Blogi
Ilona
 
Häsänen
Moikka kaikki! Vuoden sisään olen muuttanut maalle, ryhtynyt yrittäjäksi, aloittanut opiskelemaan keramiikkaa ja jopa liittynyt kudontakerhoon. Haluankin jakaa tarinoita näistä aiheista eli maatilan remppa-arjesta, käsityöläisyydestä ja elämästä yleensä. Lisää minusta ja näistä aiheista löytyy Instagramissa @hasajaputu.
21.10.2020 18.55

Kädet saveen: Maaseudun lumossa

Kerron tarinan meistä, Häsästä & Putusta, esimerkkinä pariskunnasta, joka muutti kaupungista maalle.

Vuo­si sit­ten in­nos­tuim­me kat­se­le­maan va­pai­ta asun­to­ja mark­ki­noil­ta. En­sin aloi­tim­me puu­ta­lo-osak­keis­ta lä­hel­tä kes­kus­taa, sit­ten löy­sim­me­kin oma­ko­ti­ta­lo­koh­teet kes­kus­tan lie­peil­tä ja pie­nen es­ka­loi­tu­mi­sen jäl­keen haa­ruk­kaam­me osui­vat myös maa­ti­lat naa­pu­ri­kun­nis­ta. Mitä kau­em­min olim­me asun­to­ja kat­sel­leet ja ver­tail­leet, sitä var­mem­pia olim­me, et­tä ha­lu­am­me enem­män ti­laa hal­vem­mal­la ei­kä kak­sio kan­ta­kau­pun­gis­ta enää in­nos­ta­nut.

Onnelliset maatilan uudet omistajat.

Onnelliset maatilan uudet omistajat.

Katariina Mäkilä

Kun erää­nä il­ta­na ava­sim­me jäl­leen myyn­ti­si­vus­ton kat­so­ak­sem­me il­lan uu­det koh­teet, näim­me omam­me! Otim­me heti seu­raa­va­na aa­mu­na yh­teyt­tä kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jään ja hy­vin pian olim­me­kin jo ihas­te­le­mas­sa kau­niin pi­ha­pii­rin ra­ken­nuk­sia ja luon­toa Ylä­neel­lä. Niin sii­nä sit­ten kävi, et­tä koh­de oli kuin luo­tu meil­le ja teim­me kaik­kem­me, et­tä sen myös saim­me.

Kaup­pa­kir­jo­jen al­le­kir­joit­ta­mi­sen jäl­keen remp­pa­sim­me kol­mi­sen viik­koa, jon­ka jäl­keen sa­noim­me­kin hy­väs­tit edel­li­sel­le asun­nol­lem­me ja muu­tim­me jo ti­lal­le. Re­mont­tia taas olem­me jat­ka­neet tä­hän päi­vään as­ti ja var­mas­ti vie­lä ha­maan tu­le­vai­suu­teen­kin.

Kompostikäymälä rakennettiin yhteen piharakennuksista. Varastotila jaettiin kahtia, toinen jäi varastoksi ja toinen puoli huussille. Teimme huussiin oman sisäänkäynnin.

Kompostikäymälä rakennettiin yhteen piharakennuksista. Varastotila jaettiin kahtia, toinen jäi varastoksi ja toinen puoli huussille. Teimme huussiin oman sisäänkäynnin.

Katariina Mäkilä

En­sim­mäi­se­nä re­mont­ti­lis­tal­le pää­tyi­vät huus­si, sau­na ja kai­vo. Hyp­pä­sim­me ni­mit­täin suo­raan sy­vään pää­hän, kos­ka ta­loon ei muun mu­as­sa tule juok­se­vaa vet­tä. Seu­raa­vak­si remp­pa­lis­tal­le pää­si­vät nuo­hous, uu­den sa­vu­pii­pun muu­raus ja pel­li­tys ja täs­sä hil­jat­tain pi­ha­ra­ken­nus­ten säh­köis­tä­mi­nen. Näi­den as­ka­rei­den li­säk­si olem­me sort­tee­ran­neet ti­lan van­ho­ja ta­va­roi­ta, sii­von­neet ja pur­ka­neet omia ta­va­roi­tam­me. Ai­om­me teh­dä meil­le puu­se­pän ja ke­raa­mi­kon vers­taat, jo­ten myös vers­tai­den suun­nit­te­luun, sii­vo­a­mi­seen ja järk­käi­lyyn on ku­lu­nut pal­jon ai­kaa.

Korjasimme saunan perusteellisesti. Valoimme uuden lattian, revimme seiniä auki ja viimeistelimme pinnat puupaneelilla.

Korjasimme saunan perusteellisesti. Valoimme uuden lattian, revimme seiniä auki ja viimeistelimme pinnat puupaneelilla.

Katariina Mäkilä

Ke­säl­lä re­mon­tin lo­mas­sa saim­me myös pal­jon per­het­tä ja ys­tä­viä ky­lään ja aut­ta­maan­kin re­mon­tin kans­sa. Maal­le­muut­to on nyt ol­lut var­sin­kin ko­ro­nan myö­tä kova sana, ja moni on ha­lun­nut tul­la kat­so­maan täl­lais­ta maa­seu­tu­e­lä­mää omin sil­min. Yh­den ys­tä­vän vi­sii­tin jäl­kei­nen si­taat­ti: ”Tää oli ku ret­ki sa­tu­maa­han.”

Vä­lil­lä tämä on oi­kea sa­tu­maa ja vä­lil­lä oi­kea puu­ha­maa. Kä­vi­hän leh­den toi­mi­tus­kin meil­lä ky­läs­sä ja teki meis­tä ki­van ju­tun.

Nyt en­si­lu­men sa­ta­es­sa, in­nol­la odo­tan ja jän­ni­tän tu­le­vaa en­sim­mäis­tä tal­vea maa­ti­lal­lam­me. On iha­naa näh­dä vuo­den­kier­to ja kaik­ki vuo­de­na­jat. En­sim­mäi­sen pak­ka­syön jäl­keen pom­pin pi­hal­la ja otin ku­via kuu­rai­sis­ta kas­veis­ta, kuin nä­ki­sin nii­tä en­sim­mäis­tä ker­taa elä­mäs­sä­ni. Ta­loa läm­mit­tää iso lei­vi­nuu­ni, jos­sa pais­toim­me nyt en­sim­mäi­set piz­zat­kin, ja ah, ai et­tä, nam.

On ol­lut haus­kaa näh­dä, mi­ten sitä ih­mi­nen vaan so­peu­tuu no­pe­as­ti uu­siin olo­suh­tei­siin. Osa ar­ki­as­ka­reis­ta, ku­ten tis­kaa­mi­nen on pal­jon han­ka­lam­paa kuin pelk­kä as­ti­a­pe­su­ko­neen na­pin­pai­nal­lus, mut­ta sen kes­tää, kun saa naut­tia kai­kes­ta sii­tä mitä oma upea tont­ti, sym­paat­ti­nen talo ja kau­nis piha an­ta­vat ja mah­dol­lis­ta­vat. Mo­nes­sa suh­tees­sa olem­me pa­lan­neet van­haan ai­kaan: saam­me ve­den kai­vos­ta tai tuom­me kan­to­vet­tä, pe­sey­dym­me sau­nas­sa kup­pan kans­sa ja läm­mi­täm­me pe­su­ve­den pa­das­sa, LVI-sys­tee­mim­me keit­ti­ös­säm­me on äm­pä­ri ja käy­täm­me ul­ko­huus­sia ve­sik­lo­se­tin si­jaan. Tun­tuu, et­tä olem­me taas osa luon­toa ja olem­me va­paam­pia. On on­ni asua maal­la.

Kesällä maatila oli loistossaan. Nyt innolla odotamme myös muiden vuodenaikojen kokemista.

Kesällä maatila oli loistossaan. Nyt innolla odotamme myös muiden vuodenaikojen kokemista.

Katariina Mäkilä

Ta­ri­nam­me ti­lal­la on vas­ta alus­sa, mut­ta ker­rot­ta­vaa jo riit­tää. Kuu­le­mi­siin seu­raa­vas­sa blo­gis­sa, ja sil­lä vä­lin voit seu­ra­ta maa­ti­lan re­mon­tin ete­ne­mis­tä mei­dän Ins­tag­ram-ti­lil­läm­me @ha­sa­ja­pu­tu.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 23.3. Yhteislenkki

klo 10 Kaut­tu­an Spor­ti­an vie­rei­sel­tä park­ki­pai­kal­ta (To­ri­tie 3, Eu­ra). Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

To 23.3. Iskelmän taivas -konsertti

klo 15 Hon­ki­lah­den seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) ja klo 18 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lau­lu­ja ja ta­ri­noi­ta elä­mäs­tä. Juk­ka He­lin, lau­lu ja kos­ke­tin­soit­ti­met, Kari Toi­vo­nen, ki­ta­ra ja lau­lu. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Eu­ran kun­ta.

To 23.3. Monikielinen ilta

klo 17.30–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Il­las­sa ker­ro­taan kir­jas­ton mak­sut­to­mis­ta pal­ve­luis­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta saa­da eri­kie­li­siä ai­neis­to­ja lai­nak­si. Pu­heet tul­ka­taan eng­lan­nik­si ja ve­nä­jäk­si, lap­sil­le on omaa oh­jel­maa. Kah­vi- ja me­hu­tar­joi­lu. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Su 26.3. Kirkkoherran asettaminen virkaan

klo 10 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja). Piis­pa Mari Lep­pä­nen aset­taa Ma­ri­an päi­vän mes­sus­sa vir­kaan­sa kirk­ko­her­ra Iri­na Kau­ki­sen. Mu­sii­kis­sa mu­ka­na seu­ra­kun­nan kuo­rot, Jo­han­nes Per­ko ja Kul­ler­vo Kaup­pi. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 27.3. Pääsi­äi­sas­kar­telua

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Tule te­ke­mään vir­po­mi­sok­sia tai pää­si­äis­ko­ris­tei­ta, ve­tä­jä­nä Ei­ja Ol­li­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 28.3. Linnunpönttöjen valmistamista

klo 13–15 Eu­ran Ra­ken­nus­tar­vik­kees­sa (Ra­ken­ta­jan­tie 2). Myös se­ni­o­ri-ikäis­ten kah­vi­la. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Instagram

Menovinkit

To 23.3. Yhteislenkki

klo 10 Kaut­tu­an Spor­ti­an vie­rei­sel­tä park­ki­pai­kal­ta (To­ri­tie 3, Eu­ra). Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

To 23.3. Iskelmän taivas -konsertti

klo 15 Hon­ki­lah­den seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) ja klo 18 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lau­lu­ja ja ta­ri­noi­ta elä­mäs­tä. Juk­ka He­lin, lau­lu ja kos­ke­tin­soit­ti­met, Kari Toi­vo­nen, ki­ta­ra ja lau­lu. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Eu­ran kun­ta.

To 23.3. Monikielinen ilta

klo 17.30–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Il­las­sa ker­ro­taan kir­jas­ton mak­sut­to­mis­ta pal­ve­luis­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta saa­da eri­kie­li­siä ai­neis­to­ja lai­nak­si. Pu­heet tul­ka­taan eng­lan­nik­si ja ve­nä­jäk­si, lap­sil­le on omaa oh­jel­maa. Kah­vi- ja me­hu­tar­joi­lu. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Su 26.3. Kirkkoherran asettaminen virkaan

klo 10 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja). Piis­pa Mari Lep­pä­nen aset­taa Ma­ri­an päi­vän mes­sus­sa vir­kaan­sa kirk­ko­her­ra Iri­na Kau­ki­sen. Mu­sii­kis­sa mu­ka­na seu­ra­kun­nan kuo­rot, Jo­han­nes Per­ko ja Kul­ler­vo Kaup­pi. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 27.3. Pääsi­äi­sas­kar­telua

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Tule te­ke­mään vir­po­mi­sok­sia tai pää­si­äis­ko­ris­tei­ta, ve­tä­jä­nä Ei­ja Ol­li­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 28.3. Linnunpönttöjen valmistamista

klo 13–15 Eu­ran Ra­ken­nus­tar­vik­kees­sa (Ra­ken­ta­jan­tie 2). Myös se­ni­o­ri-ikäis­ten kah­vi­la. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Instagram