Toimittajalta
Iida
 
Rissanen-Vatja
iida.rissanen-vatja@alasatakunta.fi
14.10.2021 9.13

Saanko kurkata sun reppuun?

Seurasin joku tovi sitten kassajonon perältä tilannetta, jossa arviolta kymmenenikäistä poikaa pyydettiin kavereineen avaamaan reppunsa kassalla. Pojat vähän empivät, mutta pyynnön toistuttua vetoketjut aukesivat ja myyjä teki tarkastuksen.

Mi­tään ih­meem­pää ei re­puis­ta löy­ty­nyt. Ole­tin myy­jän ar­ki­ses­ti kiit­tä­vän tai pa­hoit­te­le­van vai­vas­ta, sa­maan ta­paan, kuin jos­kus vas­taa­vas­sa ti­lan­tees­sa mi­nu­a­kin – ai­kuis­ta – on pa­hoi­tel­tu. Liki kai­kil­la kas­soil­la on ny­ky­ään lap­pu­set sii­tä, et­tä kas­si pi­tää ava­ta ai­na­kin pyy­det­tä­es­sä, ja li­säk­si mo­nis­sa kau­pois­sa it­se­pal­ve­lu­kas­sat hä­lyt­tä­vät myy­jiä sa­tun­nais­tar­kas­tuk­sil­le. Kun mi­nu­a­kin ys­tä­väl­li­ses­ti (tyh­jän re­pun) tar­kis­tuk­sen jäl­keen pu­hu­tel­tiin, läh­din kau­pas­ta ihan tyy­ty­väi­se­nä sä­de­ke­hä kirk­kaa­na pää­ni pääl­lä lois­ta­en.

Poi­kia myy­jä ei kui­ten­kaan pa­hoi­tel­lut tai kiit­tä­nyt, vaan käs­ki tiuk­ka­sa­nai­ses­ti jät­tä­mään re­put en­si ker­ral­la kau­pan niil­le tar­koi­tet­tuun lo­ke­rik­koon. Lap­set lomp­si­vat tie­hen­sä mui­den kat­seet se­läs­sään, ja mi­nua jäi su­ret­ta­maan.

Kaup­pa­reis­sua use­am­min pa­has­tun kui­ten­kin las­ten – var­sin­kin poi­kien – koh­te­lus­ta so­mes­sa. En tah­do ym­mär­tää, mikä tar­ve ai­kui­sil­la on nos­taa yk­sit­täis­ten las­ten te­ke­mi­siä, ome­na- tai kark­ki­var­kauk­sia, rek­ka-
spot­taa­mi­sia, mitä iki­nä, ylei­ses­ti lyn­kat­ta­vik­si Fa­ce­boo­kin jul­ki­siin ja ak­tii­vi­siin ky­lä­ryh­miin. Ja nyt heti ko­ros­tan: las­ten asi­at­to­maan saa­ti vaa­ral­li­seen toi­min­taan on tie­ten­kin ää­rim­mäi­sen tär­keä ai­kuis­ten puut­tua. Men­nä vä­liin, ky­syä van­hem­pien yh­teys­tie­to­ja, soit­taa tai mars­sia ko­ti­o­vel­le. Ja jos kyse on laa­jem­mas­ta il­mi­ös­tä, nos­taa sil­loin asia esiin asia, ei yk­sit­täi­nen lap­si, edel­lä.

Enem­män kuin ai­kui­nen, lap­si tar­vit­see mi­nä­ku­van­sa ra­ken­nu­sai­neik­si ko­ke­muk­sia sii­tä, et­tä hän kel­paa. Jul­ki­ses­ti joko pai­kan pääl­lä tai so­mes­sa no­laa­mal­la ja syyl­lis­tä­mäl­lä ei las­ta enää 2020-lu­vul­la kuu­lui­si kas­vat­taa, ei, vaik­ka tar­koi­tus­pe­rä oli­si si­näl­lään hyvä.

Ai­na­kin it­se ot­tai­sin äi­ti­nä mie­luum­min vas­taan ihan van­ha­nai­kai­sen pu­he­lin­soi­ton, kuin lu­ki­sin lap­se­ni kolt­to­sis­ta bes­ser­wis­se­röi­väl­tä kom­ment­ti­pals­tal­ta.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 27.9. Kirjatreffit

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Esit­te­lys­sä vink­ke­jä syk­syn uu­tuus­kir­jois­ta. Va­paa­muo­tois­ta ju­tus­te­lua kir­jo­jen ja kah­vi­ku­pin ää­rel­lä. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Ti 27.9. Euran kunnan avoimet suunnis­tus­mes­ta­ruus­kil­pailut

Eu­ran kun­to­ra­dan maas­tos­sa (opas­tus Sa­vi­kon­tiel­tä). Il­moit­tau­tu­mi­nen pai­kan pääl­lä klo 17 al­ka­en. Järj. Eu­ra-Kaut­tu­an Ur­hei­li­jat ja Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ke 28.9. Kirjan julkis­ta­mis­ti­laisuus

klo 15–19 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sak­sa­lai­sen Hed­wig Doh­min tuo­tan­nos­ta il­mes­tyy en­sim­mäi­nen suo­men­net­tu teks­ti, pie­nois­ro­maa­ni Sata vuot­ta lii­an ai­kai­sin. Kir­jan suo­men­ta­ja TL, FM Ai­la Tuu­la Iso­ta­lo ja kus­tan­ta­ja Tui­ja Tuo­maa­la ta­vat­ta­vis­sa klo 15–18 ja klo 18 he ker­to­vat kään­nös­työs­tä sekä Doh­mis­ta. Kir­jas­tos­sa vie­te­tään li­säk­si kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen viik­koa ma–to.

Ke 28.9. Hyvin­voin­ti­a­lueen päättäjien tapaaminen

klo 17–18 Kaut­tu­an Ra­ta­ra­vin­to­las­sa (Ra­ta­kaa­ri 7, Eu­ra). Pai­kal­la alu­e­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Har­ri Leh­to­nen kol­le­goi­neen sekä val­mis­te­li­joi­ta ker­to­mas­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­mis­te­lus­ta. Kes­kus­te­lua ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Va­paa pää­sy. Järj. Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue.

Ke 28.9. Soolo­sel­lo­kon­sertti

klo 18 Köy­li­ön kir­kos­sa mez­zo­sop­raa­no ja sel­lis­ti, mu­sii­kin toh­to­ri See­li Toi­vio esit­tää J.S. Bac­hin sel­lo­sar­jo­ja. Kon­sert­tiin on va­paa pää­sy, kä­si­oh­jel­man voi os­taa kä­tei­sel­lä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.9 Kello viiden visa

klo 17.00 –18.15. Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Leik­ki­mie­li­nen ko­koon­tu­mi­nen tie­to­vi­so­jen ys­tä­vil­le, ai­he­pii­re­jä lai­das­ta lai­taan. Mak­su­ton, en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Järj. Sa­ta­o­pis­to ja Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

To 29.9. Piispan vierailu

klo 18 al­ka­van Eu­ran kir­kon il­ta­mes­sun jäl­keen on seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3) kah­vit, ja siel­lä voi ta­va­ta Eu­ras­sa vie­rai­lul­la ole­van Tu­run ark­ki­hiip­pa­kun­nan piis­pan Mari Lep­pä­sen.

Instagram

Menovinkit

Ti 27.9. Kirjatreffit

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Esit­te­lys­sä vink­ke­jä syk­syn uu­tuus­kir­jois­ta. Va­paa­muo­tois­ta ju­tus­te­lua kir­jo­jen ja kah­vi­ku­pin ää­rel­lä. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Ti 27.9. Euran kunnan avoimet suunnis­tus­mes­ta­ruus­kil­pailut

Eu­ran kun­to­ra­dan maas­tos­sa (opas­tus Sa­vi­kon­tiel­tä). Il­moit­tau­tu­mi­nen pai­kan pääl­lä klo 17 al­ka­en. Järj. Eu­ra-Kaut­tu­an Ur­hei­li­jat ja Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ke 28.9. Kirjan julkis­ta­mis­ti­laisuus

klo 15–19 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sak­sa­lai­sen Hed­wig Doh­min tuo­tan­nos­ta il­mes­tyy en­sim­mäi­nen suo­men­net­tu teks­ti, pie­nois­ro­maa­ni Sata vuot­ta lii­an ai­kai­sin. Kir­jan suo­men­ta­ja TL, FM Ai­la Tuu­la Iso­ta­lo ja kus­tan­ta­ja Tui­ja Tuo­maa­la ta­vat­ta­vis­sa klo 15–18 ja klo 18 he ker­to­vat kään­nös­työs­tä sekä Doh­mis­ta. Kir­jas­tos­sa vie­te­tään li­säk­si kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen viik­koa ma–to.

Ke 28.9. Hyvin­voin­ti­a­lueen päättäjien tapaaminen

klo 17–18 Kaut­tu­an Ra­ta­ra­vin­to­las­sa (Ra­ta­kaa­ri 7, Eu­ra). Pai­kal­la alu­e­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Har­ri Leh­to­nen kol­le­goi­neen sekä val­mis­te­li­joi­ta ker­to­mas­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­mis­te­lus­ta. Kes­kus­te­lua ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Va­paa pää­sy. Järj. Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue.

Ke 28.9. Soolo­sel­lo­kon­sertti

klo 18 Köy­li­ön kir­kos­sa mez­zo­sop­raa­no ja sel­lis­ti, mu­sii­kin toh­to­ri See­li Toi­vio esit­tää J.S. Bac­hin sel­lo­sar­jo­ja. Kon­sert­tiin on va­paa pää­sy, kä­si­oh­jel­man voi os­taa kä­tei­sel­lä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.9 Kello viiden visa

klo 17.00 –18.15. Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Leik­ki­mie­li­nen ko­koon­tu­mi­nen tie­to­vi­so­jen ys­tä­vil­le, ai­he­pii­re­jä lai­das­ta lai­taan. Mak­su­ton, en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Järj. Sa­ta­o­pis­to ja Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

To 29.9. Piispan vierailu

klo 18 al­ka­van Eu­ran kir­kon il­ta­mes­sun jäl­keen on seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3) kah­vit, ja siel­lä voi ta­va­ta Eu­ras­sa vie­rai­lul­la ole­van Tu­run ark­ki­hiip­pa­kun­nan piis­pan Mari Lep­pä­sen.

Instagram