Blogi
Ilona
 
Häsänen
Moikka kaikki! Vuoden sisään olen muuttanut maalle, ryhtynyt yrittäjäksi, aloittanut opiskelemaan keramiikkaa ja jopa liittynyt kudontakerhoon. Haluankin jakaa tarinoita näistä aiheista eli maatilan remppa-arjesta, käsityöläisyydestä ja elämästä yleensä. Lisää minusta ja näistä aiheista löytyy Instagramissa @hasajaputu.
13.8.2021 10.30

Kädet saveen: Elämä on valintoja

Syksyn tullen sitä aina mietiskelee niin mennyttä kuin tulevaakin. Syksy tässä toden totta kutsuukin, koska tänään oli taas aika palata koulunpenkille keramiikan pariin. Ja olihan minulla vähän perhosia vatsassa. Pitkän kesätauon jälkeen odotin innolla näkeväni koulukavereitani ja en olisi jaksanut malttaa, että pääsisin taas upottamaan käteni saveen. Ehkäpä pääsisin pyöräyttämään vähän dreijaakin.

Tur­haa jän­ni­tin – päi­vä oli iha­na! Kun as­tuin si­sään luok­kaan, näin mon­ta uut­ta en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­jaa muo­toi­le­mas­sa ido­lei­ta sa­ves­ta omien pöy­tien ää­rel­lä. Taas uu­sia kas­vo­ja su­kel­ta­mas­sa suo­raan sy­vään pää­tyyn sa­ven ih­meel­li­seen ja mo­niu­lot­tei­seen maa­il­maan. Kut­kut­ti ja oli­sin heti ha­lun­nut kuul­la hei­dän ta­ri­noi­taan. Min­kä­kö­hän­lai­sia pol­ku­ja he oli­vat kul­ke­neet, et­tä oli­vat juu­ri tänä päi­vä­nä pää­ty­neet tän­ne. Mei­dän­kin luo­kal­lam­me ta­ri­noi­ta riit­tää, sil­lä ih­mi­set tu­le­vat hy­vin eri­lai­sis­ta taus­tois­ta. Mei­tä kaik­kia yh­dis­tää kui­ten­kin palo ke­ra­miik­kaan.

Pak­ko myön­tää, et­tä vä­hän jän­nit­ti ot­taa pit­käs­tä ai­kaa sa­vea kä­siin. Läh­ti­si­kö se täs­tä taas vai oli­sin­ko unoh­ta­nut jo kai­ken op­pi­ma­ni? On­nis­tuu­ko se kes­kit­tä­mi­nen ol­len­kaan drei­jal­la vai len­tää­kö sa­vi­my­tyt sei­nil­le? Mut­ta, siis tä­nään kaik­ki vain kul­ki ja drei­jaa­mi­nen tun­tui iha­nal­ta. Tein rei­lun kym­me­nen sa­vi­pal­lon sat­sin ja an­noin vain men­nä. Il­man, et­tä niis­tä oli edes tar­koi­tus tul­la mi­tään. Drei­ja­sin vain, il­man mi­tään odo­tuk­sia. Näin sen elä­män pi­tää­kin men­nä.

Dreijaus kulki pitkän kesälomatauon jälkeen.

Dreijaus kulki pitkän kesälomatauon jälkeen.

Ilona Häsänen

Kou­lu­päi­vän jäl­keen oli­kin ai­ka kan­taa ka­mat uu­teen opis­ke­li­ja-asun­to­la­huo­nee­see­ni. Kämp­pik­sik­se­ni sain kak­si muu­ta sa­vi­luok­ka­lais­ta­ni. Hi­ki­sen päi­vän jäl­keen eh­do­tin il­tau­in­tia lä­hei­sel­lä Li­nik­ka­lan­lam­mil­la. Sin­ne­hän ke­vät­lu­ku­kau­si­kin oli lop­pu­nut; päät­tä­jäis­pik­nik­kiin, ran­ta­lent­tik­seen ja ui­mi­seen. Ja lam­pi­han ei pet­tä­nyt mei­tä täl­lä­kään ker­taa. Mie­tim­me vain ää­neen, et­tä olem­me teh­neet oi­kei­ta va­lin­to­ja elä­mäs­säm­me, kun saam­me ol­la täs­sä, juu­ri nyt täs­sä.

Iltauinnilla Linikkalanlammilla

Iltauinnilla Linikkalanlammilla

Ilona Häsänen

Mat­kal­la lam­mel­ta asun­nol­le kuun­te­lin ää­ni­vies­tiä ys­tä­väl­tä­ni. Hän oli tä­nään mie­tis­kel­lyt elä­män syn­ty­jä sy­viä. Hän oli poh­ti­nut, et­tei elä­män to­si­aan vält­tä­mät­tä tar­vit­se ol­la sitä kuu­lui­saa ka­sis­ta nel­jään ja iso­ja asun­to­lai­no­ja, vaan vä­lil­lä täy­tyy py­säh­tyä ja pun­ni­ta min­kä­lais­ta elä­mää oi­ke­as­ti ha­lu­aa elää. Elä­män ei ole tar­koi­tus ol­la pelk­kää pak­ko­pul­laa.

Hän ker­toi iloit­se­van­sa pal­jon puo­les­ta­ni, et­tä pa­la­set ovat koh­dal­la­ni lok­sah­ta­neet pai­kal­leen ke­ra­mii­kan ja maal­le­muu­ton myö­tä. Tu­lin niin on­nel­li­sek­si, kun hän ker­toi mi­nun ins­pi­roi­van hän­tä ta­voit­te­le­maan unel­mi­aan. Jos jos­kus mar­ras­kuun pi­mei­nä il­toi­na mie­le­ni syn­kis­tyy, tu­len soit­ta­maan tätä ää­ni­vies­tiä tau­ot­ta: ”Sun kans­sa tu­lee sel­la­nen fii­lis et kaik­ki on mah­dol­lis­ta ja et pi­tää vaan luot­taa it­teen­sä. Sem­mo­nen hyvä fii­lis tu­le­vai­suu­des­ta ja elä­mäs­tä.” Tämä vies­ti kruu­na­si päi­vä­ni!

Mik­sei sit­ten vaik­ka ai­na syk­syn tul­len py­säh­tyi­si tut­kis­ke­le­maan, et­tä mis­tä on tul­tu, mis­sä nyt ol­laan ja mitä kaik­kea tu­le­vai­suus meil­le voi­si tar­jo­ta­kaan. Ja teh­dä nii­tä kuu­lui­sia va­lin­to­ja.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram