Blogi
Ilona
 
Häsänen
Moikka kaikki! Vuoden sisään olen muuttanut maalle, ryhtynyt yrittäjäksi, aloittanut opiskelemaan keramiikkaa ja jopa liittynyt kudontakerhoon. Haluankin jakaa tarinoita näistä aiheista eli maatilan remppa-arjesta, käsityöläisyydestä ja elämästä yleensä. Lisää minusta ja näistä aiheista löytyy Instagramissa @hasajaputu.
19.6.2021 10.12

Kädet saveen: Maailman siistein pallopeli?

Ajankohtaisesti vastaus otsikkoon olisi varmasti jalkapallo, mutta ehei, maailman siistein pallopeli on uppopallo!

Uppopalloa uimahallin syvässä altaassa.

Uppopalloa uimahallin syvässä altaassa.

Janne Lind

Kat­sel­les­sa­ni jal­ka­pal­lon EM-ki­so­ja en voi­nut py­säyt­tää aja­tuk­sie­ni kul­kua oman rak­kaan har­ras­tuk­sen, up­po­pal­lon, pa­riin. Ko­ro­na­vuo­si on raas­ta­nut mo­nen her­mo­ja, sil­lä har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det ovat ol­leet hy­vin ra­jal­li­set. It­se­kään en ole pääs­syt pe­laa­maan up­pis­ta sit­ten vii­me mar­ras­kuun eli puo­leen vuo­teen.

Tal­vel­la aloi­tin avan­tou­in­nin­kin, kos­ka ve­teen oli vain pak­ko pääs­tä. Se tun­ne, kun saa su­kel­taa ve­den al­le, sul­kea kor­van­sa ul­ko­maa­il­mal­ta ja liik­kua sol­ju­vas­ti höy­he­nen ke­vy­es­ti. Sitä minä ra­kas­tan. Toki, up­po­pal­los­sa to­teu­tuu myös kai­ken tä­män vas­ta­koh­ta eli ra­jut kon­tak­tit, jää­tä­vät mai­to­ha­pot ja sa­la­man­no­peus.

Maajoukkuelaiset alkulämppäämässä.

Maajoukkuelaiset alkulämppäämässä.

Ilona Häsänen

Uppopallo-ottelu käynnissä Turun Impivaarassa.

Uppopallo-ottelu käynnissä Turun Impivaarassa.

Ilona Häsänen

Vaik­ka en ole­kaan pääs­syt tree­naa­maan it­se la­jia, on jouk­ku­eel­lam­me täy­si to­hi­na pääl­lä. Ni­mit­täin meil­lä on oi­kea golf­pal­lo­ma­nia. Pe­laan maa­jouk­ku­ees­sa, ja mar­gi­naa­li­la­jis­sa ku­ten up­po­pal­los­sa, maa­jouk­ku­e­toi­min­taan ja ar­vo­ki­soi­hin osal­lis­tu­mi­seen tar­vit­sem­me mo­ti­vaa­ti­on li­säk­si myös ra­haa. Olem­me­kin kek­si­neet uu­den va­rain­han­kin­ta­tem­pauk­sen. Olem­me käy­neet su­kel­ta­mas­sa eri golf­ken­til­lä ve­sies­tei­siin lyö­ty­jä pal­lo­ja ja sen jäl­keen myym­me nii­tä gol­faa­jil­le taas pe­lat­ta­vak­si. Pal­lo­ja put­sa­tes­sa on kyl­lä käy­nyt mo­nen mon­ta ker­taa mie­les­sä, et­tä kuin­ka vah­va tah­to ja mo­ti­vaa­tio jouk­ku­eem­me jä­se­nil­lä on­kaan, sil­lä vaik­ka al­taa­seen ei ole pääs­syt ties mil­loin vii­mek­si ja tä­män ke­sän suun­ni­tel­lut EM-ki­sat­kin siir­ret­tiin, po­ruk­ka sil­ti nä­kee ja us­koo vah­vas­ti tu­le­vai­suu­teen.

Olen myös hy­vin on­nel­li­nen sii­tä, et­tä vaik­ka muu­tin­kin maal­le vuo­si sit­ten, pys­tyn edel­leen jat­ka­maan har­ras­tus­ta­ni Tu­rus­sa. Mat­ka ei ole mah­do­ton. Eh­kä­pä näin kun­nal­lis­vaa­lien jäl­ki­hu­mus­sa voi­si men­nä eh­dot­ta­maan juu­ri va­li­tuil­le val­tuu­te­tuil­le ui­ma­hal­lin ra­ken­ta­mis­ta Ylä­neel­le, ei­kö­hän siel­lä sit­ten jär­kät­täi­si seu­raa­vat up­po­pal­lon MM-kil­pai­lut. ;) Ky­rön maa­ui­ma­lan al­taan sy­vyys­kään ei oi­kein rii­tä up­pis­tar­koi­tuk­siin.

Harkoissa Ahveniston maauimalassa.

Harkoissa Ahveniston maauimalassa.

Ilona Häsänen

Kyllä joukkueella maskotti olla pitää.

Kyllä joukkueella maskotti olla pitää.

Ilona Häsänen

Jouk­ku­e­la­jeis­sa on vain sitä jo­tain. Jo­kai­nen yk­si­lö lait­taa pa­ras­taan yh­tei­seen hy­vään ei­kä ku­kaan pär­jää yk­sin. Mi­nul­la on ma­has­sa­ni niin kut­kut­ta­va tun­ne, kun vain mie­tin­kin seu­raa­via EM- ja MM-ki­so­ja, jol­loin pää­sen taas pu­ke­maan pääl­le­ni si­ni­val­koi­set jouk­ku­e­vaat­teet ja edus­ta­maan Suo­mea par­haan ky­ky­ni mu­kaan. Mo­ni­kaan tun­ne ei pää­se sa­maan skaa­laan fii­lik­sen kans­sa, jon­ka saa voi­tet­tu­aan tiu­kan ot­te­lun ja kuun­nel­les­saan jouk­ku­e­ka­ve­rei­den kans­sa yh­des­sä Maam­me-lau­lua.

Joukkueemme Grazissa MM-kilpailuissa 2019.

Joukkueemme Grazissa MM-kilpailuissa 2019.

Ilona Häsäsen albumi

Jos ha­lu­at seu­ra­ta mat­kaam­me, niin ota so­mes­sa hal­tuun @up­po­pal­lo­nai­set ja käy lu­ke­mas­sa blo­gi­am­me osoit­tees­sa up­po­pal­lo­nai­set.fi.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram