Blogi
Ilona
 
Häsänen
Moikka kaikki! Vuoden sisään olen muuttanut maalle, ryhtynyt yrittäjäksi, aloittanut opiskelemaan keramiikkaa ja jopa liittynyt kudontakerhoon. Haluankin jakaa tarinoita näistä aiheista eli maatilan remppa-arjesta, käsityöläisyydestä ja elämästä yleensä. Lisää minusta ja näistä aiheista löytyy Instagramissa @hasajaputu.
16.7.2021 10.35

Kädet saveen: Kädet saveen ja savea seiniin

Pää­sin täl­lä vii­kol­la tes­taa­maan en­sim­mäis­tä ker­taa elä­mäs­sä­ni sa­vi­rap­paus­ta hir­si­sei­niin. Niin, siis sa­vea sei­nil­le, mitä ih­met­tä? Sa­ven käyt­tö ra­ken­ta­mi­ses­sa on ian­kaik­ki­sen van­ha asia, mut­ta suo­ma­lai­ses­sa ra­ken­ta­mi­ses­sa hiu­kan unoh­duk­siin jää­nyt. Toi­vot­ta­vas­ti savi va­kiin­nut­taa taas paik­kan­sa ra­ken­nu­sa­lal­la.

Savilaastikoepaloja.

Savilaastikoepaloja.

Ilona Häsänen

Savirappaamassa ensimmäistä seinää ikinä.

Savirappaamassa ensimmäistä seinää ikinä.

Ilona Häsänen

Sa­vi­han on mi­nul­le tut­tu ma­te­ri­aa­li ke­ra­miik­ka­o­pin­nois­ta. Sii­tä voin muo­toil­la vaik­ka ja mitä, mut­ta mie­len­kiin­to­ni on laa­jen­tu­nut sa­vi­töis­tä sa­vi­ra­ken­ta­mi­seen. Täl­lä vii­kol­la sain kä­det sa­veen en­sim­mäis­tä ker­taa rak­sa­puo­lel­la sa­vi­rap­paus­kurs­sil­la Naan­ta­lis­sa. Kah­teen päi­vään mah­tui pal­jon asi­aa, mut­ta to­ki­han tämä oli vas­ta pin­ta­raa­pai­su sa­vi­ra­ken­ta­mi­sen maa­il­maan.

Sa­vi­rap­pauk­sen ohel­la oli­si mah­ta­va tu­tus­tua myös mas­sii­vi­sa­vi­ra­ken­ta­mi­seen ja ke­vyt­sa­vi­ra­ken­ta­mi­seen. Sa­ven li­säk­si omal­ta ton­til­ta löy­tyy puu­ta, jo­ten myös pölk­ky­sa­vi­ra­ken­teet kiin­nos­ta­vat. Mik­sei myös ol­ki­paa­li­ra­ken­ta­mi­nen, sil­lä paa­le­ja löy­tyy hur­jas­ti na­ve­tan vin­til­tä. Jos lä­hi­a­lu­eel­ta löy­tyi­si sa­vi­ra­ken­nusp­ro­jek­te­ja, tu­li­sin mie­lel­lä­ni op­pi­maan ja aut­ta­maan!

Savi on upea ma­te­ri­aa­li ra­ken­ta­mi­ses­sa­kin, sil­lä se on tur­val­lis­ta, eko­lo­gis­ta ja sitä on hel­pos­ti saa­ta­vil­la. Sa­ven käyt­tä­mi­sel­lä ra­ken­ta­mi­ses­sa vält­tyy myös ke­mi­kaa­li­kuor­mal­ta ja ta­los­ta saa hen­git­tä­vän. Ja pa­ras omi­nai­suus­han on se, et­tä ma­te­ri­aa­lin voi pa­laut­taa luon­toon on­gel­mit­ta. (Sa­vi­ry.fi, 2021)

Kurs­sil­la oli haus­kaa teh­dä eri­lai­sia rap­paus­re­sep­te­jä. Yk­si osa sa­vea, kak­si hiek­kaa ja vaik­ka 1 osa käy­tet­ty­jä kah­vin­po­ro­ja. Pin­ta­laas­tiin voi se­koit­taa mu­kaan vä­ril­lis­tä sa­vea tai pig­ment­te­jä, jol­loin sei­nään saa vaik­ka ok­ran tai roo­san vi­vah­tei­ta. Tes­ta­sim­me myös eri­lai­sia sa­vi­maa­li­re­sep­te­jä. Niis­sä uu­te­na ai­ne­so­sa­na re­sep­tiin tuli van­ha­na­jan liis­te­ri. Oli iha­na tes­tail­la eri pig­ment­te­jä ja sa­via ja si­vel­lä maa­lia sa­vi­pin­taan. Maa­li­pin­nan piti kyl­lä­kin kui­vua en­nen kuin lo­pul­li­nen väri tuli esiin, kos­ka mä­rän ja kui­van maa­lin ero oli mer­kit­tä­vä.

Savilaastien ja -maalien reseptien kokeilemista ja kehittämistä.

Savilaastien ja -maalien reseptien kokeilemista ja kehittämistä.

Ilona Häsänen

Nyt on pik­ku­sor­mi an­net­tu tä­hän uu­teen sa­vi­seen maa­il­maan, ja luu­len, et­tä ajan myö­tä se vie koko kä­den. En mal­ta odot­taa, et­tä pää­sen op­pi­maan li­sää. On­nek­si os­tin vä­hän val­miik­si kui­vat­tua ja seu­lot­tua sa­vi­jau­hoa, hiek­kaa ja pig­ment­tiä mu­kaan niin pää­sen heti tes­taa­maan sa­vi­rap­paa­mis­ta omiin sei­niin, hur­raa!

Läh­de: Sa­vi­ry.fi (2021) https://www.sa­vi­ry.fi/ra­ken­ta­mi­nen.html, ha­et­tu 15.7.2021

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram