Blogi
Ilona
 
Häsänen
Moikka kaikki! Vuoden sisään olen muuttanut maalle, ryhtynyt yrittäjäksi, aloittanut opiskelemaan keramiikkaa ja jopa liittynyt kudontakerhoon. Haluankin jakaa tarinoita näistä aiheista eli maatilan remppa-arjesta, käsityöläisyydestä ja elämästä yleensä. Lisää minusta ja näistä aiheista löytyy Instagramissa @hasajaputu.
16.7.2021 10.35

Kädet saveen: Kädet saveen ja savea seiniin

Pää­sin täl­lä vii­kol­la tes­taa­maan en­sim­mäis­tä ker­taa elä­mäs­sä­ni sa­vi­rap­paus­ta hir­si­sei­niin. Niin, siis sa­vea sei­nil­le, mitä ih­met­tä? Sa­ven käyt­tö ra­ken­ta­mi­ses­sa on ian­kaik­ki­sen van­ha asia, mut­ta suo­ma­lai­ses­sa ra­ken­ta­mi­ses­sa hiu­kan unoh­duk­siin jää­nyt. Toi­vot­ta­vas­ti savi va­kiin­nut­taa taas paik­kan­sa ra­ken­nu­sa­lal­la.

Savilaastikoepaloja.

Savilaastikoepaloja.

Ilona Häsänen

Savirappaamassa ensimmäistä seinää ikinä.

Savirappaamassa ensimmäistä seinää ikinä.

Ilona Häsänen

Sa­vi­han on mi­nul­le tut­tu ma­te­ri­aa­li ke­ra­miik­ka­o­pin­nois­ta. Sii­tä voin muo­toil­la vaik­ka ja mitä, mut­ta mie­len­kiin­to­ni on laa­jen­tu­nut sa­vi­töis­tä sa­vi­ra­ken­ta­mi­seen. Täl­lä vii­kol­la sain kä­det sa­veen en­sim­mäis­tä ker­taa rak­sa­puo­lel­la sa­vi­rap­paus­kurs­sil­la Naan­ta­lis­sa. Kah­teen päi­vään mah­tui pal­jon asi­aa, mut­ta to­ki­han tämä oli vas­ta pin­ta­raa­pai­su sa­vi­ra­ken­ta­mi­sen maa­il­maan.

Sa­vi­rap­pauk­sen ohel­la oli­si mah­ta­va tu­tus­tua myös mas­sii­vi­sa­vi­ra­ken­ta­mi­seen ja ke­vyt­sa­vi­ra­ken­ta­mi­seen. Sa­ven li­säk­si omal­ta ton­til­ta löy­tyy puu­ta, jo­ten myös pölk­ky­sa­vi­ra­ken­teet kiin­nos­ta­vat. Mik­sei myös ol­ki­paa­li­ra­ken­ta­mi­nen, sil­lä paa­le­ja löy­tyy hur­jas­ti na­ve­tan vin­til­tä. Jos lä­hi­a­lu­eel­ta löy­tyi­si sa­vi­ra­ken­nusp­ro­jek­te­ja, tu­li­sin mie­lel­lä­ni op­pi­maan ja aut­ta­maan!

Savi on upea ma­te­ri­aa­li ra­ken­ta­mi­ses­sa­kin, sil­lä se on tur­val­lis­ta, eko­lo­gis­ta ja sitä on hel­pos­ti saa­ta­vil­la. Sa­ven käyt­tä­mi­sel­lä ra­ken­ta­mi­ses­sa vält­tyy myös ke­mi­kaa­li­kuor­mal­ta ja ta­los­ta saa hen­git­tä­vän. Ja pa­ras omi­nai­suus­han on se, et­tä ma­te­ri­aa­lin voi pa­laut­taa luon­toon on­gel­mit­ta. (Sa­vi­ry.fi, 2021)

Kurs­sil­la oli haus­kaa teh­dä eri­lai­sia rap­paus­re­sep­te­jä. Yk­si osa sa­vea, kak­si hiek­kaa ja vaik­ka 1 osa käy­tet­ty­jä kah­vin­po­ro­ja. Pin­ta­laas­tiin voi se­koit­taa mu­kaan vä­ril­lis­tä sa­vea tai pig­ment­te­jä, jol­loin sei­nään saa vaik­ka ok­ran tai roo­san vi­vah­tei­ta. Tes­ta­sim­me myös eri­lai­sia sa­vi­maa­li­re­sep­te­jä. Niis­sä uu­te­na ai­ne­so­sa­na re­sep­tiin tuli van­ha­na­jan liis­te­ri. Oli iha­na tes­tail­la eri pig­ment­te­jä ja sa­via ja si­vel­lä maa­lia sa­vi­pin­taan. Maa­li­pin­nan piti kyl­lä­kin kui­vua en­nen kuin lo­pul­li­nen väri tuli esiin, kos­ka mä­rän ja kui­van maa­lin ero oli mer­kit­tä­vä.

Savilaastien ja -maalien reseptien kokeilemista ja kehittämistä.

Savilaastien ja -maalien reseptien kokeilemista ja kehittämistä.

Ilona Häsänen

Nyt on pik­ku­sor­mi an­net­tu tä­hän uu­teen sa­vi­seen maa­il­maan, ja luu­len, et­tä ajan myö­tä se vie koko kä­den. En mal­ta odot­taa, et­tä pää­sen op­pi­maan li­sää. On­nek­si os­tin vä­hän val­miik­si kui­vat­tua ja seu­lot­tua sa­vi­jau­hoa, hiek­kaa ja pig­ment­tiä mu­kaan niin pää­sen heti tes­taa­maan sa­vi­rap­paa­mis­ta omiin sei­niin, hur­raa!

Läh­de: Sa­vi­ry.fi (2021) https://www.sa­vi­ry.fi/ra­ken­ta­mi­nen.html, ha­et­tu 15.7.2021

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram