Toimittajalta
Iida
 
Rissanen-Vatja
iida.rissanen-vatja@alasatakunta.fi
24.11.2017 8.00

Matt kävi kukkarolla

Puolentoista kuun vuokra tai talvilomaviikko Kanarialla. Muun muassa näiden elämän pienten ilojen ja välttä­mät­tö­myyksien rahoittamiseen sain pari viikkoa sitten osallistua. Harmi vain, etten omani, vaan Mattin.

Matt on Pen­n­syl­va­ni­as­ta ja vei ti­lil­tä­ni 800 eu­roa. To­del­li­suu­des­sa en tie­ten­kään tie­dä, mi­hin Matt on ra­ha­ni si­joit­ta­nut. Toi­saal­ta koko Mat­t­kin voi ol­la yh­tä hy­vin Ma­ria Ma­dei­ral­ta tai Mark­ku Van­taal­ta. Kas­vo­ton, iä­tön, su­ku­puo­le­ton. Mo­raa­li­ton ja hä­pe­ä­mä­tön, mut­ta myös il­mei­sen tai­ta­va hank­ki­maan it­sel­leen pank­ki­kort­tien nu­me­roi­ta tai skim­maa­maan eli ko­pi­oi­maan mak­su­kort­tien mag­neet­ti­juo­via.

Ky­sees­sä oli toi­nen ker­ta, kun jou­duin var­kaan kyn­siin. En­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la tas­kus­ta­ni läh­ti es­pan­ja­lai­sel­la juna-ase­mal­la kuk­ka­ro eli sa­ta­nen kä­teis­tä, kaik­ki kor­tit, joil­la on elä­mäs­sä mi­tään mer­ki­tys­tä, ja ju­na­lip­pu. Te­ki­jä oli kai nuo­ri tyt­tö, joka oli hy­pän­nyt ju­naan ja juu­ri en­nen läh­töä siel­tä pois, to­te­si hä­nen käy­tös­tään ih­me­tel­lyt mat­ka­seu­ra­ni. Ajaa­ko­han joku Ma­la­gan vuo­ris­to­teil­lä Fi­at­ti­aan yhä hen­ki­lö­pa­pe­ri­ni tas­kus­saan? Tus­kin, sil­lä po­lii­sin mu­kaan useim­mi­ten pik­ku­vo­ro­ja, ku­ten jär­jes­täy­ty­neem­pää­kin ri­kol­li­suut­ta, kiin­nos­taa en­nen kaik­kea raha.

Kun sit­ten oli Mat­tin vuo­ro kä­väis­tä kuk­ka­rol­la­ni, is­tuin mu­ka­vas­ti omas­sa olo­huo­nees­sa­ni. Nor­dea il­moit­ti epäi­lys­tä kort­ti­ni vää­rin­käy­tös­tä, ja sain to­de­ta asi­an verk­ko­pan­kis­ta. Sul­jin kort­ti­ni ja jat­koin Nor­de­an asi­a­kas­pal­ve­luun. Sil­loin tuli – it­sel­le­ni va­li­tet­ta­van tyy­pil­li­ses­ti – myös it­ku. 800 eu­roa. On­han se vaan pa­huk­sen­moi­nen raha. Asi­a­kas­pal­ve­li­ja an­toi toi­min­ta­oh­jeet, vai­vau­tui re­ak­ti­os­ta­ni, mut­ta jak­soi sil­ti vie­lä pu­he­lun lo­puk­si ky­syä, on­han mi­nul­la mo­bii­li­pank­ki käy­tös­sä. No ei ol­lut. Myyn­ti­mies hen­keen ja ve­reen tämä ka­ve­ri.

Mak­su­kort­ti­ri­kol­li­suus on po­lii­sin mu­kaan li­sään­ty­nyt. Sen ta­voit­tee­na on ko­pi­oi­da kor­tin tie­to­ja, jot­ta ri­kol­li­nen pää­see kä­sik­si pank­ki­ti­liin. Useim­mis­sa kor­teis­sa ra­ha­nar­vois­ta da­taa vä­lit­tää ai­na­kin kak­si eri so­vel­lus­ta, yleen­sä mag­neet­ti­juo­va, mik­ro­si­ru ja kor­tin nu­me­ro­sar­jat. Näis­tä mag­neet­ti­juo­van suo­jaus on ole­ma­ton, ja sik­si vo­rot hyö­dyn­tä­vät näp­pä­räs­ti skim­maa­mis­ta ma­ni­pu­loi­mal­la esi­mer­kik­si pank­ki­au­to­maat­te­ja tai kyl­mä­a­se­mia. Da­taa han­ki­taan myös ne­tin hait­ta­oh­jel­mien vä­lit­tä­mä­nä.

Kun me­ne­tin kuk­ka­ro­ni tas­ku­var­kaal­le, opin vah­ti­maan sitä fik­sum­min. Nyt opin, et­tei pin-koo­di­aan kan­na­ta kos­kaan näp­päil­lä peit­tä­mät­tä sitä huo­lel­la. Päi­vit­täi­sen nos­to­ra­jan sää­dän edel­leen pa­riin sa­ta­seen. Jat­kos­sa saa­tan myös peit­tää kort­ti­ni nu­me­ro­sar­jo­ja tei­pin­pa­loil­la tai hank­kia kor­til­le elekt­ro­ni­sen suo­ja­ko­te­lon.

Ke­ho­tan mui­ta­kin har­kit­se­maan.

Näköislehti

Menovinkit

Ke 25.5. Iltatori

klo 16–18.30 Pa­ne­li­as­sa. Oh­jel­mas­sa puu­tar­ha-ai­heis­ta ar­von­taa ja to­ri­kah­vit sekä to­ri­myyn­tiä. Järj. Pa­ne­li­an maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ry.

To 26.5. Kirpputori

klo 13–15 Pa­ne­li­an työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28). Myyn­nis­sä pää­a­si­as­sa nais­ten ja las­ten vaat­tei­ta. Mak­ka­raa ja uk­rai­na­lai­nen puf­fet­ti. Järj. Pa­ne­li­an Uk­rai­na-apu.

To 26.5. Korven kesäkahvilan avajaiset

klo 12–18 Kor­vel­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Hin­ner­jo­ki). Oh­jel­mas­sa po­ni­rat­sas­tus­ta, kas­vo­maa­laus­ta ja pi­ka­kam­pauk­sia.

Pe 27.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Tuo­ki­on ai­ka­na lu­e­taan mu­ka­via sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si pien­tä puu­haa. Ta­pah­tu­ma tar­koi­tet­tu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.5. Konsertti Ukrainan hyväksi

klo 18.30 Kiu­kais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Kiu­kai­nen). Kuo­ro­kon­sert­ti, jon­ka avul­la ke­rä­tään va­ro­ja Uk­rai­nan aut­ta­mi­sek­si Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. Esiin­ty­ji­nä lau­lu­ryh­mä Ot­to Voci kant­to­ri Timo Me­ri­läi­sen joh­dol­la ja Kiu­kais­ten lau­lu­ryh­mä kant­to­ri Jan­ne Sil­vo­lan joh­dol­la. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ke 25.5. Iltatori

klo 16–18.30 Pa­ne­li­as­sa. Oh­jel­mas­sa puu­tar­ha-ai­heis­ta ar­von­taa ja to­ri­kah­vit sekä to­ri­myyn­tiä. Järj. Pa­ne­li­an maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ry.

To 26.5. Kirpputori

klo 13–15 Pa­ne­li­an työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28). Myyn­nis­sä pää­a­si­as­sa nais­ten ja las­ten vaat­tei­ta. Mak­ka­raa ja uk­rai­na­lai­nen puf­fet­ti. Järj. Pa­ne­li­an Uk­rai­na-apu.

To 26.5. Korven kesäkahvilan avajaiset

klo 12–18 Kor­vel­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Hin­ner­jo­ki). Oh­jel­mas­sa po­ni­rat­sas­tus­ta, kas­vo­maa­laus­ta ja pi­ka­kam­pauk­sia.

Pe 27.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Tuo­ki­on ai­ka­na lu­e­taan mu­ka­via sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si pien­tä puu­haa. Ta­pah­tu­ma tar­koi­tet­tu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.5. Konsertti Ukrainan hyväksi

klo 18.30 Kiu­kais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Kiu­kai­nen). Kuo­ro­kon­sert­ti, jon­ka avul­la ke­rä­tään va­ro­ja Uk­rai­nan aut­ta­mi­sek­si Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. Esiin­ty­ji­nä lau­lu­ryh­mä Ot­to Voci kant­to­ri Timo Me­ri­läi­sen joh­dol­la ja Kiu­kais­ten lau­lu­ryh­mä kant­to­ri Jan­ne Sil­vo­lan joh­dol­la. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Instagram