit­te­lee pin­na­sän­gys­sä su­ju­val­la si­an­sak­sal­la vii­mei­set uni­tu­hi­nan­sa, ajan toi­voi­si ihan to­sis­saan py­säh­ty­vän.

Sitä kun sa­no­taan, et­tei tä­tä­kään ikui­ses­ti kes­tä.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram