Toimittajalta
Iida
 
Rissanen-Vatja
iida.rissanen-vatja@alasatakunta.fi
14.10.2021 9.13

Saanko kurkata sun reppuun?

Seurasin joku tovi sitten kassajonon perältä tilannetta, jossa arviolta kymmenenikäistä poikaa pyydettiin kavereineen avaamaan reppunsa kassalla. Pojat vähän empivät, mutta pyynnön toistuttua vetoketjut aukesivat ja myyjä teki tarkastuksen.

Mi­tään ih­meem­pää ei re­puis­ta löy­ty­nyt. Ole­tin myy­jän ar­ki­ses­ti kiit­tä­vän tai pa­hoit­te­le­van vai­vas­ta, sa­maan ta­paan, kuin jos­kus vas­taa­vas­sa ti­lan­tees­sa mi­nu­a­kin – ai­kuis­ta – on pa­hoi­tel­tu. Liki kai­kil­la kas­soil­la on ny­ky­ään lap­pu­set sii­tä, et­tä kas­si pi­tää ava­ta ai­na­kin pyy­det­tä­es­sä, ja li­säk­si mo­nis­sa kau­pois­sa it­se­pal­ve­lu­kas­sat hä­lyt­tä­vät myy­jiä sa­tun­nais­tar­kas­tuk­sil­le. Kun mi­nu­a­kin ys­tä­väl­li­ses­ti (tyh­jän re­pun) tar­kis­tuk­sen jäl­keen pu­hu­tel­tiin, läh­din kau­pas­ta ihan tyy­ty­väi­se­nä sä­de­ke­hä kirk­kaa­na pää­ni pääl­lä lois­ta­en.

Poi­kia myy­jä ei kui­ten­kaan pa­hoi­tel­lut tai kiit­tä­nyt, vaan käs­ki tiuk­ka­sa­nai­ses­ti jät­tä­mään re­put en­si ker­ral­la kau­pan niil­le tar­koi­tet­tuun lo­ke­rik­koon. Lap­set lomp­si­vat tie­hen­sä mui­den kat­seet se­läs­sään, ja mi­nua jäi su­ret­ta­maan.

Kaup­pa­reis­sua use­am­min pa­has­tun kui­ten­kin las­ten – var­sin­kin poi­kien – koh­te­lus­ta so­mes­sa. En tah­do ym­mär­tää, mikä tar­ve ai­kui­sil­la on nos­taa yk­sit­täis­ten las­ten te­ke­mi­siä, ome­na- tai kark­ki­var­kauk­sia, rek­ka-
spot­taa­mi­sia, mitä iki­nä, ylei­ses­ti lyn­kat­ta­vik­si Fa­ce­boo­kin jul­ki­siin ja ak­tii­vi­siin ky­lä­ryh­miin. Ja nyt heti ko­ros­tan: las­ten asi­at­to­maan saa­ti vaa­ral­li­seen toi­min­taan on tie­ten­kin ää­rim­mäi­sen tär­keä ai­kuis­ten puut­tua. Men­nä vä­liin, ky­syä van­hem­pien yh­teys­tie­to­ja, soit­taa tai mars­sia ko­ti­o­vel­le. Ja jos kyse on laa­jem­mas­ta il­mi­ös­tä, nos­taa sil­loin asia esiin asia, ei yk­sit­täi­nen lap­si, edel­lä.

Enem­män kuin ai­kui­nen, lap­si tar­vit­see mi­nä­ku­van­sa ra­ken­nu­sai­neik­si ko­ke­muk­sia sii­tä, et­tä hän kel­paa. Jul­ki­ses­ti joko pai­kan pääl­lä tai so­mes­sa no­laa­mal­la ja syyl­lis­tä­mäl­lä ei las­ta enää 2020-lu­vul­la kuu­lui­si kas­vat­taa, ei, vaik­ka tar­koi­tus­pe­rä oli­si si­näl­lään hyvä.

Ai­na­kin it­se ot­tai­sin äi­ti­nä mie­luum­min vas­taan ihan van­ha­nai­kai­sen pu­he­lin­soi­ton, kuin lu­ki­sin lap­se­ni kolt­to­sis­ta bes­ser­wis­se­röi­väl­tä kom­ment­ti­pals­tal­ta.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram