Blogi
Ilona
 
Häsänen
Moikka kaikki! Vuoden sisään olen muuttanut maalle, ryhtynyt yrittäjäksi, aloittanut opiskelemaan keramiikkaa ja jopa liittynyt kudontakerhoon. Haluankin jakaa tarinoita näistä aiheista eli maatilan remppa-arjesta, käsityöläisyydestä ja elämästä yleensä. Lisää minusta ja näistä aiheista löytyy Instagramissa @hasajaputu.
29.5.2022 7.05

Kädet saveen: 100% yläneläinen

Tämä onkin viimeinen blogiteksti tällä erää Alasatakuntaan. Blogin aloitin syksyn alussa 2020, kun olin juuri muuttanut maalle Yläneelle. On ollut ilo jakaa maalaiselämän ensi askelia kanssanne.

Kah­des­sa vuo­des­sa olen omak­su­nut maa­lai­si­den­ti­tee­tin. Ra­kas­tan pien­tä ta­lo­am­me, pi­ha­sau­naa ja etuo­vel­ta avau­tu­vaa luon­toa. Osak­si luon­toa sitä ih­mi­nen maal­la su­lau­tuu­kin, kos­ka op­pii ar­vos­ta­maan enem­män Suo­men vuo­de­nai­ko­ja ja luon­non kier­to­kul­kua. Var­sin­kin il­man juok­se­vaa vet­tä op­pii ar­vos­ta­maan puh­das­ta vet­tä ja vie­mä­ri­jär­jes­tel­miä. Van­han ta­lon emän­tä­nä elä­mää­ni ovat tul­leet re­mon­toin­ti, lin­tu­bon­gai­lu, ku­to­mi­nen, puu­tar­ha­puu­hat… Van­ha talo on tuo­nut mu­ka­naan ihan eri­lai­sen vieh­ty­myk­sen van­haan, van­hoi­hin ta­loi­hin, his­to­ri­aan ja myös kä­si­työ­läi­syy­teen.

Maa­lai­se­lä­mä on ol­lut pit­käl­ti odo­tus­ten mu­kais­ta. Toki, vie­lä ei voi an­taa kai­ken­kat­ta­vaa vas­taus­ta, sil­lä olen osan ajas­ta asu­nut Fors­sas­sa ke­ra­miik­kaa opis­kel­len. Tä­nään oli­kin vii­mei­nen kou­lu­päi­vä, jo­ten täs­tä edes­päin saan asua myös ar­ke­na ko­to­na. Mi­nus­ta tu­lee 100% ylä­ne­läi­nen ja pöy­ty­ä­läi­nen. Il­mas­sa on­kin muu­tok­sen tuul­ta, odo­tus­ta ja jän­ni­tys­tä.

Yläneenjokea ihastelemassa.

Yläneenjokea ihastelemassa.

Joonas Puttonen

Tar­koi­tuk­se­na mi­nul­la on re­mon­toi­da sa­vi­pa­ja ti­lal­lem­me ja jat­kaa Ke­ra­miik­ka­ra­di­on eli ke­ra­miik­ka­pod­cas­tin te­ke­mis­tä. Myös kir­joi­tus­hom­mat py­sy­vät työ­ka­lu­pa­kis­sa mu­ka­na. Mie­len­kiin­nol­la odo­tan, mil­tä tun­tuu elää pää­toi­mi­se­na yrit­tä­jä­nä maa­seu­dul­la. Ai­na­kin hy­viä esi­merk­ke­jä löy­tyy omal­ta ky­läl­tä ja se on upe­aa ja ins­pi­roi­vaa.

Ky­lil­lä ja kun­nal­la on var­mas­ti vie­lä pal­jon tar­jot­ta­vaa ja tu­tus­tut­ta­vaa, mis­tä en edes vie­lä tie­dä. Saa­tik­ka sit­ten vie­lä, kun li­sää yh­tä­löön lä­hi­kun­nat. Vain muu­ta­mia jut­tu­ja mai­ni­tak­se­ni on mah­ta­vaa, et­tä Ylä­neel­tä löy­tyy oma kir­jas­to, rau­ta­kaup­pa, tori, kä­si­työ­läis­puo­te­ja, ha­pan­juu­ri­lei­po­mo ja lis­ta jat­kuu. Kai­da­no­jan kar­ta­nol­la on syö­ty lois­ta­vaa ruo­kaa ja Lyst­met­täs­sä kat­sot­tu ke­sä­te­at­te­ria. Vie­lä kun kes­ki­vii­kon avan­toi­hin sit­ten en­si vuon­na pää­si­si!

Tal­ves­ta pu­hee­nol­len, on­han se pit­kä. Se on pit­kä niin maa­seu­dul­la kuin kau­pun­gis­sa­kin. Sen asi­an muut­tai­sin kyl­lä, jos voi­sin. Ener­gi­an nous­sut hin­ta on myös aja­nut mo­nia ah­taal­le. Eli ei maa­seu­dun elo­kaan ai­van pelk­kää hat­ta­raa ole. Ko­kei­lin maa­seu­dun poi­kit­tais­lii­ken­teen toi­mi­vuut­ta lif­ta­ten vii­me vii­kol­la ja sa­no­taan, et­tä pe­ril­le pää­sin, mut­ta kel­loa ei kan­na­ta pi­tää ran­tees­sa, ha­haa. Toi­voi­sin, et­tä sai­sim­me kimp­pa­kyy­dit toi­mi­maan esi­mer­kik­si Tu­run suun­taan. Sii­tä hyö­tyi­si jo­kai­nen ja ym­pä­ris­tö­kin.

Talvi on kaunis, mutta pitkä.

Talvi on kaunis, mutta pitkä.

Ilona Häsänen

Oi­kein jän­nit­tää ja kut­kut­taa, kun mie­tin yli­pään­sä maa­seu­dun tu­le­vai­suut­ta. Ai­na­kin it­se koen, et­tä mei­dän luo­vien alo­jen ih­mis­ten on otet­ta­va maa­seu­dun rau­has­ta ja sen luo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta kaik­ki ir­ti ja ja­et­ta­va sitä muil­le. Mie­len­kiin­nol­la odo­tan, min­kä­lais­ta luo­vaa elä­mys­mat­kai­lua Ylä­neel­lä vuon­na 2032 har­ras­te­taan­kaan.

Kii­tos Ala­sa­ta­kun­nal­le täs­tä blo­gi­mah­dol­li­suu­des­ta ja kii­tos kai­kil­le lu­ki­joil­le. Au­rin­kois­ta ke­sää ja tör­mäil­lään ky­lil­lä!

Katse kohti kesää ja uusia tuulia!

Katse kohti kesää ja uusia tuulia!

Oskari Häsänen

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram